Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRlYET SATiE'nin ELEKTRiKLi TRENLERi ni YILBAŞI İÇİN HEPiYE A L M A Y I N I Z . Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı görmeden evvel çocuklannıza Yeni getirtmiş olduğu BASURA HEDENSA Türk Anonirn Elektrik Şirketi Mühim ilân Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine aid «Yeşil» renkte ve tnüstatil şekilde hüviyet kartlannm 1 ikincikânun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «Pembe» renkte ve «Müstatil» şkilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müş terilerine bildirir. Mezkur kartlarm baş tarafında şirketin unvanı yani «TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ» ve iğri olarak 1937 ibaresi yazıhdır. Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimuvafık adde dilerek hâmilleri hemen polise ihrab olunmalıdır. Şirketi, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüd edebilecek olan neticeler için her mesuliyeti şimdiden reddeyler. 26 Birincîkânun 1936 Bütün dünyanın en mOessir ilftcıchf. Ameliyatsız memeleri mahveder, kanı, ağnyı derhal keser. istanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: Mehmed Hulusinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulunan ve üç ehli vukuf tarafından tamamına (6540) lira kıymet takdir edilen Mahmudpaşada, Mahmudpaşa mahallesinde Kemerli sokağında eski 3 yeni 16, 18 kapı ve 84 kütük 292 ada 9 parsel numarah vazıyed ve takdiri kıymet raporuna göre 16, 18, 18/1 numarah sağı Osman Nuri veresesi ve Çerminin kârgir menzili, arka tarafı konağın bahçesi, solu Mehmed Paşanın hamamı Ayşe ahır kapısı, önü yolla mahdud cephesinde iki mermer sütunla müzeyyen üç kapılı ayrı ayrı kârgir hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 16 numarah kısım: Bodrum katı: Zemini çir~=nto döşeli bir çamaşırlık ve mutfak. Zemin katı: Zemini çimento döşeli bir taşlık bir hamam. Birinci kat: Yalnız bir merdiven sahanlığı olup ikinci kata çıkar. İkinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda, bir halâ, bir mutfak, bir taraça 18 numarah kısım bodrum katı: Odunluk ve kömürlüktür. Zemin katı mermer döşeli bir methal zemini karosimen döşeli bir ha mam: Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir salon, iki oda, bir mutfak, bir halâ. 18/1 numarah kısımın bodrum katı. Odunluk ve zemin katı: Bir methal, bir hamam, bahçede ahşab tek bir oda vardır. Birinci ve ikinci kat: Merdiven sahanlığı olup üçüncü kata çıkılmaktadır. Üçüncü kat: Taraçalı bir sofa üzerinde üç oda, bir salon, bir mutfak, bir halâdan ibarettir. Her üç kısımda elektrik ve Terkos vardır. Umum mesahası 225 M2 olup bundan 103 M2 büyük kısım 17 M2 bahçedeki tek katlı kısım kalanı bahçedir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul Tapudaki kaydinde olduğu gibi açık arttırmıya vazedilmiş olduğundan 22/3/937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin rc 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdid edilerek 6/4/937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin °c 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 numarah kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmıya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 7c 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları Tapu sicillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bil dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillile sabit olmı yanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellid Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi, tellâliye resmi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi, taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyenler 4/3/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesile 934/192 numarah dosyaya mürâcaatle mezkur'dosyada mevcud vesaiki görebile cekleri ilân olunur. (3748) Tunceli Vilâyetî Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: «Dördüncü Umumî Müfettişlik mın takası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt Plümür yolunun tesviyei turabiye, smaî imalât inşaatıdır» bu işlerin tahmin bedeli «200,000» liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak sunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, C Baymdırlık işleri genel şartnamesi, D Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, E Hususî şartname, F Silsilei fiat cetveli, G Taş, kum, su grafiği, tstiyenler matbu Bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fennî şartnameyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve evrakı 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekâleti Şoseler İdaresinden ve Elâzizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 3 Vahid fiatlarında zam ve hususî şartnamede tadilât ya pılan inşaatın eksiltmesi 11/1/937 pazartesi saat 14 te Elâzizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasmı ve Nafıa Vekâletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhidliği ehliyet vesikasmı haiz olup göstermesi ve müteahhid bizzat mühendis olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fen nî hususatını sevk ve idare için iş başında müstemirren bir mühendis kullanacağına dair noterden musaddak taahhüdname vermesi lâzımdır. 6 Teklif mektublarî yukarıda iiçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Elâzizde Tunceli Nafıa dairesine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mektublann nihayet iiçüncü maddede yazılı saate kadar getirmiş olması ve dış zarfm iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3636) Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi Mühim ilân Tsisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 1936 senesine aid «Pembe» renkte ve «Müstatil» şekilde hüviyet kartlannm 1 ikincikânun 1937 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için mute ber olmak üzere «Mavi» renkte ve «Müstatil» şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşterilerine arzeder. Mezkur kartlarm baş tarafında şirketin unvanı yani «TESİSATI ELEKTRİKİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» ve İğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimuvafık addedilerek hâmilleri hemen polise ihrab olunmalıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüd edebilecek olan neticeler için her mesuliyeti şimdiden reddeyler. Istanbulda Hava Gazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi Mühim ilân SAKARYA ECZANESİ itina, sUr'at, fiatlarda itidal, her gece açıktır. Ulus, KulUb sineması sırasında Tel. 2018 Ankarada Yeni açılan İstanbul 7 nci İcra Memurluğundan: Hacer ve Güzidenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olup (1782) lira kıymet takdir edilen Çarşamba pazarında Tevkiicafer mahallesinde Fethiye caddesinde eski 6 yeni 2 numarataj 90/92 numarah sağ tarafı İskeçeli Halil Efendi hane ve bahçesi ve sol tarafı Saniye hane ve bahçesi, arkası haffaf Halil ve Yusuf akarat ve bahçesi ve önü yolla mahdud ve evsaf ı aşağıda yazılı bir evin satılmasına karar verilmiştir. Sokaktan girilen kapı ile zemini mermer döşeli ve iki gömülü küpü olan taşlık altı bodrum olan yük ve dolablı iki oda, odanın içinden birinci kata çıkılan bir merdiven ve bu katta bir oda olup diğer kısma geçilen bir kapı vardır. Zemin kattaki taşlıktan geçilen zemini kırmızı çini, diğer bir taşlık olup buradan zemini kırmızı çini ocak ve dolabı olan bahçe kapılı bir mutf ak, taşlıkta bir halâ, bir merdivenaltı ve mermer musluktaşı ve bahçeye çıkılan bir kapı vardır. Birinci katında camekânla bölünmüş bir sofa, iki oda, ikinci ka tında bir sofa, bir yük ve dolabı olan oda ve bir sandık odası ve bir halâ. Elektrik, Terkos tesisatı vardır. Bahçede baraka tarzmda bir kömürlük ve armud ve ayva ağacı vardır. Duvarla muhattır. Zemin katındaki bodruma sokaktan kapı vardır. Bina tamire muhtacdır. 'Umum mesahası 144,60 metro murabbaı olup 108 metro murabbaı ıbina zemini, kalanı bahçe olan bahçeli bir evin tamamı açık arttırmıfya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterileryı kıymeti muhammenenin ^ 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şart namesi 22/12/936 tarihine müsadif salı günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1/2/937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 16/2/937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma nçticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numarah icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzım dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve tellâliye resminden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi, taviz bedeli müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istiyen lerin 34/6298 numarah dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (3449) İstanbul Hava Gazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sinaiye Türk Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine aid «Kül» renkte ve «Müsta til» şekilde hüviyet kartlannm 1 ikincikânun 1937 den itibaren ip tal edilerek 1937 senesi için muteber olmak üzere «Turunç» renkte ve «Müstatil» şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müş terilerine arzeder. Mezkur kartlarm baş tarafında şirketin unvanı yani «İSTANBULDA HAVA GAZİ VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» ve İğri olarak 1937 ibaresi yazılıdır. Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimuvafık addedi • lerek hâmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellüd edebilecek olan neticeler için her mesuliyeti şimdiden reddeyler. AsİDİn Kenan Sizi soğuk aıgınlığından, nezleden, gripten, baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilfiç budur Ismine dikkat buyurulması Avrupaya talebe gönderiliyor Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 1 Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya «20» talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. A Türk olmak. B Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak, «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» C Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerden bi risini okuyup yazabilmek. D Yaşı 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 2 Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 25 ikincikânun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile «20» arasında bulunmak şarttır. 3 İmtihan: Hesab, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 4 Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburî hizmete tabi olduklanndan, bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 5 îstiyenlerin nüfus, hüviyet cüzdanmı, hüsnühal varakasını, mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a fotğraf ve dilekçelerini 21/1/1937 perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder meleri ve 22/1/1937 cuma günü sıhhî muayeneleri yaptırılmak üzere, öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü dairesinde bu lunmaları ilân olunur. «2199» (3673) Balıkesir Vilâyeti Daimî Encümeninden: 1 Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan iş: Balıkesir Edremit yolunun 75 + 000 82 + 476 ncı kilometreleri arasındaki şosa nın tamiratı esasiyesi. 2 Keşif bedeli 14652 lira 48 kurus, muvakkat teminatı 1098 lira 94 kuruştur. 3 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Fennî şartname, C Keşif cetveli D Mukavele örneği, E Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. İstiyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde veya Daimî Encümen kaleminde görülebilirler. 4 İhale 7 kânunusani 937 tarjhine rashyan perşembe günü sa at 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. 5 İsteklilerin yukarıda dördüncü maddede yazılı muayyen za mandan bir saat evvel teklif mektublarını Encümene tevdi etmeleri lâzımdır. Teklif mektublarının postada vaki tehiri nazarı dikkate alınmaz. 6 Eksiltmiye bu işlerle uğraştığına dair Nafıa Vekâletinden verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi lâzımdır. 7 İsteklilerin muvakkat teminatlarını Malsandığına yatırdık larına dair makbuz veya banka mektublarını muayyen zamanda Encümene ibraz etmeleri lâzımdır. 8 Muvakkat teminat Malsandığına yatırıhr, Encümende para ve tahvilât kabul edilmez. (3664) İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mukave lesi feshedilen Heybeliada Verem Sanatoryomunun azı 900, çoğu 1200 damacana iyi suyu açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 6/1/937 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlun da Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko misyonda yapılacaktır. 2 Tahminî fiat: Beher damacana su için 56 kuruştur. 3 Muvakkat garanti: 50 lira 40 kuruştur. 4 İstekliler şartnameyi hergün Komisyondan görebilirlfc». 5 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3683) Vakıflar Umum Müdürlüğünden: Ankara Vakıf Şengül hamamının teslim gününden 5/12/939 gününe kadar icarı kapalı zarf usulile arttırmıya konulmuş ise de ta lib çıkmadığından yeniden on gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. İhale 28/12/936 pazartesi saat 15 te Varidat Müdürlüğün • de yapılacaktır. Senelik icar muhammen kirası 12800 liradır. 960 lira muvakkat teminat ahnacaktır. Tutmak istiyenlerin Vakıflar Varidat Müdür lüğüne müracaatleri. «2136» (3668)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog