Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET VBaştarafı 1 ınci sahıfede] tanbul radyolarında nesrolunacaktır. Başvekilimizin söyliyeceği bu nutka ehemmiyet verilmektedır. Nutku mütea kıb Ankara Halkevinde ikinci ortamek IBaştarafı 1 tncı sahıjede\ müddeiumumî, böyle bir şeyin doğaı ol teb talebeleri tarafından Tasarruf mev leri hepiniz bilirsiniz. Bu karan verirken madığını beyan etmiştir. zulu bir temsil verilecektir. ne memleketımi, ne de İmparatorluğu uNutuk bugün yurdun her tarafında Eski Kralın malî vaziyeti nutmadım. Çünkü gerek Velıahdlık, gc radyolarla dinlenebilecektir. Londra 11 (A.A.) Röyter bildiBu akşam Ankara radyosunda Millî rek kısa hükümdarlık zamanımda 25 serıyor: Iktısad ve Tasarruf cemiyeti reisi ve Mılne memleketime ve İmparatorluğa hizmet Sanıldığına göre, Sekizinci Edvardın, lî Müdafaa Vekili Kâzım Özalp ilk nutettim. öksürük, nezle ve bronşit, tahttan feragatinin malî ciheti üzerinde ku verecektir. Bundan sonra her ak Bana inanabilirsiniz ki deruhde etti hiç bir karar alınmamıştır. Muhtemel o Boğazdaki bademciklerin iltihağim ağır mes'uliyeti, sevdığim kadınm larak, Lancastre ve Cornouailles düka şam Ankara ve Istanbul radyolarında bı had ihtilâtlara yol açabilir. nutuklar verilecektir. yardımı olmadan taşıyamıyacaktım. hklannın varidatı, Sekizinci Edvardın Bunları ve diğer taharrüşleri Pasİkramiyeli kuruyemiş ve portakal saBu kararla doğrudan doğruya alâka emrinde bırakılmıyacaktır. Çünkü bu vatil For kullanarak izale edebilirdar olan şahıslar son dakikaya kadar be ridatm yeni krala geçmesi lâzım gelmek tışı da bugünden itibaren başlıyacaktır. Bugün Türkiyede mevcud 2000 ilksınız. ni iknaa çahştı. Fakat karanm değişme tedir. Hükumetin parlamentodan senevî mektebde talebeyi millî iktısada teşvik di. Sevdığim kadınla yaşamak için ver bir meblâğ istemesi muhtemeldir. Maa diğim karar yalnız ve yalnız benim tara mafıh eğer Sekizinci Edvard kendi şah edici bir mevzu üzerinde temsiller veri fımdan verilmiştir ve yalnız şahsımı alâ sî gelirinin kâfi bulunduğunu ima ederse lecektir. Bütün ortamekteb ve liselerde de ilk derslerde muallimler talebeye milkadar eden bu kat'î karan hayatımın en belkı buna da ihtiyac kalmıyacaktır. lî iktısad ve tasarrufu kendi derslerine büyük ciddıyetile verdim. Sekizinci Edvard nereye gidecek? uygun bir şekilde anlatacaklardır. Kardeşimin halkla împaratorluğun reLondra 11 (A.A.) împaratorluŞehrimizin her tarafına dün cemiyet fah ve saadetini temin edecek bir tec ğun her tarafından Kral Edvardın feratarafından halkı tasarrufa ve yerli mal rübeye malikiyetine itimadımız bu kara gati dolayısile hayret ve teessür bildiren lara teşvik eden afişler asılmışhr. Birçok 1 Izmir ve civannda Belediye elile işletilecek otobüsler için ilk rı daha kolaylaştırdı. Kardeşimin karısı telgraflar gelmektedir. Bu telgraflarda Kadınların ve güzellerin ve gencmağazalar da vitrinlerini sırf yerli malparti olarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motörlü 20 24 kişilik ve, ve çocuklarile daima mes'ud olmasını te dominyonlann İngiliz Krallığma oîan Ierin hayatî istekleridir. Sabit, larla tezvin etmişlerdir. menni ederim. şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 aded komple oto merbutiyet ve ihlâsında ısrar edilmekte açık, orta ve koyu renklerî vardır. Galatasaray lisesinde Bu elim günlerde S. M. Kraliçe an dir. büs kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ruj 60, Alhk 35 kuruştur. Bugün ve yarın Tasarruf Haftası nemle ailem beni teselli ettiler. Kendıle Dominyon gazeteleri, Kralın şahsına 2 Beherinin bedeli muhammeni, gümrük muamele, belediye, Hasan deposu: Istanbul, Ankara, rine müteşekkir ve minnettarım. İngıltere karşı sempatilerini izhar eylemekte müt münasebetıle Galatasaray lisesinde birer tahliye ve kordon resimleri Belediyeye aid olmak ve Izmir Beledi müsamere verilecektir. Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. Krallığının nazırları, bilhassa Başvekıl tefıktirler. yesi Itfaiye binası önünde teslim edilmek şartile altı bin lira ve hepProgramda, Molyer tarafından yazı bana karşı daima büyük bir saygı ve muLondra gazetelerinin ekserisi, Kralın Istanbul 1 inci hukuk mahkemesin sinin otuz altı bin liradır. lıp merhum Vefık Paşa tarafından terhabbet gösterdiler. Gerek kendılerile, ge Italyaya ve ihtimal Romaya gideceğini, den: 3 Malî ve fennî şartnameleri 180 kuruş bedel mukabilinde Izcüme edilen Dekbazlık ismindeki üç perDavacı tstavri Vasilyadis veresesi rek parlamento ile aramızda kanunu c Daily Telgraph gazetesi ise lsviçreye gimir Belediyesi Makine ve Elektrik Mühendisliğinden tedarik edilir. delik piyes başlıca numarayı teşkıl et vekili tarafından müddeaaleyhlerden sasiye taarruz edecek şekilde bir ihtilâf deceğini yazmaktadır. mektedir. Taşradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin göndermeli Londra 11 (A.A.) Dolaşan şa Beyoğlu Pangaltı Nişantaşı caddesinde cıkmamıştır. yialara göre, Kral Edvard, DanimarkaHarbiye mektebi karşısında 41 numara dirler. Babam tarafmdan memleket kanunla4 İhale 15 kânunusani 1937 cuma günü saat 16 da Şehir Mec ya gidecek ve Holbach civannda Prenlı hanede Siroz muhacirlerinden Zehra rına riayetkâr bir terbiye ile yetiştirildi ses Epike aid bir şatoda ikamet edeceklisinin tasdiki şartına bağlı olarak tzmir Belediyesi Daimî Encüme aleyhine açılan iptali sened davasının ğimden bu gibi bir netice hasıl olamazdı. tir. nince yapılacaktır. cari muhakemesinde: [Baştarafı 1 inci sahifede] Bu terbiyenin bana öğrettigi prensiplere 5 Muvakkat teminat iki bin yedi yüz liradır. Sekizinci Edvard Adriyatiğe Mezbure namına gönderilen arzuhal hususta alman tafsilâttan Bulgar hüku riayet için şimdi tamamile işlerimi bıra suretini mezburenin ikametgâhının 6 Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgarî bir hareket edecek metinin bu tazyika mukavemet etti kıyor, bütün yüklerimi terkediyorum. meçhuliyeti hasebile bilâtebliğ iade kı gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına yaLondra 11 (Hususî) Eski Kral ği anlaşıldığı ilâve olunmaktadır. Bu lındığı anlaşılmasına mebni mezkur arGerek Veliahd gerek hükümdar bu Edvard bu gece yeni Kralın sarayında münasebetle Italya elçisinin Başbakan zuhal suretine 10 giin zarfında cevab tırılacaktır. lunduğum zaman halk her tarafta ve annesi Kraliçe Mari, kardeşi Kral Al 7 Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum kaKöse lvanofa Saint Maurice nişanını vermek üzere ve yevmi muhakemeyi her zaman bana büyük bir sempati gös tıncı Corc ve diğer kardeşlerile beraber talok ve teknik resimlerle broşür plân ve izahnamelerini ve yedek tevdi ettiği kaydedilmektedir. müş'ir davetiye varakasının ilânen tebterdi. Bundan müteşekkir ve minnettar yemek yemiştir. liğine ve yevmi muhakemede 1/2/937 parça katalogunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. Kral Altıncı Corc tahtından feragat bulunuyorum. îngiliz ırkına ve Impara 8 Iştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil tarihine musadif pazartesi günü saat torluğuna karşı daima büyük bir alâka eden kardeşine şimdiye kadar ifa ettiği 14 e talikine karar verilmiş olduğundan miş teklif mektublarını ihale tarihi olan 15 kânunusani 1937 cuma besliyeceğim ve istikbalde sureti hususi hizmetlere mükâfaten Vindsor nişanın yevm ve vakti mezkurda muhakemeye günü azamî saat on beşe kadar Izmir Belediye Reisliğine vermeliyede Krala faydalı olmak fırsatı zuhur dan maada Susseks ve Albani nişanlannı Meşhur isviçre kunduraları bizzat veya bilvekâle gelmesi ve aksi d «1345» (3266) ederse, böyle bir fırsatı asla kaçırmryaca vermiştir. takdirde hakkındaki muhakemenin gı M. Vindsor adını taşıyan eski Kral gım. yaben rüyet edileceğini natık arzuhal yarın Ingiltereden lsviçreye hareket edeŞimdi hepimizin yeni bir Kralı vardır. vc davetiye varakası mahkeme divan Kendilerine ve kendilerinin halkı bulu cek ve bir müddet orada kaldıktan sonra hanesine talik edilmiş olduğundan keyAdriyatiee sridecektir. nan sizlere bütün kalbimle saadet dıle fiyet tebliğ makamına kaim olmak üzerim. re ilân olunur. Haydarpaşa Nümune hastanesine lâzım olan 44 kalem marazî teşPiyano konseri Allah hepinizi takdis etsin, rih alât ve edevatile ecza açık eksiltmiye konulmuştur. 12 kânunuevvel cumartesi günü ak Allah Kralı korusun.» şamı saat 18 de Tepebaşındaki Kaza 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdiird'İtalya salonlarmda Budapeşte kon Ana Kraliçenin beyannamesi lüğü binasında kurulu Komisyonda 23/12/936 çarşamba günü saat servatuarı ve Sofya Muzık Akademisi 15 te yapılacaktır. Londra 11 (A.A.) Valide Kra eski profesörlerinden Andor Unghvari ııçe, Büyük Britanya ve împaratorluk tarafından bir piyano konseri verile 2 Tahminî fiat 718 lira 40 kuruştur. milletlerıne hıtaben bir beyanname neş cektir. Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi için lâzım olan 200 3 Muvakkat garanti: 53 lira 88 kuruştur. retmiştir. Profesörün çalacağı parçalar ara aded demir karyola açık eksiltmiye konulmuştur. 4 lstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyondan göre Valide Kraliçe Mary bu beyanname smda bilhassa Şopenın 5 ınci büyük Po1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürbilirler. lonezi ve Listın aziz Fransuva efsanesi lüğü binasında kurulu Komisyonda 16/12/936 çarşamba günü saat sinde ezcümle dıyor ki: 5 lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sanazari dıkkati celbetmektedir. « Bu halecan anlarında bana karşı 14,30 da yapılacaktır. yılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat garanti makgösterilen sempati hislerinden o derece 2 Bir karyola için 1350 kuruş fiat tahmin edilmiştir. buz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. derin surette mütehassis oldum ki ta kal3 Muvakkat garanti: 202 lira 50 kuruştur. (3389) bimden gelen bu şükran beyannamesini 4 tstekliler şartnameyi ve nümuneyi hergün Hastanede göre yaymayı kendime bir vazife biliyorum. P A B iUAR bilirler. Bil yıl kadar evvel büyük matemimde AİI» Sau, lsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sa614. 618 bana destek olan sempati ve muhabbct, 1 SterllD 126 US. yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak1 Dolar bugün de benden diriğ edılmemiştir. Bu 20 Frarjsi2 Pr. 116 , 114. buz veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 12o, 120. sempati ve muhabbet, bir kere daha ba 20 Llret »2. 85. 20 Belcika Pr (3300) na kuvvet ve destek olmuştur. Kral 8 inci Edvard milletine veda etti Tasarruf Haftası HASAM 12 Birincikânun 1936 PASTİL FO Ağızdan alman mikraplara karşı en müessir devadır RUJU PASTi L, FO Izmir Belediyesinden: Italya Bulgaristanı tazyik ediyor BALLY Gelmiştir. PAÇİKAKİS Mağazası Beyoğlu Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: «* * *• Istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Istanbul Borsası kapanış fiatleri 11121936 Sevgili oğlumun, vazifesinden istifayı kendisi için vazife bilmesi sebebile ana kalbimi dolduran teessürü mevzuu bah setmeğe ihtiyac yoktur. Sevgili oğlum, her zaman memleketine ve imparatorluğa yardım etmiş ve memleketin ve imparator luğun hizmetinde bulunmuştur. Ona karşı kalblerinizde daimî surette minnettar lık hisleri taşıyacağınıza eminimBu derece elim şerait içinde ve bu derece ansızın onun yerine geçen karde şini sizlere emanet ediyorum ve sevgili kocama karşı daima gösterdiğiniz ve k a r deşine memnuniyetle göstermekte devam edeceğiniz ayni sahavetkâr sadakati a y ni derecede ona karşı da göstermenizi taleb eyliyorum.» Valide Kraliçe, kendisine karşı 26 sene mütemadi surette gösterilen muhabbet ve itimadın, yeni Kraliçeye karşı da gösterileceği ümidini izhar eyledikten sonra, beyannamesini şu suretle bitirmektedir: «Candan temennim, bugünkü sıkmtı ya rağmen ve belki de bunun neticesi olarak, memleketımızın ve imparatorlu ğumuzun vahdetinin ve sadakatinin, Al lahın inayetile, devamı ve takviyesidir. Sizleri Allaha emanet ediyorum.» Sekizinci Edvard memleketi terke mecbur değil 20 Leva 1 Florin 20 Cek fcrona 1 Avusturva SL 1 Mark 1 Zlotl 1 Pensrfl 20 Leva 20 Dinar Ruble 1 İsveç kuronu 20 tsvlcre Pr. 20 Drahml 19. o65. 20. 66. îa. 20. 23. 20. M. 12. 48. 23. 575. 23. 66, 80. 23. 26. 22. 23. 14. 62. , l Yeni açılanTürk tezyinî San'atlar Şubesi Emlâk ve Evtam Bankası İlânları Satılık Ev Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: Bu ders yılında Adakemimize yeniden bir şube ilâve edilmiştir. «TURK TEZYİNÎ SAN'ATLAR» admı alan bu şubede TEZH1B, TEZYİNÎ ARAB YAZISI, TÜRK CİLDC1LİĞİ, EBRİ, AHAR ve CİLD KALIBLARI, TÜRK MİNYATÜRÜ, TÜRK ÇİNÎ NAKIŞLA RI, KIYMETLÎ TAŞLAR ÜZERİNDE HÂK, ALTIN VARAK İMALİ, HALI NAKISLARI ve SEDEF KAKMACILIĞI gibi san'atlar güzide ve tanınmış profesörler tarafından öğretilmektedir. Kız, er kek talebe beraberdir. Yaş tahdidi yoktur. Devam yalnız talebenin seçtiği smıfın saatlerine münhasırdır. Talebe mesaisi için lâzım olan malzeme mekteb idaresi tarafından verilir. Kayid ve kabul devam etmektedir. Direktörlükten fazla izahat alınabilir. Telefonla, mektubla yapılacak müracaatlere cevab verilir. «Telefon No. 41400, 41356». Yukarıda adı geçen san'atan öğreten profesörlerin isimleri: Tuğrakeş İSMAİL HAKKI, YUSUF, reİsülhattatin HACI KÂMİL, NECMEDDİN, SACİD, Dr. SÜHEYİL ÜNVER, Topkapı Saray Müzesi cild mütehassıslarından mücellid BAHAEDDİN TOKATLIOĞ LU. sedefkâr VAS1F, hakkâk İSMAİL YÜMNİ SONVER, FEYZULLAH DAYIGİL, HÜSEYİN YALDIZ. (3348) 1 Turk altını 1 Banknot Os B 30, 1000. 24C. AÇLÜ5 32. 1002. • 4 i. 2 ÇEK > L E R Londra Nev Yok Paris Mllâno Bruksel Atina Sofva Amsterdam Prae Madri* Berlln 616, 0.795J5 17.0675 15,1168 4.7U70 S8 715 3.4634 64.935 1.4625 22.5025 4.245 7.475 L978C 4.2J 4.3425 108.442a 314975 2.766 24875 S.1485 Kaparus Cenevre Vlvana Belsrad Yokohama Moskova Stokhohn Varsova Budaoeste Bükres 616 25 1 o.7a&9 | 17.06 15.12 1 4.7050 88 6825 3.4625 64.9087 1.4620 22.495 4.243i Î.472J 1.97 ?5 4.2190 4.34 IÜ8.3975 34.4825 2.7634 24375 3.1475 ! l Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito C. 21 Bakırköyünde Cevizlikte Hamam sokağında eski 56 yeni 66 numaralı bahçeli ev. L. 360 (Üzerindeki No. 52). Yukarıda tafsilâtı yazılı ev peşin para ile satılmak üzere açık arttırmağa konulmuştur. thale 21 birincikânun 1936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Taliblerin şubemize gelmeleri. «430» (3387) İnhisarlar Umum Müdürlüsründen E S I a AM AsJan çimento Merkez Banfcası Açılış 13.15 89.50 Kapanıs 13.15 90. I Muhtelif eb'adda (32.000) top sigara kâğıdı şartnamesi mu cibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarhk 22/XI1/1936 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te K&bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Bu pazarlığa; evvelce İdaremize muvafık sigara kâğıdı vermis olanlarla ihale gününden evvel getirecekleri nümuneleri bilmuayene muvafık çıkacak yeni talibler girebilecektir. IV İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3228) ı Maliye Vekâletinden: 1 2020 / 1000 / 510 milimetre eb'adında ve muhammen bedeli on beş bin yüz seksen lira olan «253» aded saç dosya dolabı pazarlıkla yaptırılacaktır. 2 Pazarhk 4/1/937 pazartesi günü saat on beşte Vekâlet Le vazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma bahçede Maliye Evrakı Matbua Ambarı Memurluğundan alınabilir. lstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı belgeler ve 2277 liralık kat'î teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlikte ve şartnamede tesbit edilmiş olduğu veçhile Vekâlette mühürlü nümuneye ve şartnamesine merbut krokiye uy gun bir nümune ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri. «2047» (3563) I S T t K RAZLA R Açılıa 22.75 21.30 21.25 tTapgnıy 22,72a 2135 , 21.25 £<5. \ 95. ı 65 23 Kapanıs 41 25 41.25 44.15 Londra 11 (A.A.) Avam Ka rürk borcu l vadeü > > IT vadel » % m vadeli marasında tahtından feragat etmiş olan Slvas Erzurum 2 as. Kralın istikbalde ne gibi bir unvan taşı95 SıvasErzurum d yacağı hakkında sorulan bir suale cevab » > n oesln 65 25 veren müddeiumumî, bu mesele iîe zaTAH V t L A T manı geldiği vakit yeni kralın meşgul ola 1 Açılış cağını söylemiştir. 41 2u Anadolu I De 4l.2o , > I vadeli Kralın, feragatinden sonra, memle 41,25 > n oe > n va 4125 keti terke mecbur olup olmıyacağı şekün» mü vadeli 44 1 J de sorulan ikinci bir suale cevabffi de 997 kilo tönbeki derisi 289 » » bezi 621 » tiftik 41 » kırıntı bez 57 aded muhtelif eb'adda eski muşamba Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme 30/12/936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklile rin malları görmek üzere hergün Cibali fabrikasma ve pazarhk için de tayin olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (3582)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog