Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

26 Birincikânun 1936 CUMHURİYET 11 üâclarınızı Bahçekapıda SALİH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyuk bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. KESKİN KAŞELERî Grip, Neıle, baş ve diş ağrıların , muannid sancıları bir anda keser Kıymettar bir ilâcdır. POKER Adana Belediye Riyasetinden: Belediyemiz Fen Heyeti Müdürlüğü ve Yollar Mühendîsliği münhaldir. lsteklilerin aşağıda yazılı vesaik veya tasdikli suretlerile müracaatleri ilân olunur. 1 Kısa hal tercümesi, 2 Nüfus tezkeresi ve bulunduğu işlere aid bonservis vesikaları, 3 Diploma sureti, 4 Bir tane boy ve iki tane vesika fotografı 5 Şimdiye kadar yaptığı eserlere aid vesikalar. (3684) Denizyolları İŞLETMESİ Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 Tıraş bıçakları SERT SAKALLARI YUMUŞATIR. ve cildi pamuk gibi yapar. TRABZON POSTALARI Pazar, Salı 12 de Persembe 16 da POKER PLAY markasına dikkat ediniz. Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 1/1/937 gününden 937 senesi mayıs nihayetine kadar Konya Cezaevi ekmeği kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuş olduğundan taliblerinin 14/12/936 dan 31/12/936 gününe kadar Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğine usulen müracaat etmeleri ilân olunur. (3677) I Devlet Demiryollart ve limanları işletme Ü, idaresi ilânlarıj Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre mikâbı çam tomruk ve azman 6/1/1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1249,56 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve Izmirde tdare mağazalarından dağıtılmaktadır. (3666) İZMİR SÜRAT POSTASI Cumartesi 15 te MERSİN POSTALARI Salı, Persembe 10 da kalkarlar. DİĞER POSTALAR Bartın izmit • Cumartesi, Çarşamba 18 de : Pazar, Salı, Persembe 9,30 da Bulunmuş çanta Eyübde cami karşısında Kanaat bakkaliyesinde bir çanta bulunmuştur. Sahibinin mezkur dükkâna müracaati. SIHHATINIZI KORUYUNUZ Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: Tekmil hatlarımızın güverte kahve ocakları 937 yılı için açık arttırma ile kiraya verilecektir. Açık arttırma 28 birincikânun 936 sa at 14 te İşletme Şefliğinde yapılacaktır. Karadeniz hattı için 250, diğer hatlar için 100 liralık teminat Iâ zımdır. Şeraiti öğrenmek için hergün müracaat edilebilir. (3719) İstanbul Beledîyesi üânları Elektrik Tesisatı Eksiltmesi Karahallı Belediyesinden: 1 Urayımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tesisatı Nafıa Vekâletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 8/2/937 pazartesi günü saat İS te Karahallı Urayı dairesindeki Daimî Encümenince yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 962 lira 85 kuruştur. 4 İstekliler münakasa evrakım beş lira mukabilinde Galatada Selânik Bankası üzerinde Elektrik Mühendisi Hasan Haletten ala bilir ve Urayımızda görebilirler. 5 Teklif mektublannı havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 14 e kadar adı geçen Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmalıdır. (3676) ölçu sahiplerinin nazarı dikkatine j Mudanya : Pazar, Salı, Per şembe, Cuma 8,30 da Bandırma : P. Ertesi, Salı, Çarşamba, Persembe, C. Ertesi 20 de Karabiga : Salı, Cuma 19 da Ayvalık : Salı ve cuma 19 da «Salı postası gidiş ve dönüşte Lâpseki ve lmro za da uğrar.» KANZUK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva nsarelerile hazırlanmış far. Hazmı kolaylaştmr. Inkı • bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canlılık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu İstanbul ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre ellerinde baskül, kantar, terazi, tartı, litre, ölçek, metre gibi yıllık muayeneye tabi ölçüler bulunan bütün ölçü sahiblerinin en geç 31/1/937 günü akşa mına kadar Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Ayar Memurluklarma müracaat ederek hertürlü ölçülerin cinsi boy veya çekeri ve miktarını gösterir beyannamelerden alıp kullandıkları ve bulundurdukları bütün ölçülerini siliksiz ve temiz bir surette mezkur beyannamelere mürekkebli kalemle yazıp 1/1/937 gününden en geç 31/1/937 ak • şamına kadar mıntakaları içinde bulundukları Ayar Memurluklarma müracaatle kaydettirmeleri ve müracaat kâğıdı almaları lüzumu ve almıyanlar hakkmda kanunî takibat yapılacağı ehemmiyetle ilân olunur. «B.» (3728) Trabzon ve Mersin postalarına kalkış günleri yük alın • maz. (3781) 1937 Hava YILBAŞI Kurumu Büyiik Piyangosu ı İstanbul Telefon Müdürlüğünden: Muhammçn bedeli 950 lira olan 10,000 aded galvanizli askı teli halkasile 1000 aded galvanizli büyük tel halka, 10,000 aded galva nizli orta tel halka ve 15,000aded küçük tel halka açık eksiltmiye konmuştur. Eksiltmesi 5/2/937 cuma günü saat 15 te tstanbul Te lefon Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İlk teminat 71 lira 25 ku ruştur. Nümuneleri hergün Müdürlüğümüz Levazım Dairesinde gö rülebilir. Taliblerin ayni günde saat 14 e kadar teminat paralarile müracaatleri. (3773) BÜYÜK İKRAMİYESİ AHENK ve MANDOLiN Alâkadarlarm seve seve kullandıkları bu çalgılarla diğer ihtiyaclarınız için katalog isteyiniz. Eskişehir: Ahenk çıkaran S. Suad ^5 0 0.0 0 0 ) Hradır. Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki aded mükâfat vardır. KEŞtDE YILBAŞ1 GECES1 YAPILACAKTIR. Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradır. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... mGtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Doğum ve kadın hastalıkları Telefon 22683 'Operatör' İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: D. No. Semti ve mahallesi Aksaray Tülbcndci Hüsameddin 2112 2198 Beyoğlu Kamerhatun Üsküdar Hayreddinçavuş 2255 2258 2326 Edirnekapı Avcıbey Edirnekapı Avcıbey Hasköy Abdüsselâm E : Karnavula Y : Karakurum Toptaşı cad. ve Ferah S. Ivazefendi Ivazefendi E : Odalarçıkmazı Y : Kumbarahane caddesi 3382 Kumkapı Şehsuvar Kadirgalimanî Sokagı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore muhammen K. 450 açık arttırma 1939 Yenikapı Harici Satış ilânı tstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 22169 ikraz numarasile Hidayet tarafından borc alınan para mu kabilinde Vakıf Paralar İdaresine teminat gösterilip borcun öden memesinden dolayı dairemizce paraya çevrilmek üzere takibe kon muş olan Boğaziçinde Kanhcada Mescidişerif sokağında eski 8 yeni 1 numaralı bir ahşab evin maili inhidam olmasına binaen yıktırılması mukarrer bulunduğundan enkazının 2/1/937 cumartesi günü saat 10 dan itibaren 12 ye kadar mahallinde ikinci açık arttırma ile kaimen satılacağından taliblerin mahallinde bulunacak memuruna müracaatleri 934/3212 esas numarasile ilân olunur. (3779) MONTRÖ 1 Lokanta ve Çay salonu Beyoğlunun en kibar yeri Hergün saat 17 den itibaren E: 47 49 Y: 45 47 E:9Y:11 E: 138 Y : 1461481 5İmdi1141161 E:74Y:66 E: 61 Y: 57 E: 2830 mahallen 84 metro arsa 40 metro arsanın 1/2 his. Ahşab dükkânın 20/120 his. 147 metro arsa 154 metro arsa Kârgir hane ve arsasımn 1/2 hisseleri 23,50 metro arsa 60 » 70 » 150 » 160 660 70 » » » ipek sineması karşısında I MÜZIK ve DANS Yılbaşında RVYO EEY N 164 E: 9597 Y: 5759 ada: 163 parsel: 38 E: 68 Mü. ada 27 Parsel: 370 E: 141617 Y : 1617 Mobalâğalı sözler ve rakamlar hoş görülebilir, ancak Mukayese terazisini elden bırakmamalıdır 4114 4505 Kuzguncuk Yeniköy Panaîya Hacıkaymak E : Çınar ve Kasab Müfrez 57,50 metro arsa İki arsa ve ahşab hanenin 1/2 his. 60 » Çorlu Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâleti tarafından tasdik edilen proje mucibince Çorlu Belediyesince yaptırılacak olan 3600 lira bedeli keşifli havuzlar menbaı kaptaj ameliyatı 15 gün müddetle münakasaya konul muştur. 2 Talib olanlar bugüne kadar bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Bu vesikadan başka eksiltme kanununda müserrah vesaiki hâmil olarak 4/1/937 pazartesi günü Belediye En cümenine müracaat etmelidirler. 3 Bu işe aid şartname ve proje Çorlu Belediyesinden her zaman için 3 lira mukabilinde almabilir. (3778) K R E M P E R T E V için buna lüzum yoktur. O şöhretine daima sadık kalmış ve iyi bir kremden beklenen fe vaide daima müspet cevab vermiştir. Y : Akbaş ve Kasabremzi 4559 5094 5227 Üsküdar Muradreîs Boyacıköy Kadıköy E: Osmanağa Y : Rasimpaşa 5592 5776 Kumkapı Kadıköy Osmanağa Binbaşı Mehmedefendi Maslak 200 » 18 E:8 Y : 8 E:3 50 115 metro arsa 3675 metro çilek tarlası ve barakanm 1/3 his. 140 69 metro arsanın 1 /2 his. Hanenin 2/6 his. Üstünde başkasına aid ahşab hanesi olan 138 metro kuyulu arsa 420 10 60 E: Kahve Y: Kırkahvesi E: 7 Y: 53 E: Havuzlubostan Y: Nişancabostanı Karadut 40 ••Biçki Dersleri ine Evinde hocasız kendi kendine I i biçki, dikiş öğrenmek istiyenler I için yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi • rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • dır. Taşraya posta parası alınmaz. Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Yurdudur. Akaretler numara 87 Telefon 43687 E: 1 Mü. Y: 27 170 » Istanbul Defterdarlığından: E: 122 Y: 14 Kadıköy Tapu Sicil muhafızhğı mıntakası dahilinde Göztepede Tuğlacıbaşı mahallesinin Selâmiçeşmesi arkasmdaki Uçpınar ara zisinin esasen senedsiz olarak tasarruf edilen hazineye aid yerlerden olduğundan bahisle İstanbul Millî Emâk Müdürlüğünce hazine adı na tescili istenilmektedir. Bu arazinin tahdid ve tasarrufunun tesbiti için 4/1/937 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat «9» dan itibaren yerine tapu ve fen memuru gönderileceğinden bu arazile bil gisi olanların o gün mahallinde hazır bulunmaları veya bu müddet zarfında Kadıköy Mıntakası Tapu Sicil Muhafızlıeına bas vurma ları ilân olunur. (3755) 7377 8469 8482 Arnavudköy Kuzguncuk Balat Hacıisâ E:Kır Y: Köşk E: Hacıkaymak Tamburacı E : 9 Y : ^mahallen 17/1 E: 68 E: 27 Y: 43 62 metro arsanın 1/8 his. Arsa HORHORNi Her gün akşama kadar hastalarını kabul eder. Tei. 24131 Eminönü eczanesi yanında Doktor 49 metro arsanın 3/4 his. 80 tarihine tesadüf Yukarıda evsafı yazılı gayrimenk uller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 11/1/937 eden pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledip
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog