Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

18 Birincikânun 1936 CUMHURtYET 11 üşütmenin, Grip, Nezle, Bcş ve Diş Ağr.lar.n.n «ff KESKİN KAŞELERİDİR ..T\en dot)n . Bahçektpr Salih Necatl eeçetesi No. 4 220Vo!t 15Dlm 16 W Istanbul Tramvay Şirketinden: 1936 yılının ikinciteşrin ayında Tramvay arabalarında bulunan eşyanın müfredatlı listesi: Aded Bay Bayan kullanılmış çift ve tek eldivenler 96 Bay Bayan kullanılmış çift ve tek ayakkabılar 19 Bay Bayan kullanılmış şemsiye ve bastonlar 69 Bay Bayan kullanılmış el ve eşya çantaları 80 Bay Bayan kullanılmış iç çamaşırı 16 Bay Bayan kullanılmış şapka, bere ve kasketler 25 Bay Bayan kullanılmış çift çorab 5 Bay Bayan kullanılmış bo yun atkısı 8 Rop için kuşak 4 Yemek kabı 23 Kitab, defter, kâğıd 29 Cuval ve torba 5 Kumaş parçası 3 Ceket, pantalon 4 Hırdavat 32 Mekulât 20 Bulunmuş para 3 Karpit Iâmbası 2 Anahtar 5 Kol saati, kolya, zincir 5 Korsa, kasık bağı 2 Gözlük 4 Boş şişe ve ilâc 4 Sabun ve Radyolin 3 Oyuncak, cezve 2 İplik, tire, pamuk 4 Sofra musambası, çakı, bıçak 3 Süoürge, bez parçaları, tepsi 10 Bu eşya sahiblerinin Galatada Hayneman hanında Tramvay Şirketi Hareket Dairesine müra • caatleri. & 3 Ucuz ve idareli bir tenvirat isliyorsamz Osram balcırı kıdlanınız, veampullerin dibinde aydınlık derecesini gösteren (DLm) ile elektrik sarjiyatını gösteren Vat işareune dikkat ediniz. Her zaman ve her yer25DLm 28W MUhim hastalıklar Grlple başlar. Çünkü : Gripten korununuz! Pastil Antiseptik Kanzuk Teneffüs yolu ile geçen hastalıklardan korur. Grib, nezle ve öksürüğü önler. Teneffüsü kolaylaştırır ve temizler. KANZUK PASTtLLERÎ yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde kışm kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellid bulaşık hastahklann önüne geçer. Ses kısıklıklarında ve boğaz hastalıklannda pek faydalı ve katî tesirlidir. Her eczanede bulunur. DEPOSU: İNGÎLÎZ KANZUK ECZANESİ. BEYOĞLU . ÎSTANBUL. KUVVETU FAZLA DAHA 'UODLm 39W 65Dlm 58 W 10CDLm 79 W %'3 fo Fazla itina ile bilenmîş ve yumuşaklığı sayesinde TRUFLEKS biçakları en Ince derinin Gzerinde katifcgibi kayar. Bunlar iki taraflı her nevi tra§ ma kinelerine uymaktadır 125Dlm 97W 150DLm de Osram [0] ampulle> rini isteyiniz. OSRAM ampulleri ucuz aydınlık temin ederler. TRUFL£X BEG U S. PAT. OfF. TRUFLEX REG.U.S.PAT, OÇP. MAOE IN U.S.A. •Blades En iyi ve en mUkemmel mallar Rekabet kabul etmez flatlar. " F E M İ L , , TUVALET BEZLERİDİR. Her eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan hükumetleri için vekili lş Ecza Deposudur. Dayanların candan arkadaşı: Aybaşlannda kullandıkları BEYOĞLÜNDA BAKER Urfa Vilâyeti Daimî Encümeninden: Memleket hastanesi için alınacak «1300» lira muhammen bedelli «170» kalem ilâc 28/11/936 gününden itibaren yirmi beş gün müdmetle açık eksiltmiye konulmuştur. Ihale 22/12/936 salı günü saat «14» te yapılacaktır. lsteklilerin müfredat listesini görmek için 1$ tanbul Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğüne, pey sürmek için de % 7,5 depozito akçesile Urfa Vilâyeti Daimî Encümenine müracaat etmeleri ilân olunur. (3572) D1REKTÖRLUK ELEKTRİK PİLLERI Stoklarıroız tökenmeden ihtiyaçlarınızı temin ediniz. vc C İ C İ DUDAKLIK Dünjraoıa e» «akit dudak boyan, BATARYALARI HCR Y E R D E 8 A T I L I R AMBRİKAN MAMULATIDIR FARUKInin CİCİ allığıdır. Hiç bir tetnaıla •llinmez. Yı» kanıa fcile ;ıkmas. 24 ıaat dudakta kalır. Tecrubesi kolajrdır. ' Deposu < Sultanhamamında FARUKI GÜZEL KOKULAR mağazasıdır. ^ 4 îktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğüden: lzmir Vilâyetinin merkez kazasma bağlı Cumaovası Nahiyetinin Yeniköy karyesinde şimalen Söğütçüktepeden başlıyarak Zünbüllü kayaya doğru hat, Şarkan: Zünbülükayadan Damtepeye doğru hat, Cenuben: Damtepeden Akserviçeşmesine doğru hat. Garban: Ak servi çeşmesinden hudud başlangıcı olan Söğütçütepesine doğru hatla mahdud 587,25 hektar sahada Yusuf Ziya tarafından 29/12/932 tarih ve 1/9 No.Iı ruhsatnameye dayanılarak aranılıp meydana çıkarılan Liğnit madeni «99» yıl müddetle mumailey uhdesine ihale kılınacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince bu babda bir guna itirazı olanlann 17/11/936 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada Îktısad Vekâletine, mahallinde Valilik makamına istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. «1099» (2861) DEMMKTIOAR BEL GEVŞEKÜGİ DERMANSI2UK VÜCUT^OİMAG Y0R6UNLUKLARI SEKSUUN KUTUS¥2oO KURUŞ. KIZILAY CEMİYETİNDEN: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Direktörlüğü karşısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satı • Iıktır. Müracaat mahalli Yenipostane civarmda Kızılay ha nında «eski Aksaraylılar hanı» Depo Direktörlüğüdür. Satılık Bina BEŞİR KEMAL SİRKECİ AM • .İSTANBUL Sinirli ve ciğerleri zayıf olanlar Hulâsasile banyo yapınız. ROMA11ZMA LUMBAGO * SiYATiK &rılan T E S K ı N j Çam ağacının bütün şiraî tesirlerini haizdir. Çam banyosu neffüsü kolaylaştırır. Sinirleri teskin eder. Ciidi güzelleştirir. Kokuları izale eder. Neşenizi artırır. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede arayınız. Deposu taksim eczanesi. ÇAM isim ve markasına ve etiket Ozerinde Taksim ecza lesi firma ına dikkat ediniz. SÜMER 27 Elektrikçi 12 • 18 birincikânun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumbaralar 19 birincikânun cumartesi gününe kadar Bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biriken par a tasarrufa olan bağhlığı göstereceğinden bu hafta içinde mümkün olduğu kadar para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. BANK Her eczanede arayınız Nazilli Basma Fabrikasından: Fabrikamızda yapılmakta olan montaj ameliyeleri için: 12 Kazancı 20 Tenekeci 19 Tesviyeci (Tevziat tablosu, Kuvvei) (Elektrikiye ve Tenviriye) (Kazancı Borucu) BELSOĞUKLUĞU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI alınacaktır. Mesleklerine ve fabrikada yapılacak imtihanda te beyyün edecek liyakatlerine göre 150 300 kuruç yevmiye verilecektir. tstiyenlerin hüviyet, bonservis vesair evrakile Fabrika Direktörlüğüne tahriren veya bizzat müracaatleri. PROTEJİN dir 50 KRŞ. HER ECZANEDE ÖÜLUNUR. ^ÇİN EN İYİ İLAÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog