Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURTYET 18 Birincikânun 1936 Ankara stadyomu biiyiik merasimle açıldı Galatasaray, Fenerbahçe, Ankara ve Izmir şampiyonları arasında yapılan futbol turnuvasını Fenerbahçe kazandı IBaştarafı 1 inci sahıfede] Galatasaray takımı: Avni Reşad, müsavatı temin edebilmek için ardı arkası mucibince evvelâ mağlubların sonra da sıra ve yer numaraları vardı. Bu kadar Lutfi Salim, Hüseyin, Suad Necdet, gelmiyen sıkı hücuma başladılar. Bu tagalıblerin karşılaşması icab ediyordu. Almuazzam bir kalabalık, belki de Tür • Eşfak, Gündüz, Bülend, Danyal. arruzlar Ankara muavin hattının ve nitınordulular, oyuncularından bir kısmı kiyede ilk defa olarak intizam ve rahatMaç Federasyon Başantrenörü Mister hayet Ankara müdafaasının sıkı müda nın hastalanması yüzünden sahaya çıka lıkla yerlerine geçti. Saat 14 te şiddetlı Booth'un idaresi altında başladı. Arası halelerile ve fakat güçlükle neticesiz bımadıklarından, birinci maç yapılamadı. bir alkış, Başvekil İsmet İnönünün loca birkaç dakika geçmeden sahanın soğuk rakılıyordu. Yalnız galibler çarpıştılar. sına çıktığını bildiriyordu. Vekiller ve tan tamamen donmuş olduğu ve oyuncu Tam beşinci dakikada top Galatasa Saat 14 te evvelâ Fener, sonra AnkaAnkara Valisi Nevzad Tandoğan da ların koşarlarken muttasıl yere yuvarlan ray kalesi önüne gelmişti. Ankara muhara Gücü takımlan tribünlerdeki halkı seberaberindeydi. Başvekilimiz, kendisıni dıkları nazan dıkkati celbetti. cimlerinin hücumlan karşısında epey şalâmlıyarak sahaya çıktılar. Ankara Güçok seven halkı, ayrı ayrı selâmlar gibi, Bu şerait bütün manasile teknik bir o şıran Lutfi topu uzaklaştırayım derken cü takımı: Osman Ali Rıza, Enver şapkasını bütün tribünlere doğru saliadı yunun inkişaf etmesine müsaade etmi ters bir vuruşla anî olarak kendi kalesine Musa, Semıh, Orhan Hamdi, Fahri, ve halkın selâmına her zamanki sevimli yordu. Maamafih bidayette Galatasa sokuverdi. Ankaralılann beklemediklerj Yaşar, Bılâl, Abdı. liğile mukabele etti. Sonra oparlörün ö raylılar iyi ve sıkı hücumlar yaptılar. Fa bu gol vaziyeti birdenbire 2 0 Galata • Fenerbahçe takımı: Hüsameddin nüne gelerek §u açış nutkunu söyledı: kat on dakika geçmemişti ki, taarruz ka» saray aleyhine çevirdi. Bu hal sarı kırYaşar, Fazıl Mehmed Reşad, AngeliBaşvekilin açış nutku biliyeti daha ziyade Ankara Gücüne in mızı takımı çok bozdu. Bundan sonra dis, Cevad Şaban, Esad, Ali Rıza, yarım saatten fazla Ankaralılar sağdan « Ankaralılar, bize bu güzel eseri tikal etmişti. Naci, Niyazi. soldan güzel inişler, mükemmel paslar Ankara Valisi Tandoğan verdi. Huzu Hakem baş antrenördü. Yan hakemAnkaralılar sağdan, soldan Galata • runuzda da kendisine karşı teşekkür e saray kalesine müteaddid hücumlar yap yaparak îstanbul kalesini sıkıştırmığa Galatasaray Ankaragücü maçından bir enstantane: Galatasaraylı leri de İhsan ve Kemal Halimdi. başladılar. derim. mağa başladılar. Bu hücumlan idare eİlk akını Ankaralılar yaptı, Fenerbahmuhacimler Ankaragürü kalesi önünde Birkaç güzel şütleri direğe çarptı. BaTürkiyeyi idare edenler stadyomu en den merkez muavin Semihin ve orta muçeliler buna derhal mukabele ettiler, faFakat oyun biraz açılınca işin ciddileş den kapmış elinde tutuyordu. Nej'ad kakıymetli mekteb gibi her yerde kurmağa hacim Yaşarın büyük muvaffakiyetleri zılan direğin yakınından açıklara gitti. meğe başladığı görüldü. Ne çare ki bu le önünde olmadığı cihetle topu elinden kat bundan sonra top Fener kalesi önüne çalışacaklardır. görülüyordu. Bilhassa Semih oyunun so Fakat hiçbirisi sayı olmadı. Nihayel tatlı maç ansızın kesiliverdi. bıraksaydı hiç olmazsa işi kornerin akı döndıi ve bir müddet oralarda dolaşü. 40 ıncı dakikada Galatasaray da güzel Bu toplantıda hepinizin bayramınızı nuna kadar 22 kişinin en iyisi olarak ta« Altmordu ve Fener takımlan önde ha betine havale edebilecekti. Böyle yapa Fener kalesine üstüste birkaç korner çebir akınla bir gol kaydetti. Bununla makutlularım. Sizinle beraber bütün Tür kımına büyük faydalar temin etti kemleri sahaya birdenbire girdiler. Yaş cağına yer bulup ileri atmak için elinde kildi; fakat her geçen dakika Fenerli neviyatı yükselen san kırmızı takım beş kiyenin bayramını da kutlulıydlım. Bü Maamafih, Galatasaray da boş dur • lılann bu hale canlan çıkılmadı değil. topla kalesinin önüne geldi. Hakemin o Ierin gittikçe daha ziyade açıldıklarını tün Türkiye ile beraber Başımız ve Ca muyor, topu kestikçe, hasım kalesine teh dakika müddetle çok güzel hücumlaı lılann bu hale canlan sıkılmadı değil. yun başlamadan evvelki talımatını bu gösteriyordu. Şiddetli akmlannın birinde nımız olan Atatürke sevgi ve saygılarımı likeli akınlar yapıyordu. Fakat oyun i • yaptılar. vardı. Senelerce sahalarda alkış toplamı» anda pek iyi hatırlıyan Ali Rıza ayni z v Ali Rızanın ayağmdan ilk ve son golleriBiraz şanslan olsaydı beraberliği te ni attılar. zı sunahm, bayramını kutlulıyahm. lerledikçe Galatasaray muavin hattının i olanlar görünüyordu. Stadm açılış gü manda pek iyi de tatbik etti. Kaleciyi yi işlemediği ve çok çalışan Salimin yal min edebilirlerdi. Ankaralılar bu gole mukabele için Arkadaşlar, unujmamalıyız ki bugün, nün de memleket gencliğinin şerefine bil şiddetle göğüsledi ve Altınordu kalecisi Fakat çektikleri kornerler ve yaptıkları nız başına bu boşluğu dolduramıyacağı büyük davamız Sancak meselesi Cemi fiil katılmak için kar ve kışta soyunup sa Nejad elinde sımsıkı tuttuğu topile biı canlı hücumlara geçtiler. Bu sırada hücumların hepsi neticesiz kaldı ve maç yeti Akvamda müzakere ediliyor. Yü nazan dikkati celbetmeğe başladı. haya çıkmışlardı. Bu yanlışlık güçlerine likte ağlara takıldı. Bu darbeden hayli Hamdi ortadan aldığı bir pası muvaffaAnkara Gücünün soldan yaptığı sıkı 2 1 Ankara Gücünün galebesile neti gitmekle beraber fazla itiraza lüzum gör sarsıldığı için, bir müddet başı ağlara ta kiyetle kale önüne kadar sürerken Fener reklerimiz heyecanla doludur. Dost Fransadan ve Cemiyeti Akvamdan em bir hücumla soliçin bütün müdafaayı at • celendi. mediler. Beş on dakika sonra hepsi kü kılı kaldı. Sonradan dışan çıkanlarak müdafılerinden Yaşarın bir çelmesile yeGalatasaray Fener mütekaidleri çük kardeşlerini seyretmek için tribünler yerine başka bir kaleci ikamesine mec re yuvarlandı. Hakem penaltı cezası verlatarak kaleye doğru indiği bir sırada bek niyet ve istiklâl bekliyoruz.» di, fakat Ankaralılar bu fırsattan istifade maçı Bu kısa nutkun her cümlesi uzun ve Lutfi bir çelme takmak suretile ceza sade ve heyecan içinde idiler. İki taraf ta buriyet hasıl oldu. edemedıler, top kalenin üstünden aşt\ Bu Bayramın ikinci günü asıl maçtan birer gol yaparak berabere kalmışlardı. şiddetli alkışlarla kesildi, son kısun ise, on hası dahilinde hasım muhacimi yerlere Bu gol bazı münakaşalara sebebiyet fırsatın elden gıdışi bütün oyunun netıyuvarladı. Hakem bu hareketi haklı biı evvel bir de mütekaidler maçı oldu. Yaşbinlerce yurddaşı ayağa kaldırdı ve heYaşlılardan sonra Fenerbahçe Al verdi ve tribünlerde de şimdiye kadar asine müessir oldu. Her iki taraf sona kapenaltı ile cezalandırarak Ankara Gü * Iı futbolcular Galatasaray ve Fener for yecan son raddesini buldu. tınordu maçı yapıldı. Hakem Federas lışmış olçlugMAUZ meckezî Avrupa sistemalarile bir daha karşılaşarak mazîdefcı yonun ikinci antrenörü Mister Brennel mine göre gol yerine bilâkis Fener aley dar sayı çıkaramadılar ve Fener ilk devBaşvekilimizi bunJan sonra sahada cüne ilk sayıyı kazandırdı. redeki tek golle turnuvanm galibi vaziyeGalatasaraylılar bu golden sonra ha heyecanlarını yaşadılar ve yaşattılar. t gördük. Ayni şiddetli alkışlar arasında idi. Hakem, oyundan evvel iki taraf fut hine favul tıttası ~ verilmesi icab ettigini Fener tarafında Kerim, Nasuhi B a y bolculannı çağırarak bazı vasayada bu ileri sürenler de bulunduysa da bu sırada tine geçti. genc sporcuların içine karıştı. Sahada, rekete geçtiler. Çok çalıştılar, fakat AnFener takımı bugünkü maçile Ankakara Gücü şimdi tam kuvvetile oyun oy dar, Alâeddin, Süleyman, Danyal, Mat lundu. Bu arada vücud çarpışmalarına top ortaya getirilmiş, hakemin düd'ığd Ankara Gücü ve Galatasaray futbolcu rada şimdiye kadar seyredilen oyunlannlan bir arada idi. Biraz sonra bu iki ta nuyor ve hasmının kendisine tefevvvk et buat Başmüşaviri Bürhan Asaf, Ratib ve elinde top tutan kaleciye şarj yapıl bunun gol olduğunu kat'iyetle her tarafa kım arasında yaman bir maç başlıya mesine meydan bırakmıyordu. Devre bu Saim, Salâhaddin ve Salim vardı. Gala masına müsaade edeceğini, fakat diğer bildirmişti. Bundan sonra Niyazinin s?ğ dan en ıyısıni, en canlısını gösterdi. Anşekilde 1 0 Ankara Gücü lehine bitti. tasaray takımında Külbastı Raif, Oberle, favülleri şiddetle menedeceğini de tebliğ dan gönderdiği yüksek bir şandel de karalılara gelince evvelki güne nazaran caktı. îkinci devreyi baştan beş dakika ve Hidayet, Keşan Saim, Ahmed Karan etti. Bilhassa kaleciye sarj yapılmasın kendiliğinden Altınordu ağlarma takr çok gevşektiler. Kendilerinden beklenen Yeşil çimenli sahanın üzerine çiçekler oyunu çıkaramadılar. Buna rağmen Fesondan gene beş dakika Galatasarayın fil, Kemal Şefik, Mithat ve Süleyman daki müsaade futbol sistemimize bu maç lıverdi. gibi dizilen futbolculanmız, ilk pası BaşRıza görünüyordu. Bazı yaşlılann rahat larda bir başkalık katmakta idi. Bu tebkuvvetli hâkimiyetine ayırırsak üst tarafii Oyuna alınan ikinci kaleci, topu kar • nerin mütemadi akınlarını kesmeğe mu vekilden aldılar. İsmet İnönü başı açık nı tamamen Ankara Gücünün güzel oyu sızlığı dolayısile takımlar 9 ar kişilikti. lıgattan önceleri Altınordulular istifade şılamak üzere kaleden çıkmıştı. Uzaktan vaffak olarak takımlan aleyhine ikinci ve paltosuzdu; top Ankaranın yeni stanuna tahsis etmek mecburiyetindeyiz. Fil Her iki taraf arasında topa vuramadan etmek istediler. Fener kalecisi Hüsamed gelen top Altınordu müdafiile kalechin bir gole meydan vermediler. dmda ilk defa onun ayağile harekete hakika sarı kırmızılılar devre başlaymca düşenler, boyuna iska geçenler oldu. dinin eline top geçince üçü dördü üze arasına düştü. Her ikisi de topu tutmağı Fenerbahçe Altınordu maçı geldi. İsmet İnönü, umumî sevgi ve muMaçtan sonra Adliye Vekili Saracoğrine hücum ediyordu. birbirlerine bıraktığı bir sırada top z;p habbet tezahürleri arasında tekrar localıyarak kalecinin başı üzerinden sallana lu ve Türk Spor Kurumu erkânı sahaya sına dönerek Ankara ve İstanbulun iki Birinci devrenin ilk taraflannda Al çıkarak turnuvanın birincisile ikincisine namlı ve kuvvetli kulübü arasındaki matınordulular hatta bariz bir hâkimiyet sallana kaleye girdi. Bu gole Altınordu kazandıkları kupalan hediye ettiler. Gazannını verebilecek kadar canlı bir oyun lular bile şaştılar. çı seyretti. Haftaym arasındaki istirahat latasaray ve Altınordu takımlanna da gösterdiler. Bu sırada Fazılın sebeb ol • Oyunun son dakikalannda Altınordudakikalan ise, genclik için yeni müjdebirer kupa verildi. duğu bir penaltıda Fener aleyhine ilk lular hep birden müdafaaya çekilmişlerlerle dolu idi: Başvekil, Dahiliye Vekili golü kaydettirdi. di. Topu gelişigüzel atıyorlar ve munta Bundan başka Fenerbahçe kulübüne Şükrii Kaya ile, bütün Türkiyede asrî 500, Ankara Gücüne 400, Galatasaray stadlann kurulması yolunda görüşüyor îşte bu golden sonra Fenerliler daha zaman rakiblerinin ayaklarına veriyor ve Altınordu kulüblerine de üçer yüz du. Bu görüşme, hemen anî denecek şesıkı harekete geçerek Altınordululan sı Iardı. Bu devrenin son dakikalannda Felira nakdî mükâfat verildi. Ankaraya bu kikle bir beşaret haberile neticelendi: kıştırmağa başladılar. Tektük akın ve hü nerliler hayli fırsatlar kaçırdılar ve oyun üç gün zarfında çok güzel bir spor baycumlar istisna edilirse Fenerin hâkimiye 31 Altınordunun mağlubiyetile netice «Evvelâ îstanbuldan başlanarak memramı yaşatan sporcularımız tribünleri dolti ikinci devrenin sonuna kadar artarak lendi. Maamafih Altınordu takımmı teşlekette asrî stadlar kurulacaktır.» duran kesif seyirci kütlesinin alkışları adevam etti. Fenerliler ilk gollerini birinci kil edenlerden üçünün ikinci takım oyunHalid Bayrak ve Hamdi Eminin ri rasında sahadan aynldılar. devrenin 20 inci dakikasında, ikinci gol cusı ve antrenmansız oldukları, ekseri calan üzerine Başvekil 1937 Balkan futGüneş k u l ü b ü n d e konferans lerini de ikinci devrenin başlangıcmda sinin de yaşı 1718 arasında bulunduğu bol şampiyonasının Ankara stadında yaGuneş kulubunden: yaptılar. İkinci gol futbolumuzda nadir kaydedilirse kuvvetli rakibleri karşısında pılması için de lâzım olan tahsisatm te19 birincikânun 936 cumartesi günü saat görülür bir manzara halinde seyredildi. gene muvaffakiyetli bir netice aldıklan 17 de kulubumuzde Bay Burhan Felek tamin edilmesini emretmişlerdir. rafından verılecek Spor mevzulu konfe Daha evvel birçok kurtarışlan beğenilen söylenebilir. Ankaragücü Galatasaray maçı rans için davetiyelerini herhangi bir sebebAltınordu kalecisi Nejad, Fenerin kaleFenerbahçe Ankaragücü maçı le almamış olan aza ve dostlarımızın bu Turnuvanın ilk maçı, Galatasarayla ye kadar uzanan bir akınında topu yer Bugünkü maçlara gelince, program toplantıya seref katmalarını dileriz. Başvekil İsmet înönii, staddaki halkı selâmlıyor Ankara Gücü arasında oynandı. I Köşe minderinin esrarı 1 İkinci yolcu Ya şeytan, ya Allah bize bir o mak hâdise üzerinde hiçbir değişiklik hu bir profesör ki tabiate hükmetmek iddia elli metroluk bir yerde. Hem bu ışık masule getirmez ki. Haznede bir delik a sında iken benzin deposunda iğnebaşı bü demki bize göründü, demek bizi davet yun oynuyor galiba!.. ediyor. Hem dikkat ediyor musun? FırKüçük araba feryada benziyen sesler çılmış; benzin sızmış. Durmamızın se yüklüğündeki deliği görememiş...» tına ve yağmur hafifledi. Adeta bize Genc kadın, onun sözünü kesti: çıkararak durdu ve sinirli, kuru, küçük bebini bu kadar izah etmem kâfi mi? I^H^Hi^^^^M^H Zabıta romanı : 1 ^ ^ ^ J vücudlü ihtiyar, kaputuna sarılarak yere Çatalca civanndayız. Eğer, beş on metyol veriyorlar. Haydi yavrum, yürü ba Doktor, vallahi sinirlerimi büsbütün mahvediyorsunuz. Düşününüz, kaç kalım. Belki sığınacak bir yer, belki biraz si geçirdiğimizden dolayı bütün vücu atladı. ro daha yürüyebilseydik motörü tevkif dün ürperiyor. Tehlikeyi atlattıktna sonGenc kadın, arabanm içinden merak ederek yokuş aşağı hayli yol daha ala saattir şu arabanm içindeyiz... Bitkin bir benzin buluruz. İhtiyar yere atladı; ceb fenerini çıkala soruyordu: Yağmur, küçük otomobili kırbaçlar ra hiçbir zevk duymuyor musun? caktık. Bu izahat kâfi mi? O da kâfi de haldeyim. Üşüyorum. rarak yol arkadaşını aydınlattı ve onun Evet, roman devam ediyor: «A Otomobili idare eden adamm yanınken, şoför yerinde, iki lâmbanm kuvvetli Ne var Allah aşkına doktor? ğil, öyle mi?.. O halde in aşağı, bana gözlerile karanlıklan yırtmağa çalışan daki genc, başını çevirdi: Ne olacak? Küçücük bir taş, ara yardım et te arabayı bir kenara çekelim. caba genc kız soğuktan mı, yoksa kor elinden tutarak yere inmesine yardım etti. Birkaç saniye elektrik ziyası altmda ıhtiyar, yanmdaki genc kadına sordu: Korkumuyorum, hayır, hayır.. * banm bir adım daha atmasına imkân ol Yok, yok.. Daha kımıldama. Freni çöz. kudan mı titriyor? Bunu anlamak kabil kalan bu genc kadın, erkek kıyafetinde değildi.» Korkuyor musun? Hiç korkmuyorum efendim!.. Sade bu madığını bize haber verdi. Şimdi söyle Kendi kendine geri gidecek. Tamam. ve seyahat elbisesi giyinmişti. Onu gö Allah aşkına doktor... Hayır, korkmuyorum amma... karanlık ve fırtınalı gecede yolu nasıl bakalım: Bu otomobili kullanan ben mi Sen herşeyde bir hikmet olduğuna kani Sonra ne olacak? Acaba tepele renler on sekiz, yirmi yaşında bir deli buluyorsunuz ? Onu merak ediyorum. yim?.. Halbuki geceyansında İstanbula misin? Benim imanım vardır Sara. Bence Haydi canım, yüzünü görmüyorum kanlı sanırlardı. Siyah ve kesik saçlan amma kalbini duyuyorum. Bu zavallı Çünkü ben hiçbir şey görmüyorum... varmış bulunmamız lâzımdı, değil mi? her hâdisede bir sebeb aramak lâzımdır. rin arkasından müsellâh haydudlar mı kasketinin içinde ve arkada toplanmış, kadın kalbi, sanki kafese hapsedilmiş bir Onümde zifiri karanlıktan başka hiçbir Buyurun işte. Gece ve fırtına bize yol Şu otomobilin bu geceyarısı bizi bu dağ çıkıp bu zavalhları basacaklar? Yoksa gözleri saçlarile tezad teşkil edecek bir verdikleri halde benzin deposunun sızma tepesinde bırakmasında da ya mazi, yakuş gibi çarpıyor. Peki, sorarım sana: şey görmüyorum. genc bir adam, otomobilile oradan ge renkte, mavi idi. Yün çorablarile, kısa Canım öyle söylüyorsun amma ba sı alıkoyuyor. Ne dersin buna?.. hud istikbal yolunda bir sebeb buluna çerek onlan kurtaracak mı? Neden korkuyorsun? Olmekten mi? Cakülotu onun bir kadın olduğuna bin şahid Şimdi neredeyiz acaba? caktır. nım efendim, ölüm denilen şey nedir? kalım şu otomobili idare eden ben mi İhtiyar birdenbire sözünü kesti ve hay istetiyordu. Boynuna yün atkısını sarar Bir dağ kenarında. Herhalde benSöyle bakayım: Ölüm nedir? Bana bu yim? Ben pek emin değilim. İradem mi? ken: Arkadaşının yanına tekrar oturan ih kırdı: Hayır... Benim irademden daha kud zin depolarından, tamir yerlerinden birnu anlatabilir. misin? Belki de başka bir Haydi bakalım, dedi. Fakat ge • Aman Sara... Sahiden bir masal retli bir el bana hâkim oluyor ve arabayı kaç saat uzaktayız. İlerisi de ayni gerisi tiyar, etraftaki geceyi isticvab ederek söySayata aktarma olmak... mevzuu yaşıyoruz galiba... Zifiri ka cenin bu saatinde buralarda kim bulunur, sevkediyor. Ben başka bir makineyi sevk de. Yani senin anlıyacağın, burada sa leniyordu: Kuzum, rica ederim... Mükemmel bir roman zemini: ranlıkta bir ışık... Görüyor musun? T a anlamıyorum. ve idare eden bir makineden başka bir bahlıyacağız. Belki daha hararetli, daha ihti şey değilim.... Kimbilir, belki kolcu, belki çoban, Peki, fakat böyle yağmurun al «Bir profesörle genc talebesi, geceyansı ötede bir ışık var. Taslı bir hayat, bundan bin kere daha Evet, görüyorum amma bana pek çiftçi gibi birisidir... Sen bana kolunu ver Bunlan söyledikten sonra ihtiyar bir tında durmayınız da içeri girip anlatmız. bir dağ başında bozuk bir araba içinde büyük bir âlem ki orada maddelere hük denbire : kalmışlardı. Etrafta göz gözü görmiye uzak gibi geliyor. Nasıl gideriz oraya ka ve yaslan. Dikkat et, toprak fazla ça İhtiyar can sıkıntısile: meden yalnız ruhlardır. Titreme küçük!.. Vay, vay!.. diye haykırdı. murluya benziyor, batmıyalım. Kadınlar hep böyledir. îzahat is cek kadar karanlık, şiddetli bir fırtına, dar?.. Şu yolun her dönemecinde ölüm teWik« Ne var? terler; anlamak isterler. Amma anlat gökte bora hazırlıklan... Profesör, evet Hayır... En çok iki yüz, iki yüz lArkan var]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog