Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Birincikânun 1936 Serbest Sütun Ispanyada 30000 Alman Ç Silistre Valisine açık j Son ecnebi hat ta alındı Sark Simendiferi satın alma mektub gönüllüsü varmış Devletler Berlinden, bu harekete nîhayet verilmesini istiyecekler. Fransa Pirene ve Fastaki kıtaatı arttırdığı haberini tekzib etti IBaştarafı 1 inci sahifedel kü asiler, orada gizli olarak bulunmakta olan uzun menzilli topları aramakta idiler. Bu toplar, sabahın altısındanberi düşmanın mevzilerini bombardıman et mekten fariğ olmamışlardır. Gazetemize yolladığı bir mektubla, Romanyanın Silistre Valisi Dr. Taşka Puçerka, 26 sene evvel Cenevrede beraIBaştaraft 1 inci sahifede] ber okuduğu arkadaşlarmı arıyor ve bir hakikaten çetin bir müzakere başanlmış gün Türkiyenin bir şehrinde toplanmağı oluyordu. teklif ediyordu. İstanbul limanı sahil sıhSaat 13 te murahhaslar Nafıa Vekâhiye merkezinde Behram Nail Yabanoğ letinin büyük salonuna girdiler. Şirket man ordusu tarafından istilâ edilmesini lu kendisine şu mektubla mukabele et delegeleri Dövis, Giedman, Romulad ve ve önüne geçemediğimiz takdirde ıkinci mektedir : Bafil majsanın bir tarafına sıralandı. Nabir Alman hududunun vücude geldiğini Silistre Valisi fıa Vekilile yanındaki erkân da karşılagörmek olacaktır. Berlinde îspanyadaki Sayın Doktor Taşka Puçerka'ya nna geçtiler. Millî demiryolları üzerinde menafii azamî haddc isal etmek istiyen Açık mektub son pürüzün de kaldınldığı bu anda NaTemiz ve asil hislerinize tercüman olan fıa Vekili murahhaslara hitaben kısa, faM. Hitlerle kendisine ihtiyat tavsiye eden müşavirleri arasında bir cidal zu mektubunuzu < CumhuriyeU te gördüm ve kat manidar bir nutuk söyledi. onu bir değil, birkaç kere okudum... hur etmiştir. Saatlerimiz sayıhdır, fakat Bugün bile sulhu selâmet ve dostluğun Nafıa Vekilinin nutku sembolü olan Genev'de yirmi altı sene evvel zaman henüz gayrimüsaid değildir.» Ali Çetinkaya mukavelenin büyük esadık dost ve tebaamız Kuzovilaklarla karîngiliz ve Frannz elçilerinin hemmiyetini bilhassa kayidden sonra budeş Türk gencleri arasında kurulan ittıhateşebbüsleri dın ne kadar samimi olduğunu her iki mil nun hazırlanmasında gösterdikleri hüsnületin şimdi de sıkı ve candan birbirlerine niyetten dolayı murahhaslara teşekkür Londra 25 (A.A.) îyi haber alan bağlı olmaları pek iyi gösteriyor. Vaktile îngiliz mehafilinde söylendiğine göre în Avrupada ilk defa olarak hep birlikte teş etti. Mukavele imzasının Noel gününe gilterenin Berlin, Roma, Moskova ve kil ettiğimiz ve azasınm ekserisi Türk olan tesadüf etmesinde de ayrı bir uğur olduOsmanlı Ittihadı Ljzbondaki mümessilleri ademimüdahale mekle sevimli ve cemiyetine sizl reis seç ğunu beyan etti. Elindeki likör kadehini değerli şahsınızda Ruanlaşmasınm daha sıkı bir tarzda tatbikı menlere karşı besledığiniz dostluk ve mu hem Noellerini tebrik ederek hem de iki için Londra ve Parisin faaliyetlerine iş habbeti göstermekte ne kadar haklı oldu millet ve memleketin geniş dostluğundan ğumuzu görmekle bahtiyarız. Yirml altı tirak için dört hükumet nezdinde teşeb sene evvel kültür vadisinde başlıyan Türk bahisle ve saadetlerini istiyerek murah büslerde bulunmak üzere talimat almış Rumen dostluk ve ittihadının bugünkü hasların şeref<ne kaldırdı. parlak akislerinin mümkün olduğu kadar irketin miimessilinin dostça sözleri lardır. il«ri götürulmesi ne kadar da şayaru teDövis, Ali Çetinkayanın nutkuna çok îngiliz mümessilleri bilhassa İspanya mennidir... şayanı dikkat bir nutukla cevab verdi. ya, gönüllü akınının önüne geçmek için * * * Murahhas gerek kendileri, gerek memderhal tedbirler ahnması hususurtda ısrar 19091911 de Genev'de Hukuk Fakültesinde tahsilimi ikmal ederken Türk baş leketleri hakkındaki halisane temenni ve edeceklerdir. konsolosluğunun da kâtibiydim. 1909 da iltifatlara teşekkürle söze başladı: Paris 25 (A.A.) Hazırladığı teşkil edilen Osmanlı İttihadı cemiyetini « Türkiyede müteaddid seyahatlekontrol plânının süratle kabulünü alâka tesis edenler arasında ben de vardım, hatta rim vardır ki birincisi bundan tam 30 dar devletlere tavsiye ettikten sonra İs bir müddet te cemiyetin umumi kâtibliği vazifesini görmüştüm. sene evveline tesadüf eder, dedi. Mem • panya işîerine ademi müdahale komitesi, Ben de 1911 de Kalas başkonsolosluğu leketinizde bir darbı mesel öğrenmiştim. 1/1/1937 tarihine kadar toplantılannı kançılarhğına tayin edildiğim için Genev'«Eğer sükuttan daha iyi söyliyecek bir tatil etmesi üzerine Fransız elçileri yalnız den ayrıldım ve doğruca mahalli memurlşeyim yoksa sükut ederim.» Filhakika kontrola aid teklifler hakkında değil fa yetime giderek orada fasılasız beş sene kaldım. Harbi Umumî dolayısile 15 ağus söylemek istediğim çok güzel şeyler v a r kat ve bilhassa gönüllü gönderilmesinin tos 1916 da Kalası terkederek İstanbula dır. Eğer heyecanım duygulanmı tama durdurulması hususunda mezkur hüku geldim ve bir daha da memleketimden dı men ifadeye mâni olmasa... metler nezdinde ciddî teşebbüsatta bulu şarı çıkmadım. Ancak sükutumun yanlış şekilde tef Romanyadaki uzun seneler ikametim esnarak bir karar elde etmek için yeniden nasında Rumen milletinin Türklüğe karşı sirinden çekindiğim için hislerimi elimden talimat almışlardır. ne kadar büyük bir muhabbetle mütehassis geldiği kadar ve bütün samimiyetimle olduğunu da bizzat gordum. Şu halde yalTekzib edilen bir haber nız talebelik zamanındaki samimi hislerle ifadeyi tercih ediyorum. Gerek arkadaşLondra 25 (A.A.) Evening Stan değil, ayni zamanda gencliğimin parlak ve larım, gerek ben bir milletin iktısadî u dard gazetesinin Paris muhabiri aşağı sonmez hatıralarını topladığım Romanyaya yanmasına şahid bulunuyoruz. Bu iktı karşı bugün bile meftun ve hayran olmak daki haberi vermektedir: dolayısile de sizlere ve bütün Rumen mille sadî kalkınmanın önderi olan Ulu şahsiyetin Türkiye Reisi Cumhuru Dâhi AErkânıharbiye reisi General Gamelin, tine candan bağlıyım... Emirlerinizi ve necib dileklerinizi yerlne tatürkün huzurlannda hürmetle iğilirim. Almanyanın îspanyadaki askerî ve si^agetirmeği en mukaddes bir vazife olarak sî müdahalesinin fazlalaşması keyfıyetı telâkki ederim. Arkadaslarımızdan hayatta Onun Başvekilile Vekillerinin kıymetli nin Pirenelerde ve Fasta ihtiyat tedbir olan kimyager Nazmi. Fazıl ve Mithatı ha faaliyetlerini de takdir ve hürmetle analeri nazarı dikkate alınmasmı mecburî tırlıyorum. Pek yakında onları bularak ta nm.» savvurunuzu kuvveden file çıkaracağıma i«Ecnebi unsurları bertaraf kılmakta olduğundan Harbiye Bakanı ttmad buyurmanızı rica ederim. etmek lâzımdıry> M. Daladier'i haberdar etmiştir. ~ ' '• Fotoğrafta, yanıbaşınızda vakur v« şanŞirket murahhası nutkunun bu kısmın~ Paris 25 (A.A.) Havas ajansı lı Türk sancağını tutmakta olan Türk gensevimli reisleri Dr. Taşka Puçerka'ya esbildiriyor: *'" ..*..»*^ ci, arkadaşlarmı hatırlamak ve aramak lut dan sonra tebessüm ederek: ki « Vakıâ bizler bu kalkınmanın biSalâhiyettar Fransız mehafili, Evening funda bulunduğundan dolayı sonsuz min Standard Muhabirinin verdiği haberin net ve şükranlarını sunar ve bugüne kadar raz da kurbanlan oluyoruz. Zıra yol gökalbinde taşıdığı derin saygılarını bir kere rünüyor, dedi. Fakat büyük bir milletin tamamen asılsız olduğunu beyan etmek daha teyid eder... muazzam cehid ve gayreti önünde ancak tedir. Behram Nail Yabanoğlu saygı ile iğilmemiz icab eder. Doğrusu General Franco Almanyaya 19 da budur ki iktısadî kalkmmayı tarsin milyon sterlin borclanmış çin ecnebi unsurların bertaraf edilmesi 1 2 3 4 5 « T 89 10 Dün şehrimize gelen Daily Telgraph âzımdır. Biz bu mukadder neticeyle k a r gazetesinin Madrid muhabiri yazıyor: şılaştığımız ve bu sahneyi kapadığımız şu günde aramızda ikinci bir çalışma safha«Madridde intişar eden İuventud gasınm başlıyacağına memnunuz. Bu safha zetesinin yazdığma göre General Franco hattın işletilmesi değil fakat teşriki me Almanyaya 19 milyon sterlin borcludur. sai safhasıdır.» Bu borc Almanlann kendisine gönder Dövis burada bir müddet tevakkuf etti miş oldukları esliha ve mühimmat mukave tamamen ağarmış saçlarını göstererek: bilidir. Hatta Almanlann şimdiye kadar göndermiş olduklan 237 tayyarenin be« Bu ağıran saçlarıma rağmen bu deli bu meblâğa dahil değildir. teşriki mesai için büyük bir ümid besle mekteyim. Zira Türkiyenin iktısadî kalGeneral Franco bu paralan ödiyecek kınması o derece hayretaver bir sür'atle vaziyette olmadığından, Almanlar, sana10 vâki oluyor ki bu güzel teşriki mesai günyileri için İspanyadan maden mübadelcSoldan sağa: sine yanaşacaklardır. 1 Yaya yürüyen, garbî' Anadolu. 2 . lerine de erişeceğimden ve bu uğurda çahşacağımdan emin bulunuyorum.» Fastaki maden ocaklarının istihsalâtı Bir şeyi bulmağa çalışmak, cemi edatı. 3 fakat, atm saçları. 4 Nezir, vekil. 5 GüMurahhas Ali Çetinkayanın azimkâr şimdiye kadar başlıca İngiltere, Fransa zellik manasına bir kadın ismi. 6 Olması çalışmalannı da bilhassa ve takdirle te mümkün. 7 Hayvan bakımi baş. 8 Solve Holandaya gönderilmekte idi. daki iç uzuvlarımızdan birl*Fransada bir barüz ettirdi. Bu nutuktan sonra Nafıa Burgos hükumetinin emrile şimdiden şehir. 9 Hayret edatı, pratik. 10 Arzu, sonra ihracat tamamile Almanyaya ya sert. Yukarıdan aşağıya: pılacakhr. 1 Bir çeşid balık, bir emir. 2 İnsanı Birinciteşrinde Almanyadan Cadiz'e sevkeden kuvvet, vücudünü ortadan kalIBaştarafı 1 inci sahifede] mühimmat ihrac eden 4 gemi, mukabı dırma. 3 Tutma. 4 . Arabca «derin». sa Büyük EIçi Fethi Okyar bugün Lon linde (12,000) ton maden yükliyerek kat. 5 Kurşunlu silâhın çıkardığı ses. tepinerek edilen dans. 6 Bir kumaşa sonra draya dönecektir. avdet etmiştir. Yeni seneden itibaren dan ilâve olunan parça, arınm yaptlğı, bir L'Ere Nouvelle gazetesinin Almanyaya (600,000) ton maden gön sual edatı. 7 İçinde uyunulan yer, kuzumühim bir yazısı nun çıkardığı ses. 8 Kalbur, yanlış. 9 derilmesi kararlaştırılmıştır. Fevkalâde müsamere, cakalı. 10 Evliya, Paris 25 (A.A.) Anadolu AjanYalnız Rif madenleri Almanyaya se bir çeşid takunya., sınm hususî muhabirinden: kiz ay zarfında (800,000) ton maden Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli L'Ere Nouvelle gazetesi, Sancak ih9 1 1 3 4 5 6 1 10 ihrac edebilecek vaziyettedirler.» tilâfında karşıhklı tezleri ve Türkiyenin istanbul Borsası kapanış fiatleri 25 12 1936 P AR/\ L A K 1 8terllD 1 Dolar 20 Fransız Fr 20 Llret 20 Belclka Fr 20 Drahml 20 Lsvlcre Fr 20 Leva 1 Florin 20 Cek kronu 1 Mark l Zloü 1 Peneü 20 Lev 20 Dinar Ruble Allf 615. 1^3 114. 120. »2. 13. Ö65. Satı, mukavelesi dün imzalandı Madriddeki tarassud kaldırıldı merkezleri Madrid 25 (A.A.) Madrid müdafaa komitesi, bir kararname neşretmiştir. Bu kararnamede bugün saat 15 ten sonra Madridin kapılarında ve dahilin de tesis edilmiş olan tarassud merkezle rinin kaldırılacağı ve emniyet ve inzıbatın yalnız polis kuvvetile temin olunacağı beyan edilmektedir. Rehinelerin mübadelesi müzakeresi durdu Saint Jean de Luz 25 (A.A.) Oğrenildiğine göre rehinelerin mübade lesine müteallik olarak Burgos ve Bil bao hükumetleri arasında yapılmakta o lan müzakerelerin inbtaa uğraması alâkadar mehafilde büyük bir hayal inkisarı tevlid etmiştir. Bu mübadele neticesinde 4000 kişi serbest bırakılacaktı. Gerek a siler ve gerek hükumetçiler, bu teatiyi beklemekte idiler. Maamafih beynelmıIel Kızılhaça yardım etmekte olan kilise mensubları birdenbire ortaya çıkmış o lan müşküllerin yatıştınlacağı ümidinı kaybetmemişlerdir. Franco ordusunda talim ve terbiye Avila 25 (A.A.) Havas ajansı muhabirinden: General Franco, milislerle millî ha fekete iştirak eden bütün muavin kuvvctlerin askerî mahkemelere tâbi olacakla nna dair bir emirname neşretmiştir. Bunlar, ya faal veya ihtiyat ordusunun za bitleri tarafından talim edilecekler ve yahud orduya tâbi mekteblerde yetiştirilc ceklerdir. Milisler, salâhiyettar otoritenin mezuniyeti olmaksızın terhis edilmiyecekler dir. Bu kararnamenin istihdaf etmekte olduğu kuvvetler, bu ane kadar, yüksek erkân müstesna olmak üzere Harbiye Nezareti tarafından değil, fırkalann li derleri tarafından tayin edilmekte buiunan şefler tarafından kadroya alınmakta idiler. Millî Müdafaa komitesinin karart Londra 25 (A.A.) tspanya işle rine müteallik vaziyete bugün, Almanyanm miktan 30 bini bulan asker sev kiyatı meselesi hâkim bulunmaktadır. Paris ve Londra hükumetleri diplomatık yollarla noktaı nazar teatisinde bulun muşlar ve bu vaziyete bir nihayet ver mek için ademi müdahale komitesi me saisının netıcesını beklemeğe imkân ol ; madığmı müşahede etmişlerdir. Bu noktai nazar teatisine Paris hükumeti teşebbüs ederek bu tehlikenin vahametini Eden'e ehemmiyetle kaydetmeğe ve bu nokta üzerinde müşterek bir tarzda Berlinîn nazan dikkatinin celbini tekiile Londra elçisini evvelisi gün memur et miştı. O gün toplantı halınde bulunan komite mesaisinin neticesi beklenmiş ve fakat bu netice istikbal için ümid verici mahıyette çıkmakla beraber kat'î netıcenin çok geçikebileceği ve Ispanyaya gönüllü gönderilmesinin Avrupa sulhunu tehdid ettıği görülmüştür. Ingıhzler Pa ris hükumetinin teklifini kabul etmişler dır. Fakat bu teşebbüs umumî bir mahiyet vermek için bunun yalnız Berlin nezdinde değil ayni zamanda Moskova, Roma ve Lizbon hükumetleri nezdinde de yapılması takarrür etmiştir. Mezkur hükumetlere ayrı ayrı notalarla müracaat edılecek ve metınler muhtelıf olmakla beraber bu notaların esası bir olacaktır. Notalarda gcnüllü gönderilmesine devam etmenin sulh için teşkil ettiği tehlike üzerine bu hükume'.'lerın n?zarı d»kNoel kutlulanmadı katlerı celbolunacak ve Londra komiteBarselon 25 (A.A.) Noel yortusinin kat'î kararınm beklendığı, buna bir su kutlanmamış ve herkes çalışmıştır. nihayet verilmesi istenecektir. Vekilimiz işin halli için müşterek çalış • malarla geçen beş on günün hatırasını unutmıyacağmı ve teşriki mesai yolunda elinden gelen müzahereti yapacağını beyan etti. Merasimden sonra kısa ve samimi hasbıhaller yapıldı. Fransız murahhası Noelden de bah sederken: ' « Bugün zaten âdettir, çocuklar kunduralarını şöminenin önüne koyar lar!» dedi. Gülüşüldü. Merasimden sonra murahhaslar şere fine bir ziyafet çekildi. Mukavelenin esaslart Bu mühim mukavelenin esaslan ile buna dair aldığım malumatı bildiriyorum: Şirketin bütün varhklannm hükumete devrine mukabil hükumet 6 milyon lira taahhüd etmiş bulunuyor. Bu para yüzde beş faizli tahvil ihracile şirkete öde necektir. Bu suretle hükumet borcu en çok 20 senede itfa için yılda 478.000 lira ödiyecektir. Hattın hasılatı ise masraflar çıktıktan sonra bu parayı vermeğe müsaiddir. Türkiyeden başka Fransa, İsviçre ve diğer beynelmilel borsalarda kote edilecek olan bu tahviller münhasıran Maliye Vekilimizin imzasını taşıyacaktır. Teminat olmadığı için düyunu umumiye gibi beynelmilel bir müessesenin iştiraki de mevzuubahs değildir. Mübayaalar borsada yapılacağına göre tahviller daha çok kısa bir zamanda da ödenmiş olabilir. 478,000 liranın düyunu umumıyede olduğu gıbi yarısı döviz yansı da malla ödenecektir. Diğer hatlarla mukayese yapılınca, yani tah vilât faizi yüzde beş yerine yüzde 7,5 esasına tâbi tutulursa re'sülmalin 4 milyon 800,000 lira addedileceği de görülmek • tedir. Malum olduğu veçhile Kasaba hattı 13,529,000, Aydm hattı da 11,240,000 Türk lirası sermayesine tekabül eden tahviller mukabilinde satın ahnmıştı. Bu bahiste şunu da kaydetmek Iâzımdır ki Kasaba hattı tahvillerinde Fransız frangı esas tutulduğundan ve frangm kıymeti de indirjlmiş bulunduğundan . hedeli 10,000,000 küsur liraya düşmüştür. Şark DeTniryollannın imtiyaz mukavefes^ı 057 senesinde bitecekti. Fakat hükumetçe mubayaası şekline aid bir formül dahi mukavelede mevcud değildi. Hat 1 kânunusani 937 den itibaren Devlet Demiryollan Idaresince işleti lecektir. Aybaşında ilk Devlet Demiryolları treni Sirkeciden merasimle hareket edecek, Kırklareline de bir kol aynlacaktır. 1 Avusturva Sl 20. 63. T5. 20. '20. 20. âB! 12. 48. 30, 1011. 243. 618. U6. 117. 125, 85. 23. 575. 2d. 66, 80. 23. 26. 22. 23. 11 ! 1 Türk altmı 1 Banknot Os B 1 İsveç kuronu 32. 1012 ü45. | ÇEH , L E R Alış NCT YOI Londra • Part»s Mllâno Brüksel Atina 016,25 O.ı a 70 17.0645 15,1425 88 60 3.4673 64.91 1.4:56 22.7375 12531 7.5Ü4 L'J805 4.2288 4.34 108.7225 34.645 2.795 2191 3.1172 Sorva Amsterdam Pras Vivana MadrlH Berlin Varsova Budat>este Bükres Belerad Yokohama Moskova Stokholm ESI Cenevr* Satış , 616 25 n.7ü6i ' 17.11 15.1425 4.Î245 88 6u 3.4673 64.91 1.4556 22.737i 12531 7.5294 1.9805 4.2288 4.34 108.7225 34.615 2.795 2191 3.1472 a AM Açıüg 90.25 Kapanış 90.25 Merkez Bankası t S T İ K RAZLA ı R Açüış Kapanı* 21.325 '< HASAN DiS FIRÇALARi VE rürk borcn ı > » n Destn 21.325 W r \ > ' ' 1 >* i ;'^V>' ÜNÜ GÜNÜN BULMACASI • 1 • 1a • • 1 •1 • !• 1 •1 I ! • 1 • !• •!• I 1 1 1 ! Dişlerin ve diş etlerinin hayatıdır. iki misli bUyük 20 kuruş. Diş fırçalannın serti makbuldür. Mesine nev'inden en fevkalâdesinden yapılan Hasan diş fırçalarile temizlenen dişlerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcud bütün diş müstahzaratının en mükemmeli olan Dantos diş macunu ile ve diş suyu ile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. HASAN VE DANTOS markasma ve ismine dikkat ediniz. Hasan deposu: İstanbul, Aankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. Şark Şimendifer hattında yeni vagonlar 1, ı! 1 ı1 «Iskenderun, Türkiye içîn Adana kadar mühimdir!» tspanyada nekadar Alman muharibi var? Madrid 25 (A.A.) Müdafaa komitesi reisi, Madrid cephesi de dahil olmak üzere muhtelif cephelere dağıtıîan Almanların miktan 20 bin olarak tah min edilmektedir. Madrid cephesine 6 bin kişi kadar gönderılmıştir. Maamafih şimdiye kadar hükumetçiler Alman esir elde edememişlerdir. Fransanın korkusu Paris 25 (A.A.) İspanya işîerine müdahale etmek meselesi, gazeteleri gene meşgul etmektedir. Ami du Peuple diyor ki: «İspanvada beynelmılel hayat dur muştur. Orada insan ne olduğunun far kına varamıyor. Bizim için bugün mescle, îberik yarımadasınm yavaş yavaş Al îngiltere, Almanyaya iptidaî madde verecek Londra 25 (A.A.) İki İngiliz ban kası tarafından, Almanya ile İngiliz dominyon ve müstemlekeleri arasında emlfcia mübadelesi yapılması hakkında ileri sürülen teşebbüs, dün halka bildirilmiştir. Bu teşebbüs umumiyet itibarile çok iyi karşılanmıştır. İngiliz me hafili kadar Amerikan mehafili de Almanya ile mübadele lehine vaziyet al mışlardır. İ L Â N Osmanlı Bankasmın Galata, Yenicami ve Beyoğlu daireleri, yılbaşı münasebetile 31 ilkkânun (öğleden sonra) ve 1 ikincikânun 1937 tarihinde kapalı bulunacaktır. Osmanlı Bankası Suriyede Fransız mandasını fena gözle ^örmemiş olduğunu fransızcanın Türkiyede ikinci dil sayıldığını, yeni Türkiye3 nin kendisini Fransız ihtilâlinin kızı telâk4 ki ettiğini hatırlatarak diyor ki: 5 «Iskenderun Türkiye için Kilikya ka6 dar mühim bir hayat meselesidir. Hiç / şüphesiz ki Sancak meselesini umumî po8 litikayı ihlâl etmiyen alelâde ehemmi yette bir iş saymakla hata edilmiştir. Ak9 denizde ve Yakınşarkta emniyetsizlik hiç 10 bir dostluğa meydan okumamayı emret mektedir.» Çatalca icra dairesinden: *** Çatalcanın Kavukdere mevkiinde taş nakliyatı ile meşgul iken halen ikametSaint Brisc'e göre vaziyet gâhı meçhul kamyoncu Fikrete: Le Joumale gazetesinde SaintBrice, Mahçuz kamyonunuzun 24/12/936 ta Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Ararihinde yapılan arttırmasmda bedeli sm, Iskenderun ve Antakya meselesini lâyıkı bulmadığından 2 nci arttırma müzakere etmek üzere Parise yaptığı seiçin satış 5/1/937 sah günü saat 11 e ta yahat münasebetile yazdıgı bir yazıda lik olunmuştur. Bir diyeceğiniz varsa diyor ki: o güne kadar 36/371 numarah dosya «Yeni başlıyan Fransız Türk müzamıza müracaat etmeniz tebliğ olunur. keratının, yeni bir anlaşmazlıktan başka 2 I KlOİPlErRİAlTli F B U|L|U|S|B|B|U|R|U K K|U|T|B|B|A|B|ÎIL B A|K|M|B|A|N|A|N|»|D RlBlKlAlVlflalBlKli A | L | E | N | İ İ B | A F 115 Ç | E | B | İ | Y | İ | L İ K|B AİHİIİBİEİ3IİIK B S M I | L | E | R | İ | » IİLİE E|M|A|NLA|TİB|R|EJN Şark Demiryollarını tesellüme memur komisyon bu husustaki çahşmalanna dün de devam etmiştir. Dünden itibaren konvansiyonel, E dirne ve Kırklareli trenlerine Haydarpaşadan Sirkeciye geçirilen Devlet Demiryollan vagonlan da ilâve edilmiştir. Şark Demiryollarının bu hattaki vagonlan çok eskiydi. Nafıa Vekâletinin daha şimdi den bu hatta iyi vagonlar tahsis etmesi Gerede asliye hukuk mahkemesin • hem halkı sevindirmiş ve hem de dış memleketlere işliyen konvansiyonel trenile gi den: Geredenin KabiUer mahallesinden decek temiz vagonlanmız propaganda baŞıhlarlı İsmail tarafından karısr Demirkımından da faydalı olacaktır. ciler mahallesinden Mehmed kızı Ha tice aleyhine açılan ihtar davası duruşmasında müddeaaleyh Haticenin ilân nen tebligat yapıldığı halde mahkemetürlü bir neticeye varması isteniyor, me ye gelmediğinden gıyab kararınm ilâ seleyi açık açık ortaya koymak ve herşeynen tebliğine karar verilmiş ve muha den evvel şu fanteziye nihayet vermek Iâkeme 4/1/937 cuma günü tayin kıhnmış zımdır. olduğundan tebliğ makamına kaim olIskenderun meselesi guya bir bahane mak üzere ilân olunur. (28616) den ibaretmiş ve Türklerin asıl şikâyet ettıkleri nokta Fransızlann bir yardım mi ruatıdır. Binaenaleyh, Türkiye, ancak sakı akdini teahhura uğratmalan imiş. Bu Fransadan garanti bekliyor. iddianın tutulacak tarafı yok. TürkiyeŞayed Türkiye Milletler Cemiyetini nin emniyeti, Balkan Antantile, Sovyet tanımasaydı, bütün bunlar pek makul olerle münakid bir paktla, îngiltere ile lurdu. Fakat Türkiye Milletler Cemiyeyaptığı uzlaşma ile ve Milletler Cemiyeti tine girmiştir ve orada mevcuddur. İşte nizamnamesile tekeffül edilmiş bulunu bu vaziyet Fransanın, Milletler Cemiyeyor. Fransanın vaziyeti Türklerin hoşnud tinin muvafakati olmadıkça hiçbir şey suzluğunu celbetmek şöyle dursun, bu yapılamıyacağmı söylemesine ve meselevaziyet, İtalyanm Anadolu için belki en nin müzakeresini Cenevreye nakletmesine mühim tehlike olan yayılma ihtiyacını saik olmuştur. Habeşistan istıkametıne çevirmeğe çalışFakat bizzat Fransa dahi sonuna kamak suretile, belki Türklere hatın sayılır dar mantıkla hareket etmiyor. Asıl manbir hizmette bulunmuştur. tıkî hareket, Milktler Cemiyetini TürkTürklerin îskenderun hakkındaki me lerle başbaşa bırakmaktır. Fransa bunu yapmamıştır, çünkü şarkta menfaatleri talibatı ciddidir. İstinad ettiği delâil nedir? Türkiye, vardır. Şu halde işin içinden çıkmağa ça» İskenderunu, 1921 de Fransaya terket lışmak zaruretindeyiz. Iskenderun min • miştir; o Fransa ki, bir sene önce, San takasım Suriyeden ayırmak istiyen TürkRemo'da, mağlubun metrukâtının taksimi leri, kendilerine vahdet temini vadinde işine, îngiltere ile birlikte riyaset etmişti. bulunduğumuz Suriyelileri gücendirme Lozan muahedesile teyid edilen tarzı hal den ve bu vahdeti kendilerine cebren kade, müstakbel bir Suriye devleti mevzuu bul ettirdiğimiz Dürzülerle Alevileri öfbahs değildir. Fazla olarak tekmil man kelendirmeden, tatmin etmenin yolunu da ve ittifak anlaşmaları, yegâne müsbet bulmalıyız. Işte Rüştü Arasla Ivan Delrealite olarak Fransa himayesinin tefer bos'un halledecekleri asıl mesele budur.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog