Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

18 Birincikânun 1936 CUMHURİYET Anadoluda Mezardan dönüş! Adanada enkaz altında kalan bir kız çocuğu 19 saat sonra kurtuldu «Şoban kızları» le evlenen Krallar! San'at tetkikleri Âmit yolunda Anadoluyu görmemiş bir Türk genci millî tarihini okumamış demektir Adana (Hususî muhabirimizden) Şu resimde gördüğünüz kız çocuğu 11 skilerin Seddi Ye'cuc veya yaşında bir ilkmekteb talebesidir ve adl Seddi îskender dedikleri Çin Raziyedir. Seylâb gecesi 13 yaşındaki duvarlarını bilmiyen yoktur. ablası Sabihe ile birlikte evlerinde uyur Tevratm Ye'cuc ve Me'cuc diye andığı, larken suların hücumile evleri yıkılıyor. kürenin şimal taraflannda oturduklannı Yazan : Mimar Sedat Çetintaş Ablası Sabiha, enkaz altında kalıp 61üsöylediği ka\Tnin yumruğundan korun 1 Sevdiği kadın için tac ve tahtını terkeyor. Bu çocuk ta bir tesadüf eseri olarak mak için yapıldıfma Ilkçağlarda inanılan enkaz arasında iki salmanın teşkil ettiği den Sekizinci Eduard'ın macerası, «Perbu sed, yeryüzündeki yedi büyük eserden bir boşlukta kalıp ölümden kurtuluyor. rault» nun çocuk masallarında anlattığı biri sayılıyor. Ehramlar nasıl hayretle Ertesi gün ana baba ve kardeşleri geh çoban kızlarına âşık prenslerin hayal temaşa olunuyorsa Çin seddi de öyle yorlar. Evin yıkıldığmı görüyorlar. Fakat mahsulü olmadığını bir kere daha ispat parmak ısınlarak seyredilegelip duruyor. çocuklannm enkaz altında kaldığını akıl etmiş oldu. Artık ona Ye'cuc seddi, yahud Îskender Tarih, «Perrault» nun masallarındaki larına bile getirmiyerek bunlan akraba duvarı diyen yok. Çünkü kimin tarafınlanndan anyorlar. Her yerden menfi ce bu prenslere benziyen Fransız, İngiliz, dan ve niçin yapıldığını ilkmekteb çocukvab alınca şüpheleniyorlar. Belediyeye İtalyan, İspanyol hükümdarlarile dolu lan da biliyor. müracaat ederek enkazm araştınlmasmı dur ve bu hükümdarlann başında SekiBununla beraber o, tarih denilen şey istiyorlar. Belediye, zabıta memurlann zinci Henri gelir. var oldukça dikkat celbetmekten geri îngiltere Krah Sekizinci Henri'nin, ildan, resimde görülen Ahmedi bu işe mekalmıyacaktır. Hele biz Türkler için Çin mur ediyor. Enkaz araştırılıyor. Az sonra ki müstesna, bütün zevceleri, çocuk maseddini unutmak mümkün değildir. Zira Sabihanın ölüsü bulununca, Raziyenin sallarındaki «Çoban kızlan» sınıfındantarihçilerin uzunluğunu dört bin, üç bin de ölüp enkaz altında kaldığma hükme dır. Sekizinci Henri'nin en şiddetli aşkı ve asgarî olarak iki bin kilometro gösdiliyor, fakat araştırmayı da bırakmıyor Anne de Boleyn olmuştur. Henri, o sıterdikleri Çin seddi, Türk gücünü kırmak lar. Nihayet zabıta memuru Ahmed, rada, «Catherine d'Aragon» la evlenmaksadile yapılmıştı. Üzerinden üç dört derinden bir çocuk sesi işitiyor. O tarafa mişti. Fakat «Anne de Boleyn» i görür araba yanyana geçecek kadar kalın, hiçdoğru araştırmayı ilerletiyor ve nihayet görmez sevdi, bu sevgi çabucak bir ihti bir suretle devrolunamıyacak derecede Diyarbekir kalesinde Yed'ıkardeşler bürcü iki salmanın çatı teşkil ettiği küçük bir ras, daha sonra bir cinnet haline geldi. uzun ve aşılması kabil olamıyacak merteGeçen kış Diyarbekire, bir tetkik se gözle görülür ve elle tutulur denilen boşlukta küçük Raziyenin sapasağlam Hükümdar, ne olursa olsun bu kadını al Fransa Krah Ondördüncü Louis bede de yüksek olan bu taş duvarı Türkyahati çıkmıştı. Harita üzerinde bir göz mertebede tebarüz etmiş bulur. olduğunu görüvor ve kolundan tutarak mağa karar vermişti. Kansını boşadı, bu panın müsaadesi lâhik olmuştu. Lâkin, ler, dar bir hendek atlar gibi merd bir gezdirdim, yol üstünde kültür tarihimize Dağları delip deli sulan aşan tren yüzden Papalıkla bozaıştu, nikâhını, bir gün, Prens de Galles'in, müstakbel sıçrayışla hem de at üzerinde geçtiler, sahne olmuş birçok kıymetli Türk şehir yollarile saltanatm bir aylık yolunu cumziyafette, Çin ülkesinin belki yüz kere altını üstüdoğrudan doğruya îngiltere kilisesine Onsekizinci Louis'ye verdiği leri dizili idi.. Ben bunlan atlayıp geçe huriyetin nasıl bir güne indirdiğini, ve akdettirdi. Bir kadm yüzünden, koskoca kendısine, asıl sofrada değil, ikinci dere ne getirdiler. Bu sebeble Çin seddi denimezdim, her birisinde ikişer üçer gün kal şu suretle bu geniş yurdumuzda cumhuîngiltere, Papalıktan ayrılmış, hıristiyan ce davetlilerin masasında yer ayrıldığını lince gözümüzün önüne onu yapan împamak ve buralardaki Tıirk medeniyet e riyetin yarattığı seyahat kolaylığını gölık âleminde en büyük tahavvül vukua görünce, çekildi gitti ve bir daha da gö rator Çenk değil ve onun ardında emin serleri üzerinde tetkikler yapmak bende, rür, şükran ve minnet duyar, harabelergelmişti. Anglikan kilisesininvücude gel rünmedi. bir hayat gecirmek hulyasına kapılan önüne geçilemez bir arzu oldu. de, ıssız bucaklarda baykuş sadalarını mesi, Sekizinci Henri'nin, Papalıktan bu Morgantik izdivac kahramanlan ara milyonlarca Çin halkı da değil, yalnız Ankaradan ayrıldıktan sonra Kayse fabrika düdüklerile boğan ve buralarda suretle aynlmasile olmuştur. sında en sevimli çehre, Rusya Çan İkinci Türkler gelir ve biz yedi büyük beşerî riden başhyarak, gidiş, gelişte, tren hat cemiyete hayat ve reha verici smaî müBundan sonra, Ondördüncü Louis ile Aleksandr'ın zevcesi Katerin Dolgaruki eserden biri olmak haysiyetini bu sedden tı üzerinde bulunan Niğde, Ulukışla, A esseseler, fabrikalar kuran cumhuriyete «Marie Mancini» nin aşkını zikredebili dir. Bu kadın, Aleksandr'ı ilk defa gör ziyade onu aşan Türklerin hamasetinde dana, Elâziz, Harput, Malatya, daha minnet ve şükranı kuvvetlenir. riz. Marie, Kardinal Mazarin'in yeğeni düğü zaman yedi yaşındaydı, ve onu gö buluruz. sonra Konya, Karaman, Ereğli, Kütahidi, Kralla delice sevişiyorlardı ve o ka rür görmez sevmişti. Bilâhare bir baloda Cumhuriyetin büyük şehirlerdeki tesi*** ya şehir ve kasabalarındaki eski Türk dar sıkıfıkı görüştüler, o kadar çok dans birbirlerine tesadüf ettiler ve o tarihten satı her nedense insana bir gösteriş bir Dün akşam biraz gecçe Köprüden kalelerini ve yetişebildiğim kadar bütün ettiler ve o kadar fazla gezdiler, tozdu sonra aralannda bir aşk macerası başla Kadıköy vapuruna gjıiyordum. îleriden fantezi gibi geliyor, fakat bu ıssız bu Türk abidelerini birer birer gözden ge lar, birlikte eğlendiler ki, aşkları, gizle dı. Pariste, sonra Moskovada devam e kulağıma bir kadın haykırışı çarptı: caklardaki tesisatın samimiyeti karşısında çirdim, gezdiğim bu yerlerde bilgi ve amek arzularına rağmen etraftan görüldü. den muaşakalan, ikisini de birbirine ayni minnettarlık hislerimle çok defa gözlerim Kızım, nerdesin, neye gelmiyorlâkalarından istifade ettiğim bazı kıy Mazarin, yeğeninin, Fransa tahtına çık kuvvetle bağlıyan bir rabıta haline geldi. sun? yaşarmıştır. metli şahsiyetlerin de refakat ve yardımmasına mâni olmağa karar vermişti. Kra Katerin'in Çar üzerndeki nüfuzu, emir Titizlenmiş ince bir ses cevab verdi: Cumhuriyet kültürünün feyizli kudrelarına mazhar oldum. lı, tspanya Prensesile evlendirmek ve namelerin imzasında bile onun fikrini Aşamıyorum ki anne? tini en samimî çehresile görmek istiyenŞu sütunlara sığdırmağa uğraşacağım Fransa ile Ispanya arasındaki harblere sormadan hareket edemiyeceği derecede Neyi aşamıyorsun yavrum? ler, muHaka Anadolunun içerilerine dalgörüşlerim ancak bir turist görüşü olabiarttı. Çar, kansının vefatı akabinde Kanihayet vermek lâzımdı. malıdırlar. Oralarda kurulan iktısadî ve Çin seddini!.. lir, yoksa gördüklerim arasmda, öyle eOndördüncü Louis, ispanyol Prense terin'le morgantik bir izdivac akdetti ve medenî müesseselerin kucağına sığınan Ister istemez duraladım, beş adım ilcserler vardır ki her birisini ilmî bir tahlilî sini almak için, Fransadan Ispanyaya ha kendisine Prenses Jurievski unvanını ver rideki kadınla Çin seddini aşamadığını köylü gencliği; on yıl evvel başından yeçıkanyor. Raziye tam 19 saat oracıkta tetkike kalkışsak ayrı ayrı cildler vücude reket ettiği zaman, Marie, kale gibi bir di. Kader müsaade etmiş olsaydı, Rus söyliyen genc bayanı ayıran engelin ne menili fesini atıp şapka giymişken bugün kalmıştı. Kendisinin ifadesi şudur: getirmek lâzımdır. Bu büyük iş ise şu şatoya adeta hapsedildı. Fakat Kralın ya, belki de birçok felâketlerden masun olduğunu araştırdım. Bu, şişman ve çok de ayağmın tüylü oküz deasiuden yapü• « Ablamla beraber uyuyoHuk. küçük fırsatta bence mümkün olmadığı aşkı kale kapılarını yıkacak kadar kuv kalmış olacaktı. Zira, Çarın hayatına şişman bir baydı, vapura sallandınlan ğı çanğını çıkararak iskarpin giymeğe Birden bir gürültü oldu. Uyandım. Ne için bu abidelerin tarihimizin derinliklevetliydi, onu, bir gece, yarıyoldan çevi mal olan 31 mart 1881 suikasdi vuku tahta iskelenin başında durup birkile çebaşlamıstır. olduğunu anhyamadım. Karanlık bir bulduğu zaman, Katerin'in ibram ve ısrarine dalan varlıkları karşısmdaki heye Anadoluda köylü pis ve dumanlı kah yerde idim. Az sonra ayaklarımın ıslan rip, sevgilisinin bulunduğu şatoya kadar rile jazılan ve Rusyaya meşrutî bir hü ne yarışı yapıyordu. Vapur, ana iskelecanlı intıbaları not halinde de olsa neşve izbelerine veda ederek halkevlerinin dığını gördüm. Uykum geldi. Uyudum. sevketti. Marie ile Louis'nin, bu şatoda kumet bahşeden emirname, Çann masası den aşağı bir seviyedeydi, bu sebeble retmeyi hiç yoktan faydalı buldum. birlikte geçirdikleri iki gece, son telâkiletahta iskele hayli maildi, kenarlardan îstanbul şehri, millî tarihimizin bir nurlu ve ışıklı salonlannda radyo, müzik Bir müddet sonra uyandım. Gene karan ri olmuştur. Tekrar Pariste görüştükleri üzerinde, imza bekliyordu. atlamak güçtü, fakat şişman bayı hertek, parlak sahifesi gibi kalıyor. Bu tari dinlemeği öğrenmişler ve temsiller sey lıkta idim. Açlık, susuzluk aklıma gel zaman, İspanyol Prensesi Marie TheKaterin, kocasının ölümünü haber alır hangi bir suretle aşıp vapura ulaşmak ta miyordu. Nihayet etrafımda kazma gü hin enginliklerini insan Anadoluda bu retmekten zevkalmağa başlamışlardır. rese, Fransa Kraliçesi idi. Marie Manci almaz, harikulâde güzel olan saçlarını kabil değildi. Nitekim anasmdan ayn lur; Anadolu şehirleri baştanbaşa Tür Yurdunu ve milletini tanımak ve bil rültüsü ve insan sesleri işitince bağırdım. ni'yi de, gönlünün istemediği bir yaban kesmış ve onun cenazesi üzerine serpmişkalan bayan gibi daha üç beş yolcu da kün yuca tarihini yaşatmaktadır, onun mek istiyen büyük şehirlerin münevver Az sonra da olduğum yerden çıkarıl cıya verdiler. ti. canlı Çin seddinin önünde duralamışlar askerlikte, ticarette, san'atta ve sair bü gencliği buralarını muhakkak görmelidir. dım. İşte... şimdi yorgunum...» Ondördüncü Louis, gencliğinde siyah Hemen her memleket hükümdarlan ve bu muazzam engelin ortadan kalkmaRaziye güzel, tertemiz bir Türk kı •saçlı, cevval gözlü ve az güzel Marie tün sosyal hususatta sahib olduğu fıtrî Bu itibarladır ki herşeyden evvel yurbuna benzer morgantik maceralar geçir sını acıklı bir tevekkülle beklemeğe kokabiliyetinin yüceliğini öz bağrında yaşa dumuzda dahilî turizm teşkilâtına ehem zıdır. Ablasının ölüm haberine çok üzül* Mancini'ye delice âşık olmasına mukamişlerdir. Meselâ Belçika Krah İkinci yulmuşlardı. miyet vermek mecburiyeti vardır. Yıllık müş ve ağlamıştır. tan bir ülke halindedir. bil, Kraliçe öldükten sonra ve kendisi Leopold hayatmın en güzel senelerini Ben de ayni kafileye katılmak üzere Anadolu şehirlerini görmemiş bir Türk mezuniyet alan memurlar, tatilini zevkle Resim, enkaz altından çıkanlmasını hemen hemen elli yaşına yaklaştığı za bir Fransız ressamınm kızı olan Baron iken zil çalmmıya başladı, canlı sed yügenci millî tarihini okumamış demektir, ve faydalı bir şekilde geçirmek istiyen müteakıb, belediye zabıta memurunun man enineboyuna ve çok güzel bir kadın de Vaughand'la geçirmiştir. İkinci Vic rüdü, yol açıldı. Ona, o yol kesen adabu şehirleri görmemiş, gezmemiş ve tet mektebliler muhakkak yurdumuzun içle paltosuna bürünerek çıkarılmıştır. Yanın olan Markiz «de Maintenon» u sevmişti. tor Emmanuel'in zevcesi Kontes de Mima Çin seddi demekle gerç'ekten zarafet kikler yapmamış gencli^in, kitablarda o rine doğru birer seyahat yapmah ve bu daki delikanlı da ağabeysidir. Evlenmeğe karar verdikleri zaman Mar rafiari bir saray muhafızınm kızıydı ve göstermiş olan genc bayanın bu nükte « kuduğu yurd bilgisi hayalî kalmaktan mukaddes diyarlan görmelidirler, o vakit Şehirdeki enkaz ile kâfi derecede kiz 48 yaşında ve Kraldan üç yaş bü sarayda herkes onu Rosine diye çağırır danlığını hafızama geçirirken kendi kenbenim şu satırlardaki görüşlerimin kı süratle ve ciddiyetle meşgul olunmağa kurtulamaz. yüktü. Mazisi, onun Kral karısı olacağı dı. Kral hayatta kalsaydı, belki onu dime de söyleniyordum: Anadoluyu dolaşan, ve gördüklerini salığmı ve kalemimin âcizliğini de teslim henüz başlanmıştır. na kat'iyyen ihtimal verdirmezdi. Markiz Kraliçe mevkiine de yükseltecekti. Acayibi âlemden sedler olduğu gibasit bir muhakeme ile de olsa tahlil ve deceklerdir.. de Maintenon'un babası, kalpazanhktan bi acayibi Âdemden de sedler var?.. AMlmar mukayese edebilen, şöyle böyle okumus hapse mahkum bir adamdı ve kızı, Niort SEDAD ÇETtNTAŞ Bulgarlar yeni bir Ekzarh ralarındaki fark bırincilerin cansız ve zabir yurddaş ta olsa saltanat devrile cumhapisanesinde dünyaya gelmişti. Krala rarsız, ikincilerin canlı ve zararlı olma [*] Dıyarbekrın eski adıdır. huriyet devri arasındaki mıntaka farkıni intihab ediyorlar tesadüfü, Kralın metresi Madam de sından ibaret!.. Montespan'ın ve çocuklannm hizmerine Sofya (Hususî) Birkaç gün evvel M. TURHAN TAN Dr. Ali Şükrü kaza geçirdi İki yangın başlangıcı tayininden sonradır. Sofyada toplanan Bulgar kilisesinin Tophanede Kasablar sokağmda Ha Evvelki gün Şehzadebaşında bir tramMarkiz de Maintenon, yavaş yavaş Sensinod meclisi Bulgaristana yeni bir sanın idaresindeki tütüncü dükkânımn Efgan Hariciye Nazırı M. vay bir otomobile çarparak parçalamıs., Kralın kalbini çelmeğe muvaffak olmuş, Ekzarh intihabma karar verdi. Bu yetezgâhının altında bulunan mangaldan ni Ekzarhm kim olacağı henüz belli ve çocuk doktoru Ali Şükrünün ret'kası Hitler'le görüştü onu mertesinden soğutmuş, araya giren ateş sıçramak suretile yangın çıkmış değildir. Sensinod meclisi tarafından başından yaralanmıştır. Berlin 17 (Hususî) Gayriresmî sa da etraftan görenler tarafından sönbazı hâdiselerin de yardımile nihayet kabul edilen yeni nizamname Heyeti Yaptığımız tahkikata göre kaza şöyle dürülmüştür. surette Almanyayı ziyaret eden Efgan Markiz unvanını almış ve 1684 senesı Vekile tarafından da tasdik edildikten cereyan etmiştir: Çocuk doktoru Ali Bahkpazarında Peynirci sokağmda 10 kânunusanisinin soğuk bir akşamında, ve bu yeni nizamnameye göre Sensinod Hariciye Nazırı dün M. Hitler tarafın Şükrü, refikasile birlikte bir tanıdıklarına numarah piyazcı îbrahimin dükkâmnVersay şatosu kilisesinde Kralla, gizli meclisinin dört metropolidden mürekkeb dan kabul edilmiştir. gitmek üzere Cağaloğlundan şoför Sai dan yangın çıkmışsa da etraftan görülnikâh yapmak suretile evlenmiştir. Bir tayyare düştü, 7 yolcu olacak olan yeni lcra heyeti de seçil müş ve derhal söndürülmüştür. Dük din idaresindeki 2211 numaralı otomo İngiliz Veliahdi, Prens de Galles, ya dikten sonra yeni Ekzarh ta Sensinod öldü büe binmişlerdir. Otomobil Veznecıkr kânın sigortalı olup olmadığı araştırılni bilâhare Dördüncü Georges unvanile meclisi tarafından intihab edilecek ve Londra 17 (Hususî) Karla örtülü den geçerken önde giden 2001 numa alı maktadır. îngiltere tahtına çıkan hükümdar da, hem Sensinod meelLsine ve hem de o Yuta dağlan üzerinden uçmakta olan otomobilin yolunu, bir atlı kesmıştir. At Kayınpederle damad kavga Mrs. Fitz Herbert isminde bir kadınla nun icra heyetine riyaset edecektir. bir Amerikan tayyaresi yere düşmüştür. taki çocuk acemi olduğundan otomubihn evlenmişti. Bu kadın, iki defa kocaya Sensinod meclisinin icra heyeti her iki Tayyarede bulunan7 yolcu ölmüştür. ederken Önünden kaçamamıştır. Bu hal karjısınrfa varmış, ayrılmıştı; üstelik te katolikti. senede bir değişecektir. Kasımpaşada oturan Receb, kayın 2001 numaralı otomobilin şoförü fren Bir çocuk damdan kuyuya pederi Şükrü ile kavga etmiş, Şükrü Müstakbel Dördüncü George'la tanıştıSon Ekzarhm ölümünden sonra Bulyaparak durmuş ve muhakkak bir kaiadamadı Recebi vücudünün muhtelif ğı zaman 28 yaşındaydı. İffet ve namu gar kilisesi on beş senedenberi Ekzarhdüşerek boğuldu nm önüne geçmiştir. Ondeki otom.bi) yerlerinden yaralamıştır. Bu esnada Siverek (Hususî) Hasançelebi masa fazla değer vermek iddiasında bulun sız kalmıştı. Bu vaziyet Bulgar kilise durunca doktoru hâmil bulunan taksı de vak'ayı gören ayni mahallede oturan duğu için, Prensle serbest hayat yaşama sine birçok müşkülât ihdas etmekte hallesinden Mehmedin on yaşlarındaki durmağa mecbur olmuştur. Bu sırada ar Nuri de bunları ayırmak için aralarına ğı kabul etmedi ve, sadece dayısile erkek idi. Bu müşkülâtı bertaraf edebilmek oğlu Mahmud, bir arkadaşile birlikte ka taraftan gelmekte olan 4 numaratı girmiş, fakat Şükrünün salladığı bıçak kardeşinin şahidlik ettikleri bir nikâh me için Sensinod meclisi kabul ettiği yeni toprak olan ev damları üzerinde oynatramvay, frenleri tutmadığından dura Nuriye isabet etmiştir. Suçlular yaka maktalarken Zehra adında bir kadmm rasimi neticesinde, Prensle evlendi. nizamname ile yeni Ekzarh intihabma mamış ve olanca hızile şoför Saidin otv lanmıştır. kovalaması üzerine kaçarken dört metPrens haddinden fazla sefih, kumarbaz, karar vermiştir. Yeni Ekzarhm otura ro yükseklikten bir kuyu kapağımn ümobiline çarpmıştır. Otomobilin arka taGazi Antebin kurtuluş töreni ayyaş ve müsrif bir adamdı. Her gece rafı parçalanmış, doktor Ali Şükrüye bü cağı yer bizi de alâkadar etmektedir. zerine düşmüştür. Her sene olduğu gibi bu sene de, şehsabahlara kadar içki âlemleri içinde yaBu şiddetli düşüş neticesinde kapak yük bir tesadüf eseri olarak birşey o!ma rimizde buluan Gazi Antebliler on be Adana (Hususî muhabirimizden) şar, sık sık etrafa yaptığı borcları, maiye Çünkü Türkiyede artık Bulgar kalma kırılmış ve Mahmud çok derin kuyu mış, yalnız refikası başından hafif suret şinci jaldönümlerıni ayın yirmi beşinci Remzi isminde dört yaşmda bir çocu yınca yeni Ekzarhm eskisi gibi îstan tindeki adamların maasmı veremiyecek nun içine yuvarlanarak boğulmuştur. te yaralanmıştır. cuma günü saat 14,30 da İstanbul Hal ğun tam yedi gün enkaz altında kaldık vaziyete düşerdi. Fakat Mrs. Fitz bu ha bulda oturmasmda da bir mana kalma Adliye bu hususta tahkikat yapmak tan sonra babası Ahmed tarafından saDoktora ve refikasına geçmiş olsun kevinde kutluhyacaklardır. yattan memnundu, Prensin zevcesi kal mıştır. Bundan böyle yeni Ekzarhm o tadır. Kutlulamadan sonra Parkotelde bir pasağlam çıkarıldığım bildirmiştim. deriz. turacağı yer Sofyadır. Zaten Sofya Çocuğun hayatı kurtarıldıktan sonra mağa çok ehemmiyet veriyordu. çay ziyafeti verilecek, bu vesile ile AnŞehrimizdeki tetkikler Metropolidi îstefan başta olmak üzere teb millî oyunlan oynanacak ve bir çok hemen karnı doyurulmuştur. Bu bed Maamafih, Dördüncü George, bu paPazartesi günü şehrimize gelmiş olan Yurddaş! baht baba, ayni enkaz altmda iki erkek rasızlık yüzünden, beş sene sonra Bruns Ekzarhanenin Sofyaya nakli hususun Iktısad Vekâleti teftiş heyeti reisi ve. eğlenceler yapılacaktır. Bir şey ahrken sor: Yerli mi? Yerli Gazi Antebli gencler mutlu günle çocuğile karısmı, hemşiresini ve anne wick Prensesi Caroline ile evlendi ve ilk da Bulgaristanda kuvvetli bir cereyan Türkofis başkan vekili Hüsnü Yaman malı satmıyan senden değildir. rinde misafirlerine iyi bir vakit geçir sini de ölü olarak bulmuştur. aşkını unuttu. Prensin ilk ve meşru zev mevcudur. Ve bu cereyan günden güne bugün de şehrimizde bazı temaslarda Gönderdiğim resim, kurtarılan yavru cesi olduğu için, onun Caroline ile teeh de kuvvetlenmekte ve kendisine taraf bulunduktan sonra akşam Ankaraya ülusal Ekonomi ve ArtUrma kurumu mek için şimdiden büyük bir gayretle dönecektir. ile babasıru yanyana göstermektedir. , J çalışmaktadırlar. hülünden sonra dahi buluşmalanna Pa tarlar kazanmaktadır. Tarih bunların bir çok misalile doludur Seddi Çin Ondördüncü Louis bu şekilde iki aşk macerası geçirdi, nihayet ikinci sevgilisi Markiz Maintenon'la gizlice evlendi Yedi gün enkaz altında kalan çocuk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog