Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

12 Birincikânun 1936 CUMHURtYBTı Denîzyolları 1 ŞLET M ES 1 BU BAYRA fabünfân Acentalan: Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 m t ^ H m m m m TRABZON POSTALARI Pazar, Salı 12 de, Perşembe 16 da «Mevsimlik dördüncü postalar bu haftadan itibaren yapılmıy acaktır.» ŞAMPANYALARI ile neşenizi bir kat daha arttırabilirsiniz! inhisr mağazalarında HEİDSİECK ET Co. MONOPOLE markasını arayınız. HAKİKI FRANSIZ İZMİR SÜRAT POSTASI Cumartesi 15 te Perakende şişesi 5 Lira MERSİN POSTALARI Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. DİĞER POSTALAR Bartın : Cumartesi, Çarşamba 18 de lzmit : Pazar, Salı, Perşembe 9,30 da Mudanya : Pazar, Salı, Per şembe, Cuma 8,30 da Bandırma : P. Ertesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, C. Ertesi 20 de Karabiga : Salı, Cuma 19 da Ayvalık : Salı ve cuma 19 da «Salı postası gidiş ve dönüşte Lâpseki ve Imro za da uğrar.» Trabzon ve Mersin postalanna kalkış günleri yük alın • maz. (3575) LUMA A ATAMAH EIİ AZ CERYAN /ARFEDER £ N BOL l / l k V£RÎR ENAZİ500/AATDAYAHIR BU ÜSTÜNLÜKLEFL YALNIZ LUMA YA AITTIR LVMX DAN BAŞKA AMPUL KULLANMAY1NIZ. TELGRAF : ELEKTRON TELEFON: «1460 'ELEKTRON MÜESSESATI GALATA VOYVOOA CADOESİ No. 586062 POSTA KUTUSU : 11*4 ALGOPAN Grip, Nevralji, Romatizma, baş ve diş ağrılarına birebırdır. MADENÎ KUTULARDA KAŞE Erzurum Vilâyetinden: Yaşadığımız ekonomi devrinde size pahalıya mal edilmek istenen nasihatleri şüpheli görünüz. 1 Eksiltmiye konulan is: üçüncü Umumî Müfettişlik merkezi olan Erzurum şehrinin İstanbul kayrisinden baslayıp kiremit, top rak, kars ve süt nisan tabyalarından geçen hattı muttasıl ve Sarı kamış dekovil istasyonu ile yeni mezbaha civarından bir kilometro mesafeden geçen hattı mevhum dahilindeki meskun ve gayrimeskun kimselerden 500 hektarının haritasının ahnması için eksiltmiye çıkarılmıştır. Işte istekli çıkmadığından yeniden bu iş eksiltmiye çıkarıldı. 2 Muhammen bedelli hektarı 20 şer liradan 10 bin liradır. 3 Bu ise aid sartname ve evrakı fenniye sunlardır: A Nafıa Vekâletince kabul edilen şehir kasabaların hali hazır haritalarınm alınmasına aid sartname ve Erzurum şehrinin ha ritamn alınmasına aid sartname Erzurum »ehrinin haritası • nın alınmasına dair hususî sartname. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi. tstekliler bu sartname T« evraknı Erznrum Vilâyetinden okuyup alabilirler. 4 Eksiltme 5/1/937 salı günü saat 13 te Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünün odasmda yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 750 lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki sartları haiz olması lâzımdır. A Şimdiye kadar her hangi bir şahsm 200 hektardan aşağı ol • mamak şartile haritasını aldığına dair vesika ibraz etmesi. B İsteklilerin harita mühendisi veya bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden veya Harita Umum Müdürlüğünden alınmış vesikası olması. 6 Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü daire sinde teşekkül eden Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfını mumla iyice kapatılmıs olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 7 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. (3550) İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Sünnetçi lbrahim İbiş ömerin adına yazılmış 11 numara ile müseccel 13 mayıs 1322 tarih ve 71 numaralı sünnetçilik ruhsatnamesinin Şehremininde Ereğli mahallesinin Kerpiçhane sokağındaki evin 26/ 8/936 tarihinde yandığı esnada esyalarile birlikte zayi olduğu anlaşıldığından Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince kaydine göre yenisi verileceğinden önemi kalmıyan mezkur ruhsatname her kimin elinde görülürse hemen alınarak adı yazılı Vekâlete gönderilmesi ve* ya bulundugn yerin Sıhhat Direktörlüğüne, yahud hükumet tababetine verilmesi ve elinde tutulacak kimsenin de sağlam kef alete bağ lanarak adının bildirilmesi ilgililerce bilinmek üzere ilân olunur. ~*1 . . (3561) Taş, Tuğla ve Kereste Büyükayasofya cami avlusunda Mustafayp. müracaatle toptan ve perakende suretile satılmaktadır. tstanbul ikinci icra memurluğundan: Paraya çevrilmesine karar verilen muhtelif ev eşyalan 19/12/936 tarihine tesadüf eden cumartesi günü Beyoğlu Parmakkapıda Anadolu sokağında 31 numaralı apartıman önünde saat 12 den 14 e kadar sözü geçen yerde hazır bulunacak memur tarafmdan satılacağı ilân olunur. Satılık ucuz enkaz Her nerede ve herhangi bir saatte Krem Pertev'i kullanabilirsiniz. Yarun saat zarfında o tesirini göstermiştir, bile. Krem Pertev'in yarun asırlık şöhreti asılsız değil* dir. Yüzbinlerce kişiden Krem Pertev hakkında samimî kanaatlerini sora • bilirsiniz. fKANZUK1 Saç eksirî Vakıf Paralar Müdürlüğünden: Vakıf Paralar İdaresi bu kere yeni esaslara göre tanzim kılınmış olan talimatnamesile ikraz işlerini tevzi ederek kârgir binalarla henüz inşaatı bitmemis emlâke ve kıymetli arsalara kısa ve uzun vadeIerle ehven ve müsaid sartlarla ödünc para vermeğe başladığını sayın müşterilerine ilân eder. Adres: Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han, zemin kat, cadde No. 70 Telefon No. sı «23654» Saçların köklerini kuvvetlendi • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke • pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti • ni arttırır. Lâtif rayihalı bir saç eksiridir. İNGtLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL İstanbul yedinci icra memurluğun dan: Mahçuz ve paraya çevrilmesine karar verilen bir aded kapalı Stüdübaker markalı otomobil 14/12/936 pazartesi günü saat on ikiden on üçe kadar Taksim Boğaziçi otobüs durak mahallinde açık arttırma iîe satılacağından isti yenlerin mahallinde hazır bulunacak memuruna miiracaatleri ilân olunur. COMOGENE 1 150 aded döküm potası ile 60 tane kapağı kapalı zarf usulile l 2 Matbaa için tahminen 150 kilo çizgi, 1800 aded köşe çizgisi ve 543 kilo muhtelif puntoda hurufat ve 132 kilo espas, anterlin ve katrat acık eksiltme ile alınacaktır. 3 Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kâğıd ve 2.000 kilo kurşun remadı ve 1.200 kilo kırpıntı deri ve 150 aded çimento torbası ve 2.500 kilo hurda çelik parçaları ve iki aded müstamel çini ve bir aded gaz sobaları pazarlıkla satılacaktır. 4 Pota ve kapakları muvakkat teminatı 250 liradır. Eksiltmesi 25/12/936 saat 14 te. 5 Hurufat ve çizgilerin muvakkat teminatı 120 liradır. Eksiltmesi 28/12/936 saat 14 te. 6 Diğer eşyanın kısım kısım pazarlıkla arttırmasına 30/12/936 saat 14 te başlanacak ve teklif mektubları eksiltme saatinden bir saat evvel Müdiriyete tevdi olunacaktır. 7 İsteklilerin şartnameleri almak, nümuneleri ve satılacak eş yayı gormek için 14/12/936 dan itibaren hergüa saat 15 te Idare ye müracaat edilebilir. .(3516). ^rpane ve Damga Matbaas ı Müdürlüğünden: ğ HORHORNİ Her gün akşama kadar hastalarını kabul eder. Teı.V4Hl Sahib ve BaşmuharTiri: Yunu» Nadı ümumi neşriyaU idare eden Yaz* Müdürti: Hikmet Munif Cumhuriyet mattaası Eminönü eczanesi yanında Doktor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog