Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

' Bugiin 1 2 sahife \ : *m 2 nci sahifede: Siyasî İcmal Muharrem Feyzi. 3 uncu sahifede: Madrid etrafmda çok şiddetli muharebeler. 4 uncü sahifede. Hıkâye, bıblıyoğrafya. 5 ıncı sahifede. Turkkusunun Istanbul şubesi dun açıldı Avrupada umumi bır anlaşma cereyanı. 6 ncı sahifede: Noel Babayı karşılamak için çatnlar ve çiçeklerle hazırlanan Turkler! Kandemır, spor 7 nci sahifede: Sen Kraliçe olacaksın,Şark Demıryollan bıze geçerken V. Bırson. j • Paris Bütün dünya bir araya gelse Sancaktaki Türk haklannı ilânihaye iptal etmeğe imkân yoktur! Fransaya taalluk etmiyen bu meselenin akıbet dediğimiz haklı hal suretine varacak olmasından Fransız dostluğunun müteessir olmasına asla mahal olmamak lâzımdır Hatay davasının hal yolu ! Su işine 31 milyon vereceğiz! Hükumet çok mühim bir lâyiha hazırladı Memleketi seylâbdan ve kuraklıktan kurtarmak üzere kat'î kararlar verildi Ankara 23 (Te r~ üzakereleri inkıtaa uğradı • >ICQI İSTANBUL CAĞALOĞLU , . . „.. . . . SBJfl • 4Ddl ' Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 rBrŞBIHDB 2 4 DİNnCİK3[lUn Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuri r SERVER B E D | CUMBAD/N" RUMBAYA Saf ve temiz bir aşkın lıeyecanlı macerası. Kış geceleri lezzetle okunacak resimli ve 400 sahifelik aile romanı. Fiatı 125 kuruştur* KANAAT KİTABEVİ Hakkımızdan Olduğu kadar Kuvvetimizden de Tamamile eminiz! Ne yapalım ki bu işte başka türlü hareket edebilmeğe bizce ne manen, ne de maddeten imkân olamaz! Heyetimiz Parisden dönüyor Suriye, Lübnan ve Sancak arasında konfedere bir devlet teklif ettik Fransa muhtariyeti genişletmek vadinden ileri geçmedi >ıı«ııııııırııııı.ıııı lefonla) Nafıa Vekâleti, yapılacak yeni su işleri hakkında mühim bir kanun lâyihası hazırlamıştır. Başvekil İsmet Inönünün, üzerinde ehemmiyet ie durduğu su işle ri, bu proje ile geniş mikyasta halle dilecektir. Başveki limiz memleketin muhtelif mmtakala nnda yaphklan seyahatten sonra Nafıa Vekâletinde bizzat hazır bulunarak bu mevzu üzerine müstacelen çalışıl masını ve başarıl Mühim memleket işlerinde kat'î hamlelerle hareket ması için iktiza eden eden büyük Basvekilimiz îsmet Inönü para ile diğer imkânlann tesbitini iste mişti. Nafıaca yapılan hazırhklar evvelki gün bitirilmiş ve Başvekil Naha Vekâletine gelerek hazırlanan kanun lâyihasını bizzat gözden geçirmiştir. Lâyiha imzalanmış ve süratle tetkiki için Vekâletlere dağıtılmıştır. Meclisin bu devresinde muameleleri ikmal olunarak tatbikata geçileceği anlaşılan bu mühim kanun lâyihasını esbabı mucibesile birlikte bildiriyorum. Atatürkün ziyaretleri Büyük Önder, dün Ismet Inönü ve Mareşal Fevzi Çakmakla iki saat kadar görüştüler Esbabı mucibe lâyihası Esbabı mucibede deniyor ki: Memleketimizin günden güne inkigaf etmekte olan sanayiine lüzumlu ham [Arkası Sa. 8 sütun 4 tc] âhirde Fransa, Türkiyenin Fransız dostluğuna " âtfettigi eAnkara 23 (Telefonla) Heyeti hemmiyetin aynini Türk dostlu Vekile bugün içtima etti, uzun ğuna atfediyor görünerek îskenderunmüddet mühim müzakerelerde buAntakya ve havalisinin Suriye ile beralundu. Ankara 23 (A.A.) Reisicumhur Atatürk, yanlaber tayin olunacak istikbalinden mütevelFransaya yaptığımız teklif rında Başvekil tsmet tnönii olduğu halde bugün Bülid mesele muvacehesinde, Paris 23 (Hususî muhabirimizden) Teşekkür olunacak nokta şurasıdır yük Erkânıharbiyeye giderek iki saat kadar Mare§al ki mesele Türkiye ile Fransa arasında de Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras Fevzi Çakmakla görüşmüşlerdir. ğildır, belki Türkiye ile Milletler Cemi müzakerelerde her biri müstakil olmak şartile Suriye, Lübnan ve Sancaktan müyeti arasındadır. Diyor, ve Fransız matbuatı hiç şüp rekkeb bir konfederasyon kurulmasmı hesiz Fransız hükumetinden aldığı di teklif etti. Böylelikle Türkiye, Fransa rektifle meseleyi mütemadiyen hukukî bir ve Suriye arasındaki dostluk bir sarsıntı madde veya muahede tefsiri şekline irca geçirmeden devam edebilecekti. Fakat Fransızlar muahededeki muhtaedip duruyor. Fransa sayesinde Hatay riyet şartına riayet ederek tekliflerinde meselesinin hallini tetkik ve intac edecek yeni bir muhatab kazanmış oluyoruz: ısrar ettiler. Paristeki müzakereler Mille'ler Cemiyeti! Paris 23 (A.A.) Havas ajansı Ancak Milletler Cemiyeti rr.ücerred bildiriyor: bir hey'etten ibaret değildir, hele bir mahkeme heyeti hiç değildir. O, bir ta Öğleden sonra Hariciye Bakanlığmda Oeuvre gazetesi, müzakerenin müşki başlaması taliin bir istihzasıdır.» raftan en yüksek anlammda siyasî bir toplanan Fransız Türk konferansı kısa Le Journalda Saint Brice, guya San lâtlı ve anlaşmanın şüphelı olduğunu kayhey'ettir, diğer taraftan başta Fransa sürmüş ve îskenderun sancağı hakkında dettikten sonra, Suriye ve Lübnanla cak meselesini bahane ettiğimizi ve haki olmak üzere ona ıştirak etmekte olan pazartesi günü başlıyan noktainazar teakonfedere Cumhuriyet şeklinde Sancağın katte asıl şikâyetimizin karşılıklı yardım bütün mılletlerdir. Demek ki bizim tilerine her iki taraf ta bidayetteki vazimisakının teehhürü olduğu hakkındaki istiklâlinde ısrarımızı yazarak diyor ki: Hatay meselemizle meşgul olacak o yetlerini muhafaza ettiklerinden nihayet «Fransanın İtalya ile anlaşmıya karar fantazilerin çürüklüğünü zikrederek Sanlan elemanlar alabildiğine çoğalmıştır. venlmiştir. Milletler Cemiyeti konseyinin vererek Adis Ababa sefaretini kaldırdı cağa aid metalibimizin ciddiyetini teyidle son içtima devresindeki karanna tevfikan Şöyle bir sayahm: [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] [Arkası Sa. 3 sütun 3 te] ğı gün Türk Fransız müzakeraünın diyor ki: 1: Başta bu mesele ile kendi hayat ve mematları mevzuu bahsolan Hatay Türklerinin kendileri, yani îskenderunAntakya ve havalisinin lâakal kırk asırlık otokton Türk halkı. 2: îskenderun Antakya ve havalisi Türklerinin millî haklanna dair ahdî, tabiî ve hukukî kat'î vecibeleri olan Türkiye 3 : Bu havali halkı için kendi üzerine bir sürü imzalı vesika ile taahhüdler almış olan Fransa, ki bugün o taahhüdleriParti vilâyet konni bir kenarda bırakarak bu havaliyi Su gresi dün ikinci top Adana seylâbında felâkete uğrıyan riyeye peşkeş çekmeği tercih ve iltizam lantısını yaparak me kardeşlerimiz için açtığımız yardım liseden bir vaziyet ihfiyar eylemiş bulun saisine nihayet vertesi muhterem halkımızdan alâka ve miştir. Toplantıy maktadır. müzaheret görmekte devam ediyor. An4: Mevhum bir istiklâlin ilk adımmda reis Ziya açmıştır cak Çukurova havalisine ölüm ve mubir Türk bölgesine göz dikerek bugün İlk toplantıda bazı sibet getiren bu felâket çok geniş ve için Hatay Türklerini ve Türkiyeyi ren beyanat ve dilek yardıma muhtac vatandaşların miktarı lerde bulunmuş olan cide etmekte beis görmiyen Suriye çoktur. Bu itibarla yardımı ne kadar ar5 : Böyle azçok kanşık işlere burnunu Adalar kazaşmdan tırırsak kıymeti o kadar çok olacaktır. Übeyd, soktukça şimdiye kadar hep hatadan ha muallim Yeni listeyi neşrediyoruz: taya düştüğünü gösteregelerek kendisine «geçen defaki sözEsami Kuruş lerimde ben başlar Dunku yekun 279795 YUNUS NAD1 Konya meb'usu ve Cemal Tekin demedim . [Arkası Sa. 4 sutun 1 de] yıkılır lokantası sahibi Cemal Tekin 5000 Belki heyecanım Bayındırlık Fen okulu 2500 dan yanlış söylemi • Bulgar eksarhhanesi 2000 Antakya tarihî Sarıyer 14 uncu mekteb 4 ünBelediye Teftiş heyeti reisi Tevfik, Dilek şim veya yanlış kaycu sınıf talebeleri 300 Genc tarihçi Ahmed Faik Türkmen dedilmiştir. Kaza teEncümeninin raporunu okuyor istanbul 11 inci ilkmekteb 4 tarafından hazırlanan bu şayanı dik şekküllerinde güzideler yer almahdır de poru okunmuştur. Bunda: Şehre yeni üncu sınıf talebesi 140 kat makaleler Hatayın Türklüğünü dım ve başkanlığın raporu samimî değil den konulacak 2,000 lâmbanın yerlerinin istanbul 11 inci İlkmekteb 5 174 bariz surette isbat eden vesikalardır. dir sözlerini dahi ben söylemedim» diyerek Parti başkanlıklarının idare âmirlerile te inci smıf talebesi İstanbul 11 inci İlkmekteb 1 Bugün ikinci sahifede, ikinci yazıyı ashihini istemiştir. mas ederek tayin ve Heybeli nh inci sınıf talebesi 65 bulacaksınız. tımının elektrikle tenvir edilmesi, hem Dilek Encümeninin raporu 289974 f Arkası Sa. 8 sutun 1 de] Bundan sonra dilek encümeninin ra • Fransız gazetelerinde ağız değişmeğe başladı Avusturya ile Almanya arasında askerî ittifak ^H. Avusturya Başvekili bunu ifşa ederek Almanyadan silâh ve mühimmat çekeceklerini açıkça bildirdi Londra 23 (Hususî) Avusturya Başvekili Dr. Schuschnigg bugün beyanatta bulunarak şu mühim sözleri söylemiştir: « Almanya ile Avusturya arasında akdedılen yeni ticaret muahedesi ahkâmı mucibince Almanyadan silâh ve mühimmat alacağız. Almanya ile Avusturya arasında askerî bir ittifak vardır. Avusturyanın haricî siyaseti sempatilere değil, halkımızın ve memleketimizin ihtiyaclanna istinad etmektedir. Vaktile garb demokrasisinden büyük yardımlar gördük, fakat hâdheler bundan sonra yalnız kendimize güvenmekten başka çaremiz olmadığını göstermiştir.» L'Ere Nouvelle gazetesi «îskenderun işi Türk Fransız dostluğunu bozmağa değmez!» diyor Parti Vilâyet kongresi dün çalışmasını bitirdi Cumhuriyetin yardım listesi M. Hitler'in askerî rüesa ile bir mülâkatt Londra 23 (Hususî) Alman Devlet Reisi M. Hitler dün akşam General Göring ile Harbiye Nazın General fon Blomberg'i kabul ederek sabaha kadar müzakerelerde bulunmuştur. Bu görüş meler hakkında hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 11 M. Schuschnigg Bununla beraber Berlinden bildiril diğine göre M. Hitler İspanya hâdiseleri ile Almanyanın siyasî ve iktısadî vaziyctini alâkadar eden meseleleri bütün teferruatile tetkik ve müzakere etmiştir. I I lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllııılııııııııııııu Dünkü celsede Dilek Encümeninin raporu okundu, birçok ihtiyaclar tesbit edildi ve intihab yapıldı Felâketzedelere yardımımızı daha genişletmeliyiz! "••••inillllllllMIIIIIIIHIIIIIimilllllllimılllllllllllllMII II Hâdiseler arasında Dönmek yok ! LJatay Türklerinin istiklâli dava valh Negüs'ün gümüş sofra takımsmda, gevşek iradeliler, dönmek ları 2500 liraya pazara çıkanlırken var sanıyorlarsa aldanıyorlar: Dön bu hüsnüniyetin her zaman ve her mek yok! yerde kâfi gelebileceğinden şüphe etGerek Fransa ile, gerek Milletler mege de hakkımız vardır; hakkımızı Cemiyeti Konseyile müzakerelerin teslim etmediği takdirde Milletler de Türkiye, dostluğun, uysallığm ve Cemiyeti de bir tarafa çekilebilir. fedakârlığın son delilini vermeğe O zaman Hatay davası açık ve serhazırdır; her tarafı, her şekilde tat best kalacaktır. min edecek formüller üstünde konuO zaman Hatayın istiklâline tecaşabilir; fakat Îskenderun ve Antakvüz etmek istiyenlerin alacaklan ceya Türklerinin istiklâli esasmı değiş vab, şimdiden her Türkün şuurunda tirebilecek herhangi bir teklifi dinle hazırdır. meden ve şimdiden reddeder. Buna lüzum kalmıyacak mı? lnFransa çekilebilir; Milletler Cemişallah. yetinin hakkımızdaki hüsnüniyetine Lüzum kalacak mı? Hazınz. de itimadımız vardır, fakat bir tarafDönmek yok! tan Adis Ababada elçilikler konsolosluklara çevrilir, ötetaraftan da za, PEYAM1 SAFA İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog