Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

26 Birîncikânun 1936 Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinden: 1 Ölümden ötürü terekesine mahkememizce el konulan avukat Salih Şahabettine aid aşağıda evsafı ve muhammen kıymeti ve yeri yazılı gayrimen kuller mirasçılarının talebile 28/1/937 perşembe günü saat 16 da Eminönü kazası kaymakamhğı binasında Sultanahmed beşinci sulh hukuk mahkemesinde açık arttırma ile satılacaktır. 2 İstiyenlerin arttırma şartname sini ve dosyasındaki diğer tafsilâtı 8/1/ 937 gününden itibaren mahkememize gelerek görebilirîer. 3 Satış günü olan 21/1/937 per şembe günü arttırma parası gayrimen ktıl muhammen kıymetinin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile arttırma 15 gün daha uzatılarak 12/2/937 cuma günü saat 16 da en çok arttırana kat'î ihale olunacaktır. 4 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkalıların işbu gayrimenkul üzerin • deki haklarım evrakı müsbitelerile 20 gün içinde mahkememize bildirmeleri liizumu ilân olunur. CUMHURTYET Istanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: Uryanizade Cemilin Emniyet Sandığma birinci derece ipotek ettiği ve yeminli ehli vukuf tarafmdan heyeti umumiyesine (56794) li ra kıymet takdir edilen Boğaziçinde, Beylerbeyinde, Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesinde Beylerbeyi caddesinde eski 75 yeni 65, 77 4 79 numaralı «Tapu kaydinde» ve ehli vukuf raporunda Kuzguncuk ta Bostancıbaşı Abdullahağa mahallesinde Abdullahağa sokağında eski 75, yeni 77, 75, 79 numaralı hududu, bir tarafı duvar haricinde İslâm kabristanı, bir tarafı gene duvar dışında mersumtan kadınlar sahilhaneleri ve verasında kâin köşkün arazisi ve bazan Faik Paşa ve karısı yalısı verası ve bazan Kâmil Paşa biraderi Yakub mirasçıları yalısı verası ve dördtincü tarafı sözü geçen yol ile mahdud müştemi lâtile beraber kösk ve dağ mahalli ve derununa carî dört masura tatlı suyun heyeti umumiyesinin satılmasına karar verilmiştir. Mez kur gayrimenkulün evsafı ve müştemilâtı aşağıda yazılıdır. Mühim hastalıklar Griple başlar. ÇünkU : Gripten korununuz! Pastil Antiseptik Kanzuk Teneffüs yolu üe geçen hastalıklardan korur. Grib, nezle ve öksürüğü önler. Teneffüsü kolaylaştınr ve temizler. KANZUK PASTİLLERİ yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellid bulaşık hastalıklann önüne geçer. Ses kısıklıklarmda ve boğaz hastalıklarmda pek faydalı ve katî tesirlidir. Her eczanede bulunur. DEPOSU: ÎNGİLÎZ KANZUK ECZANESİ. BEYOĞLU İSTANBUL. Kapıdan girildikte sağ taraftaki kısım: Zemin katmda: Bir aralık üzerinde zemini çimento bir oda, zemini toprak bir kömürlük, birinci katmda bir koridor üzerinde iki oda, bir halâdan ibaret olup zemin katı kârgir, üst katı ahşabdır. Ahır: Zemini: Parke kaldırım döşeli etrafında yemlikleri, asma kat olarak sayvanı bulunan ahır her iki taraf a koridora geçen kapı bir koridorda 3 oda, bir halâ, diğer koridorda iki oda, bir halâ var • dır. Döşeme yoktur, bina kârgirdir. Arabacılar evi: Kapıdan girildikte merdiven ve halâ zemin katı: Satılacak gayrimenkuller Bahçeye kapısı bulunan arabalıktır. Birinci katmda: Bir koridor üzeA Tophanede Karabaşmustafaağa rinde dört oda, merdiven başında sabit dolabları vardır. mahallesinin Tulumbaçıkmazı sokağınOrta köşk: İki taraflı mermer merdivenle çıkıldıkta camekânh da eski 8, 8 mükerrer yeni 6, 8 numa papuçluk, birinci katında parke bir sof a üzerinde ikisinde sabit dolab ralı altındaki dükkânı olan evin tama bulunan dört oda etrafında iki koridor üzerinde dört oda, iki kiler, mı kıymeti muhammenesi 1,800 bin iki halâ. İkinci kat birinci katın ayni olup bu katta kiler yerine ze sekiz yüz Iiradır. min ve cidarları mermer bir kurnalı hamam mahalli mevcuddur. BiB İstanbulda Şehzadebaşı civann rinci kat tavanları yağlıboya, ikinci kat tavanları yaldızlı kartonpi da Kalenderhane mahallesinde Cüce yerdir. Zemin katında: Arka merdiven altlarında birer odunluk parçeşmesi sokağında eski 5 yeni (5, 7) nuke bir sofa üzerinde dört oda, ayrıca bir koridor üzerinde bir oda, bir maralı bahçeli ahşab evin altıda beş payı kıymeti muhammenesi 2,500 iki halâ, bir kiler, diğer koridorun zemini memerdir. Ve teşkilâtı diğer kısmın aynidir. Zemin katmda bahçeye dört kapı vardır. Zemin kat bin beş yüz Iiradır. (28611) pencereleri demir parmaklıklıdır. Diğer pencereler kafeslidir. Içi dışı yağlıboyalı ve ahşabdır. Bayanlara en güzel yılbaşı hediyesi bir kürk mantodur. Bunu BEYKO ticarethanesi 12 ay vade ile kefaletsiz olarak satmaktadır. İstanbul Telefon Müdürlüğünden: Mecmuu muhammen bedeli 475 lira olan 500 aded 2 mikrofarad hk kondansatör ile 200 aded manüel ve hususî merkezler için fiş a çık eksiltmiye konmuştur. Eksiltmesi 5/2/937 cuma günü saat 15 te İstanbul Telefon Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İlk teminat 35 lira 63 kuruştur. Nümune ve fennî şartnamesi hergün Levazım dai res:'f de görülebilir. Taliblerin ayni günde en geç saat 14 e kadar te miat paralarile müracaatleri. (3772) Sultanahmed Üçüncü Sulh Huksk Mahkemesinden: İngiltereden 49 sefer nutnarasüe aster Zilberman kumpanyasının «SANOS» vapuru ile 13 er İngiliz lirası ve er pen kıymetinde 441 442 balya numaralı ve N. B. S. markalı iki balya ve 43 numaralı pamuk ipliğini havi iki aded ordinonun ciro tarikile hâmili bnunan müvekkili Aleksandros Mandu dis'in mezkur ordinoların ziyaından doayı iptalile yenisinin itası hakkında ekili avukat Halim tarafmdan vâki )Ian müracaat üzerine yapılan duruş mada ticaret kanununun 638 inci maddesi mucibince zayi olan ordinoların 45 ün zarfmda hâmillerinin mahkeme /e ibrazı lüzumuna ve aksi takdirde rdinoların iptaline karar verileceği birer hafta fasıla ile üç defa resmi e gayriresmî gazetelerle ilânına mahcemece karar verilmiş olduğu ilânen ebliğ olunur. (28106) Safranbolu sulh hukuk mahkeme îinden: Safranbolunun Yörük köyünden olup bu defa ölen Şaban usta oğullarından Osman oğlu Hafız Ali zimmetinde alacağı olanlarla mumaileyhe borcu olanların ve varisleri kimlerse kanunu meleninin 534 ve 561 inci maddeleri mu :ibince tarihi ilândan itibaren üç ay :arfında mahkemeye müracaatle borç e alacaklannı kaydettirmeleri ve bir ıt'a veraset ilâmı ibraz eylemeleri aki takdirde kanunu mezkurun 569 uncu maddesi ahkâmı tatbik edileceği ilân ılunur. (28617) Kars Valiliğinden: 1 Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan Kars İsmet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilâve edilecek kısmını 18819/35 lira bedeli keşifli inşaatına tayin olunan eksiltme müddeti içinde talib çıkmadığından inşaatın 18/12/936 tarihinden itibaren 13 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 2 İhale 30/12/936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Kars Hükumet Konağında toplanacak Daimî Encümence yapıla caktır. 3 Muvakkat teminatı 1411/45 Iiradır. 4 Münakasa şartnamesi, fennî şartname ve plân, keşif Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 İsteklilerin 2490 numaralı kanuna uygun olarak teklif mektublarını ve Nafıa Vekâletince musadak yapı işlerine aid ehliyet vesikalarile 30/12/936 çarşamba günü saat 13 e kadar Kars Vilâyeti Encümeni Daimî Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta ile göndermeleri ilân olunur. (3740) KIRALIK Arnavudköyünde Çarşı meyda nmda 18 numaralı bir bab fınnile ayni mahallede Şirketi Hayriye iskelesi kurbünde kâin ve pazar kayık iskelesi namile maruf iskele ve keza İstanbulda Hasır iskelesinde Arnavudköy iskelesi namile maruf iskele müzayede ile kiraya verilecektir. Mezkur mahalleri kira lamak istiyenler, Arnavudköy Rum kilisesi yazıhanesine her gün sa bah saat 8 10 a kadar ve Gala tada Tulumba sokağında 7 numaralı Dimitri Panorianın perukâr • dükkâmna müracaat etsinler. • Ankara asliye birinci hukuk mahkemesinden: Edirnede Fmdıkfakı mahallesinde 9 numarada fırçacı Salamon Avkalay yanında Ester. Kocanız Ankarada Yaşua oğlu Yako arafından mahkememize aleyhinizde açtığı boşanma davasımn 14/12/1936 pazartesi günü saat 14 te muhakeme icra kılmacağından bahisle Ankarada Uus İstanbulda Cumhuriyet gazetelerile ilânen tebligat yapıldığı halde gelmediğinizden davacı vekili avukat Ali Rıza Dmcın talebile hakkmızda gıyab karan ittihazile muhakemenin 17/2/937 çarşamba günü saat 15 e bırakılmıştır. Mezkur gün ve saatte Ankara asliye birinci hukuk mahkemesine gelmeniz veyahud tarafınızdan musaddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakemeye devam olunacağı hukuk usulü muhakemeleri kanunu nun 401 inci maddesi mucibince gıyab kararı makamına kaim olmak üzere mezkur kanunun 142 nci maddesine tevfikan ilân olunur. (28618) Bolu sulh hukuk hâkimliğinden: Bolunun Karacaağaç köyünden Han* di kızı Ulviyenin o köyden kardeşleri Mehmed ve Leylâ ve İstanbulda Ka sımpaşada Hacıahmed mahallesinde Zeyneb nezdinde Lutfiye kızı Meliha aleyhlerine açtığı izalei şuyu davası nın açık duruşmasında bunlardan Melihanın gösterilen adreste bulunamadığından ve ikametgâhının tahtı meçhuliyette kaldığından ilânen tebligat ifası müddeiye tarafmdan istenilmiş olmasma mebni ilânen tabligat ifasına ve muhakemenin 6/1/937 tarihinin çar şamba günü saat ona talikine karar verilmiş olduğundan o gün mezburenin mahkemeye bizzat veya tarafmdan bir vekil göndermesi aksi takdirde gıyaben muhakemesine bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 28615) AÇIK ARTTIRMA Yarınki pazar günü saat 10 da Be yoğlunda Tepebaşında Asrî sineması karşısı Kalavi sokağında (eski Glavan) 30 numaralı Zafer oteHnde mevcud eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. Kadife kaplı modern pomye salon takımı, maon kaplama komple yatak oda ta kımları, Iâke demir karyolalar, yatak ve yorganlar, perdeler, masalar, tuva letler, lâvabolar, komodinolar, şezlongIar, hasır örme merdiven kokoları, elektrik ütüleri, kolonlar, koltuklar, san dalyalar, çini ve demir sobalar, hasır kanape takımı, Japon vazosu, elbise dolabları, hezaren sandalyalar ve saire... Bir salon gramofonu. Satış peşindir. Tepedeki küçük köşk: Zemin kat bir koridor üzerinde üç oda, arka bahçeye kapısı bulunan bir aralık üzerinde bir hamam, bir halâ, bir dolab, birinci katmda bir sofa üzerinde dört oda, bir halâ vardır. Kuleli yeni köşk. Zemin kat: Bu kata birinci kattan camekânla bölün müş mermer sahanlıkh mermer merdivenden inilir. Sahanlığın bi nanın arka cephesinde mermer merdivenli bir kapısı vardır. Zemini çimento bir koridor üzerinde zemini ahşab iki oda ve koridordan camekânla bölünmüş zemini çimento bir oda, içinde iki gömülü küpü olan su dairesi ve bir halâ, ayrıca zemini çimento ve bahçeye kapısı olan bir sofa üzerinde camekânla bölünmüş ve mermer musluklu bir oda, bir elektrik ve kalörifer dairesi vardır. Bu kısmın ayrıca bahçeye kapısı vardır. Birinci kat çifte merdivenli ve mermer sahanlıkh ah şab oyma korkuluklu bir antresi vardır. Kısmen camlı bir kapıdan girildikte camekânla bölünmüş bir sofa üzerinde iki oda ve ayrıca bir koridor üzerine iki oda, bir halâ ve diğer bir koridor üzerinde iki oda mevcud olup birincisinin yan cephesinde zemini ve korkulukları mozayik bir balkon vardır. Bu odanın içinde müzeyyen aynalı ve tek neli büyük bir mermer musluk mevcuddur. İkinci kat: Bir sofa ve bir koridor üzerine beş oda ve ayrıca bir koridor üzerinde zemini kısmen Anadoludan ayni şeraitle sipariş kabul ve cidarları mermer döşeli, çift kurnalı ve içinde teshin sobası bulu nan 2 gözlü hamam olup bu gözlerin birinde duş tertibatı ve mermer etmektedir. Mahmııdpaşa Kürkçü Han i'çerisinde taşh halâsı vardır. Sofa önünde zemini çinko ahşab korkuluklu bir balkonla yandaki koridor üzerindeki iki yatak odasının önünde keBEYKO ticarethanesi. Tel: 21685 za zemini oluklu galvaniz saç döşeli ve ahşab korkuluklu başka bir balkon vardır. Odaların yekdiğerine kapısı vardır. Kule katı: İkinci Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hâkimlikattan altında ve orta yerinde dolabları bulunan bir merdiğinden: venle bu kata çıkılır. Bir sahanlık üzerinde müsemmen şeklinde bir Abdülvahab, Katina, Erato ve saire nin müştereken mutasarnf oldukları odadan ibarettir. ve tamamı 15,000 lira muhammen kıy metli Beyoğlunda Tomtom mahallesinde Acıçeşme caddesinde altında iki dükkânı müştemil bir bab 22, 24, 26 numaralı apartımanm tamamı izalei şuyu için açık arttırmıya konulduğundan 1/ 2/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi başkâtibliğince müzayede ile satılacaktır. Arttırma bedeli tahmin olunan kıymetin % 75 ini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci güne gelen 16/2/937 tarihine müsadif salı günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. Açık Eksiltme İlânı Belediye Sular Idaresinden: İdaremizin bir yıllık matbu evrak ve defterleri açık eksiltmiye ko nulmuştur. 1 Bu iş için tanzim edilen şartname Levazım Servisinden pa rasiz olarak verilir ve örnekler gösterilir. 2 Açık eksiltme 6 ikincikânun 937 çarşamba günü saat 15 te Taksimdeki idare binasında yapılacaktır. 3 Taliblerin muayyen gün ve saatte şartname mucibince İdarede müteşekkil Komisyona müracaatleri. (3787) İVATANDAŞ YERLI MAL! AL! Avrupa malından daha iyi, Avrupa malından daha ucuz; Umumî evsafı: Binanın zemin katından maadası ahşab ve pence releri pancurlu olup zemin katının tamamen birinci katın kısmen pencereleri demir parmaklıklıdır. Birinci ve ikinci kat merdivenlerile zemini ahşab parke döşeli ve kâmilen oda tavanları kartonpiyerdir. Doğrama aksamı kâmilen birinci smıf işçilik ve malzeme ile yapıl mış olup binanı'n içi dışı yağlıboyadır. Uç köşkten biri orta köşk, diğeri kuleli köşk ve üçüncüsü dağ köşkü namile amlmaktadır. Bu üç köşk bilhassa kuleli köşkün massif ve ceviz müzeyyen kapıları, mu sanna camekân ve tavanları parke, döşemeleri gayet mutena hamam ve ayrıca gizli radyatörlerile ayrı kazanlı kalörifer tesisatı ve büyük sahada İtalyan mermerleri döşemeli ve alt kısmında mermer kaph müzeyyen mermer kitabe kurnalı hamam ve bina dahilinde umumî ka lörifer ve havagazi ve su ve elektrik tesisatı itibarile her türlü konforu haiz lüks bir bina ve su hazineleri ve su tesisatı ve tesisatı saire ve bahçede uzun seneler ve ihtimamla yetişebilecek kıymetli ağacları 1 İhaleye kadar birikmiş olan mave nezareti kâmilesi vardır. Bahçedeki bu ağaclar çam palmiya ve liye, belediye vergileri ve vakıf icarelebirçok yemiş ağacları ve diğer ağaclarla koru halindedir. Bağ ma ri ve tellâliye müşteriye aiddir. 20 sehalli alt kısmında beton demir çardak ve aşağıda mesaha ile birlikte nelik vakıf taviz bedeli olan 1196 lira zikredilecek diğer müştemilât ve tesisat vardır. Yolları şose, etraflamüşteriye aiddir. 2 Arttırmıya girmek istiyenler rı sedler, tezyinli sed duvarları vardır. Bahçenin etrafı da (37542,75) metro terbiinde olup muhammen bedelin % yedi buçuğu nis duvarla muhattır. Mesahası betinde teminat akçesi veya ulusal bir bundan orta köşk 389, kuleli köşk 233,5 dağ köşkü 110, selâmbankanın teminat mektubunu getirme lık 71,5, ahır 230, arabahk ve üstündeki arabacılar evi 61,5, limonluk 203, büyük hazine (iki göz maslaklı) 70, kü leri şarttır. 3 Arttırma bedeli ihale günleme çük hazine 22, büyük tonozlu hazine 108, alt hazine 40 M2 cinden itibaren yedi gün içinde mah olup kalanı bahçedir. Ayrıca üst kuyu, alt kuyu, yanında hakeme kasasına yatırılacaktır. Aksi tak vuz, bostan kuyusu ve diğer havuz ve tulumba ve demir kameryalar dirde ihale bozularak farkı fiat, zarar ve 4 masura tatlı su vardır. İşbu gayrimenkul açık arttırmıya vazedilve ziyan ve faiz bilâhüküm müşteriden miş olduğundan 1/2/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten alınacaktır. 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be 4 2004 sayıh icra ve iflâs kanunu deli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde müşterisi nun 126 ncı maddesine tevfikan gayri üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bâmenkul üzerindeki ipotek sahibi ala ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 16/2/937 caklıları ile diğer alâkadarlar gayri tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde menkul üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masarife dair iddialannı yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamisbat için ilân gününden itibaren 15 gün menenin % 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak satış memuruna müracaat etmelidirler. etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 u nisbetinde pey akAksi takdirde hakları tapu kütüğü ile çesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâsabit olmıyanlar satış parasımn pay zımdır. Hakları Tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla laşmasından hariç kalacakdırlar. diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarım ve hu5 Şartname mahkeme divanhane susile faiz ve masarife dair olan iddialannı evrakı müsbitelerile birsinde herkesin görebileceği bir yere likte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda birlikte daireasılmıştır. Fazla malumat almak isti mize bildirmeleri Iâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillile sa yenlerin 936/27 sayı ile Beyoğlu sulh bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müte • mahkemeleri başkâtibliğine müracaat rakim vergi, tenviriye, tanzif iyeden ve tellâliyeden mütevellid Beleleri ilân olunur. (28608) BAŞKURT Çatal, bıçak, kaşık, çay kaşığı ve vesaire halis A L P A K A, hiç bir zaman paslanmaz Her yerde arayınız, Avrupa malını verirlerse almayınız. * E f fmumî deposu: Tahtakale No. 51 oker Traş Bışakları Deposu İstanbul Telefon Müdürlüğünden: Muhammen bedeli 1275 lira olan 1500 aded 1 i metroluk üçlü kordon, 250 aded 2 \ metroluk beyaz, 250 aded kırmızı ve 250 aded yeşil santral kordonu açık eksiltmiye konmuştur. Eksiltmesi 5/2/937 cuma günü saat 15 te İstanbul Telefon Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İlk teminat 95 lira 63 kuruştur. Şartnamesi hergün parasız olarak Levazım Dairesinden alınabilir. Taliblerin ayni günde en geç saat 14 e kadar teminat paralarile müracaatleri. (3771) Tashih ilânı İstanbul birinci iflâs memurluğun dan: Gazetenizin 26/11/936 tarihli nüshasile satılacağı ilân olunan îstanbulda tütün gümrüğü meydanı ve Taşçılar ve Bahkpazan caddelerinde kâin Cumhuriyet buzhanesinde müflis Hıristaki Haci Yosif ve İlya Makropulonun mu tasarrıf oldukları nısıf hissenin birinci derecede Emlâk ve Eytam Bankasına ve bu yarım hissenin yarısı da ikinci derecede İstelyanos Kömürcü oğluna ipoteklidir. Mezkur ilânın ilk kısmında nısıf hissesinin birinci ve ikinci derecede ipotekli gibi zannını hâsıl ettiren yazının doğrusu yukarıda yazılı olduğu gibidir. Tavzihan ilân olunur. Beyoğlu 4 üncü hukuk sinden: mahkeme • Şişli Cabi caddesinde oturmakta iken kaybolan David Anaviye aid Galatada Çinili Rıhtım hanında ikinci katındaki odada bulunan demir kasa, yazıhane mobilya ve saireden ibaret eşyası bil müzayede mahallinde açık arttırma suretile satılacağmdan talib olanlartn 29, 12/936 salı günü saat 10 da mezkur yerde hazır bulunmaları ilân olunur. diye rüsumu ve Vakıf icaresile 2Q senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 23/12/936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/2789 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilân olu(3746) nur. I TİFOBİL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastahklanna tutulmamak için agızdan alınan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık verraez. • Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog