Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURİYET 18 Birincikânun 1936 YAVRUNUZA ACIYINIZ I Terkibim bilmediğiniz Avrupa çocuk gıdaları midelerini bozar ve yavrunuzu hastalıklı yapar. Allahın yarattığı saf ve taze hububattan alınmış SdGUK Vitamin r , rı.r«"fcnr^i^W^Tı"' J ' "^^Hi Pirinc ^ zü Kuvvet ^^mk^mB^SI^BSsis^^m * « ^ Irtnık )) Mısır Arpa Çavdar Bezelye » » » » ug ay f Zekâ temin eden yegâne çocuk gıdasıdır. Ö ZLÜ Ü Ö B e s l e y i n i z ve UNLARİLE Büyütünüz. Hasan özlü anları nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kal'iyyen bozulmaz. Çocuklannıza yedîrinîz. tstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükem mel, özlü unlarla yavrularınız neseli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. HASAN MARKAS1NA D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. HASAN DEPOSU: İstanfaul, Ankara, Beyoğlu, Beşiklaş, Eskişehir YERLİ MALLAH PAZARINDAN Yalnız peşin satışlarda PALTOLUKLAtt Taş, Tuğla ve Kereste Satılık UCUZ enk" Türk Hava Kurumu Bursa Şubesinden: Hava Kurumuna aid Bursadaki sinema binasının şark cephesinde halen Şarkulübü ittihaz edilen kısım pazarlık suretile kiraya verilecektir. Binanın en üst katında Bursa ovasını gören camekânlı geniş bir salonla ayrıca fevkalâde nezareti olan büyük bir taraça ve bir de büfe kıstnı, orta katta; büyük bir salon, alt katta; üç oda ve her katta tuvalet mevcuddur. Bina kâmilen kalorifer ve elektrikle mücehhezdir. Talib olanlann 25 birincikânun 936 ya kadar Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi Direktörlüğüne müracaatleri. (3583) Yerli Malı ve Tasarruf haftasında Büyükayasofya cami avlusunda Mustafayr. müracaatle toptan ve perakende suretile satılmaktadır. •TÎFOBÎL Dr. Ihsan Sami Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için ağızdan ahnan tifo haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. •Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr Yüzde 10 tenzilât Yerli Mallar Pazarlarında S1HHATINI2I KORUYUNUZ 3UMER BANK KUPONLU • VADELi • MEVDUAT BANKAYA NATIRILAN PARA MEVCUDiYETiNiZ» TEMiN CDER Dişlerinize bakıyor musunuz ? L J er şeye ina • • nın fakat çü riik dişli bir insanın uzun ömürlü ola • bileceğine asla! Dişler sıhhatin temelidir. Her çürü yen diş bu temelin bir parçasını sö ker, insan genç yaşında dişsiz kala • rak pek çabuk ihtiyarlar. Dişlerinize bakı yor musunuz? Vücudü bir kaleye benzetirsek ağız onun kapısıdır. Bu kapıdan vücude faydalı gıdalar gir diği gibi muzır olan mikroplar da girer. Sabah akşam dişlerinizi temizlerseniz bu kapıyı mik roplara karşı da ima kapalı tut • muş olursunuz. Dişlerinize bakı » yor musunuz? Dişleri çürük bir kadına hiçbir za man güzel dene mez. Böyle bir er kek te başkaları üzerinde iyi bir tesir bırakmaz. ilk şartı ağız bakımıdır. KANZUK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazırlanmış • tır. Hazmı kolaylaştınr. tnkı • ban izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canhlık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu • tstanbul CİLDİNİZİ Tehlikeden koruyunuzHerhangi bir kremin ona lüzumu olan gıdayı verece • ğini zannediyorsanız bu tec rübe size pek pahalıya mal olabileceğini derhaür edi • niz. Hiçbir krem size Krem Pertev kadar sadık kalamaz. I Güzelliğin ve temizliğin t Sağlam, temiz ve beyaz dişlere sahip olmak istiyenler HER AYlNBiRiNDEPARANINFAiZiVERiLiR TÎCARET BANKAŞI ADAPÂZ^RF Sahîb ve BaşmuharnrU Tmtiıa Nadi Umttmt neşriyatı idare eden Yazı /jZert Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaast RADYOLİN kullanınız. Sizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog