Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURlYET \/5 5 5! V RCA KISA ORTA UZUN dalgalı neşriyatı iki misli daha pahalı radyolar kadar temîz ve berrak olan yeni R. C. A. radyosunun 5 T. 4 modeli geldi. Yalnız 160 liraya satılan bu radyoyu ayda 12 lira vermek suretile derhal evinize göndertiniz. O. T. T. A. Ş. Beyoğlu, istiklâl caddesi BOURLA BİRADERLER ve Şsı İSTANBUL ANKARA İZMİR Bütün ilkokul muallimleri tarafından çok sevilmiş, çok beğenilmiç bir eğitim ve öğretim dergisidir. OKUL ve ÖĞRETMEN İlkokul öğretmeninin Meslek Dergisi Okul ve Öğretmenin 1937 yıbna abone olacak OKUL VE ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARÂI Eğer Okul ve öğretmene abone değilseniz acele ediniz. 1936 yılında 10 sayı çıkararak İlkokul öğretmenine, okul kütüb • hanelerine, öğretmen Okuma Evlerine iki büyük kolleksiyonile bir bilgi ve hazine kaynağı olmuştur. ON BİRİNCİ SAYI Her ay çıkar. Perakende satılmaz. Yalnız senelik abone olanlara gönderilir. Yurdun en ağır başlı mecmuasıdır. Hem meslek yazıları, hem tab'ı, hem tertibile muallimler için en faydalı dergidir. SENELİK ABONESİ 250 KURUŞTUR. OKUL VE ÖĞRETMEN DERGİSİ Okul ve Öğretmenîn Yazıcıları Memleketin kültür sahasındaki en salâhiyetli muharrirlerile ilk öğretim bölüm direktörleri, ispekterleri, öğretmenleridir. DERS MATERİALLERİ, DERS TABLOLARI, DUVAR GA2ETELERİ, PİYES İLÂVELERİ Okul ve öğretmenİ zenginleştiren hazinelerdir. OKUL ve ÖĞRETMEN, şİmdİye kadar çıkan muallim dergileri arasında çocuk terbiyesi için, öğretim için en ileri ve en önemli a • dımlar atan bir mecmua olmuştur. OKULYE OCRETMEH AYDA Oğretmenler mecmuası w v 1937 ikincikânun ayında çıkacak, ancak abone miktarına göre basılacaktır. Birinci yıhn mevcud kolleksiyonlan pek az kalmıştır. Birinci ve ikinci sayılar tekrar basılmaktadır. OKUL ve ÖĞRETMENİN İkinci yılının zengin kolleksiyonuna sahib olmak istiyen öğret men arkadaşlar hemen aşağıdaki kuponu bir an önce: (İstanbulda Gağaloğlu yokusunda 40 No.da Ülkü Basımevinde Okul ve Öğretmen Direktörlüğii) ne göndermelidirler. Senelik abone 10 sayı hesabile 250 kuruştur. İki taksitte ödenebilir. Hiçbir suretle bayilerde perakende satılmaz. ' 1936 yıhnın 1250 sahifelik iki cildine sahib olmak istiyenler her bir cild için 175 kuruş göndermelidirler. Cildler yaldızh ve dipleri meşin olarak hazırlanmıştır. Cildsiz kolleksiyonlar 125 kuruştur. Abone olmak veya eski cildlere sahib olmak istiyen arkadaslar bu kuponu doldurarak hemen bize göndersinler. Öz Teori, Öz Tecrübe, Öz Bilgi İşte OKUL ve ÖĞRETMEN'in çizdiği yol budur. Köy Öğretemni Arkadaşlara OKUL ve ÖĞRETMEN en birİnci arkadaş haline gelmiçtir. bir çıkar Okul ve öğretmen direktörlüğü CaQaloğlu yokuşu No. 40. ülkü Basımevi İSTANBUL Okul öğretmeninin ^ ^ t Z t ^ kuruşu, bugün tarih ve retmenin O İstiyenlere derhal bir nümune sayısî yollanır. Para alınmaz. «tiyorum. g ku ruşluk bedelini 35 taksitte ödeyeceğim. ilk taksit olan postahanesi numarasile size gönderiyorum. Okul ve öğ ÇOCUK DERGİLERİ p'^Xci sayısından itibaren gönderilmesini dilerim. Çocuk Sesi, Afacan, Gelincik dergilerî de talebelere yardımcı dergilerAdres: dir. Bunlardan da örnek sunulur. OKUL VE ÖĞRETMEN; Ü L K Ü B A S I M E V İ TARAFINDAN NEŞREDİLMEKTEDİR. ÜLKÜ BASIMEVİ toanhulun birfn.t nnıf n en modenı bir matbaastdır. Telefon: İ289S. Te!. IST. OLKO BASIMEVİ. Imza
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog