Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

12 Birincikânun 1936 CUMHURİYET Piyango keşidesi 21769 numaraya on beş bin, 1724 numaraya da 12 bin lira çıktı Tayyare Piyangosunun yirmi üçüncü tertib ikinci keşidesi dün Beyoğlunda Asrî sinemada çekilmeğe başlamıştır. Bu keşidenin en büyük ikramiyesi olan 40 bin lira 34674 numaraya çıkmıştır. 15 bin liralık ikramiyeyi kazanan biletin bir parçası Galatada Adapazar oteli sahibi Abdurrahimdedir. Abdurrahimin Adanada bulunan ailesi son felâketten müteessir olanlar arasmdadır. Kendisi bugün ailesinin yanına gide cektir. 12 bin liralık ikramiye kazanan biletin bir parçası da Ata Refik ticarethanesinde çalışan Eminededir. Keşideye bugün de devam olunacaktır. Dünkü keşidede ikramiye kazanan numaralar «;ıra tertibile aşağıdadır: 32065 33656 34350 35130 35990 36941 38428 39408 32147 33782 34363 35182 36215 37036 38629 39683 32220 33965 34602 35244 36268 37218 38648 39718 32968 33973 34691 35344 36389 37414 38771 33333 34179 34777 35421 36394 37814 39157 33369 34187 34965 35545 36741 38413 39174 Terfi eden muallimler 106 orta tedrisat muallimi terfi etti Vaktinde tedbir alınmah... Adana hâlâ tehlike içinde yaşıyor! Daima tahribe maruz olan şehirde fabrikalar da hasara uğradı [Baştarafı 1 inci sahifede] Biraz da biz takılalım özlük yerine hurdebin kulla narak yazılanmızda yanlışlık aramayı kendine iş edinen bir arkadaşm aruz ve hece vezinleri hakkında neşrettiği yazı elime geçti. Müntekid dost bu önemli makalesine şu suretle başhyor: «Avrupa irfanile ilk temasımız Fransız edebiyatı değil de Alman veya Ingilız edebiyatları yolıle olsaydı, yahud ki kaynaklara çıkmak hevesini gösterip Grek ve Lâtin şairlerinin eserlerini aslından okusaydık aruz vezninden bilmem gene bu kadar soğur muyduk?» Avrupa irfanile ilk temasımızın Fransız edebiyatile vukua gelmiş olduğu id diası tarih bakımından yanlıştır. Osmanlı Türkleri Fransız şair ve ediblerinden önce garb hekimlerini, riyaziyecilerini ta nımışlardır. Bu mühim noktayı şöylece tesbit ettikten sonra ibaredeki sakatlığa geçelım: «Yahud», malum olduğu üzere harfi rabıttır. «Ki» de öyledir. Bunlann yanyana getirilmesi Türk sarfına aykırı düşer. Gerçi kullanıldığı yere göre muhtelif manalar ifade eden (ki) mürekkeb edatlar teşkiline de yarar: Çünkü, keşke, belki, mademki kelimelerinde olduğu gibi!.. Lâkin aslen harfi rabıt olduğu için başka bir harfi rabıtla bir yerde kullanılamaz. Müntekid dost, bir de «nazım söylemek» tabiri kullanıyor. Bu, ölçüye sığmaz bir yanlış amma arkadan gelen şu ibarenin yanında pek hafif kalıyor: «Kehaneti pek sevmem. Fakat hece vezninin çabucak yerelşivermesi, birkaç yıl içinde mihanikileşivermesi istikbalinin parlak olmadığını gösterir!» Sarfa, nahve ve şiveye uygun düşebilmesi için ibarenin şu şekilde yazılması lâzım gelir: «Hece vezninin çabuk yerleşmiş olması, birkaç yıl içinde adeta mihanikileşmesi istikbalinin parlak olamıyacağını gösterir.» îbarede kullanılan kehanet te kihanete çevrilmelidir, çünkü doğrusu öyledir. «Pek sevmem» tabiri «çok değil, az severim» manasına geldiğinden burada garib düşüyorsa da ben bu garabeti bağışlıyorum. Münekkid dostun aruz hakkmdaki mülâhazalarını da derlitoplu bulmamakla beraber tahhl etmıyeceğım. Çünkü bizde aruzun adı söylenir, kendisi bilinmez. Mahcub edilemiyeceğime kanaat besliyerek söyliyeyim ki aruz bahirleri nin hakikatini ve meselâ rübaî vezni diye anılagelen veznin kaç türlü olduğunu genc, ihtiyar hiçbir şairimiz bılemez. Aruzun her bahrinden yüzlerce manzume yazmış olan Abdülhak Hâmid bile usulü dairesinde aruz okumamıştır. Köşemin sınırını aşmamak için sözü keserken müntekid dostuma başka bir noktayı da hatırlatmak isterim: Aruzun bırakılması ne sıkıcıhğmdan, ne lisana uygunsuzluğundan olmayıp zorluğundandır. Onu muvaffakiyetle kullanabilmek için birçok şey bellemek ve öğrenmek gerekti. Biz böyle bir zahmetten kurtulmak kaygusile parmak hesabına bel bağladık: Cebiri, müsellesatı okumaktan yılıp karacümleye yapısanlar gibi!... Ankara 1 1 (Telefonla) Terfileri yapılan 106 orta tedrisat mualliminin isimlerini bildiriyorum: 80 liradan 90 liraya terfi eden: Haydarpaşa Lisesi riyaziye muallimi Kâzım. 70 liradan 80 Uraya lerfi edenler: Pertevniyal Lisesi tarih muallimi E 30 243 278 518 522 705 dib, İstanbul Kız Lisesi türkçe muallimi 766 877 878 1187 1228 1370 Mustafa Sabri, Pertevniyal lisesi riya1447 1454 1622 1658 1687 2061 2173 2365 2404 2463 2655 2685 ziye muallimi Kemaleddin, Eyüb Orta 2888 2952 2976 3098 3107 3249 mektebden Celâl Mahir, İstanbul Erkek 3571 3606 3694 3787 3805 3957 Lisesinden Lutfi, Bursa Erkek Lisesin •3978 4126 4422 4433 4438 4528 den Necati, Bursa Lisesinden Tevfik. 4653 4715 4867 5016 5311 5356 55 ten 70 Uraya terfi eden: 5536 5758 5780 5781 5814 6133 Edirne Ortamektebden Fatma Şevket. 6181 6300 6382 6417 6668 6709 45 liradan 55 liraya terfi edenler: 7070 7120 7192 7616 7677 7792 Kabataş Lisesi Celâleddin, Haydar 7968 8020 8212 8225 8233 8342 paşa Lisesi Avni, İstanbul Erkek Lisesi 8478 8481 8524 8630 8715 8753 8844 9167 9353 9371 9598 9989 Nedim Mazhar, Kabataş Lisesi Süley10463 10555 10787 10843 10968 11026 man Sırrı, Kumkapı Ortamektebinden 11225 11275 11662 11917 12004 12111 Bahaeddin, İnegöl Ortamektebden Ni 12153 12171 12212 12294 12348 12532 zameddin, Davudpaşa Arif, Kandilli 12620 12638 12872 12923 13211 13240 den Said, İnönünden Refet, îstanbul 13409 13549 13575 13617 13740 13924 Kız Lisesinden Zeki, Vefa Lisesinden 13946 14289 14303 14497 14790 14816 Murad, Pertevniyal Lisesinden Talha 14867 14895 15019 15171 15281 15383 Kemal. Kandilli Emine, İstanbul Erkek 15416 15507 15531 15643 15848 16033 22556 28678 16195 16306 16377 16391 1643G 16512 Lisesi Şükrii ve İsmet, Gazi Osmanpaşa16617 16760 16771 17176 17181 17211 dan İsmail Ramiz, Haydarpaşa Ziya, 17305 17314 17438 17631 17958 18112 Gelenbevî Serafeddin, Pertevniyal Ah16728 18747 23445 38181 18133 18296 18435 18890 19067 19102 med Lutfi, Galatasaray Refet Avni, Is* 19237 19254 19400 19551 19565 19593 tanbul Kız Lisesi Ali Rıza, Erkek Li 19605 19676 19912 19973 20049 20120 sesi Gani, Erenköy Pakize, Usküdar Or2931 3818 9952 10149 12857 14563 20222 20368 20392 20436 20439 20470 15065 15247 16103 24753 29560 32319 20664 21061 21213 21309 21559 21560 tamekteb Ahmed Samih, Davudpaşa Ö33705 35513 35644 36116 21705 21956 21989 22043 22105 22233 mer Nizami, Gazi Osmanpaşa Tevfik, 22509 22596 22789 23051 23085 23292 Erenköy Mehmed Naci, Kandilli Ce 23302 23371 23387 23492 23671 23704 mal, İstanbul Erkek Lisesi Bedri, Ge 3412 6354 7082 7721 9362 10085 23828 23850 23866 23888 24101 24110 lenbevî Ortamektebi Ali Âli, Erkek Li11039 11196 12437 13649 14113 14322 24131 24281 24369 24422 24671 24682 sesi Şerif, Kabataş Lisesi Mazhar, Us 14441 14649 19742 21677 22658 23401 24833 24872 24889 25360 25403 25717 küdar Orta İzzet, Erkek Lisesi Mithat 25078 25665 25907 26833 27427 28568 25725 25899 25974 26288 26350 26569 Sadullah, İstanbul Kız Orta Zeliha, 30145 30308 30664 33999 34496 35086 26655 26718 27003 27021 27174 27605 Gelenbevî Orta Mustafa Sabri, Nişan35282 36460 36921 37411 38168 38288 27622 27636 27639 27758 27787 28001 38706 39063 39399 39561 28070 28100 28121 28319 28470 28683 taşı Atıfet, Erkek Lisesi Sadreddin Ce28875 28941 28942 28971 28989 29005 lâl, Vefa Lisesi Osman Kâzım, Edirne 29027 29109 29259 29463 29490 29586 Lisesi Şevki, Aydın Refik ve Mehmed 4288 5351 7057 7247 7674 9199 29717 29748 29815 29832 29875 29905 İhsan, Konya Ortamektebi Nazıf ve 9379 9984 11331 12500 12933 13096 29923 29959 29963 30057 30497 30654 Mecid, Konva Kız Muallim Nami, îz14104 14340 14902 16215 19179 20014 30716 30857 30970 30973 31012 31122 mir Necati, Siird Orta Kemaleddin, Iz20387 20684 20886 21974 22363 22987 31155 31257 31273 31321 31626 31895 mir Lisesi Salâhaddin ve Hilmi Turgud, 24821 25645 26105 26677 27129 27280 32045 32167 32372 32554 32634 32670 27669 27773 29245 30105 30537 30749 32724 32816 33089 33327 33338 33417 İzmir Karataş Orta Seref, Adana Er 34018 31725 32778 32814 33415 33898 33483 33522 33561 33668 33707 33717 kek Muallim Fevzi, îstanbul Erkek Li34512 35012 35870 36108 36187 37425 33749 33908 33921 33956 33970 34174 sesi Mehmed Adil, Adana Erkek Mu39086 39433 39478 34184 34212 34360 34425 34553 34690 allim Akif, Adana Lisesi Rasih, Bursa 34725 34866 34919 35237 35300 3'J301 Kız Muallim Arif, Bursa Lisesi Müm 35432 35477 36029 36039 36294 36419 taz ve Murtaza, Bursa Orta ismail Hak36596 36625 36775 36852 36892 37001 282 337 634 644 748 781 kı, Bursa Kız Muallim Ali Ulvi, Muğ37145 37174 37196 37592 37849 37906 1103 1261 1904 1963 2012 2047 38081 38099 38166 38338 38345 38650 la Orta Mehmed Nuri, Bayburd Mah2198 2202 2238 2478 2490 2961 38653 38790 38797 38865 39073 39149 mud Kemal, Ordu Orta Saim, Çorunı 2990 3467 3644 3887 4075 4149 Erkek Muallim 39245 39301 39383 39412 39490 39515 Orta Fazlı, Erzurum 4263 4267 4378 4425 4467 4526 39639 39821 Osman Nuri, Ankara Gazi Lisesi Neca4578 4734 4868 4904 4909 4964 4969 5077 5267 5503 5809 5881 ti ve Edib, Çanakkale Muharrem Fev5935 6064 6114 6239 6274 6302 zi, Nigde Orta Naci, Ünye Orta Hü 6327 6514 6788 7044 7219 7619 seyin Hüsnü, Antalya Lisesi İbrahim 7643 7947 8472 8668 9299 9637 Sanayi sergisine giden eşya Hilmi, Simav Orta Ömer Fikret, Ispar9714 10010 10310 10382 10606 10611 Ankaradaki birinci El ve E v Sanayii ta Orta Ali Rıza, Sıvas Orta Behram 10834 11101 11137 11237 11304 11423 sergisine İstanbuldan gönderilmiş olan 11663 11856 12198 12279 12341 12486 eşyalar t a m a m e n şehrimize gelmiştir. Lutfi. 12*37 12927 13044 13080 13101 13450 Eşyanırı dağıtılmasına b a y r a m ertesi 20 liradan 22 liraya terfi edenler: 13587 13999 14032 14350 14525 14582 başlanacaktır. Bütün eşyalar 70 sandık Vefa Orta Saffet Nişantaşı Orta Saf14654 14725 14812 15197 15394 15594 tutmaktadır ve 10 bin liraı kıymetinde15682 15851 15887 16301 16309 16374 fet, Cumhuriyet Orta Mübeccel, Tekir16495 16624 16819 16929 17627 17752 dir. Sergide satılan eşyanın paraları da dağ Orta Sabahat, İnegöl Orta Ali Ra18005 18438 18463 18558 18578 18616 bayram ertesi tevzi edilecektir. gıb, Tokad Müzeyyen, Mersin Hacer, 18697 19008 19296 19479 19489 19549 Sergide madalya ve ikramiye kaza Osmaniye Orta Kemal, Gazi Anteb Lı 19672 19999 20021 20093 20174 20405 nanlarm mükâfatları kendilerim; me 20624 20681 21093 21151 21192 21792 rasimle verilecektir. sesi Mürüvvet ve Ferid, Bandırma Or22269 22327 22606 22348 22877 23198 ta Sıdıka, Sıvas Lisesi Eşref, İzmir Orta Yeni pulkanunu 23246 23678 24245 24316 24322 24367 Fatma, Antalya Lisesi Ali Rıza, An 24714 24832 24854 24969 24979 25064 Maliye Vekâletinin yeni bir pul ka 25496 25582 nunu hazırlamakta olduğu haber alm kara Erkek Lisesi Refik Fazıl, Muğla 25075 25077 25287 25485 25962 26259 26506 26608 26757 26849 mıştır. B u kanunla DUI işleri daha derli Orta Hayrünnisa, Samsun Lisesi Rifat, 26928 26972 27390 28128 28574 28756 konacak ve bazı m ü p h e m Akşehir Orta Osman, Merzifon Orta 28866 29071 29082 29161 29527 29597 toplu bir hale 29765 29861 30295 30570 30586 30647 noktalar açık bir surette Lzah edilecek Enver, Kars Lisesi Salih, Edirne Er kek Muallim Ferruh. 31182 31235 31341 31366 31396 31933 tir. 30 lira 40 bin lira tarafı dolaşmaktadır. Seylâbm kat'î bilânçosu ancak her tarafla irtibat te min edildikten sonra çıkabilecektir. Zarar milyonları bulmaktadır. Yıkılan setlerin keşifleri yapıhyor. Fen heyeti raporlarını yakmda verecek ve bu ra porlar üzerine Vekâlete müstacelen teklifler yapılacaktır. Adana için teh like henüz geçmiş değildir. Kış ortası ve ilkbahara doğru nehrin şehri tekrar tahrib etmesi muhtemeldir. Vali bu işin halline büyük bir ehemmiyet vermek tedir. Cumhuriyetin yardım listesi IBaştarafı 1 inci sahifede] Askerî Tıbbiye talebeleri 2784 Sirkecide Demirkapıda M. R. Mari ve şürekâsı 2000 Artin Kınacıyan evlâdlan 2000 Çakmakçılarda tüccardan Kâzım Nami 2500 Nişantaşında Ermeni Nor Tibros ilkmektebi 1500 Sen Benova 10 uncu smıf talebesinden Rifat Azak 1000 Yordan Pilidis 1000 Gedikpaşada eczacı Vahan Asaduryan 500 Paçikaki 300 İstanbul 54 üncü İlkmekteb 5 inci sınıf C şubesi talebesi 100 Yekun 130164 34674 '5 bin lira 21769 12 bin lira Atatürkün yardımına halkın şükranı Adana 11 (A.A.) Atatürkün Adana seylâbzedelerine on bin lira vermek suretile gösterdiği büyük şefkat ve alâka Adana halkını çok sevindirmiş ve bu Adananın büyük felâketi için son suz bir teselli olmuştur. Sular tamamile çekflmiştir. Maama fih Seyhan henüz normal seviyesine inmemiştir. Evvelki gün akşama kadar belediye hududu dahilinde yıkılan ev lerin sayısı 1773 tü. Belediye heyeti fenniyesinin yaptığı muayeneden sonra bugün de 32 evin yıkılmasına karar verilmiştir. Yıktırılacak daha 150 kadar ev çıkacağı tahmin ediliyor. 1724 3 bin lira Bin lira 500 lira Adana felâketzedeleri için açtığımız iane listesine vatandaşlarımızm yardımları hararetle devam etmektedir. Muhtelif müesseselerde yapılan reşebbüsler, oradaki kardeşlerimiz hesabına hamiyet tezahürlerine vesile olmaktadır. Aziz milletimizin şefkatine şükranlarımızı bir daha sunarız. *** Adana felâketzedelerine yardım maksadile dün üç zat tarafmdan biıi 1000, diğeri 200, diğeri 10 lira olmak üzere 1210 lira Kızılay istanbul mümessilliğine teberru edilmiştir. Betbaht vatandaşlar 200 lira 100 lira 50 lira MÜTEFERRİK Tuzla, Köprügözü, Narkulak mevki leri henüz suların istilâsından kurtul muş değildir. Bu üç mıntakadaki yurddaşlarımızdan hiçbir malumat alınamamıştır. Hayatları tabiatin insafma ter kedilmiş bu bedbaht insan kütlelerinin rar gören ailelerin miktarı 1500 e ya akibetinden bütün Adana şüphe ve Ror kındır. ku içindedir. Kızılaya Adana eşrafınm bu akşama kadar yaptıkları teberru yekunu 11,466 Yardtm hareketleri lira idi. Adana 11 (Hususî muhabirimizden) Adanalı bayanlar kız lisesinde açılan Ankaradan gelen meb'uslanmızla Sıhatelyede felâketzedelere elbise ve ça hiye müsteşarı, Vali, Belediye reisi ve maşır yapmaktadırlar. Bu akşama ka şehrin ileri gelenlerile gazeteciler budar Kızılaya 742 takım elbise teslim etgün seylâba uğrıyan mıntakalarda gezmişlerdir. mişler ve tetkikat yapmışlardır. Görülen manzara, felâketin şimdiye Seylâb felâketinden zarar görenle' kadar sanıldığmdan daha şümullü, in rin listesi hazırlandı san, hayvan ve mal zayiatınm çok daha Adana 11 (A.A.) Su baskını yü fazla olduğunu meydana çıkarmıştır. zünden zarar görenlerin listesi tamamen tesbit edilmiş olduğundan yarın Fabrikalar da mahvoldu Suların çekildiği hendeklerde çamur dan itibaren eşya tevziine geniş bir sular arasında sayısız denecek kadar çok rette başlanacaktır. Şimdilik sıkışık bir halde bir araya hayvan lâşelerine tesadüf edilmiştir. Yı kılan ve yıktırılacak olan binalarm sa getirilmiş olan aileler de yarından iti yısı iki bini aşmaktadır. Hububat tama baren kurulmakta olan çadırlara yer men, mevcud pamuk ta suyun alıp gö leştirilecektir. türmesi, yahut ta depolarda, fabrika Memleket hastanesinin tathiratı bit larda su altında kalması yüzünden en mek üzeredir. Hastalar pazar günü buaz yarı yarıya mahvolmuştur. Depo raya nakledileceklerdir. Yeniden temas larda kalan ve ıslanan zahirelerden de hasıl olan 9 köyden 1330 kişinin zarar fayda kalmamıştır. gördüğü anlaşılmıştır. Bu köylerde nüCenub köylerinde bir çok köylüler ta fusça zayiat yoktur. Bu mmtakaya 650 mamile mahvolmuş vaziyette bulun kik> ekmek gönderilmiştir. maktadır. Şehrin civar yolları tama mile balçık içindedir. Sebze bahçele Türkiye ttalya ticaret rinde de topraktan başka bir şey kal münasebatı mamıştır. Müddeti biten Türk İtalyan anlaş Adana ve muhitini teselli eden ye masınm 21 gün müddetle uzatıldığını gâne şey memleketin her tarafmdan gelen teessür ve yardım telgrafları ve ha yazmıştık. Fakat bu temdid kararı dün Gümrüğe bildirilmemiş olduğundan İberleridir. talyan eşyası memlekete giremediği giAKVERDİ bi bittabi İtalyaya da Türk malları giZayiat ve hasar miktarı rememiştir. Karar hakkmdaki emrin Ankara 11 (Telefonla) Adanadan bugün geleceği muhakkak görülmek son gelen resmî malumat, insan zayia tedir. tının 39 olduğunu bildirmektedir. Fakat bu rakam bugüne kadar tesbit edilen Gustlofu öldüren Musevinin dir. Tesbit edilen hayvan telefatı da muhakemesi 900 ü bulmuştur. Adana şehri içerisinde Kuar 11 (Hususî) Geçen şubatta 105 i ahşab ve kârgir, 98 i kerpiç, 131 i İsviçre Nazilerinin reisi Gustlofu öldü de kulübe ve baraka olmak üzere 333 ev yıkılmıştır. Bugüne kadar 9 köyle ir ren Yugoslav talebesi Musevi Davidin tibat temin edilebilmiştir. Buralarda za muhakemesine başlanmıştır. tomar gazete ve mecmua çıkardı. Birik miş nüshaları karıştırıp damadına veri yor ve yavrusunu seyreden bir ana gibi kendi eserinin son nüshasma saf bir gü lümseme ile bakıyordu. Bugünlerde konuşacak başka mevzu olmadığı için bütün bu serpilmiş eski kâğıdların ortasında o tam kendi çöplüğünü bulmuş bir horoz itimad ve gururile öt meğe başlıyacaktı ki, damad birden onu karşıladı: vazgeçirtmekte, gene her zamanki mev kiine dönerek bütün bu tehlikelerden kurtulabilmek için Nuriyeyi Şevki ile evlendirmekten başka bir yol kalmadığını göstermekte kendini haklı görüyordu. Bununla beraber Bekir Bey şimdi gazetesinden, ona neş'e ve hararet veren fikir ve iş arkadaşından o kadar memnun görünüyordu ki bu eski mevzuu açmağa bir türlü dili varmıyor ve onu söyliyebil mek için daha emin, dolambaçlı yollar Peder bey! Cesaretimi mazur gö arıyordu: Kuvayı Milliye çarpışmağa baş rün dedi. Bugünlerde çok yoruluyorsu nuz. Kendinize baksanız muvafık olur. lamış! dedi. Bekir Bey kısaca: İşlerinizi azaltmak lâzım. Bekir Bey: Evet! diye cevab verdi. Ben kendimi bilmez miyim? diye Yunanlılar, birçoklarmı tevkif edicevab verdL Ananız da hep boyle söy yorlarmış diye devam etti. lerdi. Emin olun bana çalışmak yanyor. Bekir Bey gene yalnız başını salla İş içinde bütün derdimi unuturum. makla iktifa etti. Sonra birdenbire aklma Zeki bu sırada hep gazeteden bahset gelmiş gibi: mek, ellerindeki paranın bitmeğe yüztut Kaç gündür Niyazi Efendi mey tuğunu, küçük bir şehirde bu kadar az danlarda yok dedi. satışla devam etmesi mümkün olamıyacaZeki Bey ayni tonda sözlerini tamamğını söylemek istiyordu. Bir taraftan da lamağa çalışıyordu: Hacı Efendiye borclannın eksilmek şöy Yakında bütün gazeteleri de ka le dursun artık ödenemiyecek dereceye patmaları muhtemel. geldiğini düşündükçe, yarın ne şekil a Bekir Bey, can sıkıntısile yüzünü bulacağı belli olmıyan bu teşebbüsten onu ruşturarak: M. TURHAN TAN Yurddaş î Türk parası, kaya gibi sapasağlam duruyor. En iyi tasarruf parası Türk parastdtr. Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu adamrt Cumhuriyetin içtlmaî romanı: 6 0 Yazan: Hilmi Ziya Ya Demir Beyın ne yapacağını zannediyorsun ? dedi. Demir Bey mi? diye Zeki cevab verdi. Onu buraya bağhyan sebeb or tadan kalkınca şüphe yok îstanbula dönecek! Bu sırada, Aynanın içinde gözüken Fahriyeye hilekâr gözlerle bakıyor ve içten içe kendini tehdid eder bir tehlikeden kurtulacağmı söylemek istiyordu. Fahriye gözlerini indirdi. Hafifçe kaşlannı çatmasından, endişeli bir surette düşündüğü hissediliyordu. Bir müddet ikisi de sustular. Kadm, sanki ne düşündüğünü anlıyacağmdan korkuyormuş gibi, cebrî bir gülümseme ile yüzünü Zekiye doğru çevirdi: Hadi canım.. Korktuğum bu değil! dedi. Bu Şevki budalası eve girince ne olacak diye düşünüyorum. Nur, ona na sıl katlanacak. Zeki yerinden kalkıp aynanın yanına gitti. Zevcesini omuzlanndan tutup: Düşündüğü şeye bak! dedi. Baban razı olduktan sonra onun adı mı geçer? Zaten emin ol ki o şimdi bir kere kınhrsa, öteki gözlerini kapıyarak kabul edecek. Sonra.. Sanki çocuğun ne eksiği var? Hele eve girsin, onu üç günde muma çevirir. Birdenbire, kulağına bir ses gelmiş gibi endişe ile kapıya doğru döndü. Bir müddet sonra: Nuriye evde yok mu? diye sordu. Fahriye: H a y ı r ! dedi. Kaç gündür matbaaya uğruyorum, arkadaşıma gidiyorum diye çıkıyordu. Şimdi nerelerde olduğu anlaşıldı. Zeki ıhtiyatla kulağına eğilip: Aman sakın hiddetle ağzından kaçırma.. Şimdilik bizi bilmiyoruz zannet sin, dedi. Zamanı gelince ben Demir Beyle konuşurum. Herşeyi açarım. İcab ederse onu yerinde gösteririm. Bana kıymet vermediği için kendisini aldatacağımı aklından bile geçirmez. Bu sefer hakikaten bir ayak sesi geliyor ve şüphesiz merdivenden birisi çıkıyordu. Fahriye: Babam! dedi. Zeki kanapeye geçip bir gazete karıştırmağa başladı. Eski yerine uzan! Romanmla meşgul ol. Sonra çok yavaş sesle ilâve etti: Sakın bundan bahsetme! Kurdoğlu, kolunda şişkin bir çanta ile omuzlan yorgunluktan bükülmüş (solu yarak) içeri girdi. Yüzü her vakitkinden daha yaşlı ve dermansız görünüyordu. Saçmda aklar çoğalmış, yüzünde çizgiler derinleşmişti. Bununla beraber işin verdiği heyecanla gözleri parlıyor. Ve yanaklannda adeta aldatıcı sonbahar güneşine benzer iğreti bir pembelik farkediliyor du. Kızı ve damadı onun geldiğini daha şimdi anlamıslar gibi, yerlerinden fırladılar. Fahriye kitabını toplarken Zeki Bey gazetesini devşirip ayakta karşıladı. Bekir Bey, kanapeye oturduğu zaman yüzü neş'e ile parlıyor, ve çoktanberi dünyadan elini çektiği halde yeniden hayata karıştığından bir çocuk sevinci içinde olduğu görünüyordu. Çantasından bir Şimdilik böyle birşey yok a! dedi. Zeki Bey devam etti: Birçok İstanbul gazeteleri gibi onların ağzını kullanmazsanız bu akıbet muhakkaktır. Bekir Bey hiç cevab vermedi. Asabi yetle gözlerini etrafta dolaştırarak kâğıdlan topladı. Tomannı yeniden çantasına yerleştirdi. Kaşları çatılmış, rengi uçmuş ve gözleri her zamanki gibi ikidebir kırpışmağa başlamıştı. Can sıkıntısmı belli eden kekremsi bir tonla söze başlamak için hazırlanıyor gibiydi. Fakat hemen vazgeçerek ayağa kalktı. Toparladığı çantasını koltuğuna alıp: Odama çıkıyorum diye ilerledi. Karıkoca bu sırada şüphe içinde bakışı " yorlardı. Fahriye babasının hatırını alıp odasında alıkoymak için münasib birşey düşünüyor, damad mevzuu vakitsiz aç tığını hissettiği için onu.meşgul edecek başka bir söz aradı. Fakat Bekir Beyin can sıkıntısından ileri gelen bu tasmimli hali ve onların kararsız bakışları yüzünden, odadan çıkmasına mâni olabilecek hiçbirşey yapamadılar. [Arkası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog