Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Birincikâmm 1936 Japonyanın Uzakşarkta istilâ plânı nedir? İlk plânda Holanda ve Fransanın müstemlekelerile Filipin adaları geliyormuş ( < Atletlerin kış idmanları Atletlerin kış idmanları 2 kânunusa ni cumartesi gününden itibaren Galata saray kulübü salonunda başlıyacaktır. Bütün atletlere açık olan bu idmanlara cumartesi ve salı günleri saat 17,30 da Ortaköyde Hatice Sultanın kışlık koBir Fransız gazetesi, Alman • Japon Alman müstemlekelerinde yapılan tah başlanacaktır. nağında bulunan Beşiktaş 39 uncu ilk anlaşmasının Hindiçini, Hindistan ve Ok kimatı inkâr etmiyor, fakat bütün bunlaB. takımları maçları mekteb bu seneye kadar hernedense son yanustaki Fransız müstemlekeleri içinmü rın ticarî maksadlara müstenid olduğunu İstanbul lik şampiyonasının B takımları derece ihmal edilmiş bir vaziyette buluhim bir tehlike teşkil ettiğinden ve hâdisa söylüyordu. nuyordu. Bu sene mektebe müdür olarak maçlarına bugün Kadıköy, Taksim ve tm birdenbire patlak vermesi neticesinde [Baştarafı 1 inct sahıtede\ şarka döndüğümüz zaman arkamızı da Uzakşarktaki bu çizme gürültülerinin Şeref sahalarında birden devam edıletayin edilen Salih Zeki adındaki mefkugafil avlanmaktansa beyhude de olsa, bize endişe veren tarafı, günün birinde zım bir hareket olmak icab eder. Alman kollamak ve korumaktır. Bu noktada, altı reci muallim kendisi gibi kıymetli arkacektir. Kadıköyde Fenerbahçe; İstanbulşimdiden endişeye düşmenin müreccah oi vaziyet vahamet peyda ettiği takdirde Devlet Şefinin beş altı sene evvelki mü yüz sene evvel durduğumuz yerden tekdaşlarile elele verip mektebde ıslahat spor; Hilâl, Beykoz; Taksimde Galata duğundan bahis bir yazısmda diyor ki: Asyadaki ve Okyanustaki Fransız müs saray, Topkapı; Güneş, Anadolu; Şe cadele devirlerinde bile söylemediği söz rar ve terütaze hareket ediyoruz. Diğer yapmağa başlamış ve bugün yalnız bina leri ihtiva den bu yazıyı ihtiyatla telâkki «Japonya, 1934 te, Siyam ile akdettiği temlekâtının maruz kalacağı akıbettir. Avrupanın cenubuna \e itıbarile değil, tedris ve terbiye itibarile refte de Beşiktaş, Eyüb; Süleymaniye, etmek lâzımdır. Biz de ayni kanaatle bir tabirle bir ittifak muahedesi mucıbince, Siyam garbine doğru olan ucubucağı gelmiyen de eşi bulunmaz bir mekteb vücude getirBizzat Müstemlekât Nazırının da Vefa maçları yapılacaktır. neşrediyoruz: Malezyasında kâin Kra berzahını delerek Alman muhaceretinin istıkametini değiş miştir. söylediği gibi Pasifik adalan Japon as3 üncü futbol antrenörü de kanala ifrağ etmeğe başlamıştı. Bu kanaM. Hitler diyor ki: tirip şarka doğru yolculuğa başlıyoru:. kerleri için komşu kapısı demektir ve TaMekteb mevcudunun yarısı fakir Iın açılması ameliyesi nihayet bulunca, «Bugün sükunetle şu karara varmış Ancak bu suretledir ki harbden önceki geliyor hiti ile Yeni Kaledonya çok kolay ele Singapor, bütün ehemmiyetini kaybedecek bulunuyoruz ki biz Ahnanlar, kaybet hatalı sıyasete bir hatime vermiş olur ve talebelerden mürekkebdır. Bunun için geçirilebilecek birer avdır. Japonya, PaFutbol Federasyonu tarafından Ankave Uzakşarka giden gemiler, takriben bir miş olduğumuz toprakları Allaha yaî istikbalimizin erkekçe imkânlarına yol a muallımler heyeti, bu talebelere muavesifik denizinde bir örümcek ağı kurmak ra mıntakası için davet edilmiş olan an net etmek için Ortaköy ve civarında fabuçuk gün kazanmış olacaklardır. varmak suretile asla geri alamayız. Mil çarız. tadır. trenör Çarlton için tahsisat kabul edilkır halka elınden geldıği kadar ve dur letler Cemiyetine ümid bağlamak gibi bir 1935 senesinde, Amsterdamda büyük Burada da açıkça söyliyelim ki, «yeBu münakaşa kabul etmez hâdiseler diğinden antrenör çok yakında vazifesimadan yardım eden Ortaköy Fıkaraperhüsnüniyet ve saffet göstermek veya parbir heyecan uyandı. Japonya, mevaddı ip birbirine eklenince, Japonyanın «Asya ne baslamak üzere Londradan hareket eni» topraklar derken yalnız Rusyayı ve ver cemiyetine müracaat etmeyı kararlaşlamentolarda oturduğumuz yerde lâkırdı tidaıyeden ve bılhassa petroldan mahrum Asyalılarındır» tarzmdaki hulyayı can decektir. ona tâbi hudud devletlerini düşünüyo harcamak ta bu işi başarmaz. tırmışlardır. Mekteb müdürü bu cemiyete du. Japon matbuatı hükumetin arzusuna landırmağa nasıl çalıştığı daha iyi aniaPatinaj şampiyonu Sonyanın Hayır! Biz bu toprakları Almanya ruz. giderek idare heyetile görüşmüş ve mekaçıktan açığa tercüman oldu ve Siyam şir şılıyor. Bugün Avrupada 80,000,000 Alman filmi çok beğenildi nın sinesine ateşli protestolar vasıtasile var. Şimdi herkese bir suç gibi görünen tebdeki himaye cemiyetıle bu cemiyetin keti müdürü M. Şonosuka Jama, bu neşBu vaziyeti en iyi gören yegâne memriyatı, şu sözlerile teyid etti: Son Olimpiyad müsabakalarında buz çekemeyiz, ancak ve ancak kuvvetli bir yeni gayretlerimizin manası, bundan bir talebelere faydası dokunması için mesaleket Amerikadır. Japonyaya en yakın ilerini birleştirmeği sözleşmişlerdir. kılıc darbesi bu işi görür. asır sonra bu kıt'ada 250,000,000 Al « Holanda, kendisinden altmış defa noktada bulunan Filipin adalarma tedri üstünde patmaj şampiyonluğunu kaza Devletimiz bütün Almanları ihata et man sakin olduğu zaman tertemiz açığa Bunun üzerine Ortaköy Fıkaraperver daha büyük olan müstemleke arazisini cen muhtariyet vermek suretile. hâdisele nan İskandinav güzeli Sonya'nın sinema melidir. Uçüncü Reich Avusturyayı ve çıkacaktır. cemiyeti 39 uncu ilkmektebe derhal paartisti olmağı kabul ederek Holivud'a muhafaza edebilecektir.» re meydan vermesi ihtimali olan bir topbütün Avrupadaki Alman ırkını ihtiva gittiği malumdur. Alman Avusturyası bittabi, anayurda ra göndermiş ve fakir talebenin klâsörKra kanalmın açılması takarrür ettiği rağın mevcudiyetini bertaraf etmiş bululeri bu para ile temin edılmiştir. Yapılan Sonya'nın orada «Milyonda bir» i eylemelidir. dönmelidir... için Felemenk heyecana düşüyordu. Bah nuyor. Fransa, Vaşingtonu taklid ede Tabiatin kendisi, zaten hiçbir siyasî anlaşma sonunda mektebde fakir talebele1914 teki hududlarımızı tesis etmek tariyesini ve hava kuvvetlerini arttırdı ve mez, fakat şu kısaca izah edilen vaziyet, simli çevjrdiği ilk fılim Amerikan mathudud tanımıyor. Her şeyden evvel dünre yeniden sıcak yemek tevziine başlan müstemlekelerinin müdafaası için tertibat Asya ve Pasifik müstemlekeleri mesele • buat erkânma gösterilmiş ve çok beğenil yaya hayat vazediyor. Sonra kuvvetlerin lebi siyasî bir saçmadır. Ve bunun avakıbı, miştir. Münakkidler Sonya'nm patinaj hatta siyasî bir cinayet olur. Biz, daha masına da karar verilmiştir. aldı. sile alâkadar bütün milletleri teemmüle da olduğu kadar artistlikte de muvaffak birbiri içine karışıp muamelesini kayidsiz fazla toprak almıya mecburuz. Çocukların kendi kendılerini idare etYani, bütün dünya Mançuri, Jehol vc sevketmelidir. Siyasetimizde yapılacak en ce seyrediyor. Cesaret ve sanayide en olduğunu söylemekte ittifak etmektedir Ve toprak elde etmek siyasetimiz Ka melerine alışmaları için bu mektebde hür Moğolistan hâdiselerile meşgulken, öte ufak bir hata, Fransız Hindiçinisi ve ileri gitmiş olanı da gözde evlâdı sıfatiler. merun (Almanyanın Afrikadaki eski müs inzıbat usulü tatbik edilmektedir. tarafta, Asya siyaseti, şimdiye kadar gö Fransız Okyanusyası üzerinde vahim tehle, hâkim bir mevcudiyet bahşetmek sutemlekesi) gibi yerlerde tatbik edilemez. Bu sualle bütün talebeler bir kongre rülmemiş derecede endişe verici bir safha likeler yaratabilir.» retile mükâfatlandırıyor. Fakat bir şey Ancak bugün münhasıran Avrupada ka akdetmişler ve içlerinden bir tanesini kenîntikam almak istemiş ya giriyor ve Siyam, Manfalcone Italyan güneş gibi açık bir hakikat olarak anlabili tatbiktir. Topraklanmız bilenmiş bir dilerine reis seçmişlerdir. tezgâhlanna dokuz parça torpido sipariş Elcezaü min cinsülâmel Bursa (Hususî) On iki sene evvel şılsjn: Alman halkının bugünkü müthiş kılıçla alınmalıdır. Yani, kanlı bir mücaReisin idaresi altında bir çok teşki ediyordu. Bursa (Hususî) Evvelce akraba • Süleyman isminde birini öldürerek mah düşmanı Fransadır ve daima Fransa o deleyler..» lât vardır. Mekteb kooperatifi, mek Bizim de, Holanda derecesinde telâşa larmdan Hasanı bir tarla meselesinden kum olup cezasını çekmiş bulunan Meh lacaktır. teb duvar gazetesi, mekteb gözcüleri, düşmemiz lâzımdı. Çünkü Japonya, mak muğber olarak camiden çıkınca tabanca med oğlu Ahmed; Tatarlar mahallesinOnun için bizim yaşamak irademiz, armüze, spor, konferans, muhabere teşki sadlarını gizlemiyor, emniyetini sağlamak ile öldürmüş ve cezasını çekerek hapisa de İbrahimin kahvesinde oturmakta iken; tık tesır altında ve zebun bir müdafaa lâtlan gibi... için, cenub Pasifik adalarma doğru ya neden çıkmış bulunan Narlıdere köyün evvelce öldürülmüş olan Süleymanın şeklinde uyuşup gitmemelidir. Tercihen Ulkü adında olan mekteb gazetesi her yılmak lüzumundan bahsediyordu. Bu a den Nuri; geçen gün gene bir tarla me kardeşi elbiseci Mehmed kendisinden hv Fransa ile kat'î bir mücadeleye kendi [Baştarajı 1 ıncı sahıfede] hafta çıkmaktadır. Talebelerin bu sayede dalar ise İngiltere ile Fransayı alâkadar selesi yüzünden kardeşile kavgaya tutuş tıkam almak istemiş ve Ahmedı öldürmek mizi atmalıyız. Ve Fransanın imhası, AlHükumet kuvvetleri ilerliyor muş fakat bu sefer kardeşının omuzun için üzerine iki defa ateş etmiştir. Fakat man halkının tam manasile yayılması eder. Şanghay 25 (A.A.) Öğrenildı yazış tarzlan gittikçe düzelmektedır. Japonyanın plânını iyice anhyabilmek daki çifteyi kırayım derken dolu bulunan açıkgöz Ahmed; üzerine ateş edileceğini için esas bir anahtar olarak telâkki edil ğıne göre Tangsuehliang'in kuvvetleri, Mekteb gözcüleri teşkılâtı, talebeleri daiçin, Pasifik denizine hâkim olmak husu çifteden çıkan saçmalarla yaralanarak anlar anlamaz kahve masalarındaki mer melidir. Shcnsı'nin garbından ve şimalinden Sı hilde ve harıcde daıma kontrol altında ölmüştür. Hâdisenin garib olan tarafı: merlerden birini göğsüne kaldırıp siper sundaki ezelî Japon Amerika rekabetini İngilterenin harb siyasetinin neticesi anfou'ya doğru ricat etmektedir. Bu bulunduruyor. Her gün bu teşkılâta hatırlamak ve sonra Versay muahedesini Nurinin vaktile öldurdüğü Hasanın. üç yapmış ve ölümden kurtulmuştur. Meh Almanya için korkunc bir netice vermiş ricat, komünist müfrezelerin tekrar ken mensub iki gözcü talebe nöbetçi olmakta çocuk yetim bırakmış olması; şimdi de med yakalanmış ve teşebbüs derecesinde se de ingiltere bizi zarardide etmekte hagözden geçirmek iktıza eder. di mevzilerini ve konaklarını ele geçır ve talebeler hakkında başkanlarına rapor kendisinin ayni şekilde üç çocuk yetim kalan katil suçile Ağırcezaya sevkedıl yatî surette alâkadar değildir. Bunu böyJaponya, Alman müstemlekelerinin takmelerine medar olacaktır. Hükumet kuv vermektedirler. Ayni zamanda bunlar bırakarak ölmesidir. miştir. lece anlıyahm... Tam tersine, İngiltere vetlerının Sıanfou'nun şarkındakı tahaş mektebin temizliğıle meşgul olmakta ve simi esnasında, Marshalle, Caroling ve bize zarar vermek istemiyor. Mananus adalarının mandasını almıştı. şüd hareketleri devam etmektedir. Bu gördükleri noksanları hademelere haber İngilterenin Avrupadaki gayesi Fran günkü günün ihtilâf bakımından kat'î bir Pasifik denizine el uzatmağa başlıyordu. verip yaptırtmaktadırlar. sanın hakimiyetini önlemek olsa gerektir. gün olduğu söylenmektedır. Diğer taraftan, Almanyanın müstem Muhabere teşkilâtı da Türkiye ve Fakat menfi bir hedefi olan herhangi siBu münasebetle General Yenhiss leke metalıbatında gösterdıği şiddet herecnebi memleketlerile, hatta Amerikadayasî ittifak, bizim için kıymetsizdir. İn lan'ın Shansı eyaletinde sulh ve asayişin kesin malumu olduğu için, son anlaşmasanların mukadderatı yalnız müşterek temini için bir diktatör vaziyeti almış ol ki ilkmekteblere varıncıya kadar mektubdan sonra, Okyanustaki müstemlekâtını muvaffakiyet ve kuvvetlerin mütekabil duğu ehemmiyetle kaydedılmektedir. laşmakta, kart mübadelesi yapıp memlegözden çıkardığını ve bu müstemlekâta inkisafı ümidile mezcedilebilir. ketimizin manzaralarını ecnebi diyarlara Japonyanın tesahub etmesini memnuni Bu zaviyeden bir müttefik aramak ü Bursa köylerinde bir cînayet yollamak suretile propaganda bıle yap yetle karşıladığmı söylemesi umumî bir zere Avrupaya bir bakacak olursak, iki Bursa (Hususî) Çağlıyan köyün tnaktadır. hayreti mucib olmuştur. Binaenaleyh, esdevleti imkân halinde görürüz. Onlar da de Arnavud Bayram adında birisi ka ki Alman müstemlekâtınm Cenevredeki İlkbaharda hayvanat ve ziraat üzerinİngiltere ve İtalyadır. Bu devletlerden i nsile birlikte hayvana üzüm yüklerlerken Mandalar komisyonunun murakabesi alde talebelere canlı etüdler yaptırılacakkıncısının hükumeti, kuvvetıni esaslı su meçhul bir şahıs tarafından mavzer kur tında bulunduğunu bilen Japonya, Al / rette tesbit etmiştir. Beynelmilel Yahudi şunile öldürülmüştür. Yapılan tahkikat tır. manya ile yaptığı ittifaktan sonra müsteHer sınıfta birer İş Bankası kumbarakuvvetleri, bu devletin siyasî ihtiyacları sonunda failin Çağlıyan köyünden Abdi rih bulunuyor. na artık kanşamıyor. İngilterenin vazi oğlu Kara İbrahim Akşit olduğu ve mak sı vardır. Bu kumbaraya talebeler para Eski Alman müstemlekeleri, bir Japon yeti daha fazla karışıktır. tul Bayramı, Kara İbrahimin öldürülen atarak tasarrufa alışmaktadır. Son derece kumandanımn da söylediği gibi «Japon Fransız hakimiyetini gayrikabili ta kardeşinin karısını nikâhına aldığı içm bakımsız olan mektebın bahçesi de temızyanın millî müdafaası noktasından ha hammül bulan her devlet, bizim tabiî or kardeşınden kalan miras yüzünden öldüp lenmekte ve tanzim edilmektedir. yatî ehemmiyeti haizdir.» Mektebin harab kapısı yenilenerek üstağımız, müttefikimiz, arkadaşımızdır. düğü anlaşılmıştır. Kara îbrahım ve Bay1932 senesinde, Japonyanın Bonin aVe müthiş düşmanımızı devirmeği temin ram bırbirlerini öldürmek için evvelcç tüne bir tabelâ asılmıştır. Bu suretle eskidalarını tahkim ettiği hakkında ileri sü edecek olduktan sonra, bir ittifaka ulaş birer mavzer tedarik etmişlerdir. Fakat den ne olduğu belli olmıyan mekteb binatıracak herhangi yol bizim için geçilmesi îbrahim daha açıkgöz davranmış ve bir sı yeni badana edilmiş duvarlarile halka rülen iddia sükutla karşılanmıştı. Bu idmüşkül birşey olmıyacak, hiçbir feda gün Bayramm yolunu bekliyerek onu öldiadan iki sene sonra, bu tahkimat şöyle kendisini göstermeğe başlamıştır. Amerikah zenci boksör Joe Louis Al kısa bir zamanda bir tek yumrukla na kârlık gözümüze büyük görünmiyecek dürdükten sonra derhal köy kahvesine tevil edildi: İnşa edilen limanlar Japon Bu derece yoksulluk içinde meydana gelip oturmuştur. Kahvede bulunanlar man Maks Şmeling'e mağlub olmasma kavt ederek itibannı artırdıktan başka tir. ticareti bahriyesinin üıkişafı içindi. Hava rağmen itibarını kaybetmiş değildir. NiBununla beraber, bu düşünce bizim Ibrahimin gayrıtabıî halınden şüphelen • böyle eserler koyduğundan dolayı mek herkesi kendisine hayran kılmıştır. ve deniz üsleri, Japonya ile uzak mem tekim geçenlerde Nevyorkta karşılaştığı yeni sevkulceyşimizin nefesini tüketme mişler ve bu suretle hâdise meydana çık teb müdür ve muallimlerini tebrik etmek Yukarıki resim çok kısa süren bu maleketlcr arasındaki münasebatm inkişah Edi Sims admdaki rakibini 18 saniye melidir. Yeni sevkulceyşimiz ise, halkı mıştır. İbrahim taammüden katil töhme lâzımdır. gibi, boks tarihinde misli bulunmıyan, çın bir safhasını göstermektedir. maksadile te*is ediliyordu. Japonya, eski mız için yaşama sahası elde etmek üzere tile Ağırcezaya verilmiştir. Nejad Ferhad Almanyanın en büyük Yoktan var edilen bir müessese düşmanı Fransadır!» Ortaköy 39 uncu ilk mekM. Hitlere izafe edilen bir yazı teb harabe olmaktan nasıl kurtuldu? «Fransanın imhası Alman halkının yayılması için esastır. Avrupada toprak istiyoruz ve bunları kılıcla alacağızb Mareşal Çankayşek esaretten kurtuldu Joe Louis'nin müthiş bir zaferi Köşe minderinin esrarı 7ahıta r m n : 8 o a ı Küçük ihtiyar beyaz bir gömlek giyiyor ve biraz arkasından onu tıpkı onun gibi beyaz bir gömlek giyen hastabakıcı kıyafetinde esmer bir genc takib ediyordu. Bu gencin elinde bir tepsi vardı. Hasan Nuri tepsinin mükemmel bir yemekle dolu olduğunu gördü. O sırada bütün dikkatini celbeden bu manzara karşısında herşeyi unuttu. Hatta kendisine kemali nezaketle bu tepsiyi u zatan, yerleştiren, servis yapan genc teşekkür etmek bile aklından geçmedi. Yüzündeki maskenin çenesini kısmen felce uğratmasından dolayı biraz müşkülâtla yiyordu. Esmer genc onun rahatmı temin etmek üzere arkasına yastıklar koydu ve karşısında en küçük arzusunu yerine getirmeğe hazır bir vaziyette bekledi. Enfes bir levrek balığı, makarna ve elma vardı. Yanında bir bardak nefis şarab duruyordu. Hasan Nuri çene hareketinm bütün müşküllerine çare bularak hepsini birkaç dakika içinde yedi, bitirdi. Kısa boylu ihtiyarm bir el işaretile n « a ^ H ^ i ^ ı genc adam tepsiyi kaldırdı; odadan çıktı, kapıyı ihtiyatla kapıyarak gitti. O zaman Hasan Nuri, garib ev sahibile başbaşa kaldı ve onun şu sözlerini bir kere daha dinledi: Haydi bakalım, yeniden doğuyorsunuz dersem yalan söylememiş olurum, değil mi? Hasan Nuri, sesinin kendisine yaban Evet amma, sizin yaptığınız gene cılığı karşısında bir kere daha hayretten odur. Bana mahvolmuş, harab olmuş bir kendini alamıyarak dedi ki: adam olduğumu hemen hatırlattınız... Bana ikram etmek lutfunda bu Beni bu dünyadan silinip gitmekten lunduğunuz yemeği kemali lezzetle ve menetmeğe hakkınız yoktur. Hayır hakiştiha ile yedim. Demek pek o kadar ağır kınız yoktur. Yüzüm de, ruhum da çiryaralı değilim.. kindi... Kim, insanm yüzü ruhunun ay Yaranız mı? Hiçbir şey değil, u nasıdır demişse doğru söylemiştir. Ben fak bir yara!... bedenen müthiş, korkunc birşeydim. O Bu ba'sü badelmevti ben size med nun için bütün insanlardan kaçıyordum. yunum, değil mi? Dünyanın en tenha yerinde yaşamak is Evet, bana medyunsunuz beyim; tiyordum. Tecrübe ettim, bu da ağır gelamma sözünüzde bir yanlış var, onu dü di. Ruhan da korkunc bir mahluk olmazeltmeliyim. Dilinizi iyice bildiğim için ğa kendimi müstaid görerek kaçtım... ba'sü badelmevtin sizin yerinizde bir a Çünkü birçok defalar aklımdan dehşetli dam hakkında kullanılamıyacağını tah bir haydud olmak, yüzümün ifade ettiği min ediyorum. Bu resurrection demektir. Yani öldükten sonra ayni kalıb, ayni ruh, ayni madde ile hayata dönmektir. Am ma siz intiharınızdan evvelki kalıb ve ruhunuzda mısınız şimdi?.. Ben size sevmediğiniz hayatı bir kere daha yaşatmak istemedim. Size büsbütün başka bir ruh ve kalıb vermeyi düşündüm. Eğer ben hayattan bezmiş, fakir, tabiatin hışmına uğramış Hasan Nuriyi gene o halde yaşatmak niyetinde olsaydım, sizi ölümden kurtarmış olduğum için beni asla affetmezdiniz. gibi olmak, hulâsa herkese şiddet ve dehşet saçarak hükmetmek geçiyordu. Korku salarak hürmet kazanmayı bile düşünüyordum. Bir taraftan da hissiyatımın zebunu oluyor, aşk bekhyordum. Amma bir ucubenin aşktan nasibi nedir? Herkes benden kaçtı. Ben de onlardan kaçtım. İntikam almak, zenginlerden ve güzel lerden intikam almak hevesile de çırpındım, durdum. Amma bunun için de zengin olmak lâzım!... Onu da yapamadım. Yalnız başıma dağda, kırda yaşamak ta elimden gelmedi. Ölmeğe karar verdim, işte sizin kurtarmağa kalktığınız adam... Eğer siz cemiyete ve bana biraz hayır işlemek istiyorsanız ilminiz bunu çok ko lay temin edecektir. Bana hemen biraz siyanür şiringa ediniz; rica ederim... Aşkolun delikanlı... Sözlerinden çok memnun oldum. Beni hayret ve takdir içinde bıraktın. Ve anhyorum ki seninle anlaşabileceğiz. Dehşetli bir kin ve intikam arzusu içindesin, âlâ, bu arzuyu elbirliğile tatmine çalışalım. Bu kin ve intikam çiçeğini beraber besleyip büyütelim ve ondan alacağımız zehiri bütün dünyaya bir hayır ve hasenat zemzemı gibi dağıtalım. Anlıyamıyorum doktor bey... Anlatacağım şimdi dostum, fakat Peki, kabul ediyorum. Farzediniz ki ben beni sabırla dinleyiniz.. Sonra bu sabrı bir meczubum. Fakat öyle bir meczub ki nızın mükâfatını göreceksiniz. Evvelâ si şeytanın yardımını kat'iyyen temin etmiştir. ze şunu haber vereyim ki ben uzun za Yarın ben istersem bir harb çıkarabilirim. manlardanberi sizin gibi birisini arıyor kardeşi kardeşe, evlâdı babaya, âşıkı madum. Sizin gibi kin ve intikam hırsile cır şukuna öldürtebilirim. Evet, hem de büpınsın da bu hırsını tatmine tecrübesi ve tün bunları kemali şehvet ve dehşetle kan bilgisi kâfi gelmesin... Ben sizin tabiatı seyretmek zevki için yapabilirim. Fakat nizi çehrenizden keşfettim. Eğer benım merak etmeyiniz azizim, benim işim bu size teklif edeceğim mukaveleyi kabul e değildir. Ben ruhların trajedisinden zi derseniz siz istediğiniz gibi herşeye muk yade vücudlerin komedisinden hoşlanı tedir bir adam olacaksınız. Tahayyül et rım. İzah edeyım dostum: Bir tıb tiğiniz gibi insanların fevkinde bir mah bî sistem vardır ki ismine Home luk olacaksınız. Zengin ve güzel bir a opathıe derler. Bunu Almanyada dok dam olacaksınız. Başkalarına tahakküm tor Haneman keşfetmiştir. Bu usul hasedecek, başkalarını idare edeceksiniz. talığm hastalıkla tedavisi suretinde hulâİhtiraslarından, zevklerinden istifade e sa olunabilir. Birçok nazariyeciler, insanderek bir takım insanları, diğer bir takım ların tasfıyesi için büyük bir felâketin insanlara karşı sevkedecek, kimisinin mu şart olduğunu söylemişlerdir. Afrikada vaffakıyetmden, kımısmın mahvoluşun müsavi iki kısma ayrılarak birbirlerinin dan zevkiyab olacaksınız... Pek nadir üstüne atılan ve boğuşan vahşi kabilelerzevklerdir bunlar.. Yalnız altının teınin den bahsedilir. Bunların içinde galib geedebileceği zevklerden hisseyab olmak... lenler Allah tarafından ırkı tasfiyeye Hulâsa size bir krallık teklif ediyorum... memurmuşlar gibi tebcil edilir. Heryerde Aralarında bir dakika sükutla geçti ve ve her zaman insanlar fenalıklarla azgm doktor tekrar söze başladı: ihtiraslara, çamurlara ve bataklıklara bu Ah, anlıyorum. Beni deli sanı lastıkça daima galib ve mağlublar, zen yorsunuz. Kendi kendinize «eyvah bir ginler ve fakirler, efendıler ve esirler buUrkası var} meczubun eline düştüm!» diyorsunuz. Iunacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog