Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

18 Birincikânun 1936 CUMHURÎYET Hâdiseler arasında SON HABERLER... Avrupa bir süngü ormanı haline gelmiş TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE Spor ve kültür A nkarada olduğu gibi îstanbulda "^^da büyük bir stadyom yaptırılacağmı öğreniyoruz. Yurdun her bucağında bir değil, bin stadyom yaptırılmasını çok görenlerden değiliz ve bu kararı hem spor, hem de imar bakımından alkışlamağa hazırız. Fakat hükumetin bugüne k&dar halis bir niyetle spora feda ettiği milyonlar, bu sahada beklediğimiz tekâmüle hizmet etmiş sayılabilir mi? Dürüst bir sporcu da bizimle beraber «Hayır!» diyecektir. Yaz ve kış Olimpiyadlannda olduğu kadar öteki maçlarda, yeryüzünün en zayıf takımlarile yaptığımız maçlarda da aldığımız neticeler, hiçbir zaman, hükumetin fedakârlıklarım karşıhyacak bir nisbete varmamıştır. Niçin? Eski bir davaya tekrar geliyor ve bu mevzuda binbir defa yazdıklanmızı bir daha tekrarlıyoruz: Spor yalnız vücudle değil, kafa ile de yapılır ve olgun, kıvrak, pişkin bir zekâdan emir almıyan adaleden muvaffakiyet beklemek abestir. Yabancılarla yaptığımız maçlarda ve müsabakalarda bizi cüsse ve adale üstünlüğünün değil, hünerin, tekniğin ve her zekâya aid kalitelerin yendiğini biliyoruz. Niçin böyle? Çünkü Avrupalının kültür ve teknik seviyesi yüksektir, çünkü Avrupada gencliğin terbiyesine ayaktan evvel kafadan başlamr. Bizse vücudün zekâdan ayrı, kendi başına buyruk, insiyaklarla coşan ve kımıldıyan müstakil bir otomot olduğunu sanıyoruz ve bütün spor terbiyesini antrenmandan ibaret farzediyoruz. Türkiyede spor gencliğinin zekâsından hiç kimse şiiphe edemez; fakat bu zekânın umumî kültür ve terbiye yolunda pek az işletildiğini de hiç kimse inkâr edemez. Bu genclik, spor sahasında bile, aradığı muvaffakiyeti stadyomdan evvel kütübhanelerde bulacağını henüz öğrenmemiştir, bilmiyor ki Avrupada stadyomlar kadar kütübhaneler de hıncahınc doludur ve Avrupalının muvaffakiyeti yalnız ayağından değil, başından da gelir. Ben futbolcu veya atlet allâme olsun, maç veya müsabaka antrenmanından evvel kırk cild kitab yutsun demiyorum; bu yazımı okuyanlar arasında sporcular da bulunabileceği için mümkün olduğu kadar sade ve açık yazmıya çalışıyarum; maksadım ilim değil, zekânın umumî kabiliyeti ve kültürdür. Bunlar başka başka şeyler. Gencliğin bu kabiliyetini ve kültürünü artırmak için ne yapıyoruz? Kitab? Hani Avrupa kütübhanelerini tıka basa dolduran genclik? Bunsuz olmaz. Bunsuz, yani kültürsüz; kültürsüz, yani kafasız hiç birşey olmaz: Ne ilim, ne teknik, ne de »por. Her stadyomun yanıbaşına bir kütübhane açmak ve ikisini de birbirine azçok yakın bir kalabahkla doldurmak! îşte tam bir terbiyenin şartı. Ispanya harbi hükumet lehine inkişaf ediyor Ihtilâlcilerin ilk safmda Alman askerleri harb ediyorlarmış Ispanya dahilî harbi son iki gün zar resmî tebligat gelmeğe başlamıştır. fında hükumetçiler lehine bariz bir şekil Alman kruvazörü bir tngiliz almış bulunmaktadır. Madridden verilen gemİ8İni durdurdu bir habere göre ihtilâlcilerin Madrid ö Cebelüttarık 17 (A.A.) City of nündeki bütün tazyikleri sona ermiş bu Oxford adındaki Ingiliz vapurunun kaplunmaktadır. Ve 80,000 kişiden mürektanı, Portekiz sahilleri açıklanndan gekeb olan ihtilâlci kuvvetler şimdiye ka çerken «Deutschland» ismindeki Alman dar 25,000 maktul vermişlerdir. harb gemisi tarafından vapurun durdu Ihtilâlciler en son ve en şiddetli hü rularak nereden gelip nereye gitmekte cumlarını evvelsi gün yapmışlar ve bu olduğunun sorulmuş ve bu malumat alınhücum da akametle neticelenmiştir. Hadıktan sonra vapurun serbest bırakılmif vas ajansı bu şiddetli muharebe hakkın olduğunu beyan etmiştir. da şu tafsilâtı vermektedir: City of Oxford, Yakınşarka hamule Hükumet kuvvetleri, Madridin gar binde asilerin Boadılla'ya karşı yapmi| ile Liverpol'dan hareket etmişti. Vapur, oldukları bir taarruzu püskürtmüşler ve burada kısa bir zaman kalacaktır. Amerikanın tavassutu bir kilometro kadar ilerlemişlerdir. Düşmanın taarruzu, görülmemiş dereBuenos Aires 16 (A.A.) Ame cede şiddetli olmuştur. Asiler, son dere rika İttihadı konferansı, Ispanyol mille cede modern silâhlar kullanıyorlardı, tine hitaben, harbe nihayet verilmeğe damüfrezeleri fevkalâde talim ve terbiye vet eden bir beyanname kabul edecek görmüş efraddan mürekkeb bulunuyor tir. du. Milisler, ilk safların tamamile Al Şimdiye kadar 120 hükumet manlardan mürekkeb olduğunu beyan tayyaresi düşürülmüs etmektedirler. Paris 17 (A.A.) Asi karargâhı On gündenberi ilk defa olarak asile nın bir istatistiğine göre lspanyada dahirin tayyareleri, dün öğleden biraz sonra lî harb başlıyalıdanberi hükumetçilere payitaht üzerinde bir uçuş yapmışlardır. aid 120 tayyare düşürülmüştür. Bunlar18 maktul ve 50 yarah vardır. 18 bom dan 69 u Fransız, 1 7 si Ingiliz ve mütebardıman tayyaresile 27 avcı tayyaresi, bakisi de Sovyet menşelidir. Bu tayya bu harekete iştirak etmiştir. Bu hava firelerin büyük bir kısmı îspanyada takıl losu, Pozuelo mıntakasına ve Princesa miştir. köprüsü yakınında kâin kışlada ve Cu General Franko asker tophıyor atro Caminos mıntakasına da bomba lar atmıştır. Talevera 17 (A.A.) General Hükumetin on beş avcı tayyaresi, he Franco'nun bir emirnamesile 1931 sınımen havalanarak asi filoyu kovalamış ve fının ihtiyat subay ve assubayları beş gün bunlardan ikisini düşürmeğe muvaffak içinde mahalli müretteblerine gitmeğe davet olunmuşlardır. Bunlar, silâh altına olmuştur. Diğer taraftan şimal cephesinde hü çağırıldıklan takdirde mezkur sınıfın askumetçi kuvvetlerin ilerledikleri ve hatta kerlerine talim ettireceklerdir. Burgos'a 9 kilometro kadar yaklaştıkları Müthiş bir hava hücumu haber verilmektedir. Moskova radyosu Madrid 17 (A.A.) MiHî müdada hükumetçilerin Oviedo şehrinf muhafaa komitesi bugün öğle üzeri aşağıdaki sara ettiklerini bildirmektedir. Fakat bu tebliği neşretmiştir: son iki havadis henüz teeyyüd etmiş de «Hükumet kuvvetlerinin aşılmaz bir ğildir. mania teşkil ettikleri Baodilla mıntaka Ispanyanın hertarafmda soğuklar devam ediyor. Bazı yerlerde bir metroyu sında asiler hücumlarına devam ederlerbulan karlar ihtilâlcilerin hareketlerine ken hükumet kuvvetlerini diğer mınta kalarda kabil olabildiği kadar tutmak mâni olmaktadır. için asiler 24 saattenberi Madridin her lspanyada harbeden Almanlar tarafmda şiddetli bir tazyik yapmakta Londra 16 (A.A.) Mançester dırlar. Guardian gazetesine göre, lspanyada Sonhava muharebesi muhasematın bihizmet eden Alman askerlerinin ana ve dayetindenberi cereyan edenlerin tay babalan, oğullarmın askerî talim ve terbiye almak için meçhul bir yere gönde yare adedi itibarile en mühimmi olmuşrildiklerinden haberdar olmuşlardır. Bun tur. Asilerin üç motörlü 20 Yunkers lara mektub ve telgraflarını Berlin posta bombardıman tayyaresi ve 28 Heinkel merkezlerine 10 numara altmda gönder avcı tayyaresi bu muharebeye iştirak etmiş ve hükumetin 25 avcı tayyaresi bunmeleri bildirilmiştir. Bu askerlerin ana ve babalanna, 0 ları harbe tutuşmaga icbar etmiştir. Geğullarının manevralar esnasmda ölüm de rek asilerden gerek hükumet kuvvetlerinrecesinde ağır yaralar aldıklarına dair den beşer tayyare düşmüştür.» |HEM NALINA MIH1NA Sağlam mal çıkartmak için rtırma ve Yerli Malı Haftasında, yerli mallardan bir defa daha bahsetmek fazla olmaz, sanırım. ilk yazımda, bundan sonra, artık millî endüstrinin her şubesi için «sağlam ve ucuz» mal çıkarmanm prensip olması lâzım geldiğini söylemiştim. Yerli malların sağlamlığını temin etmenin ilk akla gelen çaresi bütün müesseselere bir alâmeti farika, bir marka kabul ettirmek, yerli mallara Avrupa damgası vurulmasını yasak etmektir. Aldığınız bir mal çürük çıkarsa, üzerindeki fabrika markasına bakar bir daha almazsınız, sağlam çıkarsa o rnarkayı ararsınız. Böylece sağlam mal çıkaranlar rağbet kazanırken çürük iş yapanlar da müşteri bulamazlar. Halkm bir markayı araması, ona rağbet etmesi, yahud aksine «bırak şunu, çürüktür» demesi, nihayet bir ticaret ahlâkı da yaratmıya sebeb olur. Sanayicileri, temiz ve sağlam mal çıkarmıya sevkeder. Halk ta, bu sayede, o kadar büyük fedakârlıklarla teessüs eden millî endüstrinin kendisine, hiç olmazsa, sağlam ve emniyete değer mal verdiğıni görerek yerli malına daha çpk rağbet eder. Yerli mallara Avrupa damgası vurulması ise, büsbütün fena birşeydir. Çünkü müşteriyi iki defa aldatır. Gerçi, ecnebi malı arıyanlara bu çifte aldanma, bir cezayi seza addolunabilirse de, buna hem ticaret ahlâkı bakımından, hem de millî endüstrinin inkişafı itibarile göz yummak doğru değildir. Yerli mallarına ecnebi firmaların markasını vurmak sağlam ve temiz iş çıkanlmasma da mânidir. Çünkü, bu mallar, dayanmazsa, onlan yapanlara hiç bir zarar gelmez. Zarar gelmeyince de, fazla masraf edip sağlam mal yapmıya ihtiyac hissedilmez. Herhalde, yerli mallann cinsini iyileştirmek için, bütün yerli malı yapan müesseselere bir alâmeti farika kabul ettinneK ve bunu bütün yaptıklanna koydurmak gerektir. Bu, ayni zamanda, sağlam ve temiz iş çıkaranlar için de bir mükâfat lur. Fransız Radikal partisi icra komitesinde M. Daladier dikkate şayan sözler söyledi Paris 17 (A.A.) Radikal sosyalist fırkası icra komitesinde beyanatta bu lunan M. Daladier, Fransanın içtimaî ve haricî vaziyetini gosterir bir tablo yapmıştır. M. Daladier demiştir ki: < İmtiyazların müdafileri, düçar oldukları akibote razı olmalıdırlar. İç timaî ıslahat, çalışkan kütlelerin ümidlerine, orların adalet kaygularına o dere cede tevafuk etmektedir ki, bunları tahrib etmek kimsenin elinde değildir. Bu ıslahat, bizzat cumhuriyetin bün yesine dahil olmuştur.» M. Daladier, bundan sonra bir çok kalkmma alâimini gözden geçirmiştlr. İşsizler miktarının eksilmesi, iflâslar miktarının fevkalâde tenakusu, ziraî mahsulâtm kıymet kazanması, yüklü vagonlar miktarının mühim surette artması. Hatib, sözüne devamla demiştir ki: « Fransanın her halde İngiltere ile Amerikanın nail oldukları refah dere cesinde geniş bir refaha kavuşacağına, eminim. Fransa ile İngiltere, buhranm başlangıcından evvelki tarih olan 1929 senesindeki refah alâimine, hatta bazı noktalarda fazlasile malik bulunmak tadırlar.» M. Daladier, bundan sonra milletin müdafaa kuvvetini çok yüksek bir dereceye çıkarmak ve devamlı bir içtimaî sulh vücude getirmek lâzım olduğunu beyan etmiş ve şöyle demiştir: « Çünkü Avrupa, bir süngü ormam haline gelmiştir. Dünya, bu sene tesli hata 200 milyar tahsis etmiştir.> Halkçılar cephesinin haricî siyase tinden bahseden M. Daladier, Fransa nın İngiltere ve Amerikaya olan tema sının her zamandan daha sıkı ve Küçük İtilâfla olan münasebetlerinin her za mandan daha dostane olduğunu söyle miştir. Fransanın ne kadar askeri var? Paris 17 (A.A.) Radikal sosyalist partisi icra komitesinin dünkü celsesinde Daladier millî müdafaa hakkında demiştir ki: € Kabine toplantılarında askerlik müddetinin veya teslihat masraflarının azaltılması mevzuu bahsolmamıştır. Askerlik hizmeti bugünkü şeklinde Fransaya altı yüz bin kişilik bir ordu temin etmektedir. Bunun 150 bini şimalî Afrikada ve 50 bini de diğer müstemlekelerdedir. Fransa için yapılacak şey tamamiyeti mülkiyesini muhafaza etmektir. Bu ise bazı fedakârlıklara katlan maksızın elde edilemez.> Büyük bir telefon projesi hazırlandı Bütün köyler telefonla birbirine bağlanacak Ankara 17 (Telefonla) Memleke tin her tarafı, köylere varıncıya kadar telefonla birbirine bağlanacaktır. Bu yolda, uzun uzadıya yapılan tetkikler neticesinde bir proje hazırlandı; proje şimdiki halde, memleketin her bakım dan müstacel ihtiyaclarmı karşılıya oak, fakat şehirler ve köyler arası tele fon şebekesinin mütekâmil bir tasla ğını da kurmuş olacaktır. Mevziî ola rak yapılmış şebekelerin ana şebekeye bağlanması işine bundan sonra başla nacaktır. Memleketin bir çok yerlerinde tele f. n tesisatı esasen mevcuddur. Bunla rın hemen hepsi muhtelif resmî mües seseler tarafından tesis edilmiş hizmet hatlarıdır. Projeye göre, mevcud tesisat, devlet ınuhabere hatlan tarzında esaslı surette ıslah ve takviye edilecek, yeni san traller kurulması ve yeni tesisat ilâvesile lüzumu kadar genişletilecektir. Telefon tesisatı hiç mevcud olmıyan yerlerde de lüzum görülen tesisat yeniden yapılacaktır. Avam Kamarası Türk • Ingiliz ticaret muahedesini kabul etti Londra 16 (A.A.) Avam kamarası yeni Türk Ingiliz kle ring anlaşması hakkındaki hazine kararnamesini tasvib eden karar suretini reye müracaat edilmeksizin kabul etmiştir. Çin ihtilâlcileri muhasara altında Japonya Çin hâdiseleri karşısmda bitaraf kalmağa karar verdi Şankhay 16 (A.A.) Hususî bir kaynaktan alman malumata göre, hüku met kıtaatı Sianfu'yu muhasara etmiştir. Nankin 16 (A.A.) Nankin şehrin de örfî idare ilân edilmiştir. Akdeniz işinde İngiltere ve İtalya anlaşıyorlar " [Baştarafı 1 inci sahifedei Nankinde örfi idare Çin matbuati asilere muarız Şankhay 16 (A.A.) Çin matbuati, Romanya Hariciye Nazırı ilk defa olarak, müşterek bir beyanname neşrederek hükumetin iç ve dış siPariste yasasını tasvib, Çan Kay Şek'i milParis 17 (A.A.) M. Antenesko bu letin baslıca istinadgâhı olarak ilân ve raya gelmiş ve M. Delbos tarafından ka Şang Sueliang'ı Çank Kay Şek'i bul edilmiştir. tahliyeye davet etmektedir. Romanya Hariciye Nazırının Japonya ademi müdahale ziyaretleri siyaseti güdecek Paris 17 (A.A.) M. Delbos, Hari Tokyo 16 (A.A.) Domei ajansı bilciye Nezaretinde M. Antonesco'ya bir diriyor: öğle ziyafeti vermiştir. Öğleden sonra Hirota, Arita, Teanşi ve Nagano bu M. Blum, M. Antonesco'yu kabul et sabah son alınan malumata göre, Çin miştir. vaziyetini tetkik ve zannolunduğuna İsviçrede Cumhurreisi seçimi göre Çin hakkında' müteyakkız bir intiBerne 17 (A.A.) M. Motta, 1937 se zar ve ademi müdahale siyasası takibinesi için yeniden İsviçre Cumhurreisi ne dair olan kararı teyid eylemişlerdir. intihab edilmiştir. Fransa ile doğrudan doğruya müzakereler başlarken [Başmakaleden devami PEYAM1 SAFA İngiliz saraymda Yeni Kral, an'aneleri iade ediyor Londra 17 (A.A.) Muhafazakârlar mehafili, Kralın her sahada babası tarafından çizilmiş olan yolu takib etmek arzusunu izhar etmiş olduğundan dolayı memnuniyet beyan etmektedirler. Bu rrehafil, Kralın Lord Wigram'ı kendisine daimî müşavir yapmasma büyük bir mana ve kıymet atfetmektedirler. Lord Wigram, Beşinci Jorj'un hususî kâtibliğinde bulunmuştur. Nihayet bu mehafil, bundan böyle Kralın yarış ahır lannm Beşinci Jorj zamanmda olduğu gibi idare edileceğinden ve Balmoral ve Sandringham şatolarının eski müstah diminine kavuşacağmdan ve eski kaıdelerle idare olunacağından dolayı memnuniyet göstermektedirler. Londra 17 (Hususî) Nankin hükuÇeki Karlin îzmirde de meti asi General Çeng Zu Lien'e karberabere kaldı şı yeni kuvvetler göndermeğe karar îzmir 17 (Hususî) Buraya gelen vermiştir. Bu knvvetlere bizzat HarbiÇeki Karlinle Göztepe arasında oynanan ye Nazırı kumanda etmektedir. maç 1 • 1 berabere bitmiştir. Çekler yaMareşal ŞanKayŞek'in el'an asilerin rm Altayla karşılaşacaklardır. elinde esir bulunduğu ve berhayat olBalkan antantı ihrac banka duğu resmen haber verilmektedir. ları müdürlerinin toplantısı Diğer taraftan Başvekil M. Kun ile Atina 17 (A.A.) Balkan artan Çin Bankası müdürü M. Sun'un esir tmı teşkil eden dört devletin ihraç ban Mareşalı kurtarmak için asilerle müzakaları müdürlerinin konferansı bugün kereye memur edildikleri söylenmek Yunan bankası merkezinde açılmıştır. tedir. Mısır tahvilâtının keşidesi Konferansta para vaziyetinden sonra Kahire 17 (A.A.) Yüzde üç faizli Mareşal Şan Kay Şek'le beraber e On dört yıldır neye sustuydunuz? Balkan antantı devletleri arasındaki ik sir düşen bir general mareşalin bir mek ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tahDiyebilir. villerinin dünkü çekilişinde: tısadî münasebat ve bu münasebaun in • tubunu hâmilen tayyare ile Nankine Kaldı ki bu meselede biz on dört yıl1903 senesi tahvillerinden 762,857 nukişaf ve tarsini çareleri de tetkik oluna hareket etmiştir. maralı tahvil 50,000, 1911 senesi tahvil dır hiç susmuş ta değildik. Cumhuriyet caktır. lerinden 54,979 numaralı tahvil 5,000 hükumetinden başka Türk efkârı umumıBüyük bir harb arifesinde Avusturyada Alman gazeteyesi on dört yıldır bütün heyecanile bu Nankin 17 (A.A.) Asiler hükumet frank ikramiye kazanmışlardır. leri memnu meselenin adım adım peşindeydi. takviye kıtaatının gelmesi üzerine, Viyana 16 (A.A.) Alman gazete Siangfu'nun 25 kilometro batı şimalinFarzı muhal olarak on dört yıldır susParis 17 (Hususî) Paris borsasmm lerinin Avusturyada satılması yasağı muş olsaydık bu Fransa için meseleyi de bulunan Sienyang'ın muhasarasını bugünkü kapanış fiatları şunlardır: üç ay uzatılmıştır. Londra 105,15, Nevyork 21,39 1/4, baska türlü telâkkiye bir sebeb mi teşkil kaldırmışlardır. Balkanlarda fena havalar Berlin 862, Brüksel 362, Madrid , Ams edebilirdi? Alacakh geniş, insaflı ve heEsirlerden biri b'ldü terdam 1169, Roma 112,60, Lizbon 95,45, sablı hareket ederse borclu borcundan Atina 17 (Hususî) Bütün BalkanNankin 17 (A.A.) Sianfu'da tutulan Cenevre 491,87 1/2, bakır 50 1/4 51, kurtulmak mı lâzım gelir? Fransa ahden larda hüküm süren fena havalar dolayısile Londra, Berlin, Varşova, Atina 10 rehineden biri olan Şaoynanşung'un kalay 236,15, altın 141,05 1/2, gümüş lskenderun Antakya ve havalisinin bize 21 5/16. hava postaları tatil edilmiştir. öldüğü resmen bildirilmektedir. karşı tam ve kâmil muhtariyetini kendi Asilerle müzakere günün birinde herhangi bir dava çıkar da orada delil olarak kullanırız diye yazmadık. Onun için Türk matbuatınm on dört senedenberi bu mesele etrafında zaman zaman kopardığı feryadlann hiç olmazsa M. Vienet'yu tekzib edecek kadar kuvvetli bir mevki ve kıymeti vardır. Bütün^bir samimiyetle ilâve edelim ki biz bu neşriyatımıza kendi hükumetimizle de mücadele ederek devam edegelmişizdir. Çok sulhsever olan Türkiye Cumhuriyeti hükumeti Türk efkârının Fransız dostluğunu kıracak derecede tehyic edilmesinden endişe ediyor ve meselenin iki dost devlet arasında samimî konuşmalarla hallolunabileceği düşüncesinde bulunuyordu. Bu düşüncede Türkiye Cumhuriyeti hükumeti tarafından Fransız dostluğuna verilen kıymete büyük bir hisse ayırmak lâzımdır. Bu hususta kendi hükumetimizle bizim aramızdaki ihtiâfı açığa vurmakta da artık bugün beis kalmamıştır. Biz ahde müstenid hakların zamanlarmda ve sıralarında icab ederse şiddetle müdafaalannın dostlukları bilâkis muhafaza edeceği kanaatinde bulunanlardanız. Yoksa günün birinde işte böyle bir M. Vienot çıkarak adama: PARİS BORSASI ile Ingiltereye iltihak edeceğini ümid ettirmektedir. M. Edenin iki nutku Londra 16 (A.A.) M. Eden Avam Kamarasında bir suale cevab vererek demiştir ki: « Habeşistanda Ingilterenin temsili meselesi bir müddettenberi tetkik edilmektedir. Herhal ve takdirde Ingiliz hükumeti Habeşistan ilhakını hukukan tanımak fikrfnde değildir.» M. Eden, diğer bir suale cevab vere * rek demiştir ki: « Romadaki İngiliz işgüderi 12/9 tarihinde M. Ciano'yu görerek, verdiğim talimata tevfikan, batı Akdenizi statü * imzasile taahhüd etmiş değil midir? Hat kosunda her türlü değişikliğin İngiltera ta bu Türk bölgesine istiklâl alâmeti ay hükumetini çok sıkı bir surette alâkadar rı bir bayrak vermeği muvafık görecek edecek bir mesele teşkil edeceğini bildirkadar?.. miştir. Meseleyi hüsnü suretle halletmeği elM. Ciano, Italyan hükumetinin, ls « bette tercih ettiğimiz için bugün mazi panya ihtilâlinden ne önce, ne de sonra, nin bu hakikatleri üzerinde fazla ısrar et Akdeniz statükosu hakkında hiçbir mümeğe lüzum görmüyoruz. Yanlış yoldan zakereye girişmemiş ve girişmeğe de nidönmek için Fransaya eşsiz bir fırsat ve yeti olmadığını işgüdere temin etmiştir. Bu husus, italya Bahriye Nazın taraimkân verilmiş oluyor, ve Milletler Cemiyeti de bilhassa bunu teşvik ediyor: fından İngiliz deniz ataşesine teyid ediliki dost memleketin kendi aralarında uz diği gibi Londradaki İtalyan büyük elçisi tarafından da muhtelif vesilelerle buna laşmaları için. Biz îskenderun Antakya ve havalisi benzer teminat verilmiştir.» Londra 17 (Hususî) Avam Ka * nin Türkiyeye ilhakını istemiyoruz. Samarasının bugünkü toplantısında bazî dece bu Türk bölgesinin muahedelerde meb'uslar Akdeniz meselesi hakkında bütün ciddiyetile öyle istihdaf edilmiş İtalya ile İngiltere arasında akdi mutaolduğu veçhile kendi mukadderatma sasavver bulunan anlaşma hakkında hükuhib kılınmasını istiyoruz. Fransa ile Türmetten malumat istemişlerdir. kiye bu nazik ve bizim için hayatî işi Hariciye Nazırı M. Eden bu suallere hatta Suriyeyi de fazla şikâyetler içinde cevaben demiştir ki: boğulmağa bırakmıyacak bir hal şekline « İngiliz ve İtalyan hükumetleri aisal edebilirler. Fransanın siyasî kiyase rasında bu hususta noktai nazar teatisine tile Türk dostluğuna verdiği kıymetin de devam edilmektedir. Ancak şimdilik bu recesini burada göreceğiz. mesele hakkında beyanatta bulunacak YUNUS NADÎ vaziyette değilim.» Ras tmru esir oldu Londra 17 (Hususî) Romadan' bildirildiğine göre, gaYbî Habeşistanda, Gore mmtakasmda teşekkül eden Habeş hükumetinin başında bulunan Ras İmru Atatürkün Ankaraya ayak bastıkları gün olan 27 kânunuevvel, bu sene de ilerliyen İtalyan kuvvetlerinin eline esir Ankarada kutlulanacaktır. Ankara Hal düşmüştür. Garbî Habeşistanda îtalyankevi bunun için bir merasim programı lara mukavemet etmekte olan Ras İmru ile beraber 800 Habeşlinin de esir düşhazırlamıştır. tüğü bildirilmektedir. Ras Kassa'nın oğlu kurşuna dizildi Adis Ababadan Romaya bildirildiğine göre, Ras Kassa'nın, İtalyaya dehalet ettikten sonra bir İtalyan karako luna hücum eden oğlu Unando Vesse^n Evlenmişlerdir. mağlubiyete uğramış ve kurşuna dizile Istanbul. Birinci kânun 1936 rek idam olunmuştur. 4 Atatürkün Ankaraya ayak bastığı gün Dr. JULUS STERN Bayan RUTH BAUEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog