Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET 12 Birincikânun 1936 cürümler Mis Macdougallin yenı yaptırdığı şa toyu gezıyorduk. Bınanın bır odası kıy metli tablolara tahsis edilmişti. Burası adeta bir müze idi. Ev sahibi hepsinin birer birer tarihçesini anlattıktan sonra, bir portrenin önünde durarak: Bunun ise bir romanı var, dedi. Romadan Venediğe gitmiştik. Samimî bir ahbabımız, çok kıymetli bir tablonun eski bir aile tarafından satıldığmı söy ledi. Fakat bunu satan, hâdiseyi mem lekette herkesin duymasını istemiyordu. Ahbabımız bizi tarihî bir şatoya götür " dü. Binanın sahibi olan Kont, tabloyu satmağa kıyamıyor, fakat kızı yalvarıyor du: «Baba, bugün parasını vermezsek terzi elbiseyi teslim etmiyecek, halbuki bu akşamki baloya muhakkak gitmeli yim.» İhtiyar hizmetçi söze karıştı: «Kont hazretleri, kızınız bir elbise için aile yadigârını satmak istiyor. Baloda birisine raslıyacağını umuyor, fakat tablonun satışı kızınıza uğursuz gelecek ve kızınız hiçbir zaman o adamla evlene miyecektir.» Lâkin genc kızm gözyaşları daha ağır bastı ve iki balo elbisesi için koca bir aile yadigârı satıldı gitti. Diğer arkadaşım Roger: Ne hazin bir macera, diye öyle bir îçini çekti ki hepimiz hayret içinde kal • dık. Yeni evi ziyaretten çıkarken Roger bana: Allaha ısmarladık, dedi. Bu ak şamki trenle Nevyorka ve oradan da yann sabah kalkan vapurla Avrupaya gidiyorum. Peki Amerikalı nişanhnız Mis Macdougall? diye sordum. O başkasını bulur, ben şimdi öğ renmeğe gidiyorum: Acaba en çılgm ve en alçak bir iftira yüzünden hayatta en büyük saadeti kaybetmedim mi? Siz tablo hikâyesini alâka ile dinlediniz, halbuki ben bittim. Çünkü az kaldı menfaat için evlenecektim. Zira bir kere aşk için evlenmek fırsatını kaçırmıştım. Bu fır * satı kaçırmış olmama sebeb de, her nekadar doğrudan doğruya değil ise de, o tablonun satılmasıdır. İki buçuk sene evvel Mis Masdougall Venedikte iken ben de o şehirde idim. Kendısinin daha ismini bile bilmiyordum. Fakat tabloyu satın aldığı şatoya sık sık girip çıkardım. Şato sahibinin kızı Laura çok güzeldi. Babası bütün servetlerini borsa oyunlannda kaybetmişti. Lauranın hakkmda birçok dedıkodular dolaşıyordu. Bundan dolayıdır ki kendisi aleyhinde söylenen sözlere inanarak onu alçakça tahkir et" tim. Size meseleyi tafsilâtile hikâye eder sem daha iyi anlarsınız. Tablonun satı'r masına sebeb olan baloya kadar Laurayı günde iki üç defa gördüğüm halde ona kendisini sevdiğimi hiç söylememiştim. Fakat birbirimize olan alâkamız bunu her ikimizin kalbine çoktan ifşa etmişti. Işte nihayet o baloya ihtiyar bir adamın kolunda ve çok şık bir tuvaletle geldiği vakit, nakkında dolaşan dedikodulara inandım ve ihtiyara metreslik ettiğini sandım. Çünkü babasınm sıkmtıda olduğunu biliyordum. Gizli gizli tablo sattığını keşfedemezdim ya. Binaenaleyh genc kıza açıkça hakaret ederek balodan çıktım gittim. Şimdi de Venediğe hareket edi yorum. rım. Fakat ya başkasile evlenmiş ise? Hiç olmazsa kendisinden af dile • Bibliyoğrafya 1937 Cumhuriyet Almanağı Cumhuriyet Basımevi İstanbul 1936 Fiatı 100 kuruş Bayram hazırlıkları artıyor RADVO Bu aksamki Drosram J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 plâkla hafif miızik 13,25 muhtelif plâk neşriyatı 18,50 Şehir Tiyatrosu. komedi kısmı tarafından bir temsil 19,30 Tasarruf Haftası münasebetile konferans20,00 Turk musiki heyeti 20,30 Munir Nureddin ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk sarkıları 21,00 orkestra 22,00 Ajans ve Borsa haberleri 22,30 plâkla sololar, ertesi günün programı . 23,00 son. VIYANA: 18,05 gramofon 19,25 halk sarkıları 19,."0 röportaj 20,05 saat, haberler, hava, program haberleri, spor 20,15 oda musikisi 21,15 musiki . 22,45 filim müsabakası, haberler, hava 23,35 piyano konseri 24.15 Viyana musikisi. BERLIN: 17,05 eğlenceli yayın 19,05 spor 19.20 gramofon 19,45 röportaj 20,05 konferans 20,15 şarkılar ve musiki 20,50 günün akisleri, haberler 21,15 musiki 23,05 hava, haberler, spor 23,35 pazar guaune hazırlık 1,05 dans musikisi. BTJDAPEŞTE: 18,05 harpa konseri 18,35 gramofon 19,10 röportaj 19,50 şan konseri 20,50 konuşma 21,15 musiki . 22,45 röportaj 23.20 haberler 23,40 konser 24,35 caz band takımı 1,10 haberler. BÜKREŞ: 18,05 kıraat 18,20 askerî bando 19,05 havadis 19.15 gramofon 19.35 dans musikisi 20,35 mektub kutusu 20.45 şan konseri . 21.25 orkestra konseri 22,05 haberler 22,50 gramofon 23,50 fransızca ve almanca haberler 24,05 gece konseri. LONDRA: 21,35 briç dersleri 22,20 havadis 23 05 vasatî İngiltere programı 24,05 saat, haberler, hava, spor, konusma 24.30 dans orkestrası 1.35 haberler ve saire. PARİS fP.TT.l: 18,05 konuşma 18,15 keman ve piyano 18,35 Liyon merkezi 20,20 gramofon2C,35 havadis 20.40 gramofon 21,35 konusma, hava 21,50 viyolonsel konseri 23.05 sl yasî konuşma, iktısadî haberler 22,45 kabare numaraları 24,35 haberler, hava 24 50 dans musikisi. ROMA: 20,05 gramofon. turiznı propagandası, faşizm haberleri 21,10 saat, haberler, hava, turizm propagandası 21.45 senfonik konser 23,05 şarkılar 23 35 dans musikisi. istirahat esnasmda haberler 24 35 dans mu«ikisi. * * ... Bakır kralının varisi olan genc kız, bitmez tükenmez servetini işte bu sayede bir İngiliz Dükünün ailesine getirmişti. Fakat İngiliz Dükü, bu serveti kazan masını, bir Fransız markisinın ince ru * hunun bir kaprisine medyun olduğunu bilse kimbilir nekadar hayret ederdi. Markinin ne olduğunu bilmiyorum, bir zamanlar Anjouya çekilmiş ve ondan sonra gene uzaklara seyahat etmeğe başlamıştı. Venediğe gittiği vakit Laurayı zengin bir adamla evlenmiş buldu. Bu adam, onu o mahud baloya götüren ihtiyardı. Genc kadın şimdi servetini, babasının satmış olduğu kıymetli tabloları Amerika lılardan tekrar satın almağa tahsis etmişti. Evet, güzel Laura ihtiyar Vanimi ile evlenmişti, bu gibi vak'alar kadınların sık sık başına gelir ve şunu isbat eder ki kadınlar, onların kalbını elımıze aldığımız bazı anlarda kendileri hakkmda ne düşünmüşsek o vazıyete düşerler. Genc bır ruhtan şüphelenmek bazan affedılmez bır cürümdür. Çünkü genc bir ruh, kendisi hakkındaki fena zanları izale edeme yince ekseriya kendisi hakkında ne düşünülmüşse o âkıbete sürüklenir. Çeviren: F. VARAL Bir tayin Tıb Fakültesinin bu seneki mezun larından Dr. Rükneddin Fethi, Erzurumun Tercan kazası hükumet doktorluğuna tayin edilmiştir. Rükneddin Fethi uzun müddet Millî Türk Talebe Birli ğinde çalışmış ve reislik etmiş kıymetli bir gencdir. Yeni vazifesinde muvaffak olmasını dileriz. ( YENİ ESERLER Boğaziçi mecmuası ) Ankarada yapılacak sivil tayyare mektebi Ankarada yapılacak olan Sivil Tay yare mektebinin projesi hazırlanmıştır. Hava Kurumu, Diyarbekir, Eskişehirde de Türkkuşu şubesi açacaktır. Yoksul çocuklara 600 ayakkabı dağıtılacak Kızılay cemiyeti Eminönü kazası Çar şı nahiye şubesi tarafından 13/12/936 pazar günü Direklerarasında Letafet apartımanında saat 8 de aşağıda isimleri yazılı okulların 600 yoksul çocuğuna ayakkabı ve elbise dağıtılacaktır. 45 inci Hasköy Musevi okulu, 22 nci Balat Musevi okulu, 24 üncü Anadoluhisar okulu, 10 uncu okul, 20 nci Sa matya Rum okulu, 17 nci Langa Rum okulu, 28 inci Kumkapı Ermeni okulu, 34 üncü okul, 26 nci okul, 2 nci okul. Bayramda giydirilecek yavrular Kızılay Cemiyeti Eminönü kaza şubesinden: Kızılay cemiyeti Eminönü kazası Beyazıd nahiye şubesi 150 yoksul ve kimsesiz çocuğa baştan aşağı giydirmeğe karar vermiş ve ölçü üzerine hazırla nan elbiseler 13/12/936 pazar günü saat 9 da cemiyetin Beyazıd nahiye şu besinde dağıtılacaktır. Alâkalı kimselerin buyurmalarmı rica ederiz. Şirketi Hayriye tarafından neşredil mekte olan aylık Boğaziçi mecmuasmm üçüncü sayısı çıktı. İstanbulun başlıca güzelliklerini sinesinde toplıyan Boğazın göz okşıyan, gönül açan güzellikleri bu nüshada fev kalâde güzel resimlerle canlandırıl mıştır. Hüseyin Cahid Yalçm, Abidin Daver, Peyami Safanm yazılarile münderica tını zenginleştiren mecmua Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Mardin ve Mithat Cemalin şiirlerile de ayrı bir hususiyet kazanmış bulunmaktadır. Ecnebi gazete muhabirlerine Edebî bir ihtiyacı tamamile karşılıyaTürkiyede çalışan ecnebi gazete mu bilecek bir halde olan bu mecmuayı o habirlerinin vesikaları 1937 senesi için kurlarımıza halisane tavsiye ederiz. değiştirileceğinden 15 kuruş pulla Vi lâyet matbuat memurluğuna müracaatAndıçlı Takvimi Ragıb leri. 12 senedenberi her sene muntazaman neşrolunarak büyük bir rağbet kazanan Mevlid Takvimi Ragıbın 937 sayısı da çok dol24/10/1936 tarihinde vefat eden Ge gun mündericat ve herkese mutlaka lâneral Vefalı Galibin eşi ve evlâdları, zım, faydalı malumatla çıkmıştır. İçinbugün öğle namazını müteakib Beyoğde takvimden ve senenin hususiyetle lunda Firuzağa camisinde Bay Hafız rinden başka şimendifer, vapur tarife Kemal tarafından okunacak Mevlide leri, kanun ve nizamnameler, ölçüler, din kardelserini davet ederler. faydalı bilgiler var. Karilerimize tav siye ederiz. Manyatizör ve Cumhuriyet Almanağı, karilerimiz pek iyi hâtırlarlar, ilk defa olarak 1935 senesinde çıkmıştı. Kâğıd bir cild içindeki 319 sahifesini dolduran mütenevvi malumat, istatistikler, faydalı bilgiler, resimlerle yılın tarihi ve umumî tarih hulâsası, yurdumuz ve diğer memle ketler hakkındaki yazılar çok değerli idi. İkinci Almanak geçen sene adeta kapışıldı. Çünkü daha ilkinin vaidlerle doSokaklarda ahşveriş lu olması ikincisinin çıkmadan bile müŞehrin her yerinde bayram faaliyeti Vekillerden bazılarımn da bugünlerkemmeliyeti hakkında herkeste tam bir kanaat uyandırmıştı. Bu kanaatinde hiç devam etmektedir. de şehrimize gelmesi beklenilmektedir. kimse aldanmadı. Almanak, bir iki gün Bayram münasebetile Ankaradan Bunların arasında Maliye, Dahiliye zarfında satıldı, bitti.. şehrimize gelenlerin adedi çoğalmış ve İktısad Vekillerinin şehrimize gel Cumhuriyet müessesesi elbette bu tır. meleri muhtemeldir. rağbeti karşılamak için elden geleni yapacak ve bu senekinin de kendinden evvelkine faikiyetini temin edecekti. S TAKS1MDE MAKSİM VARYETE Eserin sahifelerini birer birer karışI TİYATROSUNDA tırarak bunda ne derecede muvaffak oN H A L K lunduğuna hüküm verelim: E M O P ER E T I İlk satırlar bize Cumhuriyeti çok sıDanielle Darrieux A cak sözlerle takdim ediyor. İnsan duyBu akşam 21 de S Ş i R L E Y ve duğunu güzel ifade edilmiş olarak başMatine 16 da I ka ağızlardan da işitirse kanaati daha GANGSTERLER Zozo Dalmas ve kuvvetlenir. Tomakosla İlk sahifeler tabiatile takvime ve mev Matineden Bugün, yann simlerle alâkadar malumata hasredil itibaren miştir. Onu resimlerle tertib edilen yısaat 17 de herkes lın tarihi takib etmektedir. Sonra baş Ç A R D A Ş T ep e ba şı ta Teşkilâtı Esasiye kanunu olmak üBiletler: 4 0 6 0 , Hususî 100 zere yurda aid çok toplu malumat varde Yerlerinizi telefonla ayırtınız. dır. Sıhhat bahisleri sekiz sahife tut maktadır. Telefon: 42633 Klâsik mitoloji de güzel resimli ol Bayramda hergün matine ve mak üzere bir formaya sıkıştırılmıştır. süvarelerde değişik operetler Sonra fennî yenilikler bahsi gelmekte ve burada asrî Roboto, Stratosfer, Batisfer ve otomatik telefon herkesin anlıyacağı bir şekilde anlatılmaktadır. Dünya coğrafyasına aid muhtelif bilalkışlamağa gideceklerdir. Siz giler de sıralandıktan ve bunların ha rita üzerinde de takibi temin edildikten de bu fırsatı kaçırmayınız. sonra Milletler Cemiyeti, Beynelmilel Bu müzikle beraber bütün Adalet Divanı hakkmda malumat ve Bu 3 artisti bir arada gördürilmektedir. Jrogramı da seyredebileceksiniz ğünüz zaman mutlaka o filmi Dünya hükumetleri hakkında da bigörmelisiniz. inmesi faydalı umumî malumat sıra lanmış, büyük devletlerin harb kuvvetleri gösterilmiş, orduları mukayese edilmiş ve dünya tarihinin panoraması yapılmış; bir çok bâhislere dair istatisGenclerin çılgınlıkları ve neticeleri... tikler ilâvesile bu yazılar canlandırıl mıştır. Emsalsiz bir eser. Parlak bir muvaffakiyet; Faydalı bilgiler, meraklı şeylerden İşte; ADOLF WOHLBERUCK ve DOROTHEA WİECK sonra da spor bahsi gelmekte ve bu setarafından fevkalâde bir surette yaratılan neki Olimpiyada dair malumat ve rökorlarla atletizm Türkiye rökorları verilmektedir. (Praglt Talebe) Geçen yıl kaybettiklerimizin resim filmini gidip görünüz. Son derece beğeneceksiniz. leri bir sahife doldurmakta ve bütün bu malumatı bulmak için hazırlanan Haraiş: SAKARYA sinemasının, perde üzerinde gösterdiği şartdört sarîifelik fihristle de Almanak hilar dahilinde müşterilerine tahsis ettiği ve sinema holünde vit tam bulmaktadır. Almanağm güzel bezrinde teşhir edilen hediyeleri gidip görünüz. den bir cildi de vardır. Verilecek muvaffakiyet hükmü kat'î ve tamam değil mi? T A N MAYERLİNG FACİASI GARDEN 25 ARANYOSSY RAJKO Çocuk Çingene orkestrasmı DANİELLE DARR!EUX ALBERT PREJEAN L U G İ E N B A R R O U X NOBETCI ECZANELER Geceleri saaf 22 de siivare ••Bugün S A K A R Y A (Eski Elhamra) sinemasında^ ŞEYTAN VE GENCLİK Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar dır: İstanbul cihetindekiler: Aksarayda (Sanmt, Alemdarda (Sırrı RasimJ, Bakırkoyünde (Merkez), Beyazıdda (Cemil), Eminönünde (Hüsnü Haydar), Fenerde (Vıtali), Karagümrukte (Suad), Kuçükpazarda (Hasan Hulusi), Samatya, Kocamustafapasada (Rıdvan), Şehrenıininde (Nâzım), Şehzadebasında (İsmail :Haku kı). :: Beyoğlu cihetindekiler: Galatada (Hüseyin Hüsnü), Hasköyde (Barbut), Kasımpaşada (Vasıf), Merkez nahiyede (Della Suda), (Kinyoli), Şişlide (Nargileciyan), Taksimde (Limonciyan). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Büyukadada fŞinasi), Heybelide (Ta naş), Kadıkoy, eski İskele caddesinde (Sotiraki), Kadıköy, Yeldeğirmeninde (Üç ler), Üskudar, Ahmediyede (Ahmediye). KADINLAR KULUBU Üsküdar Ifâle sineması Bayramın birinci günü PARiSLi ŞANTOZ Fransızca AL JOLSON RUBY KEELER TÜRK S i n e m a s ı n d a Ilâveten: Türk donanmasının Yunanistanı ziyareti ve Ekler dünya haberleri • • • • • • İ ^ ^ B M H M a i ^ H H M ^ B Bugdn saat 1 de tenzflfltlı matine •MMHHHBBaaaaa^i^Hi^HBaaMBİ MARTHA EGGERTH M E L EK sinemasında CASINO DE PARIS ROSE MARIE Armağan İllüzyonist Şair Zekeriyya Gökaytaç bu isimle güzel bir eser neşretmiştir. On nefis manzumeden terekküb eden bu eserin hacmi küçük, fakat özü ve de ğeri büyüktür. Okuyanlar, fikir le ahengin bir şair kalemile itilâf ettirilmesinden husule gelen gü zelliğin bir çok örneklerini bu eserde bulabilecekl er dir. ?rf. Zati SUNGUR Her akşam "ehzadebaşında F ER A H I (Fıansızca) JAMES CAGNEY Bu kadar büyük bahriye filmi yapılmamıştır. I LBJJJBBJJJJBBJJJBBJJBJJBJJJJBBI Pek yakında T ü R K sinemasinda aBBBBBBBBBBMMMBââ^Kİ tiyatrosunda veda müsamereleri. riŞTE BAHRİYELİLER| Büyük film birden JEANNETT MACDONALD NELSON EDDY ve Bilgi Yurdu Coğrafya mütehassısı muallim M. Niyazi Erenbilge ile arkadaşları tara fından çıkarılmakta olan Bilgi Yurdu mecmuasının ikinci sayısı basılmıştır. Coğrafyaya, tarihe, felsefeye, edebiya ta dair bir çok güzel yazıları ihtiva eden bu mecmua muallimler için de, mektebliler için de faydalıdır. cularımıza tavsiye ederiz. B U G Ü N Kızılay balosu Kızılay Beyoğlu şubesi tarafından 19 birincikânun cumartesi günü akşamı Perapalas salonlarında verilecek balo nun geçen senelerden daha güzel ol ması için tertib heyeti son derece ça lışmaktadır. Moda Albümü Baloya iştirakle memleketimize ha Birincikânun ayı sayısı da nefîs bır şeyırlı işler yapan Kızılay cemiyetine kilde çıktı. Tıirkiyede ilk defa çıkan bu kayardım edilmesL yüksek duygulu hal dın, moda ve model gazetesi içinde 200 e kımızdan beklenilmektgdir. yakm modelden başka yün örgüleri örneklerini, elişlerini, guzellik bahislerini en iyi Ölüm şekilde vermektedir. Bu güzel moda gazetesini bütün kadm Galatasaray lisesinin ilk mezunlarmdan, İstanbulun pek eskiden en çok okurlanmıza tavsiye ederiz. tanınmış ve sevilmiş kuyumcusu, aile reisimiz Maksud Şahbaz ölmüştür. Cenaze merasimi bu ayın on üçüncü Istanbul Vilâyeti Bağcüar Cemiyetin pazar günü, öğleden sonra saat iki bu den: İstanbul Vilâyeti Bağcılar Cemiyeti bu çukta Beyoğlu Bahkpazan Ermeni kiayın 18 inci cuma günü ilk kongresini yalisesinde yapılacaktır. Merhumun ailesi pacağından alâkadarların o gün saat 2 de bu ilânm davetiye makamında kabul e İstanbul Halkevinde bulunmaları rica odilmesini dostlanndan rica ederlar. lunur. Sinemasında MELEK BÜTÜN GüZELLERi SEVERİM JEAN KiEPURA Seanslar : ROSE MARiE saat 2,30 ve 6 10 ve 9, 35 de. KiEPURA saat 1 4,35 ve 8 de BUGÜN j P Eî K SİNEMASINDA (Çağrılar, konteranslar. kongreler J GASUSLAR KARŞI KARŞIYA Fransızca sözlü büyük M. G. M. filmi Büyük bir aşk Heyecan ve dehşet filmi Ayrıca: Büyük Millet Meclisinin açılma töreni ve ULU ÖNDER'in irad buyurdukları nutuk. İL.T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog