Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

12 Birincikânun 1936 CUMHURÎYET SON HABERLER... General Franko müşkül mevkide bulunuyormuş TELEFON TELGRAF ve TELSiZLE Hâdiseler arasında Bir feragatin mânası jngüterenin Türkiyeye gelen ilk hükümdan olduğu için, Atatür • kün, tstanbulun ve bütün yurdun misafiri olduğu için, Türk Ingiliz dostluğunun en büyük sembolü olduğu için ve çok defa ayrı ayrı iki kıymet balinde kalan demokratlıkla centilmenliği nefsinde birleştirmiş, eşi pek az bulunur bir halk dostu ve hanedan evlâdı olduğu için, S. M. Sekizinci Edvard, hertürlü merasimi aşan sebebler ve hususiyetlerle Türk milletinin kalbini kazanmıştı. îngil tere tahtından feragat etmesi, kendisine karşı beslediğimiz müstesna saygıya ve sevgiye büyük bir acı kattı. Fakat S. M. Sekizinci Edvar dın, bir kral için tahttan daha değerli bir yerde, milletinin kalbinde daha büyük, çünkü daha merasimsiz ve samimî bir saltanat sürmeğe devam edeceğini bilmekle teselli buluyoruz. Bence muhteşem dostumuzu tah tından ayıran büyük ruhî hâdise, çoban kızma gönül veren krallann masallarda gördüğümüz feragat maceralarından ibaret değildir. Yirminci asnn sabit an'anelere karşı bir kralın ruhuna kadar bile işliyen bazı temayülleri, serazad bir baş üstünde bir saltanat tacını büyük bir yük haline getirmiştir. An'anelerle en çok mücadele eden bir asırda genc bir kral, modern ve hür bir halk çocuğu olmağı bir hükümdar olmağa tercih edebilir. Böyle bir faraziye doğru olursa, Sekizinci Edvardm kalbinde Madam Simpsona karşı duyduğu hususî temayülün yanına büyük bir sevgi ve cazibe daha koymamız lâ zım gelir: Halk sevgisi ve halkın tam içinde olmak cazibesi. Granit kayalar gibi duran Ingiliz an'anesi karşısmda genc bir hüküm dar kalbinin aldığı istikamet hem bir kadına, hem de halka doğrudur ve bu asnn büyük istikametlerinden birini gösterir. Fakat, herşeye rağmen modern Ingiltere, an'anesine, tarihinin en eski günlerinde olduğu kadar sadık kalmıştır. Tayyare ile Londradan Kana yollanan çiçekler Mrs. sakin bir gün geçirdi Madamın misafir olduğu köşkün etrafmda sıkı bir kordon devam ediyor (Baştarafı 1 inci sahifede) IHEM NALINA MIHINA Bir ikaz 1 1 Litvinof, Sovyet Rusyanın Ispanya dahilî harbini durdurmak için yapılacak tavassuta iştirake hazır olduğunu bildirdi milel kıt'aya iltihak etmeleri ekseriya hükumetlerinin arzulan hilâfınadır. Bu gönüllüler umumiyetle Ispanyaya parasız ve silâhsız varmaktadırlar. Ispanya hükumeti onları giydirmekte, teçhiz et mekte ve talim ve terbiyelerini temin etmektedir. Geçenlerde Kadiks ve Elcezireye gelmiş olan gönüllüler ise büsbütün başka bir sınıfa dahildir. Bu hususta aldığımız müteaddid haberlerden anlaşıldığına göre. 6000 kişilik Alman kıt'asının hiç olmazsa bir kısmınm muntazam asker ol duğu muhakkaktır. Sovyet Londra elçîsinin ithamlart Almanya gibi bir memlekette bunun Moskova 11 (A.A.) Tass Ajansı nasıl imkânı olurdu? Demek ki Alman bildiriyor: hükumeti bu 6000 kişilik kuvvetin nakli/ Londra komitesinin 9 12 de yaptığı ni biliyor ve himaye ediyordu. Bunlar içtimada, Sovyetler Birliğinin Londra nasıl gönüllülerdir?» büyük elçisi M. Maisky demiştir ki: Milletler Cemiyeti konseyi toplandı « General Franko müşkül bir mevCenevre 11 (A.A.) Milletler Cekide bulunmaktadır. Frankonun zayıf tarafı silâhlarının kifayetsizliği değildir. miyeti konseyi saat 10,30 da toplanmışÇünkü Almanya, İtalva ve Portekizden tır. îtalya ve Ekuatorun koltukları boş lüzumundan fazla silâh almış ve almak" bulunuyordu. îspanya Dış Işleri Bakanı M. Alvarez ta bulunmaktadır. Frankonun zayıf ta del Vayo söz alarak demiştir ki: rafı, elinde bulunan insan kuvvetidir. U« Bir devletin evvelce dahilinde zun süren bir harbin neticesi olarak bu kuvvetler mühim miktarda azalmış ve bir isyan çıkartmak ve bilâhare ona as Franko, bunlarm yerine başka kuvvet kerî surette yardım etmek suretile evvelce hiçbir ilânı harbe ihtiyac kalmaksızın getirmek imkânını elde edememiştir.» Beynelmilel kıt'a kelimenin tam ma filen harb yapabilmesini mümkün kılan nasile gönüllü olan Alman, İtalyan, yeni nevi tecavüzün sulh için ne derece Fransız, lngiliz ve Polonyalılardan mü mühim bir tehlike teşkil eylediğini, Milrekkebdir. Bu adamlar kendi kanaatle ' letler Cemiyeti kürsüsünden, daha teşri rinin tesirile hareket etmekte ve hüku nievvelde bildirmiştim. Bugün bu söylemetleri tarafından hiçbir yardıma maz diklerimin ispatı o derece barizdir ki hiç har olmamaktadırlar. Hatta bu adamla kimse ciddî surette bu hâdiselerin hakirm Ispanya hududunu geçerek beynel kilieinden şüphe edemez.» claha temin eder ki, Ispanyada yabancı bir müdahaleyi doğurabilecek doğrudan doğruya veya dolayısile herhangi bir hareketten imtina edecektir. Bundan başka Sovyetler Birliği hü kumeti, tavassut teklifi yolile Ispanya dahilî harbine nihayet vermek hususunda yapılacakteşebbüse iştirak etmeğe ama de bulunmaktadır. Sovyet hükumeti, bu tavassutun herhangi şekil dahilinde yapılacağını görüşmek üzere diğer alâkadar develetlerle müzakerelere girişmeğe ha zırdır.» (Baştarafı 1 inci sahifede) PEYAM1 SAFA Akşam yaklaştıkça, barlarda münakaşa sesleri yükseliyor. Diğer taraftan, bu beyanatın, Mrs. Simpsonla Sekizinci Edvard arasında teati edilen telefon muhaveresinden sonra vaki olduğu iddia e dıliyor. Fakat bu muhavereler hakikaten yapıldı mı? İşte bu nokta malum değildir. Maamafih Lou Vici villâsı sakinleri, mahsur yaşamağa alışmış bulunuyorlar. Hatta, Mrs. Roggersin sokakta dolaştığı görüldüğüne bakılırsa, nazan dikkati celbetmeden dışarı çıkacak gizli bir yer bile keşfettıkleri anlaşılıyor. Mrs. Simpson, Fransada yaptığı u zun cevelânm yorgunluğunu tamamen geçirmiştir. Çokluk vaktini parkın sık a ğaclı yerlerinde dolaşmakla geçiriyor. Kendine hâkim olabilmiş ve heyecanını gizlemiş, kendisile görüşen herkes üze rindeki cazibesini tekrar elde etmiştir. Gazetecileri şaşırtmak için yapılan hileler villâda bir eğlence mevzuu haline gelmiştir. Mrs. Roggersin anlattığına göre, bir Amerikalı gazeteci, villâda çalı şan tenekeciye 10,000 frank bahşiş va detmiş ve kendisini çırak olarak yanına alıp vıllâya götürmesini teklif etmiştir. Cannesda dolaşan ve Londradan ge len bir rivayete göre, M. Lebrun, hususî detektifini Mrs. Simpsonun emrine tahsis etmiştir. Mrs. Simpsonun Kandaki hayatı hakkında îngiliz gazeteleri şu tafsilâtı veriyorlar: «Madam Simpson düne nazaran bu gün daha normal bir gün geçirmiştir. Misafiri olduğu Mrs. Rogersin Lou Vici villâsının bahçesinde dolaşmış ve iştihalı bir yemek yemiştir. Yüzündeki yorgun luk ve endişe izleri kaybolmuştur. Bir vakit telefonda istirahat esnasında bütün Ingiliz, Fransız ve İtalyan gazetelerini okumuştur. Londrada kimin tarafından gönderil diği belli olmıyan kutular içinde orkida ve karanfil çiçekleri bugün tayyare ile Kana ve Mrs. Simpsoun eline vâsıl ol muştur. Bunlar, karanfil ve güllerle birlikte Mrs. Simpsonun koya nazır odasındaki vazolara konmuştur. Villa Loui Vici on odalı bir koşktür. Kâtibler, hizmetkârlar ve köşkte yatan iki gizli polis ajanı köşkü tamamile doldurmuşlardır. Mrs. Simpsonun büyük yatak odası nra duvarlan erguvanî renktedir. Mefruşat arasında îran halıları da vardır. Mobilyası 15 inci Lui devrine aiddir. Polis ziyaretçileri villânın yüz metro dahiline sokmamaktadır. Esnaf bile villâya yaklaşmaktan menedilmişlerdir. Polis müfettişi Evans ekmek, balık ve saire gibi yiyeceğe aid şeyleri villânın yüz metro haricinde tesellüm ederek ertesi güne aid siparişleri verdikten sonra geri dönmektedir. Matbuat mümessillerine Kralın musahibi Lord Brounlovv tarafından Mrs. Simpsonun imzalı beyanatı okunduğu zaman villânın etrafına toplanan halkın biraz daha sükun bulacağı tahmin edil mişken vaziyet tam bunun aksine tecelli etmiştir. Bu karanndan sonra sükuna kavuşacağını tahmin eden Mrs. Simpson Kan civanndaki halkın daha büyük alâka ve hissiyatı karşısında kalmıştır. Mrs. Simpson dört beş gün Kanda kaldıktan sonra ihtimal Monakoya gidecektir. Yunan Başvekilinin Avcılık kanunu gencliğe hitabı oroiesi hazırlanıvor Yunan gencliğini tensik Avlanması caiz ve memnu olan av hayvanları edecek programın tesbit edildi esasları Atina 11 (A.A.) Başvekil M. Me taksas, dün öğleden sonra Palles sinemasmın büyük salonunu hınca hmç doldurmuş olan Üniversite ve mektebler talebesi müvacehesinde bir nutuk söylemiştir. Başvekilin nutku, şiddetle alkışlanmıştır. Tiyatronun haricinde bü yük bir halk kütlesi toplanmıştı. Baş vekil, genclerin yeni Yunanistandaki rolü hakkındaki mevkilerinden bahsetmiş ve gencliğin tensikine aid progra mını izah eylemiştir. Nutuk, bir çok alkışlarla kesilmiştir. Bu nutuk, bütün Yunanistanda radyo ile tamim edilmiştir. Tasarruf Haftası Münasebetile Londra 11 (A.A.) Daily Telgraf gazetesinin haber verdiğine göre, Va Ferd ve cemiyet şington mukavelenamesinin bittiği gün oîngilizlerin yeni harb gemileri lan 31 ilkteşrinden sonra King George ile Prence dö Wales muharebe kruva zörleri tezgâha konulacaktır. Bu kruva zörlerin inşaatı üç senede bitecektir. Nelson ve Rodney zırhlılarının dört buçuk senede inşa edilmiş oldukları malumdur. lnşa edılecek olan yeni gemilerin herbiri 35 er bin tonluk olup otuz millik bir sürati haiz olacaklardır. 14 pusluk toplarla mücehhez olacak olan bu gemilerin herbiri altı milyon îngiliz lirasına mal olacaktır. Bu gazetenin yazdığına göre, deniz mehafili 1937 de ve ondan sonraki senelerde yeni gemilerin insası için lâzım gelen tahsisatın kabul edileceğini ümid etmektedirler. Suriyeli vataniler acaba Türk düşmanlığmdan ne bekliyorlar? [Baştarafı 1 inci sahifedel [Başmakaleden devam'] Antebin kurtuluşu Ankara 11 (Telefonla) Antebin kurtuluşunun 15 inci yıldönümü Ankarada bulunan Antebliler tarafından bu ayın 25 inde Halkevinde kutlulana caktır. Ankara sis altında Ankara 11 (Telefonla) Ankara 24 saattir sis altındadır. Sis zaman zaman o kadar kesafet peyda etti ki cadde lerde biraz ilerisini görmek dahi mümkün olmuyordu. Eski Ankaralılar bu kadar kesif bir sise tesadüf etmediklerini söylemektedirler. Sühunet derecesi 6ifırın altında 9 a kadar düşmüştür. Rütubtt yüzde 98 dir. Bu vaziyet hakkında Ankara Mete oroloji enstitüsünün verdiği malumata göre ayni kesif sis vaziyeti orta Anadolunun mühim bir kısım yerlerinde mevcuddur. Buna sebeb tazyikın azamî yüksekliği bulduktan sonra hafif düşmesi, rütubetin yüksek ve sühunetin düşüklüğile beraber havanın durgun olmasıdır. Bu gece sabaha karşı dahi sis şiddet ve kesafetle devam ediyordu. Meclisin toplantısı Ankara 11 (A.A.) Kamutay bugîin Fikret Sılayın başkanlığmda toplanarak mühendislik ve mimarlık hakkın daki kanunla bu sene Telgraf ve Telefon idaresi vazife ve teskilâtına aid kanuna ek lâyihalan müzakere ve kabul o lıınmuştur. Kamutay, dünkü toplantısında tuz kanun lâyihasının geçen celsede encümene verilmiş olan dördüncü maddesini müzakere ve kabul ederek mezkuj kanunun heyeti umumiyesini tasvib etmiştir. Kamutay, gelecek içtimaını 21 birincikânun pazartesi günü yapacaktır. Ankara 11 (Telefonla) Hava, yer ve su avcılığı kanun projesi üzerinde çalışmaların devam ettiği şu sırada T ü r kiyede yabani olarak yaşıyan faydalı ve zararlı hayvanların «memeliler, kuşlar, yerde sürünenler» her türlü vasıta ile avlanması da kanunî hükümlere bağlan maktadır. Avcılık kanun lâyihası Ziraat ve Da* hiliye Encümeninden geçmişti. Adliye Encümeni de tetkiklerini bitirdi ve lâyihayı Ziraat Encümeni tarafından veri len şekilde kabul etti. Bayramertesi heyeti umumiyeye sevkedilecek olan lâyiha av hayvanlarını şu üç grupa ayırmaktadır: 1 Her vakit avlanabilir: A Memelilerden «Kurd, Ayı, Ça* kal, yaban Domuzu, Pars, Sırtlan» B Kuşlardan «Kargalar» C Yerde sürünenlerden «Yılan • lar, Kaplumbağalar. 2 Belli edilen zamanlarda avla nabilenler: A Memelilerden «Yaban kedisi, Zerdova, Kokarca, Sincab, Sansar, su samuru, Ceylân, Gelincik, Porsuk, Kunduz, Tavşan, Tilki, Karaca, dağ keçisi» B Kuşlardan «Keklik, yabani horoz, erkek Sülün, Tavus familyası, Çil familyası, Bıldırcın familyası, yaban ö r deği, Sarıasma, Yabankazı, Kuğu kuşu, Çulluk, Turna, Kuzgun, bataklık kuş ları» 3 Avlanılması yasak olanlar: A Memelilerden «Geyik, dağ koyunu Yarasa, Kirpi» B Kuşlardan «Kumrular, Kerkenez, Çalıkuşu, Guguk, Ağaçkakan, Çobanaldatan, dişi Sülün, Yabantavuğu, Bülbül familyası, Çekirge kuşu, Kırlangıç, Leylek, Puhu, Baykuş.» Güğercin familyasile serçeler ve bu kanunda adı geçmiyen başkaca hayvan ve kuşlann avlanmasına karar vermek lâyiha ile teşkil edilen heyetlere bırakıl mıştır. Av işlerine orman idareleri bakacak tır. Ziraat Vekilinin reisleri arasında or man, baytar, ziraat işleri umum müdür lüğile avcıların seçeceği iki kişi merkezdeki av kurumunu teşkil edecektir. Vilâyetlerde valinin, kazalarda kay makamlann başkanlıkları altında da av kurullan olacaktır. Avcılığın ilerlemesi ve faydalı av hayvanlarından damızlık tedariki ve av hayvanlarının üzerinde tetkikat yapmak için Ziraat Bakanhğı münasib yerlerde istasyon kuracakür. heyeti bir ferd sayılacak kadar kuvvetli bir kütle haline gelmiş olur. Bu burjuazi'nin inkişafı ve en iyi şeklinde kapitalizmin teessüsü demektir. Milletlerin hayatlannda zarurî olan bu tezahür onların tarihlerinin en mütekâmil safhasını teşkil eder. Alinin ve Velinin topladıklan onar, yirmişer liranın ayn ayrı pek büyük içtimaî manaları yoktur. Bu tasarruflar hiç manasız değildir tabiî. Fakat vaktaki bu onar, yirmişer liralar bir araya gelerek milyonlar yaparlar ve milyonluk millî işlere hareket ruhu teşkil ederler, işte bu zamandır ki onlar kendilerinden beklenebilecek en yüksek kıymet ve maRomanya hükumetinin bir nayı arzetmiş bulunurlar. Türkiyenin yasağı ulusal tasarrufu işte bu devreye terakki Ankara 11 (A.A.) Türkofisten: Romanya Nazırları meclisinin yeni bir etti ve böylelikle millî hayata en yeni ve kararnamesile tayyare imalinde kulla en kuvvetli hızını vermiş oldu. nılan Bois de Resonance adını taşıyan Bu yeni hayatın iki tahakkuk şartı kerestenin gerek Romanyadan ihracı vardır: Biri millî tasarruf, diğeri millî ve gerekse Romanya içinde bir yerden teşebbüs ve bilhassa bu millî teşebbüsleri diger bir yere nakli yasak edilmiştir. muvaffakiyetle ileri götürmeğe muktedir Bois de Resonancein kesilmesi ve de millî müteşebbisler. Şimendiferlerinin inmiryollarile nakil ve ihracı ancak yeni şasmı kendi adamlarile başaran ve fabriihdas edilen Hava Nezaretinden önce kalannı kendi millî elemanlarile işleten den alınacak ruhsatname ile kabil ola yeni Türkiye, büyük ve dâhi rehber caktır. Atatürkün Türkiyesi, iktısadî hayatınm yüksek tarihî devresine muvaffakiyetle Bir haftada yakalanan kaçecmiş demektir. çakçılar ve kaçak eşya Üç buçuk kuruşu dişînden artırarak Ankara 11 (A.A.) Geçen bir hafta bir kenara koymak nerede, memlekete içinde Gümrük Muhafaza örgütü, 71 dünya ölçüsünde büyük adımlar attıran kaçakçı, 840 kilo gümrük kaçağı, 62 kilo iktısadî muazzam inkisaf nerede? Nasıl İnhisar kaçağı, iki silâh, sekiz fişek, 263 başlamış ve az zamanda nerelere varmış Türk lirası ve 79 kesim hayvanı ile 24 olduğumuzu bu düşünceler bize vazıhan kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. gösterir. maslahatgüzarlarile Sofya sefaretimiz erkânı ve gazeteciler tarafından karşılandı. Sofya elçimiz Ali 5 e vki Berker heyeti Sofyadan ilerideki bir istasyonda karşılamıştı. Ekspres istasyonda kaldığı yarım saatlik müddet esnasında Başvekil Köse Ivanof, Hariciye Vekilimizle gö rüştüler. Dr. Tevfik Rüştü Aras gazetecilere beyanatta bulunmadı ve heyet uğurlanarak yoluna devam etti. 5 skenderun Antakya meselesini MilII letler Cemiyeti halledecek. Fakat, işin Cenevreye havale edilmiş olmasına rağmen, bir noktaya Fransanm nazarı dikkatini celbetmek faydadan hâli olmıyacaktır. O da, davamızda haklı olduğumuzun yavaş yavaş bütün dünyaca teslim edil • mekte olmasıdır. Geçenlerde Cumhuri • yet bazı Ingiliz gazetelerinin, bu meyanda Taymisin bize hak veren makalele rini neşretti. Demek ki Ingiliz efkân umumiyesi ve îngiltere, bizi haklı görmektedir. Şimdiye kadar İtalyan gazeteleri bu mesele hakkında manalı bir sükut muhafaza ediyorlardı. Nihayet onlann da ağzı açıldı. Romadan yükselen ses te bi zim lehimizdedir. «La Stampa» gazetesi, Iskenderun Antakya Sancağı halkınm yansı Türk olduğunu söyledikten sonra halbuki Sancak nüfusunun yansı değil, kahir ekseriyeti Türktür şöyle diyor: «Bu Sancak şimdiye kadar Fransız mandası altında bulunuyordu ve şimdi yeni akdedilen muahede ile Suriye hakimiyeti alhna geçti. Cerek Sancak ahalisi ve gerekse Türkiye hükumeti, bu yeni vaziyetten memnun değildirler. Ankara hükumeti haklı olarak bu Sancağtn bir müsiakil vilâyet haline getirilmesini ve Milletler Cemiyetine aza olarak kabulünü istemektedir. Fransa ise, Musul meselesinin hal şeklini Türkiyeye hahrlalarak bu talebe karşt muanz bulunuyor. Bu ihlilâf Milletler Cemiyetine arzolunacaklır. Mesele halledilinciye kadar, Parish Ankara arasında gerginlik devam ede • ceklir.» italyan gazetesî, Sancak ahalisinîn yeni vaziyetten «memnun olmadığmı» kaydettikten sonra Türkiyenin isteği için de kısaca «haklı olarak» mütaleasını ilâve ediyor. İtalyan gazeteleri, haricî siyaset işlerinde M. Musolininin direktiflerinden asla aynlmadıklanna göre, bu mütalea lan îtalyan hükumetinin fikri addetmek yanlış olmaz. îngiltereden sonra Îtalya da, Sancak meselesinde bizi haklı görüyor, demek tir. Ingiliz ve İtalyan gazetelerinin bu yazılan, Fransa için bir işaret, bir ikaz olmalıdır. Bize gelince, vaktilee Alsas Loren meselesinde Fransadan öğrendiğımiz bir inad ve ısrarla hududun öte tarafmda bırakılan yurddaşlanmızın hakkını bütün kuvvetimizle istemekte devam edeceğiz ve..« Suriyeden protestolar Fransada yeni bir parti teşekkül etti Paris 11 (A.A.) Haber verildiğine göre, aralannda eski Bakanlardan M. Gaston Gerard ve radikal sosyalist partisi eski genel sekreteri Pfeifper bulunan birkaç siyasa adamı «Fransız radikal sosyalistlerin eski prensiplerini idame e • decektir. Yeni partinin millî konseyi, mahailî gruplara mensub 200 mümessili hazır bulunduğu halde Pariste toplanmış ve partinin programmı tesbit etmiştir. Bu programa göre yeni parti, radikal sosyalist partisile sıkı bir işbirliğinde bulunacak tır. Maamafih bu son parti ihtilâlin propagandacılığını yapmağa devam ettiği takdirde yeni parti onunla mücadele edecektir. Benıt 11 (Hususî) Vatanî partisine mensub bazı kimseler Şamda toplandılar ve Cemiyeti Akvama bazı protesto telgrafları çekmeğe yeltendiler. Bunlar Sancağın Suriye hududları haricinde telâkki edilmesini protesto ediyorlar. îşin içyüzü bambaşkadır. Lübnan ve Suriye hududları dolayısile Suriye efkân umumiyesi asabiyet halindedir. Bu protestolar efkân umumiyeyi şimal hududları meselesile meşgul etmek için oynanmış bir oyundan ibarettir. Vatanilerin telgrafı Ingiliz Fransız dostluğu Londra 11 (A.A.) Liberal saylav lardan Manderin bir sualine cevab ve ren M. Eden, Delbosun Fransız mecli sindeki son nutkunu ihsas ederek Fransız Bakanının verdiği teminatın hüku mette büyük bir memnuniyet uyandırdeğişiklik dığım söylemiştir. Ankara 11 (Telefanla) Manisa SıhM. Edenin bu sözleri alkışlarla karşı hat müdürü doktor Zühtü Siirde, Tunlanmıştır. çeli Sıhhat müdürü doktor Mahir TrabAlmanlarm Moskova elçisi zona, Muğla Sıhhat müdürü doktor Mehmed Şerif Sıvasa, Trabzon Sıhhat Litvinofu ziyaret etti müdürü doktor Mehmed Fuad KocaeliBerlin 11 (A.A.) Almanyanın ne, Siird Sıhhat müdürü doktor İbra Moskova büyük elçisi Kont Şuenbuz him Diyarbekire tayin edilmişlerdir. son günlerde yeniden Dış îşleri komiseri 6 aylık vergi tahsilâtı M. Litvinofu ziyaret etmiştir. Elçi, SovAnkara 11 (Telefonla) Devlet bütyet Rusyadaki bazı Alman tebaasmın çesinin bu yıl ikinciteşrin sonuna kadar Sovyet otoriteleri tarafından hapsedil 6 aylık tahsilâtı geçen seneki ayni ay miş olması meselesini mevzuu bahsetmiş" ların tahsilâtından 12,000,107 lira faz ladır. tir. Hama 11 (Hususî) Antakyada Vatanilerden Mihailyan, Cabirizade Kemal, Taşnaklardan Moses Kalosyan ve bazı Aleviler de Durigm otelinde toplanarak Milletler Cemiyetine bir telgraf çektiler. Telgraf, Sancağın Suriyenin parçası sayılmasını istemektedir. Efendilerine yaranmak istiyen bu şahıslar Su riyeli olduklarından ve Suriye ile alâkalarını kesmiyeceklerinden bahsetmekte dirler. Öz Türk Antakya Halkı ise hâlâ örfî idare altında inletilmektedir. Lâzkiye 11 (Hususî) Sancaktaki tanınmış münevver Türkler birer birer tevkif ediliyor ve derhal hapisanelere Demek ki gittiğimiz yol gayet salim ve sevkolunuyorlar. Bu vaziyeti ihdas eden sağlamdır. O halde devamla, sebatla, ıs Fransız otoritesidir. Sancak halkından Sancak davası lehinde söz söyliyebilecek rarla ileri! kimseleri ortada bırakmamak istemekte YUNUS NAD1 dirler. Düryö bu tevkifat emrini verirken Sıhhat müdürleri arasında bu husustaki azmini de açıkça söylemekten çekinmemektedir. 19 3 7 Cumhuriyet Almanağı Gazete bir günlük vak'aların, mecmua bir haftalık hâdiselerin, Almanak bir yılda OIUF bitenlerin gazetesidir. Cumhuriyet Almanağı Türkiyede çıkan biricik Almanaktır. Bir Almanakta bulunması lâzım gelen bütün malumatı havidir. Münderecatınm zenginliği, tab'ının güzelliği, renkli tabloları, kart postallarile Avru padaki Almanaklarla boy ölçüsebilir. i Fransız sefiri Parise gidiyor Fransanm Ankara Büyük Elçisi M. Ponso yann Ankaradan şehrimize gelecektir. Fransız Büyük Elçisi buradan doğruca Parise giderek Antakya İskenderun meselesi hakkında Fransız hükumetile temaslarda bulunacaktır. Şark Demiryollarının satm alınması için Ankara 11 (Telefonla) Şark De miryollarınm satm alınması müzakerelerine bugün de Nafıa Vekâletinde devam edilmiştir. Cumhuriyet Almanağı çıktı. Fiatı 1 liradır. Almanaksız kalmak istemiyorsanız, hemen bugün bir Almanak alınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog