Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

18 Birincikânun 1936 £UMHURİYET Diğer mühim sanayi merkezlerinde olduğu gibi şehrimizde de yeni kurulan İş Başmüfettişliği bürosu bugünden iti [Baştarafı 1 inci sahifede] yazan M. Herriot'nun gazetesi yazısını, baren faaliyete geçecektir. İstanbul büro Fransanın, bu sessizlikle mukabelede u Milletler Cemiyeti tarafından gönde su reisi Haluk Ankaradan şehrimize gel zun müddet devam etmiyeceğini, daha rilecek olan bitaraf tetkik heyetinin kamiş ve büronun hazırlıklarile meşgul ol doğrusu edemiyeceğini çoktan tahmin rarına peşin bir itimadla ve bu şekli ediyor ve bekliyorduk. Nihayet İsken hallin bu nevi meselelerde daima takib mağa başlamıştır. İş bürosu, yeni İş Kanunu tatbik mev derun ve Antakyadaki vatandaşlarımı olunan bir usul olduğunu söyliyerek bitiriyor. kiine konuluncıya kadar kanunun tatbi zın maruz kaldıkları tazyikı, zulmü, iş kenceyi Cenevredeki beynelmilel mah katına aid hazırlıklarla meşgul olacaktır. kemeye havale etmemiz Fransız refik Fransada Kral taraftarlarınm naşiri Fabrikalarda ve sanayi mıntakalarında lerimizin kalemlerine vurulmuş olan kanunun hükümlerine göre kurulacak te kilidi açmış oldu. Son iki gün zarfında efkârı olan L'Action Française dünkü şekküller üzerinde hazırlık yapılacak, gelen gazetelerin bir çoğunda millî da posta ile .gelen 14 kânunuevvel tarihli nüshasında «İskenderundan Cenevreye> fabrika idarelerile temas edilecek, nalıiye vamızın öte tarafta" uyandırdığı akis başhkh yazısında hâdisenin tarihini kımüdürleri, kaymakamlar ve valilerle ka leri görebiliyoruz. saca anlatarak gazetemizin bir maka Fransız muharrirlerinin üzerinde ıs lesinden muhtelif parçalar almakta ve nunun tatbikatında alacakları roller hakkında görüşmeler yapılacaktır. Bu me rarda müşterek oldukları iki nokta var bunları guya cerhetmektedir. L'Action Kral Edvard'm ıstıfası etrafında mii yanda İş Kanununun tatbikma geçilme 1 Türk matbuatının Antakya hâdise Française diyor ki: «Ankarada ve İs talea beyan eden Canterburay Başpiskoden evvel kanunun vecibelerinden kurtul lerinde mübalâğa etmesi; 2 İskende tanbulda ne denirse densin, Sancak aposunun nutku hususî bir ehemmiyeti harun ve Antakyadaki Türklerin nihayet halisi Türk olan bir Türk toprağı değilmak için bazı fabrikaların amelelerini izdir. Başpiskopos nutkunda ezcümle yüzde kırkı geçmiyen bir ekalliyet teş dir. Türkler burada takriben yüzde kırk işten çıkarmak, yevmiyelerini azaltmak kil etmeleri. şunlan söylemiştir: nisbetindedırler ve binaenaleyh ekse suretile yaptıkları hareketlere aid vuku Milletler Cemiyetinin Sancağa gön riyeti teşkil etmemektedirler.> Gazete, « İngiltere tahtına cülus eden kralbulan şikâyetler de tetkik edilecektir. dereceği bitaraf üç müşahid, Sancakta yazısının alt tarafında Büyük Atatür lar arasında Sekizinci Edvard kadar lâki idarenin daha salim bir şekil alma kün 15 senedir kazandığı muvaffakiyettktısad Vekâletinin mühim bir ikleri çok enderdir. Ona bezlolunan he sına nezaret etmekle beraber Türk mat leri sıtayişle zikrediyor. J. Delebeque tamimi yecanlı sadakat te gene emsaline tesadüf îktısad Vekâleti Vilâyete şu tamimi buatının bu hâdiseleri mübalâğa ile de ımzah olan bu yazı L'Action Fran edilemiyecek derecede coşkundu. Allah ğil, bilâkis olsa olsa belki biraz eksik çaise'ın ötedenberi şiar edındiği veçhile göndermiştir: tarafından kendisine tevdi olunan vazife bildirmiş olduklarını ve bu mıntakanın Iş dairesinin bölgeler teşkilâtı bugün baştan aşağı Türk vatanı olduğunu ve Milletler Cemiyetinin manası ve kıy l ise kutsî bir vedia idi. Kendi arzusile is lerde mesaisine başlıyacaktır. Bu teşkılâ baştan aşağı Türkle dolu bulunduğunu meti olmadığına yeni bir işaretle bit | tifa eden Kral bu vediayı başkasına termektedir. tın ilk vazifeleri îş Kanununun tatbika da göreceklerdir. İ ketmiş ve kendine has samimiyetle sebebtına hazırlanmak, bunun için de iş yerle13 kânunuevvel tarhili Le Temps galerini izah eylemiştir. rini tesbit eylemekten ibarettir. Bu işin zetesi «Sancak meselesi, Milletler Ce CEure'ün tanınmış muharriresi Mme. Mazeret şahsî saadettir. Kalb rabıtası hiç olmazsa kanunun mer'iyete gireceği miyetinde> başlıklı yazısında davamı . R. Tabouis bu defa Fransanın Paris nekadar kuvvetli olursa olsun ona bağla15 haziran tarihinden evvel bitirilmiş ol zın tarihçesini yapıyor ve bu mesele haricinde en büyük gazetesi olan Le nan yüksek ümidleri inkisara uğratmamanin Türkiye ile Fransayı birbirine karşı Petit Marseıllaıs'ye Cenevreden yolla ması lâzımdır. sı lâzımdı. dığı 13 kânunuevvel tarihh mektubun Iş Kanununun iktısadî ve içtimaî bün koymadığına işaret ederek cihtilâfın Bundan daha garib ve hüzünaverdir Eski Kral, Londrada Windsor şatosundan aynlırken halka son selâmlarınt yolluyor Türkiyenin istediklerile Milletler Ce da Antakya meselesini uzunboylu mü ki sabık Kral saadetini hıristiyanlığın iz çekileceğini birkaç senedenberi söylüyor daya yanaşmış vagonuna binen bu adam yemiz itibarile esasmdaki ehemmiyet miyeti prensipleri arasında olduğunu talea etmekte ve Türk hükumetinin isdivaç prensiplerile gayrikabili telif şekil du. Kendısını tanıyanlar, tahta tevarüs nekadar sade görünüyordu. Tren harekel izahtan müstağni değildir. Bu kanunun ve Fransanın şimdiye kadar şarkta bu tediklerini tahlile ve tahmine çalışmaklerde ve milletinin an'ane ve hislerine etmeğe ehemmiyet vermediğini, kardeş ederken, orada, İngiltereden gelmiş bir şümulü dairesirre girecek yerlerin önce prensiplere riayet ettiğini> yazıyor. Bu tadır. muhalif tarzı hayat ve ölçülerle meluf iç lerinın bu işi kâfi derecede temin edecek genc kız grupu duruyordu. Dükün vagj den tamamen tesçil ve tesbit edilmesı ve nunla beraber Milletler Cemiyetinin Mme. Tabouis «İskenderun ve Antakileride tatbikata geçildiği zaman memle şimdiye kadar tatbik olunagelen pren r timaî bir muhit içerisinde aradı. leri fikrinde bulunduğunu bilirler. nunun perdeleri sıkı sıkı kapalıydı. Sab.k . anın Suriye hâkımiyeti altına geçmeBu muhite dahil olanlar bilsinler ki Şımdılik, Londra, İngiliz milleti ve hükümdar herhalde bu hazin manzarayı ketteki iş hayatınm umumî nizam ve siplerinin bozulmasile Suriyede asayi ;ini Atatürkün hiçbir zaman kabul et Kral Edvardı sevmiş olan bir millet ta imparatorluk, krallığı zâfa düşüren hâ görmek istemiyordu. Tren genc kızların ahengi haricinde bir takım yerler kahna şin temininin Fransa için çok müşkül o miyeceğini, Türk hükumetinin burada rafından bugün lânet edilmiş bir mevkie diseyi unutmağa çalışıyor. Hâlâ Stuart önünden geçerken, gözlerin yaşardığı gö ması kanunun tatbikatından istihdaf edi lacağmı kaydeden Le Temps makalesi doğrudan doğruya Milletler Cemiye nin alt tarafında diyor ki: <Milletler Ce ine bağlı ve bir Fransız, bir de Türk düşmüşlerdir. Bu sözleri bugün söyle taraftarlarınm mevcud bulunduğu bu rüldü ve şu cümle, dudaklardan, bir dua len gayeyi hafiflettirir. Bu itibarla çok dar bir zamana sığdınlacak olan hazırlık miyetine verdiği istidasında Türk hü komiserinin idaresınde yan müstakil mekten çok içtinab ediyordum. Fakat sagibi, mırıltı halinde yükseldi: kumeti Sancakta bir asayişsizlik oldu bir hükumet istıyeceğini> kaydediyor. faaliyetlerinde mahallî makamatm teşkimimî olmak ve hakikati olduğu gibi beğuna işaret etmiştir. Bu iddialar asılsız Meselenin her iki tarafı memnun ede«Allah Kralı korusun!» lâtımızla azamî derecede teşriki mesai e dır. 9 eyluldenberi Sancakta bir tek hâyan etmek mecburiyetini hissederek söycek bir şekilde halledılmesindeki bü Artık sadece Prens Edward olan eski derek muamelâtını takviye ve tesir eyleliiyojum.» dise olmuştur ve şimdi her yerde sü yük müşküllere de işaret eden muhar Kral için son temenni idi bu.» mesi icab etmektedir. kun tamamen iade edilmiş bulunmak rire yazısını «bu meselede Türk presti Ingiliz gazetelerinin mütaleaları Enzes feld şaiosunda Bunun için de kanunun 6 ncı madde tadır.» inin arkasında İskenderun körfezinın Kralın istifası etrafında fikir derme Kendisini, Viyanadan 55 kilometro u sini bir kere daha hatırlatmak icab eder. bütün bahrî ehemmiyetinin saklı bu yan eden İngiliz gazetelerinden Daily Vilâyet dahilinde bütün mülkî ve be 11 tarihli L'Ere Nouvelle, İspanya unduğunu> söyliyerek bitirmektedir. zakta, Baron Roçild'e aid Enzesfeld şaMail İngiltere Kralının ağır mes'uliyet ve tosuna atan eski Kral ve şimdiki Wind ledî makamların ve bu meyanda bilhassa hâdiselerini mütalea etmek için toplaezici kırtasiyecilikten kurtarılmasmı ve isor Dükası Viyana istasyonuna vâsıl o zabıtanın gerek îş dairesi reisliğinden, nan Milletler Cemiyeti konseyinin fevL'Ordre, Milletler Cemiyetinde An şinin daha sadeleştirilmesini tavsiye et gerek vilâyetinizin dahil bulunduğu böl kalâde içtimamda Türk hükumetinin ıs akya meslesini mevzuu bahsederken lur olmaz ilk sözü: mektedir. Şimdiki şartlar altında bu rarı üzerine Sancak meselesinin de gö« Bana bir haber var mı?» suali ol ge âmirliği tarafından, yahud muayyen rüşülmesine başlanacağım yazdıktan Başvekil Ismet İnönünün son nutkun mes'uliyetleri deruhde edecek zekâ ve bir vazifeyi ifa sırasmdâ herhangi bir iş muştur. sonra her şeyden evvel bu meselenin dan muhtelif parçalar almıştır. kuvvette hiçbir insanın mevcud olmadı müfettişinin vaki olacak yardım talebine bir Türk Fransız meselesi olmıyacağıLe Petit Journal ise Türkiye ile dostMrs. Simpson'Ia, talâk kararı kesbi ğını iddia ettikten sonra insanlara beşerî süratle cevab vermeleri rica olunur. uğunu zehirlemekte Fransanın hiçbir kat'iyet edinciye kadar buluşmıyacağını na ve Türk Fransız münasebatına astakatin fevkinde yük yükletılmesinin yanokuduğumuz Dük, Enzesfeld şa'osuna bunlar babalarının ünvan ve riitbesine la tesir edemiyeceğine işaret etmekte menfaati olmadığını ve bu meselede lış bir nazariye olduğunu söylüyor. dir. Bundan sonra Türk matbuatının iki uyuşmanın kolayca mümkün bulundu vâsıl olmakla yeni hayatı başlamış olu tevarüs edeceklerdir. «Taymis» e göre bu imtihandan yü aydır yapmakta olduğu neşriyattan bah ;unu yazmakta ve Fransız hükumetine yor. zünün akile çıkan İngiltere, cihan naza Mm. Roschild'in söyledikleri seden ve bazı Türk gazetelerinden par çabuk ve dürüst hareket etmesini> tav Viyanadan şatoya vasıl oluncıya karında İngiltere tacınm granit kadar sağçalar alarak bunların aslı olmadığını iye etmektedir. Enzesfeld şatosu sahibesi Madam la dar 5 kilometroluk şosenin her iki tarafı lam olduğunu ispat etmiş bulunuyor. Mr. Baron, Roschild bir Fransız gazetesinin da. sıkı sıkıya süngü takmış askerle muhat Maxton tarafından ortaya atılan cumhutelefonla vuku bulan sualine şu cevabı bulunuyordu. Şosenin son kilometrosu riyet meselesinin 5 reye karşı 408 reyle vermıştir: dahilinde muhafızlar adım başma denemuhalefete uğramış olduğu nazarı itiba« Misafirimiz dinleniyor, yegâne cek bir kesafet peyda etmişti. Nekadar ra alınacak olursa kraliyetin sarsılmaz bir arzusu istirahattir. Burada bulunmakla kalacağı belli olmıyan ihtifagâhında an'ane olduğu büsbütün tebeyyün et mes ud görünüyor. Filhakika, kendisini Mrs. Sımpson tarafından görüldüğüne mektedir. Taymis yazısını Kral Edvardı İzmir (Hususî) Kuşadası civarın seven ve kendisine sadakatle merbut buşüphe olmıyan telgrafları tekrar tekrar kaybederken bu büyük kazancı unutmalunan dostlan arasında olmak şartile en daki çadırlarda oturan Hasan namında mak lâzımdır diye bitirmektedir. okuduğu söylenen \Vindson Dıikası genc bir Yürük delikanlısı, orman içinemin inziva da burasıdır. Kral dostlarımn telâkkilerine mi Viyana istasyonunda resimlerinin alınmaIzdivacm kanunen imkân dahiline gi de bir kaplanla boğuşmuş ve ağır su Başpiskopos Dr. Sang kurban gitmiş sına müsaade etmiştir. Fotograflannı al rette yaralanmıştır. rebileceği tarih olan 27 nisana kadar Hasanla Memleket hastanesinde ko memlekette tehlike teşkil eden faşist ma mak üzere gazetecilere beş dakikasini Mrs. Simpson'Ia görüşmiyeceği muhakParis gazetelerinden Temps da, Se nevralarından başka, Avam kamarasın tahsis eden sabık hükümdar almanca ko kaktır. Saadetine engel olabilecek hiçbir nuştum. Zavallı, kaplanın pençeleri alkizinci Edvvard'ın hükümdarhğ! bırak tında feci bir hale gelmiş. Çehresinin masından sonraki vaziyeti hulâsa ettiği da, M. Maxton başta olmak üzere yeni nuşuyordu. Misafiri olarak kaldığı Ba harekette bulunmıyacaktır. Bu, öyle bü yarısı gitmiş, kolları tamamile parambir yazısında, Londra efkârı umumiyesi bir grup, cumhuriyetçiler grupu teşekkül ron Roschild Avusturyanm en meşhur yük ve öyle güzel bir aşk ki, romantizmi parça olmuş. Vücudündeki yaralar da nin tezahürleri etrafında şu mütaleayı yü etmiştir. Gerçi, azası beşten ibarettir. Fa banker ailesine mensubdur. Baronun k a r ni kaybetmiş olan asnmızda hâlâ böyle ayrı.. Hâdiseyi bana şu suretle anlattı: kat 1906 seçimlerinden sonra, işçi partı deşi bir Amerikalı kadmla evlidir. Philrütüyor: insanların bulunmasma hayret edilir.» Benim, güzel bir danam vardı. Bir sının azası da bundan fazla sayıda de dephia sosyetesinin en meşhur güzeK olan «Times gazetesinin, Sekizinci Ed Mrs. Simpson'un gezintileri gün onu paramparça buldum, ne olduğildi. Bundan maada, M. Baldwin'ın, Barones Şoenbron kocası gibi sporcu, av, ward'ın, bilhassa, temas ettiği bazı dostKan 16 (A.A.) Madam Simpson ğumu bilemedim. Dananm leşile bir Sekizinci Edvvard'la yaptığı mülâkatta tenis ve golf meraklısıdır. Bu itibarla kapan kurdum. Yüreğim çok yanmıştı. larımn telkinatına kurban gittiği yolun da söylediği gibi, üç nesilden, yani 1837 Windson Dükünün buradak' \ ayatı şehirde dolaşmış ve Amerika konsoloslu Geldim çadıra yattım. Ertesi gün ka daki iddialarını, bu bahiste söylenebile de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkışından mizacma uygun dostlar arasmda eğlencelı ğuna da uğramıştır. pan kurduğum yere gittim. Bir de ne cek en makul söz telâkki ediyoruz. Ev M. Rogers, Madam Simpson'un talâberi kral hanedanı lehinde toplanan ma olarak geçecek demektir. bakayım: Yaralı Hasanın hastanede velce, Krala en yakın mevkide buiunan kı hakkında hiç bir resmî kâğıd imzala nevî duygular, vücud bulduklarından daNe kapan var, ne leş! zümrenin modernizm ve sosyalizm husualınmış resmi ha çabuk sönüp gitmek tehlikesine ma Istikbale aid plânları hakkında pek az mamış olduğunu beyan eylemiştir. Bir kaç adım yürüdüm. İleriden bir hem de çiftede bir kurşun daha!.. sundaki temayüllerinden, eski saray â Viyana 17 (A.A.) Windsor Dühaber alınan Windson Dükünün İngil ruzdur.» takım hışırtılar ve solumalar geliyordu. detlerine, etikete merbut şahsiyetlere karArkadaşım silâhım doğrultup bir dakasının etrafındakiler Madam Simpso tere kanunu esasisine göre içtimaî vaziMerak ettim, o tarafa doğru ilerledim. Kral için son temenni §ı olan muhalefetlerinden biz de bahsetha boşalttı. Kaplan, ikinci bir yara dan'un Avusturyaya seyahatinin henüz yeti ne olacaktır? Şunu söylemek l?zınr Garib, hiç görmediğim bir mahluk; ha almıştı. miştik. Pariste çıkan Le Journal gazetesi, mu dır ki bu, İngiltere tarihinde misline te mutasavver olmadığını söylemektedirier. mütemadiyen leşi parçalıyordu. Kap Ben, şöyle geri dönüp te kendimi kurTimesin, iddialarına bakılırsa, Kral harrirlerinden birinin, Paris Viyana ;adüf edılemiyen bir vaziyettir. Sabık Kralın servçii lanı hiç görmediğim için, dikkatle ba tarayım, derken şiddetli bir pençe ile Edward, hatalarla dolu demokrasi dün treninden yazdığı şu tafsilâtı neşrediyor: Paris 17 (A.A.) Paris Midi'nin kıyordum. Ne yalan söyliyeyim, kap yere yuvarlandım.. Artık boğuşmamız ingiltere kanunu esasisine göre sabık yasının, yegâne hakikat teşkil eden dik Windsor Dükünün hususî vagonu Londrada iyi bir membadan öğrendiğine lan, hatırıma gelmemişti. Dalmışım, yenilenmişti. tatörlüklere doğru inkişaf ederken, bii nun takılı bulunduğu trene saat 20 yi 30 Kral hâlâ Prens Edvard olarak kal göre hazine, Windsor Dükasına zanno ona doğru ilerlemek istedim. Canavarm gırtlağına yapışmıştım. yük bir ahlâk serbestisile müterafık ol geçe bındım. Zürıhe kadar gideceğimizi maktadır. İstifanamesinde gerek kendi lunduğu gibi 50,000 değil, 25.000 ingiBirdenbire, adeta okundan fırlamış gerekse ahfadının KraliyeMe olan münaGücüm yettiği kadar sıkıyordum. O da ması tarzmdaki kanaatinin kurbanıdır. Bu zannediyordum. Dükün ve maiyeti erkâsert bir yay hızile üstüme atıldı. Ta liz lirası tekaüdiye tahsis edecektir. pençe ile rasgele yerime vuruyordu. kanaatinde. belki de, komşu memleket nınm biletleri oraya kadar alınmıştı. Fa sebatından feragat ettiğini fasrih eden esKralla M. Neville Chamberlain, dün savvur edin, tuzağı filân parçalayıp geçAltalta, üstüste boğuşurken, köpeğin ve kat dün akşam, kontrolöre, seyahatin Vi ki Kral Windson Dükü olarak evlendiği lerden bazılarının rejiminden cesaret bulmiş bir mahluk. İlk hamlesinde yuvarbu hususta görüşmüşlerdir. diğer arkadaşımm tekrar kendisine hümuştur. Kralın arzularına engel olan şey, yanaya kadar uzatılması emri verilmiş. takdirde karısı Windson Düşesi ünvanr Ortada dolaşan bir şayiaya göre, sa landım. Kime çattığımı artık anlamışnı alacak ve kocasına yapılması mutad tım. Bastım feryadı: cum ettiklerini görünce, beni yere çarpkanunu esasî değil, sadece, imparatorlu Yani, dün sabah saat 1,45 te Ports bık Kralın şahsî servetini hayli yemiş ve Bereket versin ki, bizim çadırlar ya tı ve sanki hiçbir şey olmamış gibi, yılğunun muhtelif aksammın ahlâkî ve dinî muth'ta başlıyan seyahat, ancak bu ak merasimden istifade edecektir. hatta ıstıkrazlarda bulunmuş olduğu hakmdı. Arkadaşlardan biri duymuş, e Diğer taraftan Windson Dukü oto telâkkileri olmuştur. Kanunu esasiye ay şam, saat 22 de Avusturyda bitecek. beri üzerine amele fırkası bu tenzilâtın linde çiftesi ve arkasında köpeğile dal dınm süratile ormanlığın içine daldı, matikman Lordlar kamarası azasmdan kırı hareket etmek isteseydi, iradesini kagitti. Fransanın sonuna kadar, demiryolu icrasında ısrar etmiştir. dı ormanlığa. Ben de başladım kaplanbul ettirmek için elinde kuvvet yok de boyunca fasıla ıle dizilen jandarma ve oluyor. Maamafih bu cihet kat'î olarak Lancastre ve Cornanailles Dükalıkla la boğuşmağa.. Arkadaşım tam zama ğildi. Bugün bile, Londra sokaklarınm zaptiye efradı müstesna, tamamen hâdi anlaşılmak için kendisinin Dükalığa aid rının ziyaı kendisine senede 120,000 în nında yetişmişti. Köpek kaplana saldır Tayyareci Kost Istanbula duvarlarında, Baldvvin'in uzaklaştırılma sesiz geçen bir seyalıat. İlk arabada, bü resmî muamelesinin tekemmül etmiş ol • giliz lirasına mal olmaktadır. Fakat, iyi dı. Arkadaşım da çiftesini doğrultup ageliyor sını istiyen ve Krala karşı sarsılmaz bir tün dünyanın tecessüsü, üzerinde topla ması lâzımdır. malumat almakta olan mehafil, kendisi teş etti.. müzaheret vadeden yazılar görülüyor. Atina 17 (Hususî) Hindi Çini ile Şurası da şayanı kayiddir ki Lordlar nan bir şahsiyetin istirahat etmekte oldunin şahsî servetinin normal surette altı Kaplan, yaralanmıştı. Fakat yıkıla Fakat, hanedan aılesine mensub ço ğunu bilen bile yok. amarasında halka bi'at yemini icra e milypn İngiliz lirasma baliğ olduğu fik cağına bilâkis daha kudurdu ve gerisin Fransa arasında bir mukavemet uçuşu cukların «David Amca» diye çağırdık Dün akşam, «Fury» ismindeki îngiliz den bir Kral îngiltere tarihinde misaline rindedir. Bunun beş milyonu Kraliçe geriye dönerek, bu defa da bizim arka yapmakta iken buraya inen Fransız taylan Sekizinci Edward, asla hükümdarhk kruvazöründen, köpeği Folie kucağında esadüf edılmiyen bir hâdisedir. yarecisi Coste bugün tayyaresile İstanViktorya'dan, ve bir milyonu da Kra daşa saldırmasm mı? edemiyeceğini yahud, tahta çıkar çıkmaz olduğu halde inip, kruvazöre borda borEski Kralın çocukları dünyaya gelirse liçe Alexandra'dan miras kalmıştır. Bereket versin ki, hem köpek vardı, bula hareket edecektir Times gazetesi " Hakikat Kralın dost telâkkilerine kurban gittiğidir! „ diyor KRAL EDWARDIN FERAGATİ İş kanunu için yapılan ^ hazırlık Iş bürosu bugün faaliyete geçiyor Fransız matbuatmda neşriyat başladı Gazeteler Sancakta tazyik olmadığını ve Türklerin ekseriyet teşkil etmediğini iddia ediyorlar Anglikan kilisesi Başpiskoposu Kralın dahil olduğu muhiti tenkid etmektedir Windsor diikasının Enzesfeld şatosunda hayatı Kaplanla korkunç bir boğuşma! Hasan isminde bir genc ağır surette yaralandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog