Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Bugiin 1 2 sahife 2 nci sahifede: Siyasî icmal Muharrem Feyzi, Antakya tarihi 3 üncu sahifede: Yurddan yazılar Ismail Habib 5 incı sahifede: Simplon ekspresinde gumruk muamelesi V. Birson 6 ncı sahifede: Japonyanın Uzakşarkta istılâ plânı nedir? 7 nci sahifede: Ormanlarımızı koruyalım Tevjık Âli Çınar, Dılsizler mektebinde Kandemir OnÛÇÜflCÜ jfll umhuri : 4533 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 ' Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Yavrularınıza Ancak onlarm se bir kitab olmalıdı lan ve renkli heves şı hediyesi ikleri faydalı anyada basıgrle okuma 26 BİrİnCİkâflUIl 1936 Hem sevimli, heml faydalı en uygun hediyedir. Bu iki kitabm beheri 40 ar Kuruştur. A B G ve H . KANAAT KİTABEVÎ J mukavelesi dün imzalandı Bunu bir Fransız gazetesi yazıyor! Şimdiye kadarki Heyetimiz dün akşam Cumhuriyelin Yılbaşında demiryollar hükumete geçecek yardım listesi Vaziyetin Paristen hareket etti Felâketzedelere yardı «Iskenderun Türkiye için Son ecnebi hat ta alındı! Şark Şimendiferi satın alma Adana kadar mühimdir!» Bir bilânçosu Paris 25 (A.A.) Anadolu Ajansının hususî muhabirinden: Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın riyaserindeki Türk heyeti murahhasası bu akşam buradan hareket edecek ve paaris müzakereleri inkıtaa uğramış olduğundan murahhas zartesi sabahı îstanbulda bulunacaktır. Tevfik Rüştü Aras Belgrad ve heyetimizin memleketimize avdet etmek üzere bulunduğu anlaşılıyor. Atinaya da uğrıyacak O halde vaziyeti bu safhasında hulâsa Ankara 25 (Telefonla) Haber aletmek muvafık olur. dığıma göre Hariciye Veiklimiz Tevfik Fransız Hariciye Müsteşan ve Fran Rüştü Aras, Paristen gelirken Belgrad ve sanm Suriye işleri için murahhası M. Atinaya da uğrıyaracak ve 2 kânunusaVienot'nun guya bizim on dört yıldır nide Ankarada bulunacaktır. Iskenderun Antakya ve havalisi için Londra elçimiz avdet etti hiç ses çıkarmamış olduğumuz hakkınParis 25 (A.A.) Anadolu Ajandaki iddialanna rağmen 1921 Ankara sının hususî muhabirinden: itilâfnamesile vaziyetini tesbit etmiş olHariciye Vekilimizle görüşmeğe gelen duğumuz Hatay ülkesi, on dört yılı mü[Arkast Sa. 8 sütun 4 te] Londra Büyük Elçimiz Fethi Okyar tecaviz bir zamandanberi Türkiye Cumhuriyetinin daimî meşgalelerinden birini teşkil etmişti. Şimdi açık olarak söyüyebiliriz ki 1921 Ankara mukavelesinin Hatay Türkleri haklarına aid hükümleri hiçbir zaman tamamile icra edilmedi, ve denilebilir ki bu hükümler her adımda ihlâl olunageldi ve Cumhuriyet hükumetinin mütemadi şikâyetlerini davet etti. Türk efkân ise, on dört bu kadar yıldır, ikidebir bu meseleden dolayı heyecan irkilmeleri içinde kaldı. Bütün bu ıstırabh uzun safhaya rağmen biz hiçbir zaman metrepol Fransasının bu kadar açık haksızlıklara cevaz vermiş olacağıru zannetm'dik, ve bunları hep Fransız müstemleke memurlarının fazla ve fuzuli gayretlerine atfettik. Filhakika her şikâyetimiz, resmî Fransız makamlarından mahallî memurların faz«Türkümdiyenher şehir, her kasaba ve en küçük Türk la gayretleri ihtimalile ve şikâyet olunan köyü Anteblileri kahramanlık misali olarak alabilir.» maddelerin herhalde icablarına bakılacağı teminatile karşılaşıyordu. Bu suretle Nuri Conker ve Ali Kılıca bizim gözümüzün önünde biri metropol ANKARA Fransası, diğeri Suriyedeki müstemleke memurlan olarak iki zümre taayyün etOn beş sene evvel Anteb, ki, sadece bir Türk şehridir, her miş bulunuyordu. Eğer biz bu iki zümnasılsa yabancı kuvvetlerin eline düşmüş bulunuyordu. Bu tek renin ayni şey demek olduğuna inanmaTürk şehri, hiçbir yerden maddî yardım görmeksizin kendi kahmışsak bunda Fransanın, haklara riayet ramanlığile, kendini kurtardı ve «Gazi» unvanına bihakkın liyaedecek bir devlet olduğu hakkındaki itikat kesbetti. Gaziantebliler, o gün olduğu gibi bugün dahi, madımıza istinad ediyorduk. hürmetle takdir ederim. Derken Fransa Suriye ve Lübnanın Türküm, diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, istiklâli için alâkadarlarla müzakerelere Gazianteblileri kahramanlık misali olarak alabilirler. En eski başladı. Bu münasebetle hükumetimizin çağlardanberi tarihî Türk yurdlarında, Türklüğün yüksek varyapmış olacağı teşebbüslerin tafsilâtını lığmı kahramanlıkla tesbit etmiş olanlarla, şahsan beraber olbilmiyorsak ta, biz Cumhuriyette yazdıduğumu beyan etmekten duyduğum zevk ve saadet yücedir. ğımız makalelerle bu meseleden dolayı K. ATATÜRK Türk efkân umumiyesine tercümanlık etmekten hali kalmamışızdır. Eğer M. Vienot isterse bu neşriyah kolleksiyonumuzdan çıkararak tekrar bütün dünyanın gözleri önüne koyabiliriz. Biz bu yazılarımızda Fransaya, Iskenderun ve Antakya için olan tahhüdlerini hatırlattık ve bu jnüzakereler esnasında oraların alması lâzım gelen şekillerin unutulmaması icab ettiğini ve pek tabiî olarak unutulmıyacağını söyledik. Bir de sonunda bütün bir hayretle Öğrendik ki Fransız Suriye müzakereleri Türkiyeye haber verilmek nezakeri dahi gösterilmeksizin bitirilmiştir. Peki Iskenderun Antakya ve havalisi ne olmuş?.. Burada alâkadarların cevab verebilmek hususunda kekeledikleri dikkat nazarımızdan kaçmıyarak telâşımız arttı. Bizim gryabımızda, bizim aleyhimizde bir suç işlenmiş olduğu meydanda idi. Gaziantebliler Halkevinde bayramlarım kutluluyorlar Suriye murahhasları ağızlarından kaçırGazi Antebin on beşinci kurtuluş yıl nan birçok gencler de hazır bulunmuş dılar ki Iskenderun Antakya ve havadönümü dün Eminönü Halkevinde bü lardır. Merasime Istiklâl marşile başlan lisi için Fransa tarafından Türkiyeye yapılan taahhüdleri Suriye yerine getirecek yük tezahüratla kutlulanmış; bu mera mış; bundan sonra doktor Osman Bar miş!.. Buna, inanmamak istiyen duygu simde şehrimizdeki Gazi Antebli bütün las bir nutuk söylemiştir. genclerden maada bu şehirli olmayıp ta Hatib; bu nutkunda Fransızlann Su YUNUS NAD1 Gazi Anteb Savaşma iştirak etmiş bulu[Arkası Sa. 5 sütun 4 te] [Arkası Sa. 3 sütun 3 te] Fransa yanlış yoldadır. Umid ediyoruz ki Fransa bu yanlışı düzeltecek bir hattı hareket tutsun; yoksa kat'î kanaat ve azmimiz şudur ki bu yanlış hesab, mutlaka doğru yola konulacaktır. Hariciye Vekilimiz dönerken Belgrad ve Atinaya da uğrayacak L/Ere Nouvelle gazetesi «Sancak meselesinî umumî politikayı ihlâl etmiyen alelâde ehemmiyette bir iş saymakla hata edilmiştir» diyor mımızı daha genişletmeliyiz! Adanada felâkete uğnyan kardeşlerimiz için açtığımız yardım listesine devam ediyoruz. Yeni liste şudur: Esami Dunku yekun Sanyer 14 uncü Ükmekteb talebeleri Kurus 305738 876 306614 Şirkete 20 senede 6 milyon vereceğiz Imza merasiminde Nafıa Vekilinin nutkuna cevab veren şirket mümessili dostça tesriki mesaiden hararetle bahsetti J L. George'un eski Krala telgrafı «Size olan muhabbetim, size son yapılan muamele dolayısile daha ziyade artmıştır» Londra 25 (A. A.) Reuter aŞark Demiryollart idare merkezi ve Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya jansmın öğrendiği Ankara 25 (Telefonla) Şark De lan mukaveleye aid son formaliteyi ik ne göre halihazırda miryollannın satm alınması mukavelesi mal ettiler. Bu suretle memleketimizdeki Jamaique adasında bugün öğle üzeri Nafıa Vekâletinde im ecnebi demiryollarından en sonuncusu bulunmakta olan M. zalandı. nun da millî şebekeye katılması yolunda Lloyd George, Dük Meraîimden evvel iki taraf murahhas[Arkası Sa. 8 sütun 4 te] de Windsor'a aşa ğıdaki telgrafı gönmiştir: «N o e 1 yortusu münasebetile krallı ğın eski bir nazın M Ll°Vd olan ben, samimî temennilerimi arzede rim. Sizi fevkalâde takdir etmekte olduğumu ve bu ihlâs ve muhabbetimin size karşı yapılmif olan son muamele dolayısile daha ziyade artmiş olduğunu ve imparatorluğun son derece sevmekte bu lunduğu bir hükümdardan mahrumiyetinin acısile mustarib bulunduğumu arze derim.» iantebin kurtuluşunu dün tes'id ettik Gelecek sene bu bayrama Hatay bayramınm da katılması temenni edildi «Almanyanın en büyük düşmanı Fransadır!» M Hitlere izafe edilen bir yazı «Fransanın imhası Alman halkının yayılması için esastır. Avrupada toprak istiyoruz ve bunları kılıcla alacağız!» Atatürkün Gazianteblilere verdıkleri cevab Mareşal Çankayşek esaretten kurtuldu Çindeki asi kuvvetler ricat ediyor Londrada çıkan Sunday Chronicle haftahk gazetesinin son nüshasında Alman Başvekili M. Hitler'in imzasile çok şayanı dikkat bir makaJe intişar etmiştir. «Bizim kuvvetimiz kazanacaktın> başlıklı olan bu yazıda M. Hitler Fransaya şiddetle hücum etmekte ve müstakbel ıııııııııııııııııııııııııııııııiMiııırıııııııııııııı Almanyanın genişleme plânını anlatmaktadır. Yazı çok ağırdır, beynelmilel siyaset sahasında gürültüler koparması ihtimali olan böyle bir makaleyi M. Hitler'in yazması herhalde az ihtimal verilmesi lâ[Arkası Sa. 6 sütun 4 te] IMII1IMIIIIIIIIII Ispanyada 30000 Alman gönüllüsü varmış Devletler Berlinden, bu harekete nihayet verilmesini istiyecekler. Fransa Pirene ve Fastaki kıtaatı arttırdığı haberini tekzib etti istanbul ve Ankarada yapılan merasim Mareşal Çankayşek ve karıst Şanghay 25 (A.A.) M. Soong'la Madam Kanşeyçek, serbest bırakılmış olan Mareşal Kanşeyçek'le beraber Loyang'dan buraya gelmişlerdir. Şanghay 25 (A.A.) Sanfou'dan gelmiş olan Mareşal Çankayşek'e dört tayyare refakat etmekte idi. Mareşal, yarın Nankin'e hareket edecektir. [Arkası Sa. 6 sütun 5 te] Terfi eden İstanbul Posta memurlan Üçüncü sahifemizde Alman tarafından takviye ed'ddiği söylenen Franco ordusunda ecnebi askejlar Madrid 25 (A.A.) Asi tayyaıe bombardıman efıafejfcrdir. Arguelles maler, sabahleyin payitahtın üzerinden uç hallesi de bombafUânan edilmiştir. Çün[Arkası Sa. 8 sutun 1 de] muş ve Üniversite mahallesile Mocola'yı 30,000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog