Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

r Sancak ıcın Cenevrede verilen muvakkat kararlar CUMHURİYET bedihidir ki, mahallî hükumet erkânı komisyonun gönderilmesini kabul ettim. müşahidlere vazifelerinin ifasında her Komisyonun, bu suretle teşkil edildiği takdirde, bizi alâkadar eden vaziyet haktürlü teshilâtı yapacaklardır. kında Konseye malumat vermek husu Teklif edilen karar Konsey kendisine yaptığım bu teklif sunda azçok faydalı olabıleceğıni dü leri kabul ettiği takdirde aşağıdaki karar şündüm. Fransız mümessili, bu teklifi de kabul edemiyeceğini bildirdi ve bu hal suretini tasvibine arzedeceğim: beni teklif edilen tedbirleri heyeti umu Konsey, miyesi itibarile gayrikâfi addetmeğe mec1 İskenderun ve Antakya havali bur etti. Bununla beraber, bu cihette bir si hakkında ortaya çıkan meselenin esatecrübe yapılmasına mâni olmak isteme sınm tetkikini konseyin ikinci kânundaki dim, fakat tamamen samimî olarak ki alelâde içtima devresine tehiri hususun fayetsiz addettiğim bir tarzı halle iştirak da Türk ve Fransız hükumetlerinin mumes'uliyetini üzerime almak benim için tabık kaldıklarını müşahede ederek her imkânsızdı. İşte istinkâfımın sebebleri iki hükumete bu müddet zarfında ko bunlardır ve Konseyin bunu anlıyacağını nuşmalarına raportörle sıkı bir temas ha ümid ediyorum.» linde devam etmelerini tavsiye eyler. Fransız murahhasının sözleri 2 Meselenin mes'ud bir neticeye Bundan sonra, Fransız delegesi M. vardınlmasına yardım için hiçbir gayreVienot aşağıdaki beyanatta bulunmuş tin esirgenrçiyeceği yolunda Fransız ve Türk hükumetleri tarafından verilen te tur: « Evvelâ ekselans Rüştü Arasın minatı sened ittihaz eyler. raportörümüze yaptığı çok muhik teşek3 Fransız hükumetinin yaptığı kat'î talebi kabul ederek îskenderun san kürlere iştirak etmek isterim. Diğer taraftan verdiği izahat hükumecağına en kısa bir müddet zarfında roltimin hattı hareketi hakkında Konsey öleri işbu raporda tayin olunan üç müşanünde bazı mülâhazalarda bulunmağa hid göndermeğe karar vermıştir. 4 Konsey reisinden, raportörün beni sevketmektedir. Dünkü izahatımda teklifi üzerine, mezkur müşahidlerin ta da işaret ettiğim gibi Fransa, tahaffuzî tedbirler hususunda, ancak meselenin e yinını rica eder. 5 Müşahidlerin vazifesine aid aza sasına dokunmıyacak veya manda sahibi mî müddeti 1937 birincikânunun sonu o hükumeti vazifelerinden veya nizamî salâhiyetlerinden tecrid edemiyecek olan larak tesbit eyler. 6 Müşahidlere sekreterlikleri için lan kabul edebilir. Bu kaygı, gerek beyicab eden memurlan vermeğe genel sek nelmilel bir idareye, gerek bu idareye tâbi bitaraf bir jandarma kuvvetine müra reteri davet eder. 7 Malî nizamnamenin 33 üncü caat imkânını yekten ortadan kaldırır. maddesi mucibince, işbu karann tatbikından tevellüd edebilecek masraflan karşılamak üzere avans hesabından 75 bin İsviçre franlık (takriben 22500 Türk lirası) bir meblâğa kadar icab eden parayı almağa genel sekreterliği mezun kılar. 8 İşbu karar surerinin ittihazımn hiçbir veçhile meselenin esasma dokun mıyacağını ve bu meselenin tamamen açık kalacağmı tasrih eyler. bulunmuştur: « Sandler'in tevdi ettiği raporu ve karar suretini kabul etmekle beraber, Konseyin henüz Türkiye ile Fransa arasında tam bir anlaşma tahakkuk ettirebilecek bir vaziyette bulunmadığını müşahede ile duyduğum teessürleri izhar eylemekten kendimi alamıyorum. Karar suretinde derpiş olan tahaffuzi tedbirler bazı noktalarda Türk hükumetinin tekliflerine tevafuk etmemkle beraber Türkiye ile Fransa arasındaki söyle nildiği gibi ihtilâf değil, fakat geçici an laşmazlık üzerinde bir itilâf zemini hazırlamak için zarurî olan ruhî şartları ih das edecek mahiyette olacağını ümid e* derim. Romanyayı Fransaya bağlıyan derin rabıtalar ve beynelmilel hayarta bir nizam ve teşriki mesai âmili olan Türkiyeye karşı hislerimiz Türk Fransız dostluğuna taalluk eden her şeyi bize doğrudan doğruya Romanyayı alâkadar eder ma hiyette telâkki ettirmektedir. 18 Birincikânun 1936 Heyecanh bîr rivayet (Baştarafı 1 inci sahifede) söylemiştir. Beyanat mecliste çok müsaid karşılanmıştır. Ertesi günkü konsey içtimaında Fransız murahhası ve Hariciye Müsteşan M. Vienot hükumetinin noktai nazannı anlatmış, lâkin Sancakta tethiş hareketi olmadığını izaha çalışırken o havaliye fazla kıt'alar getirildiğini, bir alay Çerkez süvarisinin Sancağa gönderildiğinf itiraf etmiş ve bittabi bu sözler konseyde fena tesirler bırakmıştır. M. Vienot meselenin Türkiye Fransa arasında değil, Türkiye Milletler Cemiyeti arasında olduğunu söylemiştir. Konsey Sancak mevzuu üzerinde bir rapor hazırlamak üzere İsveç Hariciye Nazırı M. Sandler'i memur etmiştir. M. Sandler'in raporu Milletler meclisi konseyınin çarşamba günkü toplantısında mazbata muharriri, M. Sandler aşağıdaki raporu okumuştur: «Konseye verilen îskenderun ve Antakya meselesi, Tük hükumetinin konsey azasına tevzi edilen 10/12 tarihli tebligatına mevzu teşkil etmektedir. Diğer taraftan, Türkiye ve 'Fransa mümessilleri, konseyin 14 ve 15 kânu nuevvel celselerinde, noktai nazarlannı izah etmişlerdir. Vesikalardan ve cereyan eden müza * kerelerden anlaşıldığma göre, bu bölgeye taalluk eden beynelmilel vesaik hakkında alâkadar hükumetler arasında göfüş ihtilâfı mevcuddur. ( Konsey azası, iki. hükumetin mülhem olduğu samimî dostluk ve hüsnüniyet fikri hakkında iki tarafça verilen teminatı İaydetmekle şüphesiz bahtiyardırlar ki bu hal, meselenin neticesini müsaid bir .surette görmeğe imkân vermektedir. Fransanın ve Türkiyenin mümessilleri, •fesas meselenin tetkikinin gelecek mutad Joplantı devresine bırakılmasını konsey .den istemek hususunda mutabık olduklaSını bildirmişlerdir. Buna intizaren ve jcab eden sükun ce itimad havasının ih clası için, bazı tedbirler derpiş edilmiştir. Türk teklifi m • Türkiye mümessili, koıiseyîn 14 kâ J^fanuevvel celsesinde, Milletler Cemiye . linin bir komiserinin filî idaresi altına konacak küçük bir bitaraf jandarma müfrezesinin gönderilmesini istemışti. Fransa mümessili, kendisile yaptığım görüşmelerde, kendi fikrince bu tedbirlerin yerinde olmıyacağını, bildirmiştir. Türkiye mü messili bu noktai nazara iştirak etmemektedir. Diğer cihetten, Fransa mümessili hududun iki tarafında tahkikata tevessül edilmesinde ısrar etmemiş, fakat konseyin bizzat Sancağa müşahidler gönder meğe davet edilmesini teklif eylemiştir. Romanya hakikatin tezahürünü ister Fransa niçin bu şekilde etti? hareket Dr. Rüştü Arasın beyanatı * * Bu raporun kıraatini müteakıb Türk delegesi Tevfik Rüştü Aras söz ala*¥âk aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Türkiye, muhterem mazbata muharririmiz tarafından bıze tevdi edilen karar sureti projesi hakkında istinkâf reyi vermeğe karar vermiştır. Türkiye Cumhuriyetini bu kararı vermeğe sevkeden sebebleri size ve bilhassa M. Sandler'e bildirmeliyim. Türkiye mümessili için, memleketini pek ziyade alâkadar eden bu meselede müsaid bir rey vermemenin müellim birşey olduğu nu herşeyden evvel söylemek isterim. Fakat meselenin ehemmiyeti teklif edilen mukarrerata iştirakime imkân vermemektedir. Ayni zamanda menfi bir reyle bu mukarreratın kabulüne de mâni olmak istemiyorum. Cumhuriyet hükumelinin Fransaya karşı muttasıf olduğu çok dostane hissiyatı huzurunuzda bilhassa kaydetmek isterim. Bu ruh dairesindedir ki, hadis olan ihtilâf hakkında Fransız mümessillerile memnuniyet verici dostane bir tarzı hal aramağa gene çalışacağım. Suriye muahedesinin gecikecek tasdikt Budan başka, Fransız mümessili, konseyin esas mesele hakkında kararını vermesine intizaren, son Fransız Suriye muahedesinin tasdikını geciktirmeyi ta ahhüd etmiştir. Fransa askeri geri çekiyor Nihayet, Fransız mümessili, müşahidler yerlerine vanr varmaz ahiren Sancağa hususî surette gönderilmiş olan kıtaaBu şekle niçin muarızız? tın geri alınmasını ve orada bulunan as kerî unsurların normal mevcuda indiril Muhterem mazbata muharririmiz ta mesini taahhüd eylemiştir. rafından yapılan gayretleri saygı ile a narak ve kendisine burada minnettarh Bu noktai nazara iştirak ğımı bildirerek, Sancak ahalisinin müeletmiyoruz Konseydeki Türkiye mümessili, hu lim vaziyetini gözönünde tutan Cumhu dudun Türkiye cihetinde askerî mahiyet riyet hükumetinin Konseyden, esas me te hiçbir tedbir mevzuu bahsolmadığını selenin tetkik ve hallini hazırlamağa mabildirdikten sonra, Sancağa müşahidler tuf tahaffuzî tedbirler kabul etmesini isgönderilmesi hakkmdaki Fransız mümes temiş olduğunu hatırlatmaklığıma müsasilinin talebine, teklif edildiği şekilde, iş adenizi rica edeceğim. Cumhuriyet hükumeti, bu maksadla, meseleye mevzu tirak etmediğini söylemştir. teşkil eden mıntakanın, orada cereyan eMüşahidlerin rolü den hâdiseler hakkında ciddî bir tahkiBunlardan da anlaşıldığı veçhile konseyin ittihaza davet olunacağı tedbir kat icra edilebilmesi havanm diğer şidler hususunda bir anlaşma tahakkuk ede det tedbirlerile yeniden bozulmaması i memiştir. Herhalde konsey her iki hü çin, tamamen bitaraf hale konulmasını kumete de itimad edecektir. Bu iki hü tektif etmişti. Bu şartlar içinde, hükumekumet, malum olduğu üzere icab eden tim bizzat kendi arazisi üzerinde de bumanevî sükunu tahakkuk ettirmek için na benzer bir tahkıkat icrasına razı ol hiçbir gayretten fariğ olrmyacaktır. mağa amade olurdu. Muhterem mazbata Maamafih, Fransa hükumetinin kat'î ta muharririmizin huzurile cereyan eden gölebi dolayısile, raportörsüz İskenderun rüşmeler esnasında, Fransanın muhterem Sancağına en ktsa bir mühlet zarfında üç mümessili, bizce müessir bir teminat teşmüşahidden mürekkeb bir heyet gönder kil eden taleblere iştirak edemiyeceğini mek teklifinde bulunur. Şurasını tasrih bildirmiştir. Bu red ve sadece bir müşahid etmek muvafık olur ki, Fransız teklifine komitesi ihdası teklifi, böyle bir komıtegöre bu müşahidlerin vazifesi ne mesele nin Sancak vaziyeti hakkında faydalı bir nin esasını tetkik, ne de İskenderun ve surette malumat alamıyacağmı, çünkü bu Antakya mıntakasında en son hâdis olan komitenin yegâne istihbar membaımn geveya olabilen vak'aları tahkik etmek de ç«n hâdiseden bizim nazarımızda mes'ul ğildir. Keza müşahidler ne asayişin mu olan mahallî makamat olacağını bildır hafazasında bizzat hareket edecek, ne de mekliğime saik oldu. efkârın teskini için doğrudan doğruya Tedbir gayrikâfidir müdahalede bulunabileceklerdir. Onlarm Bununla beraber, uzlaşma gayretim rolü müşahedede bulunmağa ve icabı bu noktada durmadı ve üç bitaraf mü halde konseye malumat verecek surette messile bir Fransız, bir de Türk delegesi hâdiseleri takibe inhisar edecektir. Şurası iltihak etmek şartile, Sancağa böyle bir Ekselans Rüştü Aras, Fransanın ta lebını ve Sancağa bir müşahidler heyetinin gönderilmesi hakkında raportörün teklifıni Türkiyenin kabul edemiyecek vaziyette bulunduğunu, çünkü hükume tinin bu teklifi gayrikâfi gördüğünü bc yan etti. Bu şerait altında şunu işaret etmeliyim ki manda sahibi bir devletm mandası altında bir toprağa Milletler Cepıiyetüıe mensub bir heyetin gönderijmesını taleb etmesı başlıbaşına emsali görülmemiş bir tedbir teşkil eder. Hüku metim, böyle bir talebde bulunurken, tebarüz ettirmekliğimin lâzım geldıği zannında bulunduğum bir uzlaşma zihniyeti göstermiştir. Eğer Fransa, derpiş edilen komisyona bir Türk ve bir Fransız de legesı ilhak olunması yolundaki Türk teklifini kabul edememişse, bunun sebebi Fransanın idaresi altında bulunan bir toprakta komisyonun bir Fransız delege arzusu ve nihayet başlıca alâkadar iki Bitaraf müşahidler komitesi Almanya ve müstemleke sine ihtiyacı yoktur; halbuki komisyonda hükumete karşı beslediği derin ve samimî kimlerden mürekkeb olacak Berlin 17 (A.A.) Schacht bugün bir Türk delegesinin bulunması hükume dostluklardır. Cenevre 17 (A.A.) îskenderuna neşrettiği bir makalede Almanyanın iktıtimi mütekabiliyet prensipi mucibince hetngiltere teklifi kabul ediyor gönderilecek müşahidler komitesi bir Is sad siyasetini anlatarak Almanya içm yetin müşahede sahasını Sancak hudu îngiltere hükumeti kraliyesi, esas mç viçreli, bir Holandalı ve bir Norveçli iptidaî maddeler tedarikinin zarurî oldudunun iki tarafına da teşmil etmek tale seleye müteallik olarak hâdis olan götüş den mürekkeb olacaktır. Alâkadar hü ğunu kaydetmekte ve Berlin hükumetibinde bulunmağa mecbur ederdi. Bu son ihtilâfımn kat'î surette hallinden evvel kumetler bu müşahidleri şark işlerini bi nin müstemleke taleblerine karşı yapılan tarzı hal bertaraf edilmiş olmakla bera kararlaştırılacak tahaffuzî tedbirler haklen zevat arasmdan intihab edeceklerdir. itirazlan cerheylemektedir. ber hükumetim müşahidler gönderilmesi kında umumî anlaşmanın elde edılebileceyolundaki talebini muhafaza etmiştir. Fil ğini ümid etmişti. Mezkur hükumet bu Y A L N I Z hakika Türk delegesi Sancak vaziyetinin anlaşmanın tahakkuk etmemesinden do!akendisince • endişeyi muhik gösteren bazı yı müteessiftir, bununla beraber, gösteri manzaralarına Konseyin nazan dikkatini len dostane ve itilâfperver fikiı sebeb !e, celbetmişti. Vaziyet tasvir edildiği şekil meselenin heyeti umumiyesi hakkında pek de olduğu takdirde ki esasen vaziyetin yakında dostane bir sureti tesviye elde eböyle olduğuna muteriziz mes'uliyet al dilebileceğine kani bulunmaktadır. Hü tına girecek olan Fransa hükumeti bita • kumeti kraliye muvakkat vaziyette kar raf müşahidlerin Sancaktaki vaziyet hak şılaşmıya matuf olan ve mazbata muharSERl ve iYi bir su.ette öğretebilir. kında Milletler Cemiyeti Konseyini ten ririmiz jn karar sureti projesinde zikrediMeccan bir tecrübe dersi alınız. vir edebilmeleri gibi meşru bir kaygu len tekliflerin kabulüne müzaheret etmiAdrea : Beyoğlu, Istikıâl Caddesi 356 Ankara : Konya Cad. besler. Diğer taraftan şurası muhakkak ye âmadedir. Bununla beraber, bu tekiiftır ki, mevzuubahıs arazıde müşahidlerin ler îngiltereyi bilhassa alâkadar etmekteNöra»ı.eıu, vücudü, Konseyin de meselenin esası dir. Çünkü îngiltere halen Fransadan zaflyet ve hakkında bir karar vermesine intizaren başka mandaya malik olarak kalan ye * Chlorose herhalde temenni ettiği gibi, sükunun mu gâne devlettir. Bu alâka, bilhassa Is hafazasına yardım etmek gibi bir tesiı kenderun Sancağına bir beynelmilel ırübenızsızlik idn yegâne deva kanl ıhya eden o ı n A n yapacaktır. Enmuntahipeübba tarafıudaa tertip edümiştir. OlI\Ur şahidler heyetinin gönderilmesi tek'.if e • Filvaki İskenderun meselesinde hakikatinin kabul edilmemesine imkân olmıyan kaygılar, bir taraftan Türkiyenin San cakta bulunan Türk halkınm akıbet:ne Hududda alınan tedbirler gösterdiği alâka ve diğer taraftan Fransanın mandater devlet sıfatile kendisine Haleb 16 (A.A.) Havas bi'di • aid hak ve vazifeler karşısında bulunu riyor: yoruz. Fakat bundan daha az hakikat Sancakta sükun hüküm sürmektedir. olmıyan bir şey varsa o da yapılan beva Bununla beraber, muhtemel hâdi?elerin natın ruhundan açıkça müsteban olduğu önüne geçmek için, TürkiyeSuriye hudtsveçhile her iki taraf ta kendilerini ayıran1 dunda emniyet tedbirleri ittihaz ed mi§kaldırmaya ve yakınlaştıranı tarsin et tir. Suriye meb'uslan Arab ve Türk ahameğe karşılıklı bir teşriki mesai zihniyle lınin intihab mücadelesi esnasında iki kiçalışacaklardır. Romanya böyle bir /ih şinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanma niyeti meselenin esasında mes'ud tarzı ha! • sına sebeb olan hâdiselerden dolayı mütlerin bir müjdecisi telâkki ederek böyle tefikan müteessif bulunmaktadırlar tarzı halleri şiddetle temenni eder. F.unu Heyetimiz Pariste temaslara yalnız Fransanın ve Türkiyenin dcstu ve başlıyor müttefiki sıfatile değil, ayni zamanda Ankara 17 (Telefonla) Buraya Milletler Cemiyetinin de bir azası sıfa gelen haberlere göre, Hariciye Vekilı tile temenni eyler.» miz Tevfik Rüştü Aras, Hariciye Ve İngilterenin kuvvetli alâkası kâleti Kâtibi Umumisi Numan Mene M. Pella'dan sonra Ingiliz delegesi mencioğlile refakatindeki zevat Cenev Cranborn demiştir ki: reden Paristf ge^tnişterdrr: ' HeyetimJz « Müzakereye karıştığımdan dolayı Patisfe^, Sahcak davası etrafında Fransız beni mazur görünüz. Fakat Milletler Ce hükumetile görüşmelerde bulunacaktır. miyeri azası sıfatile işgal ettiğim mevki *** haricinde îngiliz hükume'ti kraliyeslpin meseleye büyük bir alâka göstermekte hu Fransız sefiri hareketini tehir etti Ankaradan verilen malumata göre bususî sebebleri vardır ki bunlar evvelâ İngünlerde Parise hareketi mukarrer olan gilterenin de mandater bir devlet olması, saniyen Yakınşarkta siyasî huzuru hiçbir Fransız sefiri M. Ponsot hareketini te şeyin ihlâl etmemesi yolundaki şiddetli hir etmiştir. iBaştarafı 1 inci sahifede] nnı yapmışlardır. Ayni zamanda, gece " leyin mühim miktarda silâh ve mühim " mat nakliyatı yapılmıştır. Eko dö Pari diyor ki: Şurası kayde şayandır ki, İsviçre de birkaç haftadanberi hududu himaye için Raportörün sözleri tedbirler almaktadır ve motorlu kıt'alarla Nihayet mazbata muharriri, M. Sand mücehhez bir himaye kolu teşkil etmiş < tir. ler, aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Hakkımda nazik sözler söyllyen Çekoslovakyayı istihdaf edecek konsey azasına teşekkür ederim. bir darbe Mazbata muharriri ve konseyin azası Londra 16 (A.A.) Mançesteı sıfatile, derpiş edilen tahaffuzî tedb rîere Gardiyan ve Morning Post gazeteleri, verilecek şekil hakkında ihtilâflarm halen M. Hitler tarafından Çekoslovakyayı mevcud kalmasından ve bunun Türkiye istihdaf etmesi muhtemel yeni bir darbemümessiline teklif edilen karar suretme de bulunulmasından korkuyorlar. iştirak imkânını vermemesinden dolayı müBununla beraber, bu gazeteler, Al * teessifim. Fakat. hassaten alâkadar olan man erkânıharbiyesinin muhalefeti saye iki hükumet arasında cereyan edecek osinde tehlikenin şimdilik bertaraf ei'.ldi * lan görüşmeler bakımından, meslenin ğini zannetmektedirler. mes'ud bir tarzı halle bağlanmasına hâTakviye tedbirleri fevkalâde dim olmak için hiçbir gayreti esirgemıyedeğildir cekleri hakkında bu hükumetler tarafm dan verilen teminata ehemmiyetle işaret Berlin 17 (A.A.) Merkezi Stuttetmeliyim. Konsey, şimdiki tarzı hallin Grat'ta bulunan beşinci kolordu garni kabulü ile bunu hassaten kaydetmekte zonlanna yeni takviye kıtaatı gönderil dir.» miştir. Bu takviye kıtaatı, Alman ordu sunun miktarını 36 fırkaya iblâğ etmeği Kral kabul edildi ve konsey âmir olan askerî kanun kadrosu dahilindağıldı de beşinci kolorduyu takviye maksadiie Milletler Cemiyeti konseyi, mazbata gönderilmiştir. muharriri M. Sandler tarafından verüen Askerî kumandanlığın ötedenberi derraporu, Türkiyenin istinkâfına mukabil, piş etmekte olduğu bu tedbirler, anormal ittıfakla kabul etmiş ve bunu müteskıb mahiyette değildir. reis bunu müşahede ve tesbit ederek, Bir Alman gazetesinin mühim içtima devresini kapatmıştır. makalesi Berlin 16 (A.A.) Frankforter Çaytung gazetesi, başmakalesinde yazı yor: «Dünyada hiçbir kuvvet üçüncü Alman împaratorluğunu A\Tupanın doğu sunda ve doğu cenubunda çizilen hududları şayanı kabul, hakkaniyetli ve man tıkî olarak tanımağa ve kuvvetle elde e dilen bu tarzı halleri bir teminat paktile teyid ve temhire hiçbir zaman mecbur edemiyecektir. Vaymar cumhuriyeti bunlan tanıma dı. Üçüncü împaratorluğun bunlan ta nıyacağı nasıl ümid edilebilir? Avrupa nın batısı ve doğusu tamamen başka başka şeylerdir. Batıda zorluklarla karşılaşan ve fakat mantığın emrettiği birşey doğuda yapı lamaz. Buna binaen, bir doğu Lokarnosu imkânsızdır. Muahedelerin »iddetle ve silâhla tadilini imkânsız kılan muahedeler akdetttik ve teklif ettik. Bizden daha fazla birşey istenemez. Kabahat bizde değil, hudud çizgilerinin bozukluğundadır. Muahedelerin ta dili meselesini istikbale bırakabilirdik, fakat Bolşevizm bizim için yakıcı bir me • seledir.» r M E K T E B i Size her hangi bir A S R î L i S A N I BERLİTZ KANSIZLIK Fransanın teklifi ve teşebbüsleri Hükumetimin talebine mülhem olan ikinci kaygu da işte budur. Bu hususta ben, kendilerine tevdi olunan vazifenin ehemmiyetini müdrik olduklannı ve Konseyi icabında olduğu gibi haberdar et meğe çalışacaklarını bildiğim müşahid lerin basiretkârlığına ekselans Rüştü A rastan belki biraz daha fazla itimadım vardır. Binaenaleyh Fransız hükumeti, İsveç murahhası olan raportörün zikrettiği şu üç tedbirin müteşebbisi olmuştur: Heyet vanr varmaz Sancağa gönderil • miş olan takviye kıtaatmın geri alınma sı, meselenin esası hakkında Konseyce bir karar verilinciye kadar Fransız Suriye muahedesinin Fransız parlamentosu ta • rafından tasdikının tehiri ve nihayet Sancağa bir müşahidler komitesinin gönde rilmesi. Ümid ederim ki Konsey Türk hüku metinin ihtiraz kayidlerine rağmen Fransız hükumetinin tekliflerinde hiçbir de ğişiklik yapmamıs olduğunu takdir eder.» dilmesinden mütevelliddir. îstikbalde her türlü suitefehhümden içtinab için, şunu tekrar etmeliyim ki, mandanın esas bir prensipi, mandater devletin manda al • tmdaki topraklarda asayişin muhafaza sından yegâne mes'ul olduğudur. Meş gul olduğumuz hususî halde, bizzat mandater devletin kendisi tahsisen ve resıren bir müşahidler heyetinin gönderilmesini istemiştir. Bu şerait ve usul dahiKnde, İngıltere hükumeti konseye yapılan fek • lifi kabul etmektedir. Karar bir emsal teşkil etmiyecektir bedenen ve ruhen yorgıınsanıt ve bundan dolayı tam verimle çalışamt» )orsanız, ışlerınızın ıjı gıtmesını nasıl ısteyebılırsıniz! UnutmayınızkJ birkaç gecelık u>kusu?luk sızı bu hale sokâbılır. Diğer cihetten, bize büdirilen hal hususî bir haldir, zira mandater dev'etle diğer bir devlet arasında bir muahevJenin tefsirine müteallik olarak hâdis olan bir noktai nazar ihtilâfı mevzuu bahistir. Buna binaen, kabul ettiğimiz usul, manda altındaki bir arazinin dahilinde cereyan eden hâdiseler için bir emsal olarak ileri sürülemiyecektir. Bu beyanatım üzrre. karar sureti projesini kabul etmek ve mazRumen murahhasının mütaleası bata muharririne tebriklerimi bildırmek Fransız delegesinden sonra söz alan hususunda konsey arkadaşlarıma iltihak Romanya murahhası Pella şu beyanatta etmekle bahtiyarım.» Bromural Knoiısinirleri yatıştırır, uykıi)u getınr, tararsız, tesırı ho$ ve emniyetli bir îlâç olııp sınırlerımzın sukununn çok kısa bir zamanda tade ve bu sayedf \\u >enıden dınçleştırecek olan u)kunuzu temın eder. 10 vc 20 komptnnt)! lıl.ı lup. lerde eczanelcrde reçcte ile sıtılır. K n o l l A.O., k i m y e v i m a d d e l e r f a b r i k a l a r ^ L u d w i g s h a f e n »jRlıin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog