Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUEİYET 12 Bîrîncikânun 1936 Londrada bugün yapı { Şehlr ve Memleket Haberleri ) Vergi kaçakçılığı Kahraman donanmamız lacak merasim Alyanak isminde birinin Yeni Kralın beyannamesi Mecliste dün limanımıza geldi evrakı Adliveye verildi pazartesi günü okunacak [Baştarafı 1 inci sahifede] M. Wedgwood, hükumeti Kralı tahtından feragate mecbur etmiş olmakla itham eylemiştir. Bu bcyanatlar, birçok meb'us sıralarmda şiddetli protestolan davet etmiştir. Fakat gürültü, M. Gallacherin Madam Simpson hakkında bazı bedhahane ima* larda bulunduğu ve Kralın medih ve se* nasında bulunanlann kâffesinin mürai olduklarını söylediği zaman, azamî had • dini bulmuştur. Başvekil, bundan sonra feragatname yi okumuş ve Avam kamarası içtimaını tatil etmiştir. Londra 11 (A.A.) Lordlar ka marası ile Avam kamarası, feragat ka nunu projesini kabul için bu sabah top lanmışlardır. Kanun lâyihasını ikinci defa okunmak üzere tevdi eden M. Baldvin, bir iki kelime ile izahat verdikten sonra parlâmentoca bir kanun yapılmasının zarurî olduğunu, çünkü 1701 kanununun feragat veya feragat dolayısile veraset hakkında hiçbir hükmü ihtiva etmemekte bulunduğunu beyan etmiştir. M. Attle, fırkasmın kanun lâyihasına müzaheret etmek ve Kral Edvardın tarihin bu faslının mümkün olduğu kadar kısa bir miiddet içinde kapatılması arzusunu yerine getirmek istemekte olduğunu söylemişrir. Hatib, demiştir ki: « Esaslı ekonomi meselelerile Iştigal etmekteyiz. Krallığa ve cumhuriyet sistemine müteallik mücerred münakaşalarla kaybedecek vaktimiz yoktur. Bu demokrat memlekette hâkim olan en esaslı unsur, milletin iradesidir. Arzu ediyoruz ki millet, imkân hasıl olur olmaz, hemen milletin hayat şartlarına, dünyanın ve sulhun vaziyetine müteallik bulunan meselelere rücu etsin. Alkışlar» M. Atlle ilâveten demiştir ki: « Bayağı müdahanekârlıklarla meşrutî hükümdarlığa pek ziyade halel iras edilmiş olduğu mütaleasındayım. Serveti temsil eden menfaatler ve sınıf imtiyaz îarı, Krallığın başına gayri hakikî bir hale geçirmek ve Krallığa karşı sahte bir hürmet icad etmek için ne yapmak mümkünse yapmışlardır. Halbuki bu kabil işler, vaziyetin şeniyetlerini büsbütün karanlıkta bırakmaktan başka bir işe yaramaz. Ben şu fikirdeyim ki sarayın ve Kralın yakımndakilerin artık pek eskimiş olan merasimlerinin devamı ve Kralın etrafında dar ve imtiyazlı bir sınıfa mensub insanlardan olması hükumdarın vazife sini işkâl etmiş ve bazı anlarda onu güzel niyetlerinden vazgeçirmiştir. Yeni bir başlangıca şahid olacağımızı ümid ederim. Şayed bu asırda meşrutî hükumetin yaşaması arzu ediliyorsa bu başlangıç zaruridir.» daima saygı ve sevgi ile hatırlıyacağız. Kendisine bütün bu hizmetlerinden do layı minnettarız ve kendisini unutmıya • cağız.» Siyasî ıcmal İspanya harbini durdurmak teşebbüsü {* spanya hükumeti, Almanya ile Ital* II yanın General Frankonun merkezi Burgosta olmak üzere kurduğu hü kumeti tanımaları neticesinde kendisine yardımlarının arttığmı ve bundan sulhun tehlikede kaldığını ileri sürerek Milletler Cemiyetinin toplanmasmı istemişti. Mil letler Cemiyeti de müracaati usul ve ni zama uygun bulduğundan bu müracaati kabul edip meclisi 10 kânunuevvelde toplanmağa davet etti. Fakat İspanya hükumetinin bu müracaati umumî mem • nuniyetsizlikle karşılanmışür. Almanya, İtalya ve Portekiz devlet " leri bu teşebbüsün, faşizm aleyhinde bir manevra olmak üzere Sovyetler tarafından teşvik edildiğini ve sulhu koruyacağı yerde bozacağını iddia ettiler. Ing:ltere ise İspanyaya karşı bitaraflığın muhafazası ve kontrolu ile meşgul beyrtzlmilel bir komisyon Londrada çalışırken ayni işe taalluk eden teşebbüs ve sikâyetlerin Cenevrede bakılmasile devletlrin sulhu korumağa matuf mesainin parçalanmıya uğradığı kanaatinde bulunduğunu giz lemedi. Fransa daima İngilterenin politikasından ayrılmadığından ve emniyet ve selâmeti bitaraflığın elbirliğile muhafaza ve müdafaasında gördüğünden ispanyaya aid dava ve sikâyetlerin Cenevreye tekrar sevkedilmeğe teşebbüs edilmesin den memnuniyetsizhğıni izhar etti. Fakat müracaat artık yapılmış ve Milletler Cemiyeti meclisinın toplanmasmm önüne geçilmesi mümkün olmadığı anlaşılmıştı. Bidayette Fransa ve ingiltere ve bunlara bakarak dığer bazı hükumetler Ce " nevreye Hariciye Nazırlarını göndermemek suretile toplantınm ehemmiyetini azaltmak ve ispanya hükumetinin müracaatini komisyonlarda tetkik bahanesile gecıktırmek ıstemışlerdı. Lâkin sonradan bu tabiyeden vazgeçerek Mill'tler Ce miyeti meclisi toplantığı ayni günde Is panyadaki dahilî harbi durdurmak için iki muhasım tarafın arasına girmek için devletlere büsbütün yeni bir teklifte bulunduklannı ilân etmeği kararlaştırmış lardır. < , Hakikaten her iki devlet o gün neşrettikleri bir tebligd/ Avrupa sulhu için tehlikeli bir mahiyet arzeden İspanyadaki dahilî harbi durdurmak için tavassutta bultmrnağa karat verdiklerini ve bu karara iştirak için Sovyetlerle Almanya, İtalya ve Portekiz devletlerini davet eylediklerini ve ayni zamanda devletlerin herhangi suretle muhasım taraflara yar • dım ederek İspanya ihtilâfına müdahaleden çekinmelerini musırrane istediklerini bildirdikten sonra bu karan tatbik için takib olunacak usulü de şu suretle tarif etmişlerdir: 1 Burgos ve Valansiya hükumet lerinden muhasama ve muharebenin ke silmesi istenilecektir. 2 İspanyol milletine hangi rejim ve hükumeti tercih eylediğini izhar ve ifade edebilmesi için fırsat ve serbestî verile cektir. İngillere ile Fransa alâkadar devletlere bu müracaati 4 kânunuevvelde yap mışlardır. Bu iki devlet hem İspanya i§lerile alâkadar başlıca devletleri hem de muhasım tarafları bıtaraflığı koru duktan başka dahilî harbe de nihayet verecek surette şümullü ve müşterek ted" birler almağa davet etmelerile Cenevrede Milletler Cemiyetine yapacak bir iş b r rakmamışlardır. Bu surtle İspanya işlerine aid devletlerin fikir ve teşebbüsleri" nin dağılması tehlikesi şimdilik bertaraf olmuştur. Feragat kanununa İlâve edilen madde Londra 11 (Hususî) Başvekil M. Baldvinin teklifi üzerine eski Kral Se k'.zinci Edvardın tahtından feragatıne dair hazırlanan kanun lâyihasına bir madde daha ilâve edilmiştir. Bu madde eski Kralı ve çocuklanm hukuku hü kümraniden nezetmektedir. Kanunu Lordlar Kamarası da kabul etti Londra 11 (A.A.) Feragat ka nun lâyihası, Avam kamarasından gel dikten on beş dakika sonra Lordlar kamarası tarafından kat'î surette kabul e dilmiştir. Sultanhamamında tüccarlık yapan Alyanağm görülen lüzum üzerine evrakla nna Emniyet müdürlüğü tarafından vazıyed edilmiş, Alyanak hakkında vergi kaçakçılığı ve diğer ağır bir suçtan dolayı tahkikata başlanılmıştı. İki ay devam eden tahkikatta almanca ve ingilizce yazık olan evraklar ter cüme edilmiş, neticede şüphe edilen ağır suçu ispat edecek bir delil bulunamamış, yalnız mühim surette vergi kaçakçılığı vapıldığı meydana çıkarılmıştır. Dün bütün evraklar Emniyet İkinci şube müdürlüğü tarafından Adliyeye mühürlü çuvallar içinde teslim edilmiştir. Hazınenin binlerce liralık bir zarara uğramasmın bu suretle önüne nisbeten gecilmis bulunulmaktadır. Amiral, Yavuz mürettebatından bir müfreze ile dün sabah Taksime giderek Cumhuriyet abidesine çelenk koydu CEMtYETLERDE Şoförler cemiyetinde yolsuzluk Şoförler cemiyetinde Belediye ve Ticaret Odası müfettişleri tarafmdan ya pılan tetkikat neticesinde cemiyetin 935 hesablarında yolsuzluklar olduğu Donanma namına dün Cumhuriyet abidesine çelenk konulurken ve muhasebecinin bazı hesab karışık Donanmamız, dün sabah yedi buçukta efradı millî marşımızı hep bir ağızdan lıkları yaptığı tesbit edilmiştir. Mese Çanakkaleden limanımıza gelmiştir. Mu söylemişlerdir. Efrad, bundan sonra Güle Adliyeye intikal etmiştir. vasalat saati belli olmadığı için bütün müşsuyu yolile Dolmabahçeye inerek geMeyva ve Sebzeciler arzulara rağmen, donanmamıza karşıla • milerine dönmüşlerdir. rr.a merasimi yapılamamıştır. Yavuz saat ikide Boğaziçinde kısa bir cemiyetinde tur yaptıktan sonra Heybeliadaya git • Yaş, Kuru Meyva ve Sebzeciler ce Filo, önde Yavuz olduğu halde H a y miyeti idare heyeti toplu olarak istifa darpaşa önlerine kadar gelmiş, muhrib miştir. etmiştir. Bu istifaya sebeb, cemiyetin ler ve denizaltı gemileri buradan Ada Amiral Şükrü Okanın sözleri son senelerde geçirmiş olduğu vaziyet lara giderek Heybeliada açıklarında de~ Amiral Şükrü Okan dün bir muharri" lerdir. mirlemişlerdir. Yavuz da ağır ağır iler rimize Maltaya ve Pire limanına yapı Bu cemiyet geçen seneye kadar Kab liyerek Üsküdarla Dolmabahçe arasında lan ziyaretler hakkında şu beyanatta zımallar cemiyeti ismini taşımakta idi. demirlemiştir. Vaktin erken olmasına rağ bulunmuştur: Geçen sene yeni hal açıldıktan sonra « Dost îngiliz filosunu ziyaret maksahillere biriken, pencerelerde ve cemiyet idare heyetile Belediyenin a men sadile yaptığımız bu seyahat çok iyi geçrası açılmış ve bir hayli mücadeleler denize karşı olan açıklıklarda toplanan miştir. Maltada ümidimizden kat kat halk kahraman Yavuzu selâmlamışhr. den sonra o idare heyeti çekilmişti. fazla hüsnü kabul ve dostluk gördük. BiOndan sonra cemiyetin ismi değişti Saat onda Amiral Şükrü Okan kara ze gösterilen samimiyet ve misafirperverrilmiş ve bugünkü isim verilmistir. Fa ya çıkmış ve Deniz Kumandanhğı, İstanlik çok yüksekti. Maltadan avdette doskat cemiyetin azaları kuru ve yaş ye bul Kumandanhğı ve Merkez Kuman • mişçilerle sebzeciler olmadığı gibi idare danlığı subayları tarafından karşılanmış tumuz Yunanistanın sularma yaptığımız ziyaret te çok samimî bir hava içinde heyeti azaları da onlar değildir. Bunlatır. Bir kıt'a asker selâm resmini ifa et geçti. Umumî olarak her iki ziyaretin bizrın hakikî ismi kabzımaldır. îdare he de unutulmaz tahassüsler uyandırdığını yeti bu kanaatle istifa etmiş, fakat çe miştir. ^ kilirken kongrenin kendisine verdiği Bu sırada Yavuzdan bir kıt'a asker söyliyebilirim.» vazifeyi yerine getirerek bir nizamna karaya çıkmıştır. Kahraman bahriyeli Amirahn ziyaretleri me projesi de bırakmıştır. lerimiz, başta Yavuzun bandosu ve kıt'a* Malta seyahatinden şehrimize dönen Şimdi bu vaziyetin görüşülmesi için nın önünde de büyük bir çelenk olduğu donanmamızın kumandanı Amiral Şük heyeti umumiye içtimaa çağırılmıştır. halde Boğazkesen Galatasaray yolile rü Okan yanında harb filosu kumandanı Taksime gitmişlerdir. Bahriyelilerimizin Tuğamiral Fahri olduğu halde dün evEsnaf cemiyetlerinin yolda millî marşlar okumaları ve mun • velâ Istanbul Vilâyetı binasında Valı Bütçeleri tazam bir surette geçişleri halkın yürek muavinini, sonra da Fındıklıya giderek Esnaf cemiyetlerinin yeni sene büt ten kopan samimî tezahüratına vesile olIstanbul Kumandanını ziyaret etmışlerçeleri tamamen Ticaret Odası idare hemuştur. dir. yeti tarafından tasdik olunmuştur. BütBugün Istanbul Valisi Yavuza gide Bahriyelilerimiz Taksimdeki Cumhu çeler yılbaşından itibaren tatbik olu riyet abidesinin önünde sıralanmışlardır. rek Kumandanlara iadei ziyaret ede nacaktır. ŞEHtR İŞLERİ Çelengi Amiral Şükrü Okan abideye cektir. bizzat koymuştur. Bu merasimden sonra Şehir namına filo zabitanına bir ziyaÇeşmelerden alınıp satılan mızıka İstiklâl marşını çalmış ve Yavuz fet verilmesi muhtemeldir. Kralın tasdikı Londra 11 (A.A.) Feragat ka nunu lâyihası Kral tarafından kabul e dümiş ve Sekizinci Edvard, kanun lâyihasını kabul etmiş olduğu an olan saat 13,25 te kral olmaktan farig olmuştur. Parlâmentoda heyecan Londra 1 1 (A.A.) Röyter ajansı bildiriyor: Parlamento mehafili, Kralın tahttan vazgeçmesinden dolayı büyük bir yeis ve teessür izhar etmektedir. Maamafih, Kralın, memleketin menfaatlerine en u y gun bir kararı vermiş olduğu da kayde dilmektedir. Parlamento bugün sadakat yemini edecek Londra 11 (A.A.) îçtimaların tatili takririnden sonra M. Baldvin, yeni Kralın beyannamesini tasvib için yann bir iclâs konseyinin toplanacağını beyan etmiştir. M. Baldvin, bundan sonra Avam kamarasının yann öğleden sonra yeni Krala sadakat yemini etmek üzere toplanacağını ve müteakıben pazartesiye kadar içtimaını tatil edeceğini de bildirmiştir. Pazartesi günü M. Baldvin, Avam kamarasına yeni Kralın beyannamesini getirecek ve bir cevabî ariza teklif ede cektir. Londra 11 (A.A.) Yeni Kralın krallığı yann saat 15,30 la 15,45 ara sında Saint James sarayında ilân edilecektir. Halkın heyacam Londra 1 1 (A.A.) Dün akşam halk kütleleri, Buckingham sarayile Marlborough House ve York Hou seun önünde toplanmıştı. Hiçbir hâdise olmamıştır. Halk, defatla Kral Edvardı ve Valisular de Kraliçe Mariyi selâmlamışlardır. Dük d'York, akşam yemeğini Kral Sakalar ve sucularm, halka mahsus Edvardla birlikte Fort Belvederede ye memba suları çeşmelerinden teneke ve M. Atlle, nutkuna şu suretle netice fıçılarla serbest olarak su alıp satmalamiştir. vermiştir: ttalya fırsattan istifadeye çalışıyor rmın hileye yol açtığını gören Bele « Krallığın, Büyük Britanya camiRoma 11 (A.A.) Sekizinci Ed diye, zabıtai belediye talimatname asının ve bu memleketin menfaatleri nasinin 447 nci maddesine bir fıkra ilâve vardın tahttan feragati, İngilterenin ecmına Krallığın çok daha ziyade sadeleşetmiştir. Bu fıkraya göre, ücret mukatirilmesi lâzım gelmekte olduğu mütalea nebi memleketlerindeki mümessillerine bilinde su taşımayı san'at ittihaz etmiş sındayız. Fikrimce böyle sadelik milletle yeni itimad mektubları tevdi etmek mec olan sakaların ve araba ile su nakle Krallığı her zamandan ziyade sıkı surette buriyetinde bırakmakta ve bu İtalyan denlerin ve sucuların Belediyece hal yekdiğerine yaklaştıracaktır. Alkışlar» İmparatorluğunun İngiltere tarafından ka tahsis olunan memba suları çeşme tanınması meselesini yeniden ortaya at lerinden su almaları ve kapsulsuz kab M. Sinçlair, bundan sonra fırkasının larla memba suyu taşımaları yasaktır. kanun lâyihasına müzaheret edeceği va maktadır. İngiltere elçisi Sir Eric Dru mond üçüncü defa olarak itimad mektuFloryada yeni bir yol dinde bulunmuştur. Müteakıben M. Maxton ayağa kalk bunu arzedecektir. Ikincisi Beşinci CorBelediye, Floryada deniz köşkile kamış ve kamaranm kanun lâyihasını ikinci cun ölümü dolayısile verilmistir. bineler arasmdan geçen asfalt yolu, budefa olarak okumadan imtina etmesini, çünkü bu lâyihanın bir takım ahval ve şeraitin mahsulü olduğunu ve bu ahval ve şeraitin sulhun ve milletin saadet ve refahının cumhuriyet nev'inden daha müessir ve milletle daha ziyade temas ha linde ve milletin iradesine karşı daha mes'ul bir mevkide bulunacak herhangi bir hükumet şekline muhtac olduğu bu asırda irsî Krallığın bu memleket için, Büyük Britanya camiası için bir tehlike teşkil ettiğini açıkça göstermiş bulundu ğunu söylemiştir. M. Maxtonun tadil teklifi, 5 reye kar şı 403 reyle reddedilmiş ve kanun lâyihası ikinci defa okunmasını müteakıb reye konulmaksızın kabul olunmuştur. Telefon idaresi Avrupaya bir grup talebe gönderdi Eski telefon şirketi hükumet eline geçtıkten sonra bu işe büyük bir ehemmıyet verilmiş ve kısa bir zaman zarfında bir çok yenilikler vücude getirilmiştir. Fakat bu da kâfi görülmemekte yalnız şehir dahili muhaberatın değil; şehir harici muhaberatın da Avrupadaki emsali derecesine çıkarılması için çahşılmaktadır. Bu maksadla telefon idaresi müfettiş, me " mur ve makinıstlerinden mürekkeb bir grup Avrupaya gönderilmiştir. Bunlar * dan dokuz kişilik bir kafile evvelki gün Fransaya, üç kişilik bir kafile de dün Alrnanyaya hareket etmiştir. Bunlar gerek telefon şebekesi, gerek santrallar ve bilhassa şehirler arası telefon servisinde kullanılmağa başlıyan kuran Pontör iş" lerindeki ihtisaslarını yükseltecekleri gibi şehirler arası yer ve denizaltı kabloları tesisi ve mesaha işlerindeki malumatlarr nı da tevsi edeceklerdir. Bir kısmı da telgrafçılıktaki son terakkiyatı tekib ede cektir. Barem cetveli geldi Belediyeye on yeni icra memuru alınıyor . trlânda istiklâline yol hazırltyor Londra 11 (Hususî) Eski Kral Sekizinci Edvardın tahtından feragati üzerine hazırlanan kanun lâyihası bugün Irlanda parlamentosunda müzakereye konulmuştur. Bu münasebetle M. Dö Valera parlamentoya aynca bir kanun lâyihası vermiştir. Bu kanun lâyihası yeni İngiliz Kralını tanımakla beraber, İrlandaya yabancı memleketlere sefir ve konsoloslar göndermek ve beynelmilel anlaşmalar akdetmek haklannın verilmesini istemektedir. Bu kanun lâyihası yann müzakeree edilecektir. rada mahzurlu görmüş ve bu yolu kaldırarak bunun yerine istasyonla kabi neler arasından geçen bir yol yapmağa karar vermiştir. Yolun dün keşfi yapılmış ve 6 bin liraya mal olacağı anlaşılmıştır. Üç aylık maaşlar Belediye mütekaidin ve öksüzlerinin üç aylık maaşlarının dağıtılmasma, dünden itibaren başlanmıştır. Maaşlar ayın on dördüne kadar kâmilen verilmiş bulunacaktır. Keresteciler haline yapılacak ilâve Keresteciler haline ilâve edilecek 60 bin liralık yeni binaya aid proje, Belediye fen heyetince tetkik edilerek ik mal edilmiştir. Yalnız bu bina ile be raber tahmil ve tahliye işleri için bazı makineler de almacağı için bunlara aid fiatlar fabrikalarmdan sorulmuştur. Bunlar da geldikten sonra proje mü nakasaya konulacaktır. Kral niçin Jorj adım alıyor? Feragat kanununun Avam Kamarar Yeni Kral her denizci gibi hurafeye sında kabulii ve eski Kral inanır. Binaenaleyh, tahta çıkacak olurhakkında tekrimler sa Altıncı George unvanını alacaktır. Londra 11 (A.A.) Feragat ka • nun lâyihası, Avam kamarası tarafından kat'î surette kabul edilmiş ve Lordlar kamarasına gönderilmiştir. M. Baldvin, projeyi üçüncü defa okunmak üzere tevdi ederken tahttan feragat etmiş olan Kral hakkında tekrimatta bulunmuştur. Başvekil, şöyle demiştir: « Prens dö Gale sıfatile ve kısa sü* ren ahdi saltanatı esnasında Majestenin tamaiiiüe samimî ve halisane bir surette memlekete ifa etmiş olduğu hizmttlcri Dük: Niçin George ismini tercih ediyorsunuz? Diye soranlara: Çünkü George ismini taşıyan krallann hepsi bahtiyar olmuşlardır, ceva b'nı vermiştir. KÜLTÜR tŞLERÎ Maarif tayinleri Üsküdar Kız San'at mektebi müdürü Besime, İsmetpaşa Kız Enstitüsü mü dürlüğüne, Kadıköy Kız San'at mektebi türkçe muallimi Lutfi, mezkur mekteb müdürlüğüne. Pertevniyal lisesi riyaziye muallimi Bekir ilâveten Süleyma niye riyaziye muallimliğine, İzmir Akşam Ticaret mektebi türkçe muallimliğine Maide, Bursa Akşam Kız San'at mektebi türkçe muallimliğine Nigâr tavin edilmislerdir. Belediyeye aid barem cetveli gelmiştir. °arem cetveline göre 10 icra memuru alınması hakkında verilen karara göre bu memurlara dair bir liste hazırlanarak tasdik edilmek üzere Belediye Reisine verilmistir. Bu memurlar, tecrübeli belediye memurları arasından seçilmişlerdir. Kendilerine ikişer bin kuruş maaş verilecektir. Bunlardan açık kalan yerlere de yeniden lise mezunlarından memurlar Bu yeni teşebbüs şimdiye kadar yapr alınacaktır. lan teşebbüslerden büsbütün farklıdır. Tayin edilecek olan icra memurlan, E%velkilerinde yalnız Avrupa sulhunu mevcud 27 tahsil şubesinin icra işlerini korumak için devletlerin bitarafhklarını aralarında taksim edeceklerdir. muhafaza etmeleri maksadı gödülmekte ve İspanya yangınının bütün Avrupaya ADLİYEDE sirayet etmeyip kendi hududları dahilinAnkarada işten el çektirilen de yakacak birşey kalmayıncıya kadar Müddeiumumî muavini devam edip sönmesi istenilmekte idi. ŞimBir sahneye karşı sarkmtılık ve teca di ise yangının büsbütün haricin yardımı vüzde bulunan iki şahıs hakkında tah ile söndürülmesi düşünülmüştür. Esas kikat yapmak istiyen zabıta memurla fikir gayet yüksek ise de bunun muvaf rını vazife yapmaktan menettiği anla fakiyetle tatbikı kolay olacağı pek t3 şılan Ankara Cumhuriyet Müddeiumu ümid edilmiyor. Şimdi bütün dünya İn mî muavinlerinden Kâmile Adliye Ve giltere ile Fransamn davet ettikleri hükukâletince işten el çektirilmiş ve hak metlerin alacakları vaziyeti merakla bek* kında tahkikata başlanmıştır. liyor. Said Vehbi tahliyesini istiyor Tamir edilen Rumen gemileri gittiler Bir müddet evvel tamir için limanı mıza gelerek Halicde havuza girmiş olan Rumen ganbotu ile denizaltı gemisi tamir edilerek dün havuzdan çıkrnış lardır. Rumen ganbot ve denizaltı gemisi dün Köstenceye gitmişlerdir. Ortaköyde bir jandarmayı otomobille çiğniyerek ölümüne sebeb olan Said Vehbinin tevkif edildiğini yazmıştık. Said Vehbi, Ağırceza mahkemesine bir istida ile müracaat ederek tahliyesini istemiştir. Mahkeme bu isteği asliye mahkemesinin takdir hakkma tâbi bularak reddetmiştir. Muharrem Feyzi TOGAY Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruçtur Senelik 1400 Kr Altı aylık 750 Üç aylık 400 Bir ayiık 150 Geçemediler, geçemezlerdi, geçemezler Abidin Daverin yazmış oldeğu bu iddialı yazının son kısmını yarınki nöshamızHa Ramazan 27 Cumartesi O?le Ezanî Zevalî S. D. 7 27 12 08 DENİZ İŞLERİ Kaçakçılık şeraiti I 'Ç' l TOrkiye D Hariç 1700 Kr. 1450 800 yoktur ^ i gece motörle liman kontrolünü yapan muhafaza memurları ikindi Akşam Yatsı Imsak bir ecnebi vapurundan kaçırılan pirinç S. D. S. D. S. D. S. D., borularla dolu bir sandal yakalamış 1 39 12 48 1 48 9 47 12 lardır. Sandalda bulunan Faik ve Yaşar 14 28 16 41 18 20 5 2 9 | hakkında takibata başlanmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog