Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

BUGU N 2 nci sahifede: Siyasî İcmal . Muharrem Feyzi. 3 uncü sahifede: Yurddan yazılar Ismail Habıb. 5 inci sahifede: Erzurumun Belediye işleri ne halde?, Zaharof ve İngiliz matbuatı. 6 ncı sahifede: Londrada buyük bir yangm, Spor haberleri. Tarihten yapraklar M. Turhan Tan Yunan Kralı Sa Majeste Jorj Sancakta meb'us iniabatı Yavuz zırhlımızı ziyaret etti Süngü altında feci ve gülünc Türk Yunan Amiral Şükrü Okan Yu sahnelerle cereyan etti Dostluğu ürk donanmasmın Maltadan sonra Yunan sulanna giderek Faler limanında Yunan devle merkezini ziyaret etmesi komşu ve dosl memlekette büyük sevincler uyandırdı Bu münasebetle komşu ve dost memlekette yükselen samimî memnuniyet tezahürlerinin bütün Türkiyede ayni mem nuniyet hislerini alabildiğine dalgalan dırmış olduğunu temin edebiliriz. Müt tefik iki komşu memleketin dostluğu ta rihin sinesinden çekilip çıkanlmış en tabiî keyfiyet olduğu cihetle onun kutlulanmasına vesile olan her hâdisenin her iki memleket ve millet için büyük bir bayram teşkil etmesinde artık şaşılacak hiçbir cihet kalmamıştır. , J OnuçOncu umhuriyet icii tSTANBÜL CAĞALOĞLU , . . , , ,,. ..«« Bugün ı YEDİ GU S3]fl! 4011 Telgraf ve mektub adresi: Cumnuriyet, İstanbul Posta fcutusu: tstanbul, No 246 y3rŞ3IHDu L Dİri[ICIK3ni]ll lbüD Yazan: Hüseyin Cahîd ZEKERiYfA SOFRASI Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 . 24290 4 T nan Başvekili şerefine Yavuzda bir ziyafet verdi 1 İskenderun müntehibi sanileri dağlara kaçtılar. Halebde Türkler aleyhinde tahrikât yapan bir Vatanî, kanlarının son damlasma kadar Türklerle uğraşacaklarını ve boğuşacaklarını söyledi Haleb 1 (Hususî) Hükumetin arzusu Sancakta Meb'usan inhilâfına namzedliğini tihabı feci bir şekilde koyan Kırıkhan sabık iq, cereyan etmiştir. Kı hâkimi Ahmed Naibe rıkhanda sabahleyin | * oolislerin gözü önünde erkenden sokaklarda : dayak atılmıştır. Ba tüvari, piyade devriyehâdiseye hükumet kuvler ve jandarmalar do /etleri seyirci kalmış laşmağa başlamıştır. ^rdır. Bu kuvvetlere TaşnakHalk daha şimdiden lar arasından seçilmiş grup gnıp toplanarak müsellâh insanlar da Halebe nefyedilen Sancak Türklerinden Vedi bu intihabat rezaletini iltibak etmişti. Münür, Satni Azmi ve Mustafa Rasih protesto etmektedir. Sandık başına gelmek istemiyen müntehibi saİskenderun müntehibi sanileri niler köylerden cebren getirilmişlerdir. İskendedağlara kaçtılar run Mutasamfı Kırıkhan intihabatında adamlaKilis 1 (A.A.) Hususî muhabirimiz bildirinndan Mahmudu meb'us intihab ettirmiştir. lArkası Sa. 2 sütun 1 de] Atina gazetelerinde TürkYunan dostluğu etrafında neşriyat devam ediyor '1\ ~ l'fTl Türk donanmasmın Yunan sularmı ziyareti münasebetile dahi iki hâdiseye birden şahid olduk: Resmî hükumet hüsnü kabuldeki nezaketi samimiyetin en ileri derecesine götürmüştür, bu bir. Türk denizcilerinin güzergâhlarında kümeleşen halk tabakaları askerlerimizi mütemadiyen alkışlamışlardır, ikincisi de bu. Demek ki iki memleketin en tabiî bir ihtiyaca cevab olan dostluğu iki milletin kalblerinde bu kadar derin kök salmışbr. Bahriye silâhendazlarımız Atina sokaklarında Esası biz Türklerce kat'î surette müselAtina I (Sureti hususiyede gönder larile süslenmiş olan iskeleden halkın allem olan bu hakikatin tekrar teeyyüd etmiş olduğunu görmekten haklı olarak diğimiz arkadaşımızdan) Yunan kışları arasında istimbotuna binmiş ve saKralı S. M. Kral Jorj, bugün yanında hilden aynlışı biribrinin yakmmda du • hududsuz memnunuz. Veliahd Prens Pol ve yaverleri olduğu ran Yavuz ve Averoftan karşılıkh atılan Türk sefaretihin verdiği ziyafetteki halde saat 11,30 da Yavuzu ziyaret et 21 pare topla selâmlanmıştır. nutkunda Başbakan General Metaksas miştir. Kralın bu ziyaretini haber alan S. Majesteyi Amiralımız Şükrü Okan Türk Yunan dostluğunun kuvvetli bir halk, kesif bir kütle halinde rıhtımı dol iskelenin üst tavasında donanma erkânile ittifak bağile müşeyyid olduğunu hatırdurmuştur. Kral, Türk Yunan bayraksütun 1 tâ\ latmaktan müstesna bir zevk duyduğunu gösteriyordu. Biz ilâve edelim ki hiçbir ittifak milletten millete bu kadar samimî Paris 1 (A.A.) Popüler gazetesi bir dostluk temeli üzerine kurulmuş demühim bir baş yazısmda Toresin pazar ğildir. Denebilir ki Türk Yunan ittifakı akşamı Sent Etyende söylediği nutuktaı Türk Yunan dostluğunun sadece bir «Halk cephesi mukadderatının bir kaifadesidir, ve muhtelif ifadelerinden bir binenin mevcudiyetine bağlı olmadığmı tanesi. Bu dostluk bu kadar geniş ve bu beyan ediyoruz» sözlerini işaretliyerek ko Londra ( A . A . ) kadar derindir. münistleri kendilerine terettüb eden mes Havas ajansı muhaBu kadar geniş ve bu kadar derin olan uliyeti yüklenmeğe davet ediyor. Po birinden! bu dostluk ayni zamanda tarihin şaşılapüler, Humanite gazetesi dün akşam cak bir harikasına da benzer. Son bir aLondra Siyasî sır zarfında kanh boğuşmaların azab ve ki Kont Randüsünde nutkun bu kısmı mehafili, M. Hit ıstırabları içinde vakit geçirmiş olan iki m noktalarla geçtiğini izlendiriyor ve diler ile M. Cianonur millet bu kavgalann zâhirde en affetyor ki: son görüşmeleri es Ankara 1 (Telefonla) Balıkçılık [ kongre reis vekilleri, umumî kâtib ve kâmezi gibi görünen sonuncusunu takiben «Bu noktalar ikamesi neden yapıldı? nasmda merkezî Avbiribirlerine ellerini uzatmışlar ve bir ;ongresi bugün İktısad Vekili Celâl Ba tibleri seçilerek, teknik ve teşkilât encü[Arkast Sa. 5 sütun 4 fc] rupayı biri Alman ve menleri ayrılmış ve rapor okunmuştur. denbire dost olmak yolunu tutmuşlardır. arın bir nutkile açılmıştır. diğeri îtalyan olmak Balıkçı murahhaslarile mütehassıslarr Bundan sonra kongre, Cumhur Reisi Milletlerimiz tam bu noktada hakikati üzere iki nüîuz mmgönr.üş ve şimdiye kadar yaptıklannın nın ve süngercilerin iştirak ettikleri kon Atatürke, B. M. Meclisi Reisi Abdül takasına tefrik et yanhş olduğunu anlamış bulunuyorlardı. jrenin bu toplantısında saylavlar, Millî halik Renda ve Başvekil İsmet înönüne miş olduklarını be Coğrafî ve millî realiteler hayalleri yır Müdafaa, Maliye, Gümrük ve Inhisar heyeti umumiyenin tazimlerinin Jarzını yan eylemektedir. tıp atarak hakikî vaziyeti her iki tarafa lar, Ziraat, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet karar altına almıştır. Birind mıntaka, ayan beyan göstermiş oluyordu. Şarkî Vekâletleri ve İş, Ziraat ve Sümer BanKongre, müteakib toplantısmı encü • Çekoslovakya ve AAkdenizde omuz omuza mevki almış olan ka mümessilleri ve İktısad Vekâletile menler mesaisinin neticesinde yapacaktır. îkinci Türk ve Yunan milletleri her taraftan lâkadar dairelerin reisleri de bulunmakMoskova 1 (Hususî muhabirimiz \usturyayi, Encümenler bugün öğleden sonra kenmıntaka da Macagelebilecek akınlara karşı koymak için a idiler. dilerine tevdi edilmiş bulunan meseleler den) Bir günlük tatilden sonra 8 inancak birıbirlerini ikmal eden iki heyet ci Sovyet kongresine bu sabah devam e ristan ve Yugoslav Celâl Bayarın açılış nutkundan sonra, üzerinde çalışmalanna başlamışlardır. olduklarını olanca açıklığile görmüşler IIIIMIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllillillnillllllllllllllllillllllllllllllltlllllllllillllllllMllllllllllllllllllllKIII dilmiştir. yayı ihtiva etmektedir. Asırlar ve asırlar uzunluğunca beraîlk olarak Moskova komünist fırkası dir. ber yaşamış olan iki milletin son zamankâtibi umumisi Hrusef söz alarak bir Siyasî müşahid lara aid bütün boğuşmalara rağmen kalbnutuk söylemiş ve sonra yeni kanunu esa ler, Amiral Hortilerinde yekdiğerlerine karşı sönmez düşsî projesi hakkında uzun müzakereler nin İtalyaya gider manlık hisleri beslemiyecek kadar bir yapılmıştır. ken Yugoslavyaya sevgi ve kaynaşma ile meluf bulunduklaM. Hitlerle beraber Orta Avrupaya dair karar veren Kont Neticede Sovyet Cumhuriyetleri mer uğraması esnasında rına da bizzat kendileri dıkkat etmekte Ciano Berlinde Baron Nöyrat ve Mareşal Blümberg birlıkte kezî komitesi yeni kanunu esasî projesini Macar Yugoslav gecikmemişlerdir. Böylelıkle Türk Yuittif akla kabul etmiştir. münasebatında hâsıl olmuş olduğu gö bahsetmektedirler. nan banşı her iki tarafın kalblerinden ko[Arkası Sa. 7 sütun 3 te\ rülmüş bulunan salâhtan ehemmiyetle lArkast Sa. 3 sütun 1 de] pup gelen kanaatlerle son tarihin en haJ|H' kikî ve en kuvvetli hâdiselerinden birini, ve dediğimiz gibi bir harikulâdesini teşkil etmiştir. İşte bugünlerde uzaktan biz Türklerin de iştirakimizle Atinada kutlulanmakta olan dostluk ve ittifak, böyle bir dostluk ve böyle bir ittifaktır. Blum kabinesi düşiiyor Balıkçılık kongresi büyük merasimle açıldı Komünist partisi aleyhte rey vermeğe hazırlandı Almanya, Avusturya ve ÇekoslovakSosyalistlerle başlıyan yaya, İtalya da Yugoslav ve Macarisçiddetli bir münakaşa tana müessir olacakmışlar! Şili ve Burgos hükumetleri Habeşistanın ilhakını resmen tanıdılar Orta Avrupa iki nüfuz mmtakasına ayrılmış Açılış merasiminde Millî Müdafaa, Maliye, Gümrük ve Inhisarlar, Ziraat, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilleri hazır bulundular Sovye kongresinde Yeni kanunu esasî projesi ittifakla kabul edildi Madrid cephelerinde vaziyet değişmedi 5000 Alman gönüllüsünün Kadiz şehrine ve 4000 Fransız gönüllüsünün de Barselona muvasalat ettikleri haber veriliyor Servet umanların ümidleri boşuna! Cumhuriyetin Son intıbalar Yazan : Peyami Safa 31 Faler limanında dost memleketi ziyaret eden Türk donanmasile bu ziyareti kabul eden Yunan donanması yarın icab ederse yanyana silâh arkadaşlığı edecek iki donanmadır. Gemilerimizin ve içindekilerinin karşılıkh olarak kalblerinde yaşıyan samimî hisler bunlar olduğu gibi onlann arkasındaki milletlerimizin duygulan da aynen böyledir. Türk Yunan ittifakmm ileri dostluk esaslarından müteheyyic olan Doktor Tevfik Rüştü Aras bir aralık iki memleket arasında hudud tasavvur edilmiyecek bir zamanm uzakta sayılamıyacağını ifadeye kadar varmıştı. İki millet dostluğunun samimiİspanyada ihtilâlci kuvvetlerin tanklarından biri yeti kadar kuvvetini de tebarüz ettiren Talavera 1 (A.A.) 12 bombar lanna karşı bir taarruz icra etmişlerdir. bu ifade bütün tazeliğile hâlâ kulakla dıman ve 14 avcı tayyaresile takviye e Saat 9 da bu kuvvetler, mevzilerini tahdilmiş olan General Mola kıtaatı, dün kime muvaffak olmuşlardır. YUNUS NAD1 lArkası Sa. 7 sütun 4 tei lArkası Sa. 3 sutun 3 £e] Madridin şjmal ye şimali garbî mıntaka Zaharof bütün mirasım üvey kızına vasiyet etmiş Büyük Avrupa Anketi Bazil Zaharo fun cenazesi Fransadaki Ballincourt şatosu kilisesine gömülmüştür. Zaha rof, sahibi bulun duğu bu şatonun k ü ç ü k kilisesinde kendisi için esasen bir lâhid hazırlat mıştı. Kilisenin i çindeki aile makbe Veraset iddia edenresinde, Dük de lerden Madam Bourbon, zevcinin Melyaneli vefatından sonra Bazil Zaharofla evle nen Düşes de Bourbon oıetfun bulunmakİArkası Sa. 1 sütun 3 te\ Macaristandan Romanyaya Bir saatin işaret ettiği fark Fakat Rumenler çalışkandır Tersine bir ilerleme hamlesi Garb medeniyetinin «sonradan görme» leri Türk Rumen kaynaşması Gmdaçlara ilânı harb Macaristandan Romanyaya geçerken hudud istasyonundaki büyük asma saatin bir tarafı üç buçuğu, öte tarafı iki buçuğu gösteriyordu. Avrupa saati burada bitiyor. Biz de saatlerimizi üç buçuktan iki buçuğa aldık. Saatile beraber Avrupa da burada mı bitiyor ve aradaki ilerilik farkı bir saatten mi ibaret? Çok daha fazla görünüyor. Saatin bîr günlük çemberi içinde mahpus yelkovan bu farb tayin edemez: Muntazam ve za[Arkası Sa. 1 sütun l del
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog