Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURÎYET 18 Birincikânun 1936 KANZUK I Saç eksiri Venüs RUJU Kimellerin en iyisidir. VENÜS rimeli iletuvelet gö ren kirpikler çok cazibeli olur Yayılmaz ve ya km az 75 kuruştur. Yüce ve Görgülü COMOGENE Saçların köklerini kuvvetlendi rir. Dökülmesine mâni olur. Ke • pekleri izale eder. Neşvünümasmj kolaylaştırarak hayat kabiliyeti ni arttmr. Lâtif rayihah bir saç eksiridir. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU ISTANBUL uudaklarâ en çok yaraşan ve cazib renk lerile kullananları h a y r ete d üşüren çok sabit VENüS rujları 35 6080 kuruştur. Deposu. Evliya zade Nureddin ecza alât ve ıtrıyat aeposu Istanbul, Bahçekapı Dr. lhsan Sami Öksürük Surubu Öksürük ve nefes darlığı, boğ • maca ve kızamık öksürükleri için pek tesırlı ılâcdır. Her eczanede ve ecza depolannda bulunur. Adres Kumkapı Kadırga caddesi No. 9 3 En son ve çok kolay bir usul e Fransız lü <s metodla iyi dikiş bilenlere 3 ay, az dikis bi enlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ay Tayyör, tuvalet, roblar, beyaz ça maşırerkek kostümü, reklâm kardesü, picama dersleri bayanlara verilir. Yüce Kültür Direktörlüğünden musaddak şehadetname verilir Tesis Müdürü: ELENi ÇORBACIOGLU BİÇKİ DİKİŞ YURDU Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Iskân Umum Müdürlü^ünden: 1 Orta Anadolu vilâyetlerine yerleştirilen göçmenler için fennî şartnamesi dahilinde 5000 aded pulluk imali eksiltmiye ko nulmuştur. Bu pulluklara aid fennî ve idarî şartnameler Ankarada Iskân Umum Müdürlüğünde ve tstanbulda İskân Müdürlüğünde mevcud olup talibler resmî tatil günleri haric olmak üzere her gün saat 9 dan 17 ye kadar bu şartnameleri alabilirler. 2 Pazarlıkla ihalenin 21/12/936 pazartesi günü saat 15,5 ta ~~ . Sıkhat yek4letinde Hu«wsî Komisyonda yapılacağı ilân olu öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM nur. (3452) 1937 Erken ihtiyarlıyatılar Cumbadan Rumbaya Ihtiyat zabiti Cephe gerisi Gurbet yo'cusu Kır çiçegi Dünkülerin romam Patron Kanlı sır Aşk yarışı Harb zeDgininin gelini l Bağrı yanık Ömer Beyaz geceler Graziela Raphael Bir vagon penceresinde lmparatoriçe ve saray Fuji Yama Casus mektebi Bir çocuğun hayatı Pinokya Inatçı Kahraman ağa Yakın çağlarda Türk tîyatrosu lan çıktı. En mahrem hesab ve notlarımzı için muteaddid sahifeleri, vapur, tren, telefon faydalı mamulâtı camidir. Ceb takvimi 10, duvar takvimi 20 kuruştur. Deposu: Yeni Memduh Aygündür. Her yerde arayınız. muntazam yazmak cetvelleri pek çok acendalar 253540 postahane caddes «Parisli kadının bütün dünyada meşhur zarafet ve sevimliliğin ha kikî sırrı nedir?» Bunu, bütün Paris zarif kadınlarının hakemine sormuştum. Kibar bir otelde bir danslı çay ziyafetinde idik. O, bana dedi: Onlara dikkatle bakınız, evvelâ gözünüze çarpan nedir? Ne şapkası ne de fistanıdır. Belki büyük bir itina ile hazırlanmış tenidir.. Bütün kadınların mat ve yumuşak bir ciltleri vardır. Hatta bu sıcak ve kalabalıkh salonda bile.. Onlara sabahları gezintide veya öğleden sonra yarışlarda dikkatle bakınız, hep ve daima aynıdırlar.» Bunun içindir ki, zamanımızda fini mat Tokalon pusrası, şık Parisli kadının en son moda pudrasıdır. Bu pudra, tene bir gül yaprağı yumuşaklığını verir ve ne rüzgâr, ne yağmur, ne de terlemeden kat'iyyen müteessir olmaz. Günün her saatinde yüzde bir genc kızın sehhar sevimliliğini temin eder. Siz de Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. Aynanızda aksedecek şayanı hayret semeresinden memnun kalacaksımz. LLLIL ADEMi İKTİDARA FORTESTİN gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgevşekligini geçirir, çelik eibi bir vücud kazandırır rEDEBî NEŞRİYAT ve MERAKLI ROMANLAR Server Bedi Burhan Cahit Mahroud Yesari Sermet Muhtar Mahmud Yesari Ruşen Eşref Halit Fahri 1» I» Sadri Etem » • Sedad Semavi Iskender Fahrettin Alphonse Dode Pirandeli Jules Vern RefİK Ahmed 100 50 60 75 75 75 100 100 50 75 50 75 75 100 50 30 30 100 75 100 50 200 PİYESLLRİ Bir kavuk devrildi Aynaroz kadısı Atb Ases Balaban ağa Istanbul Efend'si Gül ve Gönül Demirbaş Şarl Fermanlı Deli hazretleri Kaş kcılar Kafes arkasında Köprülüler Gülsum Mum söndfi Lâle devri Pazattesi peışembe Macun hokkası Yedekçi Selma MUSAHiB ZAC CELALİN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Mevduat ıçın elverışlı sartlar Para plasmanı ıçın öğutler Kıralık Kasalar Bütün gün arasız açıktır K A N A A T ölçü üzerine Fennî Kasık Bağlan Mide, barsak, böbrek düşkünlüğüne K i T A B E V i KARYOLALAR Asrî Mobilya Mağazası ; f Istanbul Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 Fabrika fiatına satılıyor •• Operatör Urolog Nazarı ŞİRKETLERİN dikkatine: Dr. Mehmed Ali hastalıklan mütehassısı Köprübası Eminönü han Tei 21915 Isteyenlere ölçü terifesi gönderilir. Eminönü izmir sokağı Tel. 20219 ZAHARYA Orepulos Taklidcilerden sakınınız • Dr. ıHSAN SAMi Fennî Korsalar AH E F E z idrar yolları Istanbulda Bahçe apısmda tramvay cadde inde Anadolu Hanında 9 oda bir salondan müteşekkil birinci l'at toptan kiralıktır, Mezkur kat her ta rafı açık, her tarafdan çüneş aimak dolayısile gayet sıhhidir. Istiyenlerin mezkur han odabaşısına müracaatları. Mektebe giden cocuklarınızı Kızıl difteri, grip, nezle ve boğaz olmaktan korumak için çantalarında birer kutu 1937 Hava Kurumu Y 1 L B A Ş I Büyük Piyangosn BÜYÜK İKRAMİYESİ AKRİDOL 0 0.0 0 0 ) Uradır. YILBAŞI GECESI Gonokok Aşısı Belsoguklu£u ve ihtilâtlanna karşıl pek tesirli va taze aşıdır Divanyoluj SultanmrVımud turbesi No bulundurunuz. A K R İ D O L Boğaz ve bademcik iltihaplarını da pek çabuk geçirir. Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık İkramiyelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki aded mükâfat vardır. \ Beyoğlu İstiklâl caddesi 405 Telefon: 40450 KEŞtDE YAPILACAKTIR. Her eczanede bulunur. 15 taoelik kutusu 35, 40 tanelik kutusu 70 kuruştur. Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradır. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog