Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYE1 Son tenkidler altında gizlenen sinsi maksadî Olimpiyadlarda ilk defa olarak Türk sporuna derece kazandıranlara çatmakta hüsnüniyet değil, sporumuz hesabına affedilmez bir hata vardır Berlin Olimpi yadından döndük ten sonra oradaki müşahedelerim hakkında bu sütunlar da bir seri yazı yazmış ve bunlardan birinde aynen şunları söylemiştim: «11 inci Olim • piyada giden Türk spor kafilesi Ber • linde birçok şeyler görmüş Ve oradan yeni bilgi ve tec • rübelerle avdet et miştir. Bu görgü • nün memleketimizdeki spor hauatının inkişafında mühim bir rol oymyacağı • na şüphe yoktur. Elverir ki, orada gör m düklerimizden bura da tatbikı mümkün olanlan yapabile lim. Olimpiyadlar, sadece mahdud bir müddele inhisar eden Bu9un bir suç gtbı gosterılmek ıstenen büyük muvaffakıyet: bir müsabaka mey Berlin Olimpiyad stadyomunda 100,000 kısi ayakta, birincüik danı değil, milletlen direğindeki Türk bayrağını ve çalınan Türk marşını selâmlıyor! birbirine uaklaştıran, dünya gencleri arar senin şüphesi olmıyan Pelinen, ele alınasmda sulh ve muhabbet havası yaratan âm rak ve güreşçi Ömerin ölümü dile dolalemşümul bir toplantıdır. Burada her narak Güreş Federasyonuna en ağır itmillet kendini göstermemekte ve eksik olan hamlarda bulunuldu. taraflarını tamamlamak için gözünü dört O Güreş Federasyonu ki, millî spo açmakladır.» rumuz olan güreşi bugün beynelmilel sahada bize şeref verecek bir hale getır Berlin Olimpiyadından döneli dört ay oluyor. Şimdi, bu dört ay zarfında mem miş, Türkün kuvvet ve kudretini herkese leket sporunun yükselmesi için neler ya tanıtmış ve tasdik ettirmiştir. Böyle bir teşekküle ve senelerdenberi memleket pıldığını, ne gibi tedbirler ahndığını, orasevgisi M spor aşkile durup dinlenm^den e da görülen yeniliklerden nasjl istifade eçalışan bu insanlara dil uzatmak için dildiğini araştırıyorum; fakat ortada müsinsanın bütün mukaddes şeyleri inkâr et" bet hiçbir işe tesadüf edemiyorum. "Valmesi lâzımdır. nız matbuatta bir sürü gürültü, münakaîşin en şayanı dikkat tarafı, Ber şa, tenkid ve tariz var. Eline kalemi alan zaferleri bugün herkes uluorta, rasgele bir şeyler yazıyor linde kazandığımız düşürmek is kötülemek, kıymetten ve sözümona tenkid yapıyor. Sureti haktiyenlerin, bu muvaffakiyetleri yakın • tan görünüp sağa sola hücum edenler, dan ve gözlerile görmüş olanlar ve bu bu işe sarfettikleri emeği, sporun yükstlmuvaffakiyetlerin neler pahasına elde emesi için harcasalardı memleket sporu dilmiş bulunduğunu bilenler olmasidır. hesabına daha faydalı bir iş görmüş o Bu acı tenkidler, ithamlar, işlerin içvü • lurlardı. Fakat bu tenkidlerin, ne gibi züne vâkıf olmıyanlar tarafından yapılmaksadları istihdaf için yapıldığını, işlemış olsaydı, bu kadar manasız ve kasda rin içyüzünü bilmiyenlerin anlamasma makrun olmazdı. imkân yoktur. Şimdi burada simimî olarak sormak isBugün Güreş Federasyonuna çatan, tiyorum: yann Olimpiyad hesablarında suiistima! Berlin Olimpiyadında 51 millet ara • yapıldığını ima ederek feryad eden, bir başka gün Basketbol Federasyonuna ta smda 19 uncu olan Türk sporculan, beyrizde bulunan ve sporumuzun hemen her nelmilel spor muvazenesindeki mevkii sahasına hücum edenler, sporumuzun miz gözönünde bulundurulmak şarlüe, yükselmesini değil, şahsî ihtırasların tat muvaffak olmuş sayılabilir mi, sayılamaz min edilmesini istiyorlar. Eğer makbad, mı? memleket sporuna hizmet etmek olrauş Bu suale verilecek cevab meseleyi esaolsaydı, yazılacak şeyler her halde men sından halledecektir. Bu işi kötülemek isfi tenkid değil, müsbet yol göstermeler tıyenler evvelâ buna cevab verirlerse bu olacaktı. mevzu üzerinde kendilerile bütün tefer ruatı samimî olarak münakaşa edebiliriz. Türk güreşçileri ilk defa Berlin OlJmAHMED IHSAN piyadında bir dünya birinciliği ve bir dünya üçüncülüğü kazandılar. Ve bay • rağımız ilk defa olarak 11 inci Olimpi yadda iki defa şeref direğine çekildi ve marşımızı ilk defa olarak Berlinde yüz bin kişiye dinlettik. Türkiye, Berlin O limpiyadlarına iştirak eden 51 mület arasında 19 uncu oldu. Berlinde aldığımız bu derece, sporcuFutbol Federasyonu başkanile araIanmızın ve milletimizin yüzünü güldü mızda, hakem işleri ve antrenör meselelerecek bir muvaffakiyettir. Memlekette 'sporu daha ileri götürmek için bu şerefli ri üzerinde çıkan noktai nazar ihülâfı vaziyetten istifade etmek, Türk bayrağırı münakaşasınm bizi şahsî münakaşa vadiher vakit herşeyin üstünde bulundurajak sine sürüklediğine cidden müteessifim. tedbirler almak hepimize aid bir vazife Biz, nezaket kaidelerinin en ince noktadir. Fakat Olimpiyaddan döner dönmez larına kadar dikkat ederek yaptığımız herşey unutuldu ve Türk milletine fcey tenkidlerde Federasyon başkanının şahsınelmilel spor sahasmda bu şerefi ve mu nı hiç mevzuu bahsetmemiştik; ta ki o; vaffakiyeti temin edenler, sanki büyük bizi Unyon Kulüb çayınnda birkaç sene birer suç işlemişler gibi en acı tenkiâlere, futbol oynamış, spordan anlamaz bir arkadaş olarak tavsif edinciye kadar. en ağır ithamlara maruz kaldılar. Ankara stadınm açılış merasiminde Yapılacak maçlarda hangi takım birinciliği Şehir daima seller tarafından çiğnenmeğe mahkum! Seyhan nehrinin yatağı bir metrodan fazla dolmuştur. Eğer vaktinde tedbir alınmazsa Adana daima feyezan felâketine maruzdur ma, bu yapılmazsa hemen her yıl Ada3 nanın bu yüzden bir iki milyon lira zarara uğrıyacağını çok iyi biliyorum. * * * Bu defaki tuğyan bize yeni bazı zaruretleri hatırlatmağa da imkân verdi. Ez cümle, Memleket hastanesinin uğradığı Adananın korkusu 12 Birincikânun 1936 kazanacak? Ankara 11 Büyük stadyo mun açılış töreni için burada bü yük bir faaliyet gösterilmektedir. Umumî Merkez bir taraftan törene işti rak edecek takımları tesbit etmiş, bir taraftan da idarî ve teknik bütün işleri başarabilmek üzere iki komisyon teşkil eylemiştir. Bu komisyonlar dünden itiba ren sıkı bir faaliyete girmişlerdir. Tö renin muntazam olması, seyirci adedinin kabil olduğu kadar fazla bulunması için hertürlü tedbirler alınmaktadır. Açılış törenine evvelce de yazıldığı gibi İstanbuldan Fenerbahçe ve Galata saray, Izmirden Altınordu ve hükumet merkezinden de Ankara Gücü takımları Adana (Hususî) Seyhan, şimdiye iştirak edeceklerdir. Çek takımının yapakadar görülmemiş bir taşkınhkla şehri, cağı oyunlar bu *örenle alâkadar değil ovayı ve köyleri bastı. Binlerce yurddadir. şı yersiz, yurdsuz bıraktı. Yüze yakın vaIzmir takımının buraya bayramın bi tandaşın canına kıydı. Malca ve hayvanrinci günü yetişemiyeceği anlaşıldığından ca verdiği zarar milyonları buldu. Günilk oyunun Fenerbahçe ile Ankara Gücü lerdenberi ne şehirde, ne de köylerde norarasında yapılması ihtimal dahilindedir. mal hayata avdet imkânı hâsıl olmadı. Bu halde ikinci gün Galatasaray Izmir Tahribat ve zarar ziyanın telâfısi için şampiyonile çarpışacak ve üçüncü gün didınen on binlerce vatan çocuğu, ellerinise ilk iki maçın galibleri bir arada ve deki vasıta ve imkânla bunu başaracağa mağlubları bir arada olarak iki maç ya benzemiyor. Felâket anî ve büyük oldu. pacaklardır. Vakıâ şimdi sular çekildi; lâkin bu felâBu tertıb bütün Ankaranın ehemmi ketin bir kere ve bir kere daha tekerrür yetle beklediği bir Galatasaray Fener etmiyeceğini hiç kimse temin edemiyor. bahçe çarpışmasını temin edebilecek mi Bilhassa işten anlıyanlar, Seyhanın şedir? Buna derhal müspet cevab vermek hir civarındaki bugünkü yatağmın bu kabil değildir. Çünkü Ankara takımları tehlikeyi daima ve her zaman davet edeson neticelerle de anlaşıldığı üzere îstan cek vaziyette olduğunu apaçık söylemekbulla boy ölçüşebilecek bir kuvvettedir. ten geri durmuyorlar. Altınordunun da bugün kuvvetli bir vaŞurasını kaydedeyim ki Adana, ihyaziyette olduğu ve alelhusus Ankaraya kâr resmî alâkalara, hiç te, lâyık olduğu diğer kulüblerden alacağı oyuncularla derecede mazhar olamamıştır. Yıllardantakviyeli bir surette geleceği söylenil mektedir. Merkezi Umumî esasen tur nuvaya iştirak eden kulüblere takviyeli t *;• olarak gelebileceklerini bildirmiştir ki bu har"niç olmâ*zsa bazı takımlantradetetJflP mıntaka muhteliti haline gelmesîhe yol açrrftş'olabilecektir. BütürT bu i^ahS'Hen anlaşıldığına göre nisbeten küçük olmakla beraber dünyanın en güzel stadlarından biri olan Ankara stadı kendisine lâyık maçlarla açılacak ve hükumet merkezinin spor alâkasını bir kat daha kuv vetlendirecektir. Adana seylâbının muhtelif şinin sebebini, yukanda işaret ettiğim «yatak dolma» keyfiyetile daha kolayca izah edebilirim. Binaenaleyh Adana için büyük bir felâket kaynağı halini alan Seyhan ırmağı hakkında yapılacak en müstacel iş, evvelemirde bu yatak vaziyetini ıslah etmektir. Filhakika «Dilberler sekisi» ile şehrin cenubuna kadar, takriben üç, dört kilometroluk bir sahada Seyhanın mecrasında çeşid çeşid adalar ve adacıklardan maada bir sürü de dolma eserleri vardır. Sonra demiryolu köprüsile Taşköprü arasında, ırmaktan hâsıl olma bazı toprak manzarast akıbet, bu müessesenin bulunduğu yerden kaldırılıp meselâ, şimdiki Erkek Muallim mektebinin şimali şarkisindeki yüksek yere kurulması mecburiyetini gösterdi. Esasen Memleket hastanesinin şimdiki yeri ve şekli, yalnız su baskınına maruz olması bakımından değil, sıhhî bakımdan da münasib değildir. Hazır, duvarları yıkılmış, paviyonlan hasara uğramışken Memleket hastanesini tamamen yıkjp böyle münasib bir yerde modern şekilde yenisini yapmak çok isabetli bir hareket olacaktır, sanıyorum. Alâkadarların ifadesine göre, mevcud binalann enkaz ve Çeki Karlin takımı Ankaraya gitti Burada üç maç yapan Çeki Karlin futbol takımı dün akşamki trenle Ankaraya hareket etmiştir. Bugün Gencler Birliğile, yann da Çankaya ile oynıyacak olan Çekler oradan Izmire geçip iki maç ta orada yapacaklardır. mek külfetini ihtiyar etmiyeceğim. Çünkü ne spor efkârı umujnjyesinin, ne de gazetemin, Nuri ile benim aramda şahsiyat vadisinde bundan fazla münakaşaya yer vermeğe tahammülü yoktur. Nuri uzun yazısında şunlan söylüyor: 1 Yoksa bu çeşid spor münakaşa larına kanşmak hayalimden geçmezdi. 2 Aklı başında spor muharrirleri nin memleket menfaati bakımından tut malan icab eden yol menfi ve ihtıras kokan tenkidlerle yüksekten atmak değil ilâh... Bunlardan birincisine cevabım şudur: Sizin bana cevab yazmanız bir teşvik neticesidir. Bunun böyle olduğunu ispat edecek vesika mevcuddur. İkinci cevabım: İdman Cemiyetleri ittifakımn 4 üncü kongre zabıtlarına ve raporlarına aid matbu bir eseri vardır. Bu eserin 34 ve 35 inci sahifelerinde sizin Samsunda bulunduğunuz esnada ora kulübleri arasında bir infisah unsuru olduğunuz yazılı olduğu gibi bu hareketinizden derin teessürlerle bahsedilmektedir. Türk sporuna zararlı bir unsur olduğunuz kongreye arzedilen raporlarla müeyyed bulunan size, en dostça tavsiyem susmanız ve sözü, kendisini müda faadan âciz olmadığına inanmak istediğim Federasyon başkanına terketmenizdir. Ben fikirlerimi merdce söylüyorum. Bunlara verilecek cevab varsa Federasyon başkanından beklerim. Memleket efkârı umumiyesine, Türk sporuna za rarlı olduğunuza dair resmî raporlar ve kayidleri neşrederek anlatmıya beni mecbur etmiyeceğinizi kaviyyen ümid etmekteyim. Taşköprüden beri nehrin yatağı mütemadiyen doîdu ğu, su cereyanınm şekil ve mahiyetinde hergün biraz daha başka değişiklik olduğu halde bu görünür tehlikeye karşı hiçbir makam tarafından en küçük bir tedbir dahi alınmadı. Yaptığım tahkikata göre, şehir yakınlarında Seyhanın yatak seviyesi, şehrin ve ovanm büyük bir kısmının seviyesinden daha yüksektedir. Meselâ bundan on, on iki yıl önceye nazaran Seyhanın yatağı bir metrodan fazla dolmuştur ve gün geçtikçe de bu yükseklik süratle artmaktadır. Son tuğyan, vakıâ görülmemiş derecede bir su bolluğu ile şehre ve ovaya baskın yaptı. Fakat bunu bir istisna sayarsak Seyhanın umumî rejhninde büyük bir tebeddül olmadığına göre, son yıllardaki her taşkınlığın şehre ve ovaya mühim zararlar ika edi şehre yakından bir bakış malzemesini bu işte kullanmak şartile azamî 80100 bin liralık bir masrafla, Adanamız çok muhtac olduğu yepyeni bir hastaneye sahib olabilecektir. Gerek bu, gerekse yukanda işaret ettiğim, mecranın ıslahı işi, uğranılan felâket karşısında ilk akla gelen düşüncelerdir ve bunlar mahallî vesaitle başarıiamazlar; bunlar ancak merkezin alâka ve himmetile yapılacak işlerdir. Ziraî, sınaî, ticarî ve kültürel ehemmiyetile Türkiyemizin en verimli ve en ileride bir parçası olan güzel Adanaya sarfedilecek meselâ bir milyon lira, bu memleketin her yıl bu yüzden milyonlarca maddî zarara ve değer biçilmez can zayiatına uğramasına mâni olacaktır. Adanalılar, cumhuriyet hükumetimizin bu halâskâr alâkasına lâyıktırlar ve bu alâkayı bihakkın bekliyorlar. AKVERD1 *** Mecburî bir cevab Susunuz ve sözü Futbol Federasyonu Başkanına bırakmız! ların bahçe haline konulması ve bu bahçelerin etrafına hususî sedler yapılması da ırmak mecrasının daralmasına sebeb ol muştur. İşte bilhassa bu kısımda mecranın bu şekilde dolması ve daralması, yukarıdan gelen sulann bu gayrimüsaid mecrada şişmesine ve etrafa yayılmak için her mânii kırıp devirmesine zemin hazırlamaktadır. Şu halde evvelemirde bu demir ve taş köprüler arasında teşekkül eden bu parazitleri ortadan kaldırmak, ve her iki köprü arasını geniş, düz ve derin bir mecra haline sokmak, bundan sonra da Taşköprü ile daha aşağılar arasında ayni ıslahatı tekrarlamak lâzımdır. Daha sonra bu kısımlarda ırmağın her iki tarafında uzıyan toprak sedleri de takviye şarttır. Bu iş için ne kadar para sarfedilmesi lâzım geldiğini bilmem am Taşköprüden şehre bir bakış îşin en şayanı dikkat tarafı, bu ağır ithamlarda bulunanlar ve acı tenkıdleri yapanlar 1924 ve 1928 Olimpiyadlar.na ve diğer muhtelif resmî ve beynelmılel müsabakalara gidenler ve oralardan sı fırdan da aşağı derece alamadan gelenlerdir. Bugün kazanılmış olan bir mu vaffakiyeti lekelemek istiyenlerin ne hakla ve ne yüzle bunu yapmak istediklerini, sormak ve öğrenmek lâzımdır. * * * Aylardanberi sinsi sinsi devam eden bu neşriyat, son günlerde bütün şiddetile açığa vuruldu. Finlandiyadan get'rilen ve kıymetli bir antrenör olduğunda kinr Bundan sonraki yazımıza, Federas yon başkanı, değil de spor âlemimizde ismi unutulması lâzım gelen eski bir fut bolcu cevab veriyor. Altmordu kulübüne karşı Unyon Kulübde oynadığım maçlarin tatlı hatırasım her zaman muhab bet ve hürmetle yadetmekte iken bu sadanm hiç te bu hatıralan tazize vesile teşkil etmediğini söylemeliyim. Eski müdafi Nurinin yazısını dikkatle okudum. Kendisine ancak iki noktadan cevab vereceğim. Fazlasını lüzumsuz buluyorum. Bunlan okuduktan sonra da şahsiyat üzerinde münakaşa yolunu tercih ederlerse, evvelden arzediyorum ki cevab ver Irak ordusunun yeni kumandanları Irak gazetelerinin verdiği malumata nazaran Osmanlı ordusu eski kuman danlarmdan Halıl Zeki, Irak ordusu birinci fırka ve Hüseyin Fevzi ikinci fırka kumandanlığma ve Bahaeddin Nuri de ordu harekât müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Irak Tıbbiye ve Hukuk Fakülteleri talebeleri de tayyarecilik tahsili göreceklerdir. Hükumet bundan başka bütün Irak liselerinin son sınıf talebelerini Bağ dad Harbiye mektebine kaydettirmek tedir. Mühendisler kongresi Türk Mühendisleri Birliğinin on birinci senelik kongreleri geçen pazar günü Ankarada yapılmıştır. Kongre esnasında alınan kararlar arasmda inşaat, yol, demiryolu, su, elektrik, makine fen encümenlerinin teşkili, Birlik mecmuasmın iki ayda bir ve daha zengin mündericatla neşri, birlik için bir rozet hazırlanması, kitab tercüme edilmesi ve senede bir mühendis günü yapılması gibi şeyler vardır. Bundan sonra yeni intihabat yapıl mış ve idare heyetine Refik Fenmen, Ali Şermi, Ferdi Çağan, Sami Arim, Salâhi Demirbilek, Şevket Aydınelli, Galıb Rifat seçilmişlerdir. Çocuklarımıza yardım edenler Kızılay Çarşı Nahiyesi aşağıda isimleri yazılı okullardaki fakir ve oksüz çocuklarla Çarşının fakir esnaf yavrularma dağıtümak üzere altı yüz çift ayakkabı tedarik ve imal ettirmiştir. Bunların tevziatı 13/12/ 936 pazar günü saat 8 de Şehzadebaşmda Letafet apartımanında Beyazıd nahiye merkezinde icra edilecektir. NÜZHET ABBAS 25 inci okul, 45 inci okul, 22 nci okul, 24 üncü okul, 7 nci okul, 20 nci okul, 17 nci okul, 28 nci okul, 13 üncü okul, 34 üncü okul, 26 nci okul, 2 nci okul, Kumkapı Bo ğosyan okulu, AnadoluhLsarı llkokulu, Langa Rum okulu, Samatya Rum okultı, Balat Musevi İlkokulu, Hasköy Musevi İlkokulu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog