Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

18 Birincikâmın 193b CUMHURIYET Eşkiya baskını Garbî Trakyada bir Türk köyii basıldı Garbî Trakyada Sofular kazasının Lefkimi (Kavacık) nahiyesine tâbi Virini (Çukurviran) Türk köyünde bir eşkiya baskını yapılmıştır. Mahallî gazetelerin verdiği malumata göre, teraviden çıkan beş Türk, cami odasmda otururlarken birdenbire eşkiya baskınına uğramışlardır. Eşkiya, bunların ellerini bağladıktan sonra kendilerine <bu yerler Balkandır • e bizim gibi komitacıların yatağıdır, • ' buradan biz eksik olmayız> demişler ve Türklerin üzerlerini arayarak ne bul dularsa aldıktan sonra içlerinden Ah medi alıp muhtar Şakirin evine götür müşlerdir. Şakir Ağa, kapıyı açıp eş kiya ile karşılaşınca derhal çiftesine sarılmış, fakat bir hayli boğuştuktan sonra eşkiya onu da bağlamağa muvaffak olmuştur. Şakir Ağanın çocuklarınm ve kadınlarınm feryadları üzerine köyde silâhlar patlamağa başlayınca eşkiya ürkerek kaçmağa koyulmuştur. Bu sırada kurtulan Şakir Ağa, eşkiyadan birisinin belindeki bombayı yakalayıp üzerlerine fırlatmış, fakat bomba vakitsiz atıldığı için cami kapısmm dibinde patlamıştır; kimseye zarar vermemiştir. Eşkiya kaçınca elleri bağlı olanlar da kurtulmuşlardır. jgg, Cumhuriyet ©IIH sutyn<y Hocası olmıyan bir sınıf daha İstanbul Erkek lisesi orta üçüncü sınıf talebelerinden aldığımız mektubda denilıyor ki: <Hoca.sı olmıyan bir sınıf serlevhalı yazmızı okuduk ve bizim vaziyette başka arkadaşların da mevcudiyetinden haber dar olmuş olarak büsbütün acılandık. Çünkü sınıfımıza ders yılınm başındanberi ingilizce muallimi gelmemektedir. Liselerde yabancı dersler lâyıkile öğre nilmiyoı; diye Üniversitede yabancı ders ler verilmesi sebeblerini şlmdi yavaş yavaş daha iyi anhyoruz. Genc dimağların inkişaf zamanlarınm muallimsizlik yüzünden âtıl bırakılmaması hususunda gazetenizın delâletini dileriz.» GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 « 2I 31 4 5• 6 7 8 9 1 . 0 Osmaneli kazası doktor istiyor Osnıaneli kazası Muhasebei Hususiye tahsildarı M. Oten imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Kazamızda iki senedenberi ne serbest, ne de hükumet doktoru vardır. Hastalarımızı mukadderata terk etmekten başka çare bulamıyoruz. Bundan başka yediğimiz etleri muayene edecek baytarımız da yoktur. Kazanın bir doktorla bir baytara şiddetle ihtiyacı vardır ve bunu istiyoruz. Sıhhiye Vekâletinin dikkat nazarlarını çekmenizi dilerim.» Üsküdar Tramvay Şirketinden bir taleb Samsun tüccarları Denizyolları idaresinden şikâyet ediyorlar Samsun (Hususî muhabirimizden) Denizyolları İşletme idaresi kaptanları, son iki, üç ay zarfında Samsun limanını çok ihmal etmeğe başlamışlardır. Bu hafta Trabzondan dönen Cumhu riyet vapuru, acentanın ordino kesmiş olmasma ve vapurda yer bulunmasına rağmen altı mavna tüccar yükünü, geç kaldım diyerek almadan limandan ha reket etmiştir. Karayele maruz olan, rıhtım ve mendirekten mahrum bulunan Samsun li manında bu kış günleri tüccar malmı geriye çevirmek, tüccarın çektiği nakliye ziyanmı bir tarafa bırakmış olsak bile, anî bir fırtına yüzünden doğacak bir deniz tehlikesinde bütün bu malla rın mahvolmamasma ne ile kani olunacaktır? Ve bu hal vuku bulduğu takdirde bu ziyanı tüccardan başka kim çekecektir? Trabzon tarafından gerek fazla işten ve gerekse fırtınadan, ekse riya limanımıza geç gelen vapurlar, oralarda kaybettikleri zamanı sanki mün hasıran Samsun limanmdan çıkarmağa ahdetmiş gibi, geç gelip erken hareket etmeleri, tüccar malmı böyle geri çevirmeleri tüccarlanmızı bizar etmiştir. Cumhuriyet vapuru süvarisinin ha reket tarzının nekadar hatalı olduğu, geminin limandan hareketinden sonra acentanm telâşa düşerek, geri gelen malların ordinolarım toplamasın dan da anlaşılmaktadır. Memleketin, •iktısadî sahada muvaffak olmak azmile çırpındığı şu sıralarda, bu idarenin, bu yolda azimle yürüyenlere biraz insaflı hareket etmesini ve müzahir olmasını gene memleket namına istiyoruz. Üsküdarda, İhsaniyede kaymakam Rifat imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Üsküdarda Yeniçeşme, postane önünde bir tramvay durağı vardır, fakat mahfuz değildir. Halk burada zaman zaman bir çeyrekten fazla tramvay beklemek mecburi yetinde kalıyor ve şimalin rüzgârına ada Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli makıllı maruz bulunuyor. 1 2 3 4 5 S 1 8 10 Tramvay Şirketinin bu gibi yerlere mah] fuz bekleme mahalleri yaptırmasına delâlet etmenizi rica ederim.> Soldan sağa: 1 Kanadlı bir hayvan, kanadlı hay vanların dudakları. 2 Tarihte meşhur bir Türk kahramanı, sayı. 3 Zulüm yapan, cemi edatı. 4 Asur memleketi halkı, arkadaş. 5 . Senenin on ikide biri, evvelce yapılmış bir kabahat. 6 . Ateşten çıkan şey. 7 On para, nota. 8 Kısa zaman, subay. 9 Nefi edatı, bir yerde yerleşip kalan kir. 10 Bir kumaşın genişliği. 10 Bir işte çok ileri gitme. Yukarıdan aşağıya: 1 Bir cins köpek. hazır. 2 Ecdad, herkesin önünde. 3 İl. 4 Eski Yunanistanın meşhur şahsiyetlerinden biri, eski devirlerde nazır. 5 Büyük lugat, bir çeşid çiçek. 6 Papaz. 7 Muzaffer, bir ölçü esası. 8 Bir coğrafya tâbiri, sahib, vücudden sızan su. 9 Bir edat. 10 İsim, ıâtife, bir emir. 1 1 •ı n •I m I • m I m !• • 1• m 1 mm •1 m 1 m ı « T 8 9 10 •1 Acı Badem Kremi HASAN İnhisarlar Umum Müdürlügünden I 4,000 kilo kalın kmnab saat 14 75,000 metre düz beyaz kanaviçe saat 15 1 Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 17/12/936 tarihine rashyan perşembe günü hiza larında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 4 lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3354) 4000 kilo kalın kınnap • saat 14 75000 metro düz beyaz kanaviçe saat 15 1 17/XI1/936 günü pazarlıkla satın ahnacağı ilân edilmiş olan 2 kalem malzemenin pazarlığı 23/XI1/936 tarihine rashyan çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlere tehir edilmiştir. 2 lsteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün, pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikt Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (3565) I Cibalide Çocuk Yuvası olarak kullanılacak binada yapıla • cak 4024 Iira 90 kuruş keşif bedelli tadilât işi açık eksiltmiye ko nulmuştur. II Eksiltme 28/XII/1936 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis yonunda yapılacaktır. « III Muvakkat teminat «301,87» liradır. IV Şartnameler «10» kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat şu besinden ahnabilir. V İsteklilerin kendilerinden aranılan kanunî vesika ve güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3597) Genc bir göçmenin dileği Şişlide Halâskârgazi caddesinde 258 numarada Ferhad Yamangüç imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «1336 doğumluyum, İskeçe göçmenlerindanim. İki senedenberi ana yurda kavuştuğum halde ne bir mektebe, ne de bir işe kayrıldım. Istikbalimle meşgul olmak istiyen hayır sahiblerlnin yukarıki adresime müracaat etmelerini yalvarırım.> Posta Telgraf U. Müdürlüğünün nazarı dikkatine İsim ve adresinin mahfuz kalmasını istiyen bir kariimizden aldığımız mektubda deniliyor ki: «Diyarbekir postanesi vasıtasile 26/10/936 ve 27/11/936 tarihlerinde gönderilen iki kıt'a telgraf havalesi 31/10/938 ve 1/12^936 tarihlerinde yani altı gün sonra Pangaltı postanesine geldi. Daha fazla para vererek telgraf havalesine müracaatten maksad çabukluğu te . mlndlr. Tren iki üç günde muvasalayı temln ederken telgrafın bu kadar geç kalması doğru mudur? Bu hususta Posta Telgraf Başmüdürlüğünün dikkat nazarlarını çekmenizi dilerim.» • Y|î 2 A|Ş|U R E|B E L AİM 3 RİÜİSİUİMİHİDİBİV A 4 İ M • |Z|S|H|A|B|E|R 5 F E N|«|S|A|B|£|R B 6 • İK İİLİİİSİEİM • |S 1 T • K|A|N|U|N|B|D|A 8 O|B A|ftiİIN|B|K|E|K 9 K|A H|1|R|B|K|O|V|A 1 ıA)L MLSİÎİDİAJV|A|R 0 ZiOlR A|F|A ım Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde ögleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar Istanbulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalannı kabul e der. Salı, cumartesi günleri sabar «9 % • 12» saatîeri hakikî fıkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kışlık 21044. Acı badem kremi cilde yarar. Cilde hayat. düzgünlük ve tara vet verir. Cildin kirlerini, ze hirlerini, fena yağlarım temiz ler. Buruşukluklarını, lekelerini, çillerini, ergenliklerini, sivilcelerini izale eder. Çirkin çehreyi güzelleştirir ve ihtiyarlığı gencleştirir. Fakat acı badem kremini harkes yapamaz ve bu kremi mutlaka acı badem yağile yapmak lâzımdır. Bu hem müşkiil ve külfetli, hem pahalı bir iş olduğundan biraz acı badem, esansile vazelin yağını karıştırarak yapılan kremleri kulla nan bayanlar cildlerini bozuyorlar. Halis acı bademden pek büyük fedakârhklarla istihsal edilen hakikî acı bedem yağını krem haline getirmiş olan kolonyasile ve müs tahzaratile meşhur eczacı Hasan dır ki: Itriyatı nefis ve cazibdir. Hasan acı badem yağı kremile, Hasan yağsız kar kremini ve Hasan yarım yağh gece kremini bayanlar seve seve kullanmakta ve eczacı Hasanı tebrik etmektedirler. Sabun, kolonya, losyon, lâvanta, briyantin, saç suları, sürme, pudra, tıraş bıçağı, diş fırçalan, diş sulan, diş macunlan ve her türlü ıtriyat ve müstahzaratta mutlaka Hasan markasını isteyiniz ve arayınız. Hasan deposu: Ankara, tstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. * , TAKViMi RAGIB Mahmud Ragıp Uluğ ANDIÇLI 1937 14 UncU yıl Bir muhtar köyünde kapatılan mektebin açılmasını istiyor Hendek kazası Şeyhler köyü yönkurul başkanı İbrahim Tombul imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Köyümüzde 934 senesinde ikmal edilen 50 talebeli bir mekteb kurmuştuk. Bu müessesenin rahle ve sair ders alâtını da köylü almıştı. Şimdi burası bir emirle iki seneye yakın bir zamandanberl kapatılmış bulunmaktadır. Hükumetimiz ana vatanın her köşesinde maarifi yaymağa çalışmakta iken eskidenberi mektebi bulunan köyümüzden muallimi neden geri çağırdı, bir türlü anlıyamadık. Eskisi gibi köyümüze muallim gönderilBiesi ve mektebimizin ihyası için maruzatımızın yüksek makamata duyurulması için tavassutunuzu dilerim > a Dr. ıHSAN ARiF Dermann l Beyoğlu ipek sinemasına karş t No: 193 11 inci k a t Tel. 44486 Cerrahpaşa bastanesi Ürologıı Maliye Teftiş Heyetinden: J Arabî ayların başlangıcı, dinî günler, İstanbul Rasadhanesinden almmıştır. Herkes için en lüzumlu ve faydalı malumatı bulabilirsiniz. FİATI CİLDLI 35 KURUŞ. KANAAT KİTABEVİ Gene muallimsizlikten şikâyet ediliyor İsim ve adresinin saklı kalmasını istiyen bir kariimizden aldığımız mektubda denillyor ki: «Vefa Erkek Lisesi dokuzuncu sınıf D şubesinde mektebler açıldı açılalı yalnız bir defa fransızca dersi okundu. İmtihanda çocuklar fransızcadan bir şey bilmedikleri zaman acaba kabahat çocuklarda mı, hocada mı, mekteb idaresinde mi olacak? Alâkadar makamları bu hususta cevab vermeğe davet ediyorum.» 35 Iira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 ikincikânun 1937 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranılan şartlar şunJardır: A Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B 1 kânunusani 1937 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak, C Mülkiye mektebinden «Siyasal Bilgiler Okulu» Hukuk fakültesinden, Yüksek Tıcaret ve tktısad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak, D Yapılacak tahkikat neticeşinde ahlâk ve seciyesi müsaid bulunmak. İmtihana talib olanlar 5 ikincikânun 1937 tarihme kadar Anka rada Maliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın raptı lâzımdır: A Nüfus cüz danı ve adresi, B Kendi el yazılarile tercümeihal hulâsası «Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika raptedeceklerdir» C Askerliğini yaptığına dair resmî vesika «A» kerlikle alâkası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak namzed oarak kabul oluna • bilirler» D Mekteb şehadetnamesi veya tasdiknamesi, E Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun raporu. Talibler tahrirî ve şifahî olmak üzere imtihana tâbi tutula caklardır. Tahrirî imtihan Ankarada ve Istanbulda ve muvaffak olanlann şifahî imtihanı Ankarada yapılacaktır. İMTİHAN PROGRAMI İstanbul Defterdarhğından: Cinsi ve mevkii Senelik kirası L. Izmir mekteblerinde kızıl hastalığı îzmir (Hususî) Karşıyaka ve îz mirde kızıl hastalıgı hüküm sürmek tedir. îcab eden tedbirler almmıştır. Hastahk, bilhassa mektebliler arasındadır. Bu itibarla mekteblerin bazılarında bayram tatili bir haftaya çıkarılmıştır. Kadıköy 10 uncu mekteb kapıcısın Beşiktaşta: Çırağan caddesinde Kabataş Erkek Lisesi bakkaliyesi. 651 Galatada Kuledibinde Şahkulu mahallesinin Galibdede sokağında 122 numaralı evde yeni açılan Kasımpaşa Ortamektebi bakkaliyesi. 96 Emirgânda: Ortaokul bakkaliyesi. 60 Yukarıda yazılı mekteb bakkaliyeleri senelik kiralan peşin verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzerinden birer sene müddetle ve açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin hüsnühal ve seciye sahibi bulunduklarına, mahkumiyeti ve sari hastalıgı olmadığına dair Zabıta, Adliye ve Sıhhiyeden alacakları resimli vesikalarla ve % 7,5 pey akçelerile 21/12/936 pazartesi günü saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. «M.» (3451) Mustafakemalpaşa kazası sulh hukuk dan şikâyet eden karimize: mahkemesinden: Şikâyetinizi evvelâ mekteb müdürlüğüne Lalaşahin mahallesinden Karacabey yapınız. Kulak asılmadığı takdirde muvazzah adres ve isminizin bildirilmesi şartile li kahveci Ali tarafından Ada köyün sütunumuzu şikâyetinize açabiliriz. den Lâtif kansı Esma, kızlan Cevahir ve Bedriye ve Hüseyin karısı Ayşe ve Emin kızı Rukiye aleyhine ikame ey Tramvaya asılmanın cezası lediği izalei şuyu davasının bakılmakta Şişlide Perihan sokağında 32 numa olan muhakemesinde davalılardan Ru rah evde oturan 9 yaşlarında Cevdet, kiyenin maluın bir yeri olmadığından arkadaşı Muslih ile Tünele giden bir gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde tramvayın arkasına asılmışlardır. Bu muayyen olan günde mahkemeye gel esnada Muslih arkadaşı Cevdeti iterek mediğinden H. U. muhakemeleri ka yere düşürmüş ve vazallı yavru vücu nununun 401 inci maddesi mucibince dünün muhtelif yerlerinden yaralanamüttehaz gıyab kararının gazete ile rak Şişli Çocuk hastanesine kaldırıl ilânen kendisine tebliğine .karar verilmıştır. Tahikkata devam edilmektedir. miş olduğundan davalı Rukiyenin muKumkapıda İstasyon caddesinde 27 bakemenin geri bırakıldığı 25/12/936 numaralı evde oturan Zonguldakh Abcuma günü saat 14 te Mustafakemalpa • şa kazası sulh hukuk mahkemesinde durrahman, Fındıklıdan köprüye gel hazır bulunması veya tarafından mu mekte olan 1248 numaralı vatman Ali saddak bir vekil bulundurması aksi nin idaresindeki arabaya atlamışsa da takdirde hakkındaki muhakemenin gı yere düşmüş ve sol kaşından ağır su yabında bakılacağı gıyab kararı yerine rette yaralanmıştır. Yarah Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. geçmek üzere ilân olunıır. (28382) 1 Maliye* A Bütçe «ihzarı, tatbikı, tasdik ve kontrolu», muha sebei umumiye kanunu, hükümleri, B Vergi nazariyeleri ve usul leri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler «sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlâk üzerinden alınan vergiler, Gümrük, İnhisarlar, harclar» Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C Maliye Ve • kâletinin merkez ve vilâyetler teşkilâtı, D İstikraz nazariyeleri, tahvil. amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesi, 2 İktısad: A * «İstihsal, tedavül nakid ve itibar, inkisam ve is tihlâk bahisleri» 3 Malî ve ticarî hesab, basit ve mürekkeb faiz, iskonta, faizli hesabı cariler. 4 Hendese: «Satıh ve hacim mesahaları» 5 Ticarî: Usulü defterî «esaslı ve pratik malumat» 6 Hukuku idare, memurin muhamekat kanunu, ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarına aid kısmı, kanunu medenî ve borclar kanunile ticaret kanunlarının Maliyeyi alâkadar eden hükümleri. 7 Türkiyenin tabiî ve iktisadî coğrafyası ve tarihi hakkında malumat. 8 Ecnebi lisanı «Fransızca, almanca veya ingilizceden biri» İmtihan neticeşinde Müfettiş Muavinliğine ahnanlar üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettisliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya da gönde rileceklerdir. 2290) 20 Birincikânun SERGiSi pazar günli Taksim'de açılıyor. Giriş serbesttir. MODEL UÇAK TURK tstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Haydarpaşa Nümune hastanesine lâzım olan 44 kalem marazî teşrih alât ve edevatile ecza açık eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 23/12/936 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Tahminî fiat 718 Iira 40 kuruştur. 3 Muvakkat garanti: 53 Iira 88 kuruştur. 4 İstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyondan göre « bilirler. 5 İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3389) POKER Tıraş bıçağı yerine başka bir bıçak verirlerse aldanmayınız. Teminatlı Israrla POKER PLAY tıraş bıçaklannı isteyiniz. Saatlerini Her yerde arayınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog