Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

r izmirde kurulan şefkat yuvası CUMHURİYET 18 Birincikânun 1936 İktısad Vekili bu akşam Pazar günü toplanacak Emlâkve Eytam Bankave mühim işler radyoda bir nutuk sında geçen hâdise İzmirin kadın erkek her sınıf işçisi bu teşekSon üç aylıklann tevzii esnasmda Emgörüşülecek söyliyecek Iâk ve Eytam Bankasmda Beş bin liraÖnümüzdeki pazar günü saat 10 da Bugün şehrimize gelecek olan îktıkülün azasıdır ve bütün derdlerinin lık bir açık tesbit edilmiştir. C. H. P. îstanbul İli kongresi toplana sad Vekili Celâl Bayar bu akşam îstanBanka; maaş almağa gelen eytam ve devasını da burada bulmaktadırlar bul radyosunda bir nutuk söyliyecektir. caktır. Kongreye 58 delegeden başka eramilin maaşlannı kolaylıkla dağıtabilŞehir Meclisi azaları, nahiye ve ocak iVekilin bu nutku millî iktısad ve tasarruf haftası münasebetile Türkiyenin iktısadî kalkmması yolunda yapılan hareketlerden bahsedecek ve haftayı kapıyacaktır. İktısad Vekilimizin söyliyeceği nutka, iktısadî ve malî mehafilde büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Celâl Bayar şehrimizde birkaç gün kaldıktan sonra Ankaraya dönecektir. mek için tertibat alarak tediyatı muhtelif veznelerden yapmaktadır. Bu muhteiif vezneler paralan serveznedar İzzetten almaktadırlar. Izzet, vak'a günü saat altıda bütün veznedarlara para tevzi etmiş bu meyanda Sermede de evvelâ 34,000 bilâhare 50,000 lira olmak üzere iki partide 84,000 lira vermiş, fakat 89,000 liralık bir makbuz almıştır. Akşam olup ta hesablar görülünce Sermedin hesabmda 5,000 liralık açık çıkmış, Sermed telâşa düşrnüş ve derhal çok samimî arkadaşı olan İzzete giderek (aman şu kasadaki paraları bir kere say, sen bana parayı verirken ben saymadan aldım. Benden 84,000 liralık makbu? yerine 89,000 liralık makbuz aldın. Bu işte bir yanlışlık olacak) demiş ve kasadaki paraların sayılmasından bir netice çıkmamıştır. Bunun üzerine işe banka müfettişleri, polis ve Adliye el koymuşlardır. Yapılan ilk tahkikatta veznedar lardan birine verilen para nevilerinden 500 liralıklann mahalli sarfı anlaşıla mamış olmakla tahkikat bu bakımdan deŞehrimizde bulunan Gümrük ve In rinleştirilmiştir. Tahkikat bayrama tesa • hisarlar Vekili Ali Rana burada bir haf düf ettiğinden vak'anın bugün aydınlata kadar daha kalacatır. Gümrükler Ve nacağı umulmaktadır. kili, buradaki ikameti esnasmda şehrimizde bulunan Gümrükler Umum müMÜTEFERRtK dürü Mahmud Nedim ve teftiş heyet leri reisi Muammerle birlikte Galataya Kubilây günü nakledilecek olan Gümrük Başmüdür 23 kânunuevvel Kubilây günü her selüğünün yeni teşkilâtı işile meşgul ola ne olduğu gibi bu sene de hem Ankaracaktır. da, hem de mahallinde kutlulanacaktır. îstanbul gümrüklerinin Galataya ta Yeni pasaport ve harç şınmasına cumartesi gününden itibaren kanunu başlanacak ve gümrükler yılbaşmda yeBüyük Millet Meclisi Dahiliye Encüni teşkilâtile Galatada faaliyete geçe cektir. Yılbaşmdan itibaren Galata ve meni yeni pasaport harç kanununu tetîstanbul Ithalât Gümrüğü müdürlük kike başlamıştır. Bu lâyihaya göre buleri kaldırılacak, yalnız yeniden bir it gün ecnebilere yalnız bir sene müddethalât gümrüğü müdürlüğü kurulacak le verilen ikamet tezkereleri 15 günlük, iki ve altışar aylık olarak ta verilebiletir. cek ve harçlar bu müddetlere göre alınacaktır. MALÎYEDE Bundan. başka ikamet tezkerlerinin her sene değiştirilmesi mecburî ola Yergi tahsilâtını kolaylaştırcaktır. mak için Lâyiha ile pasaport harçları da indiMaliye Vekâleti vergi tahsilâtını da rilecektir. ha pratik bir şekle koyacak yeni kanun Okmeydanında ok atma lâyihaları hazırlamaktadır. Bilhassa vergilere itiraz, temyiz ve icra işleri bir sporu yapılacak sistemde toplanacaktır. Beyoğlu Evkaf müdürlüğü Okmey danında eski millî bir sporumuz olan DENtZ IŞLERl okçuluğun ihyası için bazı tesisat vü cude getirmeğe karar vermiştir. Limana dair projeler îstanbul limanımn inkişafma aid proEski Nafıa müsteşarı öldü jeleri götürmek üzere Ankaraya gitmiş Eski Nafıa müsteşarı mühendis Bürolan Liman Umum müdürü Raufi Man haneddin vefat etmiş ve cenazesi ailesi yas şehrimize dönmüştür. Raufi Man makberesine defnedilmiştir. yas projeleri Vekâlete vermiş ve limaBürhaneddin uzun müddet Nafıa Unın yeni kadro ve bütçesini tasdik ettir mum müdürlüğünde ve Nafıa müste miştir. şarlığında, Şark şimendiferleri idare meclisi azalığında bulunmuştur. dare heyetleri, kaymakamlar ve mat buat davet edifmiştir. Bu seneki kongrede Parti îstanbul başkanı, ayni zamanda Vali ve Belediye reisi sıfatile de söz alacak, Parti işlerine dair uzun bir nutuk söyliyecektir. Muhiddin Üstündağın sözleri şehir cilik kısmmdan çok enteresandır. Başkan Partili yurddaşlara çalışma pren siplerini izah edecek ve îstanbulda Parti, vilâyet ve belediye bakımmdan ne ler yapılmış olduğunu anlatacaktır. Parti başkanı, Belediye reisi sıfatile Terkos suyunun korkusuz içilebilece ğini tebşir edecek ve 1937 den itibaren fakir halkın Terkostan asgarî bir para ile istifade edeceğini ve tesisatın fakir halkın evlerinde Terkos idaresi tara fından parasız yapılacağını bildirecek tir. 35,792 işçiyi çatısı altında barındınyor ( Şehir ve Memleket Haberleri Tasarruf haftası Parti kongresi 5000 lira ne oldu? Siyasî icmal Ingiltere Almanya B ngiltere Hariciye Nazırı M. Eden II ahıren söyledığı bir nutukta, bu devletin Almanya ile münasebatı hakkında mühim beyanatta bulundu. Bu nutuk Fransa Hariciye Nazırı M. Delbo sun Fransa ile Ingiltere arasında, bu devletlerden birisi kendi tahrik etmeksizin bir tecavüze maruz kaldığı takdirde ötekinin bütün kuvvetile yardıma koşacağına dair söylediği sözlerin bütün Avrupada uyandırdığı heyecanı teskin için söylenmiştir. Çünkü Fransız devlet adamınm sözlerinden İngilterenin Fransa ile askerî yeni bir ittifak yaptığı ve bunun da Almanyaya karşı hazırlandığı manası çıkarılmıştı. Ingiltere Hariciye Nazırı^ ortada yeni birşey olmadığını ve yapılan şeyin Al manya tarafmdan Rendeki gayriaskerî mıntakanın işgali üzerine bozulan Garbî Avrupa emniyetini tanzim için, yeni bir muahede akdedilinciye kadar, Fransayı açıkta ve himayesiz bırakmamak maksadile kararlaştırılmış bir anlaşmadan ibaret olduğunu söylemiş ve yoksa Ingiltere ile Fransanın tam manasile bir ittifak akdetmeği düşünmemiş olduklannı ehem miyetle kaydetmiştir. M. Eden Almanyayı askerî ve siyasî ittifaklar ve anlaşmalarla muhasata ve tecrid etmek maksadının asla düşünül mediğini ve bilâkis Ingiltere ile Fransa nın, Almanya ile yalnız Garbî Avrupanın emniyetini korumak için değil; bütün Avrupa sulhunu tahkim için elbirliğile çalışmağı, samimî olarak arzu eylediklerini de ilâve etmiştir. Ingiltere Hariciye Nazırının nutkunda, İngiliz Fransız anlaşmasına, Al manyanm ve Avrupanın garbindeki diğer devletlerin de iştirak edebileceklerine de işaret edilmiştir. Bu anlaşmanın esaslan Lokarno misakınınkine benzememektedir. Çünkü bu misakta, Fransa tahrik edil meksizin tecavüze uğradığı zaman Ingiltere, kendisine yardım etmeği taahhüd ettiği halde, Fransanın İngiltereye karşı böyle bir yardım taahhüdü yoktu. Bunun için de ingiliz efkârı umumiyesi bu misakın Ingiltere için pek çok tehlikeleri ihtiva ettiği halde kendi emniyetini Fransız kuvvetlerile korumak için bir faydayı ihtiva etmediği kanaatindeydi. Şimdiki muvakkat anlaşmanın ihtiva ettiği başlıca taahhüd, lcarşılıklı olduemıdan îngiliz efkân umumiyesi tarafmdan iyi karşılanmıştır. Almanyanın da, Ingiltere ve Fransa ile ayni şekilde anlaşma yapması ve bu suretle büsbütün yeni esaslar üzerine yeni bir Lokarno misakı kurul ması İngiliz efkân umumiyesi tarafmdan çok arzu edilmektedir. Böyle bir anlaşa yapılabilmesi için üç büyük devletin Avrupaya aid diğer siyasî meseleler üzerinde uzlaşmalar yapmalan icab edecektir. Bunun için M. Eden, nutkunda, Ingiltere ile Fransanın bütün Avrupa ahvalini sağlamlaştırmak üzere Almanya ile anlaşmağa taraftar bulunduklarmı söylemistir. îngiliz Hariciye Nazırının Fransız » îngiliz anlaşmasının hakikî mahiyeti hakkmda verdiği izahat ve Almanyayı teşriki mesaiye davet etmesi Almanyada hararetli bir hüsnükabulle karşılanmıştır. îngilterenin, Almanya aleyhine bir ittifak ve blok yapmadığım ve kendisile birlikte çahşmak istediğini açık olarak bildiren M. Eden'in beyanatından biraz evvel, Fransız Başvekili M. Blum'ün Almanya ile teşriki mesaiye ve iktısadî sahada Almanyanın arzularını tatmine taraftar bulunduğunu söylemiş olduğundan îngiliz Hariciye Nazınnm sözleri yalnız îngilterenin fikir ve duygularını ifade et memektedir. Almanya ile Fransa anlaştıkları takdirde, Fransız Sovyet ittifakına hacet kalmıyacağı yolunda yapılan işaretler, Almanyanın Fransaya yaklaş masını kolaylaştırmak için ileri sürülmüştür. Hulâsa, Avrupadaki bütün huzursuzluğun başlıca membaı olan Fransa ile Almanya arasındaki zıddiyet ve itimad sızlığın kaldırılması için, Ingiltere Fransayı yeni Lokarnonun akdine kadar a çıkta bırakmıyacağını temin ettikten sonra, çok mühim bir adım atılmış oluyor. Fakat hedef daha çok uzaktadır. Buna varmak için, Almanyanın birçok dileklerinin kabul edilmesi ve bahusus Avrupanın şarkında serbestisini muhafaza etmek ve eski müstemlekelerini almak arzularının tatmin edilmesi icab etmektedir. Dahiliye Vekilinin miihim konferansı Tasarruf Haftası münasebetile dün akşam Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya Ankara radyosunda çok şayanı dikkat bir konferans vermiştir. 5 senehk sanayileştırme plânınm 4 senede başarıldığını ehemmiyetle kaydeden Dahiliye Vekili, başardığımız ve başa racağımız işleri muhtasar bir şekilde tekrarlamış ve millî iktısadımızda köylünün büyük mevkiini işaret ederek fikirlerini şu veciz cümlelerle ifade etmiştir: Köy, bütün gıda ve ham maddelc rimizin kaynağı. Köy, en büyük ihracatçı. Köy, en büyük ve en sağlam müşteri. Köy, ordumuzun temeli. Köy, kısaca Türkiye. Esnaf ve İşçiler Birliğinin azasından tütün işçileri bir toplantıda îzmir (Hususî) Sabahm saat be 1 Annem öldü, sizlere ömür.. ݧte şinde, altısında veya akşamın karanlık cüzdanı. Vah vah, başın sağ olsun hemşire. saatlerinde, şehrin üst ve kenaı mahal lelerinden şehir ortasma giden caddeler İstersen biz kaldıralım cenazeyi, istersen de, yaz, kış, ekseriyeti siyah çarşaf ve sana on lira verelim de. Hayır, hayır, siz kaldırın.. Benim mantolara bürünmüş binlerce kadm ve tahammülüm yok. Bu kış gününde ya kızın kaynaştığı görülür. Bu, her gün devam eden ve hiç d u r payalnız, ne yaparım, nereden nereye komadan tekrarlanan bir akındır. Soğukta şarım ben? Hemen adresini aldılar biçarenin: titrer, karanlıkta biribirine sokulur ve si Peki dediler siz gidin, cenaze yah renkli bir yumak gibi yuvarlanır, öğle namazına kaldırıhr. giderler. Allah razı olsun! Çoğu, çarşıdan geçerken bir şeyler Kadm uzaklaşırken ben de, bir dakisatın alır ve eve gidince, hemen ocağmı ka evvelki doğumla bir dakika sonraki yakar, yemeğini hazırlar, on iki saat ana, baba hasretini çekerek evde kalmış yav ölüm hâdisesinin müthiş tezadı arasında biraz şaşınr gibi oldum.. Dış salonda rusunu bağrına basar. her kurum için birer kısım aynlmış. HepBunlar, îzmirin tütün, üzüm, incir, palamut, pamuk işçileridir. Günde ne a sinde kâtibler çalışıyor ve burada bir banka servisinin bütün intizamını görü hrlar diye sormağa lüzum yok: yorsunuz. 25 60 kuruş. Mesai saatleri, insafa bağhdır ve her halde dokuz saatten bir dakika aşağı değildir. Ekseriyeti Kemeraltı caddesile Gazi bulvarından işliyen bu siyah çar şaflılâr âlemi, bizim müstakbel İş kanununun el uzatacağı ve kurtaracağı bü yük bir yığındır. Mütevekkil, sabur, kanaatkâr, nizam ve ahlâk tanıyan bir y r ğın.. Faziletli ve namuslu kadın işçiyi, bu siyah çarşafta sembolize etmekte hiç to reddüd göstermem. Bir kıraethanenin penceresinden, bu .arınca akınını uzun uzadıya seyrettikten sonra doğruldum. Onu tetkik etmek istedim. Kapısım vurduğum müessese, Partinin esnaf ve işçiler birliği oldu. Her şeyden evvel bu müesseseyi kuran Avni Doğanı (şimdiki Samsun valisini) ve Zonguldak işçi teşkilâtı şefi Ocman Şeni anmak isterim. Şimdi tam 35,792 işçiyi çatısı altında barmdıran bu teşekkül, onlann enerji ve çalışmalarından doğan bir eserdir ve şimdi İzmir valisi Fazlı Gü leçin direktifi altında, temiz ellerde, bir makine intizamı ile çalışıyor. İki yıl evveline gelinciye kadar, filvaki, şehirde birçok işçi ve esnaf teşekkül leri vardı amma, bunlar ancak mahdud eşhasın birer geçinme vasıtası olmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Reisler, kâtibler maaş alır, her biri ayrı ayrı yerler de daire kurmuş, dağınık, programsız, daha doğrusu başıbozuk, rasgele teşek küllerdi. Işçiye, esnafa yardını, devede kulak gibi bir şeydi. Varidatın yüzde 70 80 i maaş ve masraf, yüzde bir kaçı yardım ve geri tarafı şöyle böyle. Şimdi bütün o dağınık teşekküller bir nizamname, bir bütçe, bir program, bir direksiyonda birleşmiş bulunuyor. İş kanununun tatbikatı başlayınca, burada temelleri ve çatısı tamamen hazır bir mü • essese bulunacak. Ben birlik bürosuna girmiştim ki telefon zili ses verdi. Sekreterlerden biri mikrofonu aldı. Hamile mi? dedi dur, mahal lesini, sokağını not edeyim. Hangi cemiyette, hangi numarada mukayyed.. Şimdi, şimdi. Ve derhal bir fiş çıktı. Kısa bir tetkik ve bunu müteakıb adresi tesbit edilmiş eve doğru sür'atle hareket eden bir otcr mobij gürültüsü. Alâkadaı oldum: Şu cevabı aldım: Bir işçi hemşire doguruyormuş. Ebe, hekim ve doğum levazımı gönderdık. Bittabi para yardımı da yapılacak. Yalnız azalara mahsus mu bu? Hayır, azamızdan herhangi birinin kansı da birliğin ayni yardımını görür. Bu cevabı henüz almıştını ki, içeriye, çarşafh, genc, solgun ve hıçkıra hıçkıra ağlıyan bir kadın girdi. Dur dediler ağlama hemşire, ne var?. Gözlerini sildi, derin, kesik bir inilti ile cevab verdi: Altkatta revirin yarı kapalı kapısın dan geçerken görmüştüm. îrili ufaklı, kadm, erkek, elleri cüz danlı yirmi otuz kişi duruyor ve bunlar, birer birer, hekim odasına girip çıkıyor lar. Ellerindeki reçeteyi tekrar yukarıya götürüyorlar ve oradan da eczaneye.. Hepsi bedava.. Bazı hastalıklar var ki, mütehassıslara gösterilmesi ve tedavi et tirilmesi lâzımdır. Bu cihet te temin e* dilmiş.. Gümrük teşkilâtı Vekil Istanbulda tetkikat yapacak İktısad Vekili Gemlikte Gemlik 17 (Hususî) iktısad Vekili Celâl Bayar, refakatinde İzmir meb'usu Hamdi olduğu halde Yalova dan buraya geldi. Vekil, burada bir müddet kaldıktan sonra Bursaya git miştir. Sümer Bank Umum Direktörünün nutku Tasarruf Haftası münasebetile An kara radyosunda Sümer Bank Umum Direktörü Nurullah Sümer bir kon ferans vererek bilhassa şu sözleri söy lemiştir: « 1937 senesinde yeni kurulacak beş fabrika ile, millî endüstrinin bünyesine tam olgunluk verecek olan demir ve çelik fabrikaları grupu da vücud bulduktan sonra Türkiye, topraklarının ve vatandaşlarınm selâmet ve refahma matuf büyük adımını tahakkuk ettirmiş bulunacak ve milletler arası ekonomi sinde hem daha müsaid ve müessir, hem de daha müfid bir rol oynamak mevkiine gelecektir.» Birliğin sağlık ve içtimaî yardımları burada bitmiyor. Çalışa çalışa yıpranmış, gıda alamamaktan çökmüş yüzlerce Lıji, her yaz kampa sevkediliyor. Yamanlar dağmda kurulan bu kamp, şehirden yorgun, bit • kin gelen hatta vereme namzed olan bu zavallılan, sapasağlam. diri, on, on beş kilo almış bir vaziyette gene işine iade ediyor. Bu arada kaplıcalara gitmesi icab edenler de, büyük bir kafile halinde, her türlü ihtiyaclan ve masraflan birlikte temin olunarak, gönderiliyorlar. Her sene, birkaç yüz vatandaşı ölüm tehlike sinden kurtaran onları taze birer kuvvet halinde cemiyete ve aile yuvalanna iade etmenin mana ve ehemmiyeti çok büyüklür tabiî! Birlik, 1 nisan 935 te kurulmuştu. Sordum ve şu cevabı aldım: « Şimdiye kadar 35,772 hastaya bakıldı. 762 aza doğurtuldu ve 157 cenazeye omuz verildi ve çalışamıyan bazı hastalara da 3,000 liralık yardım ya pıldı.» Lüzum hasıl olunca, hastalara gözlük, kasıkbağı, korsa ve saire de veriliyor. Fakir işçi yavruların giydirilmesi de, ayrı. Cumhuriyet bayrammda giydirme merasiminde bulunmuştum. 850 yavru, elbise ve ayakkabı alarak giyinmiş ve çatıyı, sevinc çığlıklan ile sarsmıştı. Hatta biri: Ne olur demişti bana bir dü dük te alsanız! Ve, orada bulunan bir zat, yavrunun bu arzusunu yerine getirivermişti. Mini mininin sevincine payan yoktu. 850 çocuk ağzı birdenbire: Yaşasın Atatürk, yaşasın Partimiz, Birliğimiz! Diye bağırmış ve orada bulunanlann gözleri yaşarmıştı. Patron tarafmdan rasgele işten çıka rılan, çahştığı müessesede hakaret ve fena muamele gören her işçi, hakkını burada arar. Sakatlanan bazı işçiler var ki, malul olarak Birlikten maaş ahyorlar. İşsiz kalan azanm yolu buradan geçer. Esnaf ve işçi, artık bu müesseseye dört elle sarılmıştır. Çünkü Birlik onun bü tün ihtiyacma cevab veriyor, bütün der dine, ıstırabına ortak oluyor. Verdiği yüzde yarımın, zamanı gelince, ne bü vük faydalar temin ettiğini tamamile anlamıştır. Nitekim 5000 kadar sanayi i | ADLÎYEDE Bir günde dört suç işliyen adam Dün Beyoğlunda üstüste dört suç işliyen îstepan adında birisi cürmü meşhud mahkemesine sevkedilmiştir. Tahtakalede çömlekçilik eden bu adam Beyoğlunda bir kaç kiiş ile kavga etmiş, birisini dövmüş, bir başkasına da hakaret etmiştir. Istepan polisler tara fından yakalanarak Galata merkezine götürülünce polislere ( siz kim oluyorsunuz da beni yakalıyorsunuz, benim ne adam olduğumu bilseniz.. Sizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım) demiş ve sabaha kadar mevkuf bulunduğu Galata merkezinde durmadan gürültü yapmıştır. İstepan bununla da kalmı yarak hakkmda tutulan zabıt varakasının imha edilmesi için 116 numaralı polis Lutfi ve 1661 numaralı Necatiye rüşvet teklif etmiştir. Polisler keyfiyetten Müddeiumumiliği haberdar etmişler ve sjvil memurlarla alınan tertibat sayesinde İstepan parayı verirken cürmü meşhud yapılmıştır. Adliyede bir tayin Bir müddet İstanbul Adliyesinde çaimzalanıyor lıştıktan sonra Bursa ve Kırklarelinde iki yıl aza mülâzimliğinde bulunmuş oîki aya yakın bir müddettenberi Rolan genc kadm hâkimlerimizden Meb mada müzakereleri yapılmakta olan rure Esin, Ankara Cumhuriyet Müddei yeni Türk îtalyan ticaret anlaşması umumî muavinliğine tayin edilmiştir. nın esasları ve teferrüatı üzerinde mutabık kalınmıştır. Anlaşma bugünlerde Beş kişi denize döküldü Romada imzalanacaktır. Uzatılmış olan Türk îtalyan ticaret Mahmud isminde bir sandalcı Feneranlaşmasının müddeti bu ay nihayetinden aldığı beş yolcuyu Kasımpaşaya götürürken Ticareti Bahriye müdiriyeti de bitecektir. Yeni anlaşma yılbaşmdan nin romorkörünün musademesine ma itibaren mer'iyet mevkiine girecektir. ruz kalmıştır. Kayık devrilmiş ve Va lsveçle yeni mukavele sil, Lefter, Bodos, Yumundi ve Anastas îsveçle aramızdaki ticaret anlaşması ismindeki yolcular denize dökülmüş bu ay nihayetinde bitecektir. Çok iyi lerdir. Yolcular romorkörde bulunan neticeler veren anlaşmanın yılbaşmdan lar tarafmdan kurtarılmışlardır. Tah itibaren 938 senesi başına kadar uzatılBu suretle istepan dün akşam söv kikata devam edilmektedir. ması takarrür etmiştir. mek, dövmek, zabıtaya hakaret ve rüşvet teklifi suçlarmdan cürmü meşhud mahkemesine verilmiş, fakat vaktin geç olması yüzünden muhakeme bugüne bırakılmıştır. ttalya ile ticaret mukavelesi Bayram çok neş'eli geçti! çisi duyduklan minneti ve şükranı ifade için, bu taahhüdat nisbetini yüzde bire çıkarmakta tereddüd bile göstermemiş tir. Geçenlerde bu müesseseyi tetkike gelen salâhiyettar bir zatm dediği gibi, burası, bir yarı İzmirdir. 35 bin küsur aza. Onlann çolukçocuğunu da düşününce mesele yok. Bu rakamm 29,189 u işçi, 6603 ü esnaftır. Yardım tahsisatı, bütçenin % 55 inden aşağı değildir, % 10 da ihtiyat akçesi olarak aynlmış bulunuyor. Bu büyük teşekkülün kapısmdan çı karken, o siyah çarşafh kadmlardan üç tanesi merdiven dibinde konuşuyorlardı: Ya burası, bu kapı olmıyaydı, bizim ağnmızı kim çeker, derdimizi kim dinlerdi? Düşündüm de hak verdim: 35 40 bin kişiye, kim, nasıl ve ne ile bakajdı? . " •* Mnhnrrem Feyzi TOGAY Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştnr i Türkiye Şeker Bayramının üç günü bu sene büyük bir neş'e ve sevinç içinde geç miştir. Bilhassa havanm yaz günleri gibi açık oluşu bayramın iyi geçmesini temin etmiştir. Bayramların kışa tesadüf etmesinden Arabalarla gezinti yapan küçükler dolayı senelerdenberi bayram yerleri nin kurulmasma müsaade etmiyen Belediye, bu sene ilk defa olarak buna müsaade etmiştir. îktısadî refahm art ması da umumun güzel bir bayram geçirmesini temin etmiştir. Senelik 1400 Kr Altı aylık 750 Üç aylık 400 150 Bir aylık şeraiti i '*& Hariç 1700 Kr. 1450 800 yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog