Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET İS Birineikânun 1936 Küçük hikâye Bir macera yasız yüzile görünce, çok bozulmıij ol duğunu farkettim. O, gizliyemediğim bu intibaımı gözlerimde okudu ve dudakîa rındaki tebessüm birdenbire kayboldu. Roz'un Brezilya'daki muvaffakiyet lerinin hatırasmı teşkil eden, soiuk, tozlu bir düzüne çelengin süslediği salona gi rip oturduğumuz zaman, ilk sözuır.üz eski hatıraları tazeliyen sözler oldu. Pau şehrinden, kulis arasındaki gevezel'klerimizden, veda ziyafetinden bahsettik. Roz, sekiz sene evveline aid olan bu hatıraları sıraladıkça. gözle.i aydın lanıyor, yüzünde yeni bir hayatm ışığı dalgalanıyordu. Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, ben de, bir daha avdet etmesi ihtimali kalmıyan o günlerin hayalile teessüre kapılmağa başhyordum. Rozun eli elinv deydi. Sekiz sene evvelki Rozun karşı smda gb'steremediğim cesareti, şimdiki şantozun karşısmda göstermeğe birden bire nasıl karar verdim bilemiyorum. Fakat, iğildim, sıkı sıkı tuttuğum bu eli, mütehassir bir âşık meftuniyetile öptüm. Roz beni yavaşça itti, elini elimden çekti ve adeta korkutan meyus bir sesle: Dinleyin, dedi, tesadüf, bizi tekrar karşılaştırdığı için, sizi bir defa daha görmek istedim. Fakat bu son olacaktır. Şimdi size, hem canınızı sıkacak, hem hoşunuza gidecek bir şey anlatacağım. Onu işitince, bunun son görüşmemiz ol masını siz de muvafık bulacaksınız... Siz, hayatımda sevdiğim yegâne erkek siniz... Evet yegâne erkek. Size ilk tesadüf etriğim zaman ben saf bir kızdım. Sizi görür görmez sevdim. Eir kelime söylemiş olsaydınız, sizin kollannızın arasına atılmakta tereddüd etme/dim ve bu benim için umulmaz bir saadet ola caktı. Siz bunu anlamadınız ve beni istemediniz. Hatta, ben, bu hareketinizi, dürüstlüğünüze, namuskârlığınıza ham lettim ve size karşı duyduğum sevgi daha fazlalaştı. Pau'daki veda ziyafetinde bana bir yapma çiçek verdinizdi, hatır ıyor musunuz? îşte o yapma çiçek, bu aşkın hatırası olarak hâlâ bende saklı duruyor. Bibliyoğrafya Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu Neşriyatı Izmir Kızılay Cemiyetînin giydirdiği yavrular RADYO Bu aksamki program ) Sanşm genc, söz sırası kendisine ge lince: Benim, içimde en kuvvetle yer e den maceram, sizin anlattıklarınızın hep sinden daha karışıktır. Macera da den mez; ufak, fakat derin, çok derin bir gö nül muamması.... Sekiz sene kadar evvel yakalandığım bir zatürrieden kalkınca, doktorlar, kışı Pau şehrinde geçirmemi tavsiye etmiş lerdi. Gittim. Bu tedavi şehirlerinin ne • kadar sıkıcı, kasvetli olduğunu, gittinizse bilirsiniz. Otelimin penceresinden, Pirene dağlarını, akşamları mercan kırmızılığma boyayan gurubun cazib manzarasını sey retmekten başka eğlence vasıtam yoktu Fena halde sıkılıyordum. Hele, vereml ciğerlerini tedavi ile meşgul bir sürü in sanın ortasında geçen yemek saatleri, bü tün günümü karartmağa kâfi geliyordu. Tedavi için geldiğim bu yerde, melân koliye uğramamak için çare ararken, tiyatroyu buldum ve her gece oraya de vama başladım. Bu tiyatroda Roz isminde bir küçük operet artisti vardı. Çok serbest tavırla rına rağmen namuslu bir kız olduğu söyleniyordu. Mavi gözlü, sarışın, çelimsiz fakat çok şirin, çok cana yakın bir kız cağızdı. Edindiğim bir iki ahbab vasıtasile kuliste bu küçük şantb'zle ilk tanıştığım gece, onun benden hoşlandığını gördüm. Aramızda ufak bir flört başladı. Fakat, Roz, çok hoşuma gitmekle beraber, ben kulis arasında onunla zararsız bir iki çapkınca söz teatisinden ileri geçmiyordum. Bunda, belki de, Rozun, bir dakika peşinden ayrılmıyan teyzesinin dahli vardı. Tiyatro mevsimi birmek üzereydi. Roz, oradan Marsilyaya gidecekti. Hareketınden bir akşam evvel, onun şerefine bir akşam yemeği tertib edildi. Ye mekte ben de vardım. Roz, bu elli kişilik sofranm ortasında bir yer işgal edi yordu. Beni de yanındaki iskemleye o turttu. Çok neş'eli, çok gürültülü geçen yemek esnasında, Roz gözlerini benden ayırmıyor, aradasırada, masanın altından elimi sıkıyordu. Yemekten sonra şam panyalar içildi; Roz, güzel sesile bir şarSekiz sene evvel tanıdığınız genc kızın kı söyledi ve yerine oturduğu zaman, a! bugün ne hale geldiğini işte görüyorsu kış şakırtılarından bilistifade kulağıma nuz. Teyzem, o alçak mahluk, beni sattı. Siz beni istemediğiniz, aşkıını muka iğildi: beleye lâyık görmediğiniz için, hayat a r Yarın gidiyorum, dedi, birbirimizi tık nazarımda bütün değerini kaybetmişti. belki bir daha göremiyeceğiz. Bana, sizTeyzemin alçakça teklifini reddedecek den hatıra kalacak birşey verir misiniz? kuvveti bile bulamadım ve Marsilyalı Derhal kravatımda takılı duran pır tüccardan başlıyarak, maymun suratlı !anta iğneyi çıkardım, kendisine uzattnn. Brezilyalıların, Meksikalıların metresi Hayır, dedi, onu istemem. Mücev oldum. Daha yaşım yirmi yedi, fakat ' erata aid birşey olmasın. Meselâ, şu taönlüm çok ihtiyarladı. Ah, o zaman siz jağm kenanndaki yapma çiçeği verin. beni anlamış olsaydınız, bunların hiç biBen, hayretle yüzüne baktım. O, ılâve risi olmıyacaktı. Bir genc kızı baştan çr etti: karmamak, dürüst hareket etmiş olmak Yapma çiçek solmaz, daha iyî. için aşkıma mukabele etmeyişiniz bugünİstediği çiçeği kendisine verdim. Te kü felâketime sebeb oldu. Eğer sizden şekkür etti. Göğsüne iliştirdi ve teyzesile mukabele görseydim hayatım bambaşka beraber çıkıp gittiler. olacaktı... Ama, her şeye rağmen siz, Aradan seneler geçti. Geçen kış, bir benim en tatlı, en kıymetli bir hatıram opazar günü akşamı, akrabadan binnin arak kalacaksınız... Fakat birbirimizi evinde yemek yemiş, dönüyordum. Bir bir daha görmiyelim. Çünkü. o hatıra tiyatronun önünden geçerken, kapmın a ihanet etmek istemem. Sizi unutmıyacnündekı afışte, gözüme Matmazel Roz cağıma emin olabilirsiniz. Hafızamda eismi ilişti. Hemen bir bilet alıp girdim. bedıyen yaşıyacak olan hayaüniz, yüzüIçeride yüz seyirci ya var, ya yoktu. Ben, nüzü görmek ihtiyacını bana duyurmu • en ön sıradaki koltuklardan birine yer or. Size karşı hâlâ duyduğum aşkı an leştiğim sırada, sahnede, Çinli k.yafe • dıran şu solmuş, fakat ebedî yapma çi tinde iki palyaço bir takım maskarahk çek ve hayarfiniz... İşte artık bunlarla yalar yapmakla meşguldüler. şıyorum... Birdenbire Roz sahneye çıktı. Sırtın Roz hakhydı. Hiç birşey söylemeden da, kırmızı renkte ejder resimlerıle süs kalktım, iri yaşlarla ıslanan gözlerine bir lü sarı bir rob, saçlannda gayet iri fir'/cte buse kondurdum ve çekildim. ler vardı. Boyalı kaşlarının ucu Çınli Ve... bu maceranın böyle bittiği hakaşı gibi kalkıktı. Fakat, yüzü zamanla kıkaten daha iyi oldu. Ya o, ya ben bideğişmiş gibiydi. Çehresinin hatlarında raz zâf göstermiş olsaydık, bugün Rozbir yumuşaklık, vücudünde hafif bir dcl dan bu lisanla bahsedemiyecektim ve ömgunluk vardı. Sekiz sene evvelki Ro? gi üm oldukça unutamıyacağım bu hazin bi az güzel, fakat o zamankinden çok ;önül macerasını tanımıyacaktım... daha cazibeliydi. Çeviren: O sahneye çıkar çıkmaz gözlerimiz HAMDİ VAROĞLV karşılaşıverdi. Roz beni tanıdı, fakat ağzından çıkan hayret nidasını zaptet meğe muvaffak oldu ve ancak benim hissettiğim bir cebri nefisle şarkısmı ta mamladı. Perde kapandıktan sonra, onu görmek için locasına gittim. Kapıdan girince, beni, çocuk gibi sevinerek karşı ladı: ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 hava. Ulusal Ekonomi ve Arttırma kuru dis 13,05 plâkla hafif muzik 13,25 muhtelif plâk neşriyatı 18,30 Plâkla dans mu, isminin izah ettiği gayesi uğrunda musikisi 19 konferans: Tasarruf ve Yerli çok çalışan ve muvaffak olan bir ku Malı Haftası münasebetile, Bayan İffet rumdur. Halim tarafmdan 19.30 spor müsahabe leri: Eşref Şefik tarafından 20 Vedia RıElimize geçen başlıca neşriyatı <U za ve arkadaşları tarafmdan Türk musikilusal Ekonomi ve Arttırma> adlı aylık si ve halk şarkılan 20,30 Cemal Kâmil ve bir mecmuadır ki fiatı beş kuruştur. arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve Bu senenin ilk sayısında başta Baş halk şarkılan 21 (Saat ayarı) orkestra: 1 Weber: (Jubel) uvertür. 2 Llnke: bakanımız İsmet înönünün nutku ol (Vals sarhoşluğu) vals. 3 Massenet: (Almak üzere bu vesile ile söylenen güzel sas sahneleri sivitinden, Ihlamurlar altınsözler var. Mecmuanm diğer sayılarında). 4 Rubinstein: (Bayader). 5 Leda da Tasarruf Haftasınm bütün memhar: (Gül ve çocuk). 6 Lehar: (Alsaslı Sevindirilen yavrular salonda Cumhuriyet marşım söylüyorlar leketteki akisleri var. Bu sayılar, ayni delikanh) 22 ajans ve borsa haberleri ve Izmir (Hususî) Kızılay cemiyeti yavru kütlesinin tezahüratı halkm gö ertesi günün programı . 22,30 plâkla solozamanda, beş yıllık plânımız, yurdu muzda muhtelif iktısadî kalkmma hare İzmir merkezi, bayram münasebetile, zünü yaşartmıştır. Öyle sanıyorum ki, lar 23 son. VİYANA: ketleri, yeni açılan fabrikalarımız hak bütün İzmirin minnet ve şükranım, ay bugünkü manzara, Halkevi civarından 18,10 çocukların zamanı 18,35 musiki kmda faydalı birçok malumatı ihtiva ni zamanda heyecanını uyandıran bir geçenler için çok kuvvetli ve derin in 19,10 spor, .seyahat, konuşma 20,05 saat, hareket yaparak 1500 ilkmekteb yav tıbalar uyandırmıştır. etmektedir. haberler, hava, program haberleri 20,20 Kızılay, diğer taraftan da, Adanalı fe Lâyipzigdan naklen opera yayını 23,05 Kurumun çok değerli diğer bir neş •usunu giydirmiştir. Elbise ve ayakkabı ;evziatı Halkevinde yapılmıştır. Bina lâketzede kardeşler için yardım topla eğlenceli konser . 24,35 haberler. riyatmdan, «Marmara Günü> nden geBERLIN: ne burada bahsetmiş ve ayni seriden iın içini dolduran bu kadar kalabalık maktadır. 18.05 gramofon 18,35 tiyatro tarihi, sıholmak üzere daha evvelce çıkan <Ege hî nasihatler 19,05 musiki 20,20 musi Kahveci çırağıın yaraladı Günü» nü karilerimize tanıtmıştık. Bu kili konuşma 20,50 günün akisleri, ha . vesile ile bu serinin devamını temenni berler 21,15 eğlenceli konser İnsan vü Karagümrükte Sarmaşık caddesin Tiyatrosunda cudünde musikili bir seyahat 23,05 hava, ve bu büyük himmeti kurumdan bek deki Hayrinin kahvesinde Kuşgöz Ni haberler, spor 23,30 gramofonla dans halediğimiiz ilâve edelim. HALK yazi adında birisi oturup rakı içmeğe vaları 23,35 edebî ve senfonik yayın. Ekonomi terbiyesinin en önce çocuk ve müşterileri rahatsız etmeğe başla OPERETİ BUDAPEŞTE: 18,05 konuşma 18,35 piyano ve keman lara verilmesi lüzumunu hakkile tak BU AKŞAM 19.05 spor, konferans 19,35 konser 20,35 dir eden kurum bu sene bir de Çocuk mıştır. Bunun üzerine Niyazi kahveden opera binasından nakil . 23,40 çingene orsaat 21 de Piyesleri serisi bastırmıştır. Evvelce ise çıkarılmıştır. Bundan muğber olan NiZozo Dalmas kestrası 24,05 ingilizce haberler 24,10 bu mevzuda yalnız Akagündüzün ba azi kahveci Hayrinin yanında çırak dans plâkları 1,10 haberler. zı küçük yazıları vardı. BUKREŞ: ve Tomakosla :ık eden Bekiri bıçakla ölüm derece orkestra Birinci piyes Muallâ Senai ve Münir ;inde yaralamıştır. Suçlu yakalanarak E N A Y İ L E R ler 18.05 19,15 orkestra19,05 saat, hava, haberkonseri, konferans . Hayrinin yazdığı «Küçük Paralar» adlı ;ahkikata başlanmıştır. son günleri 20,15 musiki 20,40 kitablar ve mecmua bir perdelik bir eserdir. Geçen sene lara dair 20.45 gramofon, konferans 21,15 Berlinden naklen opera yayını 23,05 Ankara Halkevinde oynanmış ve rağ•Bugünden itibaren A S R î gece konseri . 23,50 fransızca ve almanca bet görmüştü. Kültür Bakanhğmın «ilk haberler 24 son haberler 2 büyük filim 2 hakikî zafer okullarm büyük ve orta derece okullaLONDRA: Istanbul halkının sevimli artistleri rın ilk sınıflarında oynatılmak üzere> Rakibsiz artist 21,15 saat, haberler, hava, iktısadî ha beğendiği bu eseri bu sene yurdumu PAULA WESSELY ve berler 21,35 dans orkestrası 22,05 şan ve LiONEL ATVViLL orkestra konseri 23,05 piyes 23,45 şan un birçok köşesinde oynamak kabil WıLLY FORST konseri 23,55 orkestra konseri 24.05 saat, olacak ve bu suretle Tasarruf Haftasıhaberler, hava, spor, konuşma 24,30 dans nm küçükler muhitinde de manası daorkestrası 1,35 haberler ve saire 1,45 kıMacera ve sergüzeşt filimlefilminde şarkı söylüyorlar ve ha iyi anlaşılacak ve rağbeti artacaktır raat. rinin en kuvvetlisi dans ediyorlar PARİS [T. T. P.]: ki; bu, maksada yaklaşma yolunda a 19,05 orkestra konseri 19,35 konuşma ' ılmış büyük bir adım olacaktır. mtm 20,05 konser . 20,35 havadis 20,45 konse* 24 kânunuevvel Noel ve 31 kânunuevvel Yılbaşı geceleri İkinci piyes «Yeni Ağustosböceklerile rin devamı 21.43 orkestra konseri 22,05 musiki konuşması 22,35 Strasburgdan Karmcalar» adlı Münir Hayrinin bir nakil 24.35 haberler, hava. perde dört tabloluk bir eseridir. için hazırlanınız ve ROMA: Uçüncü piyes «Haftamızı Oynuyo 20,25 yabancı dillerde haberler 21,10 ruz» adlı gene Münir Hayrinin bir persaat, haberler hava 21,35 faşizm haber leri 21,45 piyes: Bir fincan çay 22,20 ,âdelik bir eseridir. dansing lokantalarında sofralarınızı temin ediniz. Her iki dansing yipzigden naklen opera yayını 23,15 dans Bu üç piyesten ilki, gencleri büyük ayni idare altındadır. Ayni eğlenceler, ayni yemekler, görülmemiş musikisi, istirahat esnasında haberler davalara alâkadar etmek için yazılmış, numaralar, kotiyonlar, kıymetli hediyeler, büyük çiçek büyük ekonomi meselelerini onların muharebeleri, konfeti ve serpantiler... özleri önüne sermek gayesile hazırlanmıştır. Hususî taam fiatları: Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar • dır: Ikincisi sevimli bir hayal âlemi içinMAKSİM'de 400, GARDEN'de 500 kuruş İstanbul cihetindekiler: de tasarruf terbiyesi vermek gayesile Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (Eş|Kayid muamelesine bugünden başlanmıştır. tertib edilmiştir. ref Neşet), Bakırköyde (Merkez). Beyazıdda (Haydar), Eminönünde (Hüsnü Hay « Üçüncüsü de çocuk gözlüğü ile Yerli Gökleri paralıyan tayyareler Dalgaları yaran dritnotlar... dar), Fenerde (Arif), Karagümrükte (A Vlallar Haftası hâdiselerinin görülüşü rif), Küçukpazarda (Hikmet Cemil), Sa Kaynak ve çılgınlık dolu genclik... incelenirken bir taraftan da çocuklara matya Kocamustafapaş'ada (Rıdvan), Şehbilhassa etraflarında bulunan kullan remininde (Nazım), Şehzadebaşında (A • saf). dıkları eşyaya karşı borclarmı hatırlatBeyoğlu cihetindekiler: mak gayesi güdülmüş çok şen bir eserMemleket... Şeref... Bayrak,... Vazife hissini bütün Galatada (Mustafa Nail), (Yeniyol), Hasdir. gönüllere aşılıyan büyük bir şaheser. köyde (Barbut), Kasımpaşada (Vasıf), Bilmem kurumun faaliyetini, gayreRUBY KEELER DiCK POWEL LEWiS STONE Merkez nahiyede (Galatasaray), (Matko viç). Şişlide (Asım), Taksimde (Kükçiyan), ini ve tabiatile muvaffakiyetini gös (Zafiropulos), (Ertuğrul). termek için bir kelime daha ilâveye lüÜsküdar. Kadıköy ve Adalardakiler: İlâveten: 1 Büyük Millet Meclisinin açılma töreni ve Ulu zum var mı? Büyükadada (Merkez), Heybelide (Yu önder Atatürkün irad buyurdukları son nutuk. 2 Ankarada suf), Kadıköy Pazaryolunda (Merkez), Modada (Faik Iskender), Üsküdar AhmediyeCumhuriyet bayramında yapılan muazzam resmigeçid. <1e (Ahmediye). TAKSIMDE SiNEMADAi Bir Aşk Böyle Bitti İKİ YÜZLÜ KATİL REVEYONLARI ve M A K S İ M GARDEN NÖBETÇİ ECZANELER DONANMA GELİYOR Bugün S A K A RY A (Eski Eltıamra) sinemasında YENİ ESERLER Lokman Hekim Maruf dahiliye mütehassısımız Dr. Hafız Cemal, Lokmanhekimin çıkar makta olduğu bu mecmuanm 6 ncı sayısı gene çok güzel mündericatla intişar etmiştir. Bu nüshada doktorun kendisinden başka Dr. Haydar İbrahim Aydar, profesor Dr. Mahir Tokay, profeör Dr. Atıf Şakir, Dr. Cevad Tahsin Tin, Dr. Ahmed Asım Onur, Dr. M. îhan Ali ve Cevad Nurinin de çok isti Ladeli yazıları vardır. • Doktor Hafız Cemal, Şeker Bayramına ve Tasarruf Haftasma da raslıyan bu nüshanm başında, arasına mizah ta :arıştırdığı bir tebrik yazmıştır. Kari erine teselli şifasından da hisselendir mek istiyen bu yazıda ezcümle şöyle demektedir: «Bayrammız mubarek ve kutlu ol sun! Ömrünüz uzun ve mutlu olsun! Tayyare piyangosunun her keşidesinde, ve bahusus yılbaşı çekişinde en büük ve orta ikramiyelerin (evvelâ can, sonra canan!) fehvası hilâfına olarak, evvelâ size, sonra da bana vurması Cenabı Allahtan niyaz olunsun! Her işiniz muvaffakiyetli ve ulu olıun! Çantalarınız Cumhuriyet evrakı nak;iyelerile dolu olsun! Bankalardan ala:ağmız cüzdanlar, kumbaralar Cumhu•iyetin gümüş paralarile dolsun! Kızılaya, Hilâliahmere, Himayeiet al cemiyeti denilen Çocuk Esirgeme Kurumuna, Tayyare ve Veremle Mü cadele cemiyetlerine aid defterlerde azalığınız ve iane paralarınız bulunmuş Isun! Ruhun gıdası ve sinirlilerin en bü p ük ilâcı olan teselli ve kuvvetli ma neviyata ilâve edeceğiniz alaturka ve alafranga müzikle beraber operetli, gaelli, şarkılı, sazlı, kemanlı ve udlu olun! Cebleriniz, kasalannız çil çil altın arla lebaleb, dolmuş bulunsun!» Lok man Hekimi karilerimize tavsiye ederiz. P. ZATi SUNGUR r BUYUK VEDA PROGRAMI t • • • SON 2 GUN 25 ARANYOSSY RAJKO ÇOCUK ÇİNGENE 0RKESTR4SI Yalnız YARIN ve ÖBÜRGÜP TEPEBASI GARDEN'de son konserlerinî veriyorlar Bir kere daha görüp alkışlamak fırsatını kaçırmayınız. Uzak yerlerde oturanlar: Saat 17 de tekmil numaralarla birlikte MATİNE Cuma, cumartesi, pazar matine ve süvare FİATLARDA MÜHİM TENZİLÂT Ramazanda gösterdiği numaraların en mühimlerini takdim eyliyecek ve müşterilere ücretsiz hediyeler takdim ederek bazı sırlarını İFŞA EDECEKTİR. Localar: 150, 200, balkon birinci 40, talebeye 25, mevki 30, talebeye 20, dühuliye umumî 20 kuruş. Sayın ve sevgili müşterilerimizin arzularını yerine getirdiğine kani olan müessesemiz bu fırsatı kaçırmamalarını kendilerine tavsiye eder. Halk Opereti Ferah Sinema Halkımızın sevgilisi Fiatlarda zam yoktur. Siz burada ha? Ne tesadüî! Hem hiç değişmemişsiniz. Ben Brezilyadan Taksimdeki Maksim varyete tiyatrogeliyorum. Orada operakomik şarkılan îunda temsillerine devam eden (Halk söyledim. Beş sene Brezilyada kald:m... Opereti) her zaman olduğu gibi bay Çok değişmiş miyim? ram günleri de cidden büyük bir rağ Eskisinden çok daha güzelsinh. bete mazhar olmuş, mütemadiyen al Muhaveremiz burada kaldı. Perde akışlanmıştır. rası bitmiş, artistlerin ikinci perde için Repertuannda yerli, ecnebi bir çok sahneye çıkmalan zamanı gelmişti Roz, peni ve birbirinden güzel eserler bu beni ertesi gün için evine çağırdı ve elimi unan Halk Opereti umumî arzu ve takuvvetle çıkarak: eb üzerine önümüzdeki pazartesiye ka Mutlaka beklerim, dedi. Size söydar Enailer operetini oynamakta de liyecek çok şeylerim var. İşte, hikâyemin muamma dediğim kıs vam edecek ve pazartesi akşamı Adana ! elâketzedeleri menfaatine vereceği bümı burada başlıyor. rük bir müsamere ile programını de Ertesi gün onun dediği saatte, tiyatro aylardanberi hazırladığı ya yakın bir sokaktaki evine gittim. Roz, jiştirerek bana kapıyı bizzat açtı. Onu, karşnıda, Eski hamam eski tas) operetine baş mavi penivarı, dağınık sarı saçlan Te bo ıyacaktır. Adana felâketzedeleri menfaatine büyük bir müsamere verecek M A R THA Parisli Şantöz en son ve en güzel filmi EGGERTH'in MtıLtlV Sinemasında muvaf^akiyetlerle devam ediyor Çölde Bir Türk Genci Eğlence Neş'e Kahramanlık Aşk, sergüzet ve NEFİS TÜRK MUSİKİSİ İ P E K. sinemasında harikalı bir muvaffakiyetle gösteriliyor. Bugün TÜRK binemasında : JAIVJES CAGNEY ve PAf OBRiEN'in ( Fransızca ) Büyük muvaftakiyetle devam ediyor. • B M ^ M H M H M B M Bugüne kadar yapılan Türkçe Sözlü ve Şarkılı filimlerin seyirci rekorunu kıran Hlm : r İŞTE BAHRİYELİLER I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog