Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 26 Birincikânun 1936 Antakya TARIHI Şehir ve Memleket Haberleri Galata ve Sirkeci Bir otomobil kazası Ithalât rejimi yolcu salonları Taksimde bir adam feci cumaya başlıyor Limana devirden sonra ıslah edilecek surette yaralandı Yeni rejimin tatbiki için tedbirler alınıyor Siyasî icmal Orta Avrupada neler oluyor? Yazan : Ahmed Faik TUrkmen , \ ı S on zamanlarda Romanya, Eehistan ve Yugoslavya devlet Taksimde Cumhuriyet caddesinde adamlannm sık sık yaptıklari Remzinin benzin deposunda kâtiblik eseyahat ve ziyaretler, Avrupa politika den Fehmi, dün sabah Panorama bah âleminde ehemmiyetle takib olunuyor. Galata ve Sirkeci yolcu salonları bu çesi önünde caddenin bir yanından diGelecek cuma gününden itibaren tatÇünkü bu ziyaretlerden yeni yeni siyasî aybaşında Gümrükler tarafından Liman ğer yanına geçerken 1831 numaralı o bik edilecek olan yeni genel ithalât reji 4 vaziyetler doğacağı ümid olunuyor. Leh İşletme idaresine devredilecektir. Liman tomobilin altmda kalmış ve bir çok yer mi için gümrüklerde hazırlık başlamıştır. ^Antakyada vaktile aynı san'atı icra giyerler. Aba; kısa kollu, sağlam bir cedevlet adamlannın Fransaya yaptıkîan idaresi evvelâ Galata sonra da Sirkeci lerinden ağır surette yaralanmıştır. Türkiyenin haricî ticaret münasebatı ve eden, küçük san'atkârlan içerisine toplı kettir. Yaralı ölüm halinde Fransız hastane iktısadiyatı üzerinde mühim bir değişik ziyaretlerin maddî ve siyasî neticeleri yan çarşılar vardı. Avrupa büyük sanaKırmızı abalann üzerinde gayet zarif salonunu teslim alacaktır. şimdiden belirdi. Fransa hükumeti Le lik yapacak olan bu rejimin muvaffaki îdare bu salonlan tesellüm ettikten sine kaldırılmıştır. yiinin rekabeti karşısmda sönen bu çarşı ve sırmalı nakışlar bulunur. Türkmen histaoa bir milyar üç yüz milyon franklık Şoför şiddetle aranmaktadır. yetle tatbiki için tedbirler alınmaktadır. larda birkaç el tezgâhı kalmış ve çarşı kadınlan yüzlerini örtmezler. Yalnız sonra buralarda ehemmiyetli ıslahat ve bir istikraz vermeğe razı oldu. Bu istikbüsbütün değişmiştir. Meselâ «İplikpa başlarma bir yemeni sararlar ve adma tadilât vücude getirecektir. İNHİSARLARDA Gümrük memurlarına yeni rejimin hu raza aid kanun lâyihası şimdiden Fransa susiyetleri bildirilmiştir. zan» gibi, bu çarşıda iplik ve mensucat yağlık derler. Şehir kadınlan aristokrat Bilhassa şehrin denizden harice bir Meb'usan meclisi Maliye encümenine üzerine çalışan iki üç çarşafçı kalıp mü zihniyetile, ayrılık alâmeti olsun diye ilk kapısı mesabesinde olan Galata yolcu Tütün tnhisarı için yeni bir Dört senedenberi tatbik edilen kon verilmiştir. Diğer taraftan Fransa ile Altebakisi kahvehane, bakkal ve sebzecı defa çarşaf sonra da peçe takmışlardır. salonu modern bir hale ifrağ olunacak kanun hazırlandı tenjanman sistemi perşembe akşamından manyanm arasını düzeltmek için Lehis dükkâ&lanna çevrilmiştir. Fakat Avrupa Tatbikatta görülen müşkülât ve za itibaren tarihe karışacaktır. Kontenjan lis tan devlet adamlannm yaptıklan teşeb tır. Bu salon için Avrupadaki en güzel Köylerde içtimaî hayat, kadmlarla errarlarından dolayı eski Tütün İnhisarı teleri taksiminde gümrüklere verilmiş ve büslerin tesirleri şimdiden görülmüştür. rekabetine maruz kalmıyan meselâ «Yekeklere ayrı ayn vazifeler yüklemiştir. nümuneleri tetkik edilerek bir proje ha kanununun esaslı bir tadile tâbi tutul meniciler çarşısı» eski vaziyetini muhafaya Vekâletler emrinde bulunmuş olup ta zırlanmıştır. Bu proje önümüzdeki günPolonya telgraf ajansı tarafından bilAralarmdaki iş bölümünün kısa bir şe za etmektedir. ler içinde şehrin plânı üzerinde çalışmak ması takarrür etmişti. Uzun zamandan kullanılmamış kontenjan hisseleri bittabi dirildiğine göre Almanya ile Fransanın masını yapalım: beri bu kanun üzerinde yapılmakta ohükümsüz kalacaktır. Bunun için son ta olan M. Prost'a gösterilecek ve müteMmtakanm ihtiyac fazlası olan mahKöylü erkekler ziraatle meşgul olur hassıs tarafından beğenildiği takdirde lan çalışmalar bitmiş ve memleket tü günlerde gümrüklerde hararetli bir itha anlaşmalarına başlıca engel olan Fran sulleri ipek, zeytinyağı, meyva, sebze, tüncülüğünün bugünkü ihtiyaçlarına sa Sovyet karşılıklı yardım misakındaki lar. Tarlaları süriip ekmek, hasad et derhal inşaata başlanacaktır. incir, üzüm ve hububattır. :n uygun şekilde yeni bir kanun projesi lât faaliyeti göze çarpmaktadır. mütecavizin tarifine aid kaydin tadili mek, hayvan yetiştirmek ve saire gibi... Yeni kararnameye bağlı ( A ) listesi hazırlanmıştır. Bunlardan zeytin mahsulü sabunculuk Bundan başka erkekler ellerile ipleri büKÜLTÜR tŞLERÎ Yeni projenin hazırlanmasında, tü anlaşmalarla bağlanılan memleketlerden şartile Almanya, bu misaka itirazdan vazgeçeceğini Fransaya anlarmıştır. sanayiini doğurmuş ve Antakya kasaba ker, eyer takımlan ve saire imal ederler. :ün ekicilerile alıcılarının karşılıklı gelecek eşyaya taalluk ettiği için bunun smda eski sistem sabun imalâthaneleri Bundan başka iplerle oyun yaparlar. Parısten hareket eden Romanya Ha Maarif tayinleri menfaatleri ve tütün ihracatınm arttı tasnifi yapılmıştır. Kararnameye göre it riciye Nazırı M. Antonesko'nun ziyarevücude gelmiştir. Bu imalâthanelerdeki Uzaklarda bulunan bir hayvan üzerine İstanbul Erkek Muallim mektebi tedsabunlar vaktile bütün cenubî ve orta A atarak meharetle onu yakalarlar. Pazar ris usulü muallimi Sadreddin Celâl E rılması ve tütün mahsulünün en iyi ka hal edilecek eşyanın birçoğu Vekâletler tinden dahi maddî ve siyasî mühim netilitede yetiştirilmesi gibi mühim pren müsaadesile girebilecektir. Bundan do debiyat Fakültesi pedagoji enstitüsü nadolunun sabun ihtiyaclanndan mühim celer bekleniyor. Mümaileyh, Bükreşe larda ahşyeriş erkeklerin vazifesidir. iipler gözönünde bulundurulmuştur. layı tüccarın Vekâletlerden süratle müprofesörlüğüne, Erenköy kız lisesi idabir kısmını karşılamakta idi. İpek kozaKanunda tütünle alâkadar her sınıfa saade alabilmeleri imkânı da temin olu döndüğü zaman, Yugoslavya Başvekili ları ise Antakyadaki • imalâthanelerde Köylü kadınlara gelince: Bunlar da re memurluğuna Kemal Yılmaz, eski işde kolaylıklar temin edilmesi de göDr. Stoyadinoviç Romanya Kralının nacaktır. boğularak Avrupaya sevkolunmakta idi. daima çalışırlar. Taştan yapılmış el de Osmaniye ortamektebi fen bilgisi ve zetilmiştir. misafiri olarak Bükreste bulunacaktır. ğirmenlerinde buğday veya bulgur öğüt biyoloji muallimi Fethi Zafer Yozgad Rum, Ermeni, Musevi ve Arablann Yeni proje 105 maddeden ibarettir. ŞEHtR IŞLERİ Bu münasebetle dahi, ahiren ittifaklarını mek, pamuk veya yün bükmek, keçe ve lisesi birinci devre fen bilgisi ve biyo tecdid eden ve politika âleminde beraber (yani Halebden, Şamdan gelip yerleşen înfcisarlar Umum Müdürü Mithat seccade dokumak, ev işleri görmek ka loji muallimliğine, Üsküdar 30 uncu Belediye vergileri yürümeği tekrar kararlaştırmış olan RoYenel yeni projeyi Ankaraya götürmüşmahdud birkaç aile) millî zenaatte ve mekteb muallimlerinden Hadiye Sam dınlara aiddir. Belediye Deimî Encümeni, Belediye manya ile Lehistanın yeni münasebatı üHatay ilinin esaslı iktısadî hayatında büsun orta mektebi tarih ve coğrafya mu ;ür. Proje hükumet tarafından tetkik eKadınlar hürriyetlerine sahibdirler. allimliği stajyerliğine, Usküdar ikinci dildikten sonra Büyük Millet Meclisine vergi ve resimleri kanunu mucibince zerinde ve Orta Avrupadaki vaziyet ü yük bir rol oynamadıklan görülür. Mesetahakkuk ettirilip tahsil edılmekte olan zerinde mühim görüşmeler yapılacağı lâ tqprağı işlemek ve hayvan ve ipekbö Bir köyden diğer bir köye serbestçe gider ortamektebi türkçe yardımcı muallim sevkedilecektir. tente, levha, ilân ve siper resimlerinin muhakkaktır. Malumdur ki Lehistanla gelirler. Erkeklerle beraber bulunduklan iğine de Nuriye tayin pdilmişlerdir. ceği beslemek, meyva ve sebze yetiştirInhisar idaresinin yeni 936 malî senesi için taksit müddetini 1 Romanya arasında tazelenen ittifak mek gibi işlerde çalışanlar arasında Rum, vakit daima onlardan hürmet görürler. CEMİYETLERDE kânunusaniden 31 kânunusaniye kadar memurları Düğünlerde genc erkekler ve kızlar münhasıran Sovyetlere karşıdır. Ermeni, Musevilere tesadüf edilmez. Keînhisarlar, idaresine tütün eksperi o olmak üzere bir ay kabul etmiştir. En Nasıl ki Küçük îtilâfm hikmeti vücuza şehirlerdeki küçük san'atlarm millile karşılıklı iki sıra teşkil edip elele şarkı Esnaf cemiyetleri reislerinin larak yetiştirilmek üzere alınacak genc cümenin kararı dün alâkadar dairelere söyliyerek bjr nevi dans yaparlar. Buna dü, Macaristana ve Balkan Anlaşması ri ve kadimleri olan abacılık, dokumacıiçtimaî lerin imtihanları bitmiştir. Müsabaka tebliğ edilmiştir. Bu müddet zarfında. lık, yemenicilik ve saire arasında gene bu «tepki» derler ki bu oyunda muntazam Şehrimizdeki esnaf cemiyetleri reis imtihanma 18 genc iştirak etmiş, bun rüsumları tediye etmiyen mükellef es nın esas gayesi Bulgaristana karşı olmaekalliyetlerden hiçbir zenaatkâr yoktur. sıçramalar ve sekmeler vardır. leri dün Ticaret Odasında bir toplantı ların içinden on beş tanesi muvaffak ol naftan ceza ile beraber tahsil edile sındadır. M. Titülesko'nun sukutundan cektir. sonra, Romanyanın haricî politikası, muştur. Yalnız kapitülâsyonlann elverişli vaziyeHatay köylüleri yanmda at diğer hay yapmışlardır. münhasıran kendisinin en yakın menfaatti ve Avrupa emtiasınm satıcılığı gibi nis vanlar arasında hususî bir mevki sahibiToplantıyı Ticaret Odası Esnaf şubesi Muvaffak olan gencler evvelâ stajyer Belediye bütçesi lerini korumak gayesini gütmekte, uzak beten müahhar iş hayatında bunlann rol dir. Kadın ve erkek ata hususî bir ihti müdürü Kâzım Yorulmaz açmış ve ge olarak kullanılacak ve kendilerine yevBelediye, 937 senesi bütçesinin tan oynadıklan ve terzilik, kunduracılık, hır mamla bakarlar. Bir köylü fakir düştüğü çen senelerin çalışmasını hulâsa ettik miye verilecektir. zimine başlanmıştır. Muhasebe müdür emellere ve kendisini doğrudan doğruya davatçılık gibi kadim olmıyan zenaat ve vakit en sonra atını satar. Köylüler ara ten sonra senebaşmdan itibaren tatbik Tütün ziraat, imalât ve fabrikasyon lügü bunun için şubelerden malumat is alâkadar etmiyen sahalara ve politkalaküçük ticaretlere bunlann da karışmış ol sında kredisi düşük bir adamdan bahso edilecek olan yeni muhasebe usulü hak kısımlarmdaki staj devirleri bittikten temiştir. Ayrıca mülhak bütçe ile idare ra kanşmaktan son derecede çekinmeksonra bu gencler bir imtihana daha tâbi edilen müesseselere de bütçelerinin ih tedir. duğu görülür. Bu vaziyet karşısmda ekal lunacağı vakit «ne olacak atsız ve avrat kında izahat vermiştir. Bundan sonra tasdik olunan bütçeler tutulacaklardır. Bu imtihanda muvaf zar edilerek merkeze gönderilmesi lüAvrupanın ortasındaki bu siyasî faa liyetlerin bilâhare buraya yerleşmiş mu sızm biridır» derler. Bilhassa kız üzerinde görüşülmüştür. Bu arada bi fak olanlar eksper muavini olacak ve zumu bildirilmiştir. Bütçe, Şehir Mecliyetler, en ziyade Almanya ve Sovyethacirler olduğu kolayca tahmin olunabikaçırmak suretile evlenmiş erkekle ' lumum esnaf, küçük tacir ve küçük maaşa geçeeeklerdir. " ' " lisinin şubat devresi içtimama yetişti ler tarafından dikkatle takib edilmekte lir. rin köylüler arasında kredisi daha yük san'atkârlarm yeniden tesçillerinin yaMÜTEFERRÎK rilecektir. ve kendi aleyhlerinde tertibat alınmamaİpek kozalarımn Avrupa pazarlarma sektir. Fakat kız kaçırma esnasında kızın pılacağı da reislere tebliğ edilmiştir. sına dikkat edilmektedir. Deyli Tel îtfaiye mektebi sevki ve binaenaleyh ipek bahçelerinin da nzası olması ve evvelce yapılmış bir Müteakiben 936 senesi hesablannın Pasaport harcı iniyor Geçenlerde küşad resmi yapılan Fa graf'ın Moskova muhabirinden gelen inkişafı üzerine Ermenilerin bu kaideye gizli anlaşmanın mevcud bulunması şart kapanması için pazartesi gününden itiPasaport kanununda bazı tadilât yatelgraflara göre Sovyet matbuatı gerek istisna teşkil ederek birkaç köy tesisile tır. Aksi takdirde kızı kaçıran genc er baren bütün cemiyetlerde hesablarm pılacağı yazılmıştı. Hazırlanan lâyiha tihteki İtfaiye mektebinde kânunusa Lehistanın, gerek Romanyanın siyasi faipek bahçelerinde çalıştıkları da görülür. kek, arkadaşlarından yardım ve müza kesilmesine karar verilmiştir. Ay ba hakkmda henüz tafsilât gelmemiştir. ninin sekizinden itibaren tedrisata başMaamafih bir senelik pasaportlar için lanacaktır. Mektebin kanunlar, zabıtai aliyetlerine şüpheli gözle bakmaktadırlar. Hatay köylerinde yaşayış ve âdetler heret göremez. Daima istihfafla karşıla şına kadar her cemiyet bilânçosumı çıkaracak ve Oda murakıbları bunları 27,5 lira alınmakla beraber ayrıca üç belediye nizamnamesi ve yurd bilgisi Bu münasebetle Pravda gazetesi şunlan Hatayın şehirlerindeki halkta calibi şır. aylık, altı aylık olmak üzere pasaport muallimliğine, Belediye şirketler komi yazmıştır: tetkik edecektir. dikkat hususiyetler zikre şayan degildir. ta verilebileceği ve bunlardan altı ay seri İsmail Hakkı ilâvei memuriyet oArab köylerinde bir kadının yabancı «Lâyık olmıyan ümid ve hayaller u GÜMRÜKLERDE lıklardan nısıf, üç aylıklardan da bir larak tayin edilmiştir. Çünkü Türkiyenin her tarafındaki man bir erkeğe rasladığı zaman selâmlaşması yandıran Paristeki Fransız Leh müzaseneliğin dörtte biri nisbetinde harç azara burada da kendini gösterir. kereleri geçtikten sonra Lehistan gene ve ayaküstü biraz konuşması âdet olmaKömür kaçakçılığı lınacağı beyan edilmektedir. Bu haber Boğaziçindeki mayii mahruKöye gelince: Köylülere sureti umu dığı halde Türk köylerinde bu âdet mevHitlere sadık kalmıştır. Burada olup biGümrük muhafaza memurları evvel alâkadarlar tarafından memnuniyetle kat depoları miyede, ekalliyetler tarafından Türkmen cuddur. Türk kadınlan yabancı erkek ten işler, Lehistanın, Almanlar lehindeki ki gece Kuruçeşmedeki bir depodan 1,5 karşılanmıştır. Şehir mütehassısınm talebi üzerine faaliyetleri için Paristen malî yardım koünvanı verilir. Hatay köylüleri uzunca lerle serbestçe konuşurlar ve erkeklerden tonluk kömür yükleyip Halice doğru Tahrandaki müzakereler Boğaziçinde halen mevcud ve yahut te parmasmdan ibarettir. Şimdi de Lehistan boylu, kuvvetli, sağlam bir gövdeye ma daima hürmet görürler. kaçıran bir kayığı yakalamışlardır. Bu ilerliyor lik olup ötedenberi şecaatlerile anılırlar. essüsü takarrür etmiş bulunan mayi Hariciye Nazın miralay Beck Roman İşte kısaca şemasını yaptığımız şu ya kayıkta bulunan Ahmed ve Hüseyin isTahrandan alınan malumata nazaran mahrukat depolarından gayri depo in yayı Alman politikası dairesine sokmak Bu sebebden etüdümüzün tarih kısmında şayış tarzında Şiilerle Sünniler arasında anlaşılacağı veçhile Abbasiler tarafmdan hiçbir fark görmüyoruz ve bunu daha mindeki şahıslar da ele geçmiş ve tah Cemal Hüsnünün riyasetindeki heyeti şa edilmemesi hakkmda Şehir Meclisin için bütün kuvvet ve gayretile çahşıyor.» mizle İran hükumeti arasında cereyan îsrihdam olunmuşlar ve bilhassa bu mın derine giden bir içtimaî tetkikle bütün kikata girişilmiştir. Gene mezkur telgraflara göre alelu ce ittihaz edilen karar dün Belediye tatakada teksif olunmuşlardır. Hatay köy kuvvetile tebarüz ettirmek her zaman ÜNİVERSİTEDE eden müzakere müsaid şekilde devam rafmdan bütün belediye şubelerine bil mum Sovyet mehafilinde gelecek ilkba etmektedir. Müzakerenin daha iki ay lerinde düğün ve bayramlarda cirid o mümkündür. harda Almanyanm Çekoslovakyanın Bodirilmiştir. devam etmesi muhtemeldir. Bürhaneddin Köni yunları ve sair millî oyunlar tertib olu hemya tarafına yani üç buçuk milyon tuİstanbul Üniversitesi tarafından îtalnur. Evlenmeler nadiren b z kaçırma sutan Sudet Almanlarile meskun kısmma Bir Yunan vapuru îzmitte yaya tahsile gönderilmiş olan ceza hu retile olur. Fakat ekseriya düğün merasihücum edeceği kanaati vardır. Bu me kuku doçentlerinden Bürhaneddin Kömi kız kaçırma taklidlerile yapılır. Köyhafil, Fransızlann Lehistanı kendi mu karaya oturdu ni, Romada doktorasmı bitirerek dön lüler arasında en büyük meziyet yiğitlikhitlerine tekrar soktuklanna inanmalan Yunan bandıralı Corcuyos vapuru müş ve dünden itibaren Hukuk Fakültir. Bunu hem iftihar makammda kulla 3,500 ton Türkiye malı krom yüklü ola tesindeki çalışmalarına başlamıştır. na gülmektedir. nırlar, hem de genciliğin ayrılmaz lâzımı rak Derinceden Hamburg'a giderken Hulâsa Orta Avrupadaki mevcud VİLÂYETTE bir mefhum olarak kabul ederler. Hatay sis yüzünden iki gün evvel İzmit kör vaziyet, Sovyetler tarafmdan kendi a ili anneleri arasında (oğlum büyüdü yi fezinde Dil iskelesi civarmda karaya oleyhlerine sayılmaktadır. Sovyetler, Fatih nahiye müdürlüğü ğit oldu) tabirleri daima işitilir. Ayni za turmuştıy. Fransızlann aldatıldığı kanaatini besle Fatih kazası merkez nahiye müdür manda Hataylılar arasında serzeniş maKaza akabinde Türk Gemi Kurtarma lüğüne serkomiser Kâzım tayin edil mektedir. kammda (bu hareketin yiğitliğe yaraş şirketinin Büyükderede bulunan Alem miştir. Bu esnada Avusturya Başvekili Dr. dar kurtarma vapuru kaza yerine git maz) ihtarlanna tesadüf olunur. Şuşnig'in Almanya ile Avusturya ara Hava tehlikesinden korunma smda askerî bir ittifak olduğunu ve yeni Hatay köylerinde eski bir kahramanın miş ve iki gündenberi kendi kendini komisyonu kurtarmağa çalışan Yunan vapuru kapbir mukavele ile Avusturyanm Alman mezarı daima halk tarafmdan ziyaretgâh tanı bu teşebbüsünde muvaffakiyet imHava tehlikesinden korunma komis yadan silâh ve mühimmat alacağmı bil ittihaz olunur. Kadmlar bu mezarlara kânmı göremediğinden Alemdar vapu yonu dün İstanbul Vali muavini Hüdadiren beyanatta bulunması artık iki Al adak yaparlar. Bu mezarlardan biri runun kurtarma işine başlamasını bu inin riyasetinde toplnamıştır. man devletinin askerlik noktasmdan ta (Çaksına) civarındaki «Aslandede» tür sabah istemiştir. Bu toplantıda yapılan işler gözden gemamile birleştiklerine ve Çekoslovakyabesidir. Bu Türk mezarının boyu gayet Baştan kıç tarafa kadar tamamile ve çirilmiş ve Dahiliye Vekâletinin iste nın üç taraftan sarılmış olduğuna şüphe uzundur. Başmuallimlerin dünkü toplantısından iki intıba ehemmiyetli surette karaya oturan Cor diği raporun hazırlanmasına devam ebırakmamaktadır. Hulâsa, Lehistanla dilmiştir. Eski Türk an'anelerine sadık olup he cuyos vapurunu Alemdar gemisi kur îlk tahsildeki bakir ve öksüz talebeye tirakile bir toplantı yapılmıştır. Romanyanın Almanya tarafmda bulunToplantıda himaye heyetleri hakkın İstanbul Vilâyeti mülhakatındaki bü yardımda bulunan himaye heyetleri, her nüz okutulamamış olan bu köylerdeki tarmağa başlamıştır. halkm en mühim vasıflarından birisi de Gemi Kurtarma şirketi, icab ederse tün kaza kaymakamlarının iştirak et sene binlerce talebenin bu ihtiyacını temin da Vekâletten gelen talimatname ve e duklan ve Çekkoslovakyanın Almanlararalarmda büyük tanıdıklan kimselere diğer bir kurtarma gemisi daha yardı tikleri bu toplantıda şehrin civar kaza etmektedir. Fakat hayat pahalılığının art mirler gözden geçirilerek himaye heyet la meskun yerlerinin yahud kâmilen orlar ve köylerle irtibatını temin etmek ması neticesi olarak ta her sene böyle hi lerinin faaliyetlerini daha fazla genışlete tadan kaldınlması Almanya tarafından karşı hududsuz itaatleridir. Bu kabil bü ma gönderecektir. maksadile telefon hatlarmm temdidi mayeye muhtac talebenin sayısı çoğal bilmeleri için hangi yollardan yürümele tasmim edilmiş olduğu yolunda gösteri yükler sureti umumiyede büyük toprak için de bazı tertibat almmıştır. len kanaatler ve Almanya ile Avustur sahibi kimselerse de bu köy beylerinin maktadır. Bu suretle gerek muhtac talebe rinin münasib olacağı araşhrılmıştır. Buğday fiatları Üsküdar, Boğaziçi ve saire gibi semtBu teşkilâtm kuvvetlendirilerek Ço yanın askerî ittifak akdefcmiş olmalan, korkaklığa düştüğü görülürse bunlar köysayısınm artması, gerekse himaye heyetBuğday fiatlarmdaki düşme temayülü lerde de zehirli gazlerden korunma lüler üzerinde sözlerini geçiremezler ve dün de Borsadaki muamelelerde bariz kurslarınm açılmasına karar verilmiş lerinin mesailerinin ehemmiyet kesbetme cuklan Esirgeme Kurumile birleştirilme Orta Avrupada herhalde çok mühim ve köylüden irad alamazlar. si üzerine Maarif Vekâleti bu heyetlerin si ve bütün îstanbul Vilâyetine şamil ol dünya sulhu ile alâkadar büyük teşeb tir. şekilde görülmekte idi. çalışmalan hakkında bir talimatname ha mak üzere büyük bir teşkilâtın kurulma büsler yapılmakta bulunduğunu ihsas etHatay köylüleri uzunca bir gömlek Dün Borsada yumuşak buğdaylar üzırlıyarak göndermiştir. Himaye heyet sı için şimdiden hazırlık yapılması tesbit mektedir. üzerine uzunca bir cüppe giyerler ve ü zerinde 6,7,5 paradan muamele görül Kitre mahsulümüz lerinin faaliyetine dair Vekâletten edilmiştir. Bundan başka her himaye heMuharrem Fevzi TOGAY zerini bir kuşakla sararlar. Ayaklarına müştür. Sert buğdaylar üzerinde de bir Bu sene pek az olan kitre mahsulü gönderilen emirler hakkmda ve ay yetinin, birincikânunun sonuna kadar, kırmızı veya san yerli deriden yap'lmış tek muamele olmuş, bu parti de 6,17 müze karşı büyük bir rağbet vardır ni zamanda himaye heyetlerile Çocuk faaliyetlerinin bilânçosunu gösteren biı Müddeiumumî vazifesine bir çizme geçirirler. Bunun daha küçü Başta Almanya olmak üzere Japonya paradan satılmıştır. ları Esirgeme Kurumunun bu sahadaki rapor ve mevcud himaye teşkilâtının şimbaşladı ğünü de giyer ve ismine edik derler. Bazı Amerika ve İtalya külliyetli şekilde Evvelki günlere nazaran dün şehri mal almaktadırlar. Elde mevcud stok çalışmalarını birleştirmek hususunda gö diye kadar yaptığı ve bundan sonra yapBir aydanberi mezun bulunan İstanköylerde de kısmen şalvar giyerler, fakat Cumhuriyet Başmüddeiumumisi bu şalvar Anadoludaki köylülerin şalvar mize daha çok buğday gelmiştir. Trak 800 çuval kadardır. Maamafih bu alış rüşmek üzere dün Eminönü Halkevinde ması lâzım gelen hususlan gösteren bir bul Hikmet Onat dün tekrar vazifesine başlarından daha boldur. Şalvar üzerine ya ve Anadoludan gelen buğdaylarm larla stokun tamamen satılacağı mu Maarif Müdürü Tevfiğin ve şehirdeki kılavuzun da Kültür İdaresi tarafından lamıştır. hakkak görülmektedir. bütün mekteblerin başmuallimlerinin iş hazırlanmasına karar verilmiştir. gencler kırmızı, ihtiyarlar boz renklı aba yekunu 825 tonu buluyordu. Hatay köylerinde yaşayış, karakter ve âdetler İlk tahsil talebesine yapılacak yardım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog