Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

12 Birincikânun 1936 CUMHURİYET BEYOĞLU BİRAHANES] I Kadıköy Vakıflar Direktörlüçü ilânları I BAYRAMLIK MÜBAYAATINIZ İÇ,N her halde; Beyoğlunda istiklâl caddesinde Cumhuriyet gazetesinin 8/12/936 tarih ve 4517 ve Akşam gazetesinin 8/12/936 tarih 6518 sayılı nüshalarında neşrolunan Alem • dağında Sultançiftlik köyü civarındaki vakıf ormandan kapah zarf usulile arttırmıya çıkarılan kereste ve odun ilânının dördüncü bendinde teminat akçesi olarak 907 lira yazılacak iken sehven 607 lira yazılmış olduğundan teminat miktarı 907 lira olduğu tashihen ilân olunur. (3573) mağazalanm ziyaret ediniz. Erkek ve çocuklar için zengin ve müntehap çeşitlerde: Saz heyeti Keman: CEVDET Piyano: FEYZi Kanun: AHMED MUKADDER HAMİYET MELAHAT Mühim hastalıklar Griple başlar. ÇUnkU : Gripten korununuz! PALTOLAR, ELBİSELER, GÖMLEKLER, KRAVATLAR, PUAMALAR, ÇORABLAR, ŞAPKALAR, EL ÇANTALARI, FANİLALAR, TRİKOTAJ EŞYA vesaireyi HER ZEVKE ve HER KESEYE UYGUN BULACAKS1N1Z. L Bayramımızı sonsuz neş'eler içinde geçiriniz. Tel. 40227 İstanbul Belediyesi İlânları Cünbüş: M1S1RLI lBRAHIM Kemençe: SUTIRl Okuyucular : YAŞAR HAMiT SOLIST I^USTAFA. Pastil Antiseptik Kanzuk Teneffüs yolu ile geçen hastalıklardan korur. Grıb, nezle ve öksürüğü önler. Teneffusu kolaylaştırır ve temızler. KANZUK PASTİLLERİ yolculukta, kalabalık ve tozlu muhıtlerde kışın kapah yerlerde bulunmaktan mütevellid bulaşık hastalıklann önüne geçer. Ses kısıklıklarında ve boğaz hastalıklarında pek faydalı ve katî tesirlıdir. Her eczanede bulunur. DEPOSU: İNGİLİZ KANZUK ECZANEST. BEYOĞLU İSTANBUL. Beyoğlu, İstiklâl caddesi M AYER y E AYER İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 4/1/937 pazartesi günü saat 15 te tstanbulda Nafıa Müdürlüğünde «27,000» lira keşif bedelli tstanbulda Valdebağında kâin Pravan toryomda yapılacak Talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî sartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak 135 kr. mukabilinde dairesinde verile cektir. Muvakkat teminat «2025» liradır. İsteklilerin teklif mektublarını ve en az «20.000» liralık bu işe benzer iş yaptığma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteah hidlik ve Ticaret Odası vesikalarını havi kapah zarflarını 4/1/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Istanbul Nafıa Müdürlüğüne verme leri. (3497) 1 No.dan 250 No.ya kadar 11 kânunuevvel 1936 Cuma 251 » 400 » » 1 2 » 1936 Cumartesi 401 » » » 14 » 1936 Pazartesi Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin kânunuevvel 936 üç aylık maaşları yukarıda yazılı günlerde ayhk cüzdanlarındaki tediye sıra sayılarına göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahible rinin müracaatleri ilân olunur. «B.» (3532) Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 14/12/936 tarihinden itibaren Cihangirde Pürtelâş sokağının bütün nakliye vası talarma kapah bulunacağı ilân olunur. (3590) Balıkesir Orta Okulları Satınalma Komisyonundan: Orta okulların kapah zarf suretile eksiltmiye konulan ve elbise eksiltmesi teklif edilen fiatlar lâyık hadde görülmediğinden 3/12/ 936 da ihale edilemiyen kumaşile beraber ceket ve pantalondan ibaret 390 420 takım elbise pazarhğa bırakılmıştır. Pazarhğı 21/12/ 936 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi hergün öğretmen Okulu kaleminde görebilirler. Bir takım elbisenin muhammen fiatı 19 liradır. Pazarhğa gelmek istiyenler yukarıda yazılı gün ve saatte 598 lira 50 kuruş tutan teminatlarile birlikte Kültür Direktörlüğündeki Komisyona başvurmaları ilân olunur. 8/12/936 tarihinde çıkan ilânda yanlışhk olduğundan yeniden neşredildi. (3576) 1937 Hava Kıırumu YILBAŞI Büyiik Piyangosu En iyi ve en mükemmel mallar Rekabet kabul etmez fiatlar. BÜYÜK İKRAMİYESİ (5 0 0.0 0 0 ) liradır. Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık ikramiyelerle (400.000 ve 100.000) lîralık iki aded mükâfat vardır. KEŞtDE YILBAŞI GECESI YAP1LACAKTIR. ... Kars Valiliğinden: 1 Kars Ismet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilâve edilecek kıs mın inşaatı «18819.35» lira bedeli keşifle 16/11/936 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konul muştur. 2 thale 16/12/936 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Kars Hükumet Konağında toplanan Daimî Encümence yapı lacaktır. 3 Muvakkat teminat «1411.45» Üradır. 4 Münakasa şartnamesi hususî ve fennî şartname, plân ve keşif evrakı Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 İsteklilerin 2490 numaralı kanuna uygun olarak teklif mektublarını ve Nafıa Vekâletince musaddak yapı işlerine aid ehli • yet vesikalarile 16/12/936 çarşamba günü saat on üçe kadar Kars Vilâyeti Encümeni Daimî Reisliğine makbuz mukabilin de vermeleri veya posta ile.göndermeleri ilân olunur. (3317) BEYOĞLUNDA BAKER Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradır. Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız... SATILIK Stoklarımız tükenmeden ihtiyaçlannızı temin ediniz. Yumurta Talaşı Makîftesî Bir aded yumurta ambalâjı imaline mahsus talaş makinesi ve balya presi satıhktır. tzahat almak ve görmek istiyenlerin Ada • pazarı Türk Ticaret Bankası Fabrikalar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. Güzel San'atlar Akademisi Alım Komisyonundan: Güzel San'atlar Akademisi inşaat malzemesi lâboratuanna 30 ton kuvvetinde maruf bir fabrika mamulâtmdan Üniversel tecrübe makinesi ahnacaktır. Makinenin muhammen bedeli 6000 liradır. Bun da tesis ve diğer masraflar dahildir. İlk teminat miktarı 450 liradır. Şartname Akademiden bedelsiz ahnabilir. İhale kapah zarf usulile Cağaloğlunda Yüksek Mekfebler Muhasebeciliğinde 18/1/937 pa zartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Zarflar saat 14 ten sonra kabul edilmiyecektir. Münakasaya iştirak edecekler bu nevi işlerle meşgul olduklarını Ticaret ve Sanayi Odası vesikasile isbat etmelidirler. (3323) i: B u y l 1 ax d u v a r t a k v i m m i Memleket hastanesi için ahnacak «1300» lira muhammen bedelli «170» kalem ilâc 28/11/936 gününden itibaren yirmi beş gün müd~ metle açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 22/12/936 salı günü saat «14» te yapılacaktır. İsteklilerin müfredat listesini görmek için İs tanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne, pey sürmek için de % 7,5 depozito akçesile Urfa Vilâyeti Daimî Encümenine müracaat etmeleri ilân olunur. (3572) Köylü, Şehirli, işçi Zabitan Urfa Vilâyeti Daimî T. Levazım Müdürlüğünden: Encümeninden: P. T. Yenişehirde Devlet mahallesinde yaptırılacak P. T. T. Ankarada binasımn eksiltmesine aid olup 9/12/1936 tarihinde Ankarada Ulus, Istanbulda Cumhuriyet ve Açıksöz gazetelerile neşredilen ilân göriilen lüzum üzerine iptal edilmiştir. «2057» (3581) POKER tıraş bıçaklannı kullanıyor. Herkes memnuniyetle Mevsimin en güzel romanı SINEKLI BAKKAL ^ ^ W& ) alanlara Sbür yıl başka bir takvimi parasız da verseler onlar gene Uğuru alacaklardır. Uğuru Öğretmen Şükrü Fuad Gücüyener yazmıştır. Her istediğinizi Uğur'da bulursunnz. Satıchardan UĞUR'u isteyiniz. Satış yeri: ( Anadolu Türk Kitab deposu ) Yeni Postane karşısında Meydancık Hanı. ö z ş u d u r Yazan: Halide Edib Baştan sona kadar heyecan dolu 400 sahifelik bir eserdir. Tanesi 100, cildli 125 Ahmed Halid Kitabeın AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ 936 ilkkânunun 13 üncü pazar günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Osman beyde Kırağı (eski Kır) sokağında 17 numaralı hanede mevcud ve muteber bir aileye aid mükemmel eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. 11 parçadan mürekkeb hakikî Paris işi altın yıldız Louis XV bir salon takımı, gene Louis XV bir camlı büyük yıldızlı saat, 2 büfe ve bir masadan mürekkeb asrî ve masif bir yemek oda takımı, Tonet sandal yalar, hakikî İtalya (Florans) işi em salsiz bir oymalı meşe büfe, hayli aynalı ve aynasız dolaplar, lâke karyo lalar, hayli kadife perdeler, muşambalar, elektrik lâmbaları, Tonet 7 parça bir salon takımı, güzel bir bisiklet, çocuk yazıhaneleri, çini sobalar, döner kütübhane, Luiz XV ceviz orta ma sası, ev için sinema makinesi, hasır koltuklar, potmanto, mutfak takımları, mükemmel bir kübik yatak oda takı mı ve iki kişilik bir karyola, hayli biblo ve vazo ve saire, yağlı boya tablolar ve sair hayli ev eşyalan, hakikî Şamişi arabesk salon takımı, sırmalı bir mü kemmel kapı perdesi, çini sobalar, Hereke ipekli kumaşından perdeler, Anadolu ve Acem halıları. Ev dahi hem kiralık ve hem de satılıktır. (28259) İstanbul G a y r i m ü b a d i l l e r K o m i s y o n u n d a n : X No. Semti ve mahallesi 95 101 102 Sokagı Emlâk No. 1 Cinsi ve hissesi 3674,50 metro tarla Hisseye gore muhammen K. 230 Siz de POKER PLAY markasını tercih ediniz. Kartal > > Meşeli Ayazma mevkii Çavuşoğluderesi mevkii Kesinoğlu kuyusu mevkii E. Ermeni kilisesi Y. Şahadet E. Kutucu Y. Futacı İNŞAAT İŞİ İSTİYEN SERMAYEDARLARA: Hertürlü nafıa işlerine girmeğe vesikası bulunan inşaat mühendisi 250,000 liralk kârlı bir yol işine finanze edecek sermayedar şerik anyor. Ankara, Kınacı han 17 mühendis K. G. diye yazılması. 1208 Feriköy 2263 İğrikapı Avcıbey 2282 > > 2608 Edırnekapı Hacımuhiddin 3745/1 Üsküdar İhsaniye > » 3745 3771 Kandilii Yenimahalle 4092 Kumkapı Çadırcı Ahmedçelebi 4523 Yeniköy 4626 Aksaray Kâtibkasım 8378 Heybeliada 8404 Heybeliada Yalı 4 6 Y. 28 20 23 E. 6 Y. 8 24 Açık arttırma 5512 metro tarla 240 » 9187 metro tarla 300 > > 95 metro arsanm 9/16 his. 120 63 metro arsa 49,50 metro arsa 85 metro arsa 118,25 metro arsa 124 metro arsa Arsanın 1/2 his. Altmda ütü fabrikasmı havi bahçeli kârgir hanenin 120128/414720 his. Arsanm 1/2 his. Arsa Ahşab hanenin 4/5 his. 70 50 170 360 380 30 > • > > Sağlığı korumak, hastalıklarla uğraşmaktan daha kolaydır. Grip, Difteri, Kızamık gibi nfltropları ağız ve boğaz yolile firen bulaşıcı hastalıklar zamanında • » Kürkçü Harem İskelesi > Kilise Gedikpaşa caddesi 22 E. 6163 Y. 3739 E. 6668 Y. 8688 E. ve Y. 6 E. 10 Y. 24 E. 8 E. 3 Y. 11 1800 kapah zarf 30 80 200 AKRiDOL kullanmak, sizi ve çocuklannızı hastalıklardan korur. Çiftekasab E. Orta Y. Çorbacıbaşı E. Değirmen Y. Dıbektaşı E.'Berberoğlu Y. îşgüzar Açık arttırma > > > AKRİDOL Ağız, Boğaz ve bademcik ilti haplarını da pek çabuk geçirir. Her eczanede bulunur 15 tanelik kutusu 35 kuruştur. 40 • » 70 • Kârgir dükkânın 6/24 his. 420 Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 28/12/936 tarihine düşen ] pazartesi günü saat 14 tedır. Satış munhasıran Gayrimübadıl bonosıledır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog