Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURIYE1 12 Birincikânun 1936 Yerli Mallar Pazarları SÜMER BANK SIHHATINIZI KORUYUNUZ Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğünden: 1 Orta Anadolu vilâyetlerine yerleştirilen göçmenler için fennî şartnamesi dahilinde 5000 aded pulluk imali eksiltmiye ko nulmuştur. Bu pulluklara aid fennî ve idarî şartnameler Ankarada İskân Umum Müdürlüğünde ve İstanbulda İskân Müdürlüğünde mevcud olup talibler resmî tatil günleri haric olmak üzere her gün saat 9 dan 17 ye kadar bu şartnameleri alabilirler. 2 Pazarlıkla ihalenin 21/12/936 pazartesi günü saat 15,5 ta Sıhhat Vekâletinde Hususî Komisyonda yapılacağı ilân olu nur. (3452) Dünyanın Radyo Önderi size 1937 Modelini takdim eder Galata Danub sigorta Han 2 c l kat •"•• Dr. iHSAN SAMi BAKTERİYOLOJt Umum kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından (Vasserman ve Kahn teamüleril kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkarı teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususî aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlarının tayini. Divanvolu m m ^ No. 113 Tel: '/0981 ^ ^ m L LABORATUARI Teminatlı •^•••^•••••••••»'^•^•••^ KANZUK MEYVA TUZU Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazırlanmış • tır. Hazmı kolaylaştmr. İnkı • bazı izale eder. Kanı temizliyerek viicude tazelik ve canhlık bahşeder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu İstanbul Saatlerini Her yerde arayınız. ARLOffi a Lisan bilme ufuk genişletmek demektir Kendisine bir faıkıyet hazırlamak, yabancı bir dıl örenmekle olur. Bugun her turlu imtıhanlarda lısan bir rüçhan sebebıdır. Dıplomah bir Fransız bayan sıze, en mühım yabancı dıl olan fran sızcayı kolaylıkla öğretır. Gazetede C. F. rumuzuna yazılması rica olunur. G. D. ^aHBJ Urfa Belediye Reisliğinden: ENÇETİN YOLLAR ADAYANIR sesem nam ve hesabına yapacağı hiçbir muamelenin muteber olmıyacağı ilân olunur. Dokuz bin dört yüz elli lira muhammen bedeli keşif li eski Belediye dairesinin tadilen kazino haline ifrağı ve önündeki dükkânların yıktırılarak asrî bir şekilde yeniden yaptırılması bugünden itibaren Kat'ı alâka yirmi gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. Taliblerin ^c 7,50 Müessesemde çalışan İzmirli Bay Neş'et Birselin müessesemle ve benimle depozito akçesile Urfa Belediyesine müracaat etmeleri ilân olu alâkası katedilmiş olduğundan mües • (3407) nur. ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR Şeker, Şekerleme ve lokumlarının nefaseti dünyaya nam vermiştir. Akide Sade lokum GU11U lokum Fındıkh lokum Elvan şeker Sakızlı lokum Fıstıkh lokum Kaymakh lokum Bayram hanenin içın taşradan kabul olunur. Sıparişler merkezi olan Kadım Bahçekapı, 60 Kr. 60 Kr. 70 Kr. 90 Kr. 80 Kr. 70 Kr. 120 Kr. 120 Kr. siparış Tıcaretİstanbul Yerli Malı ve Tasarruf haftasında \ Güven Kumusyon Evi sahibi Hilmi Altundağ ELEKTRİK KILAVUZUOrdunun bütün genc fen zabitlerinin hocası Şimdi de neferlere elektriği öğretiyor. Lise talebeleri ve halk PRATiK ELEKTRiK kitabına büyük bir rağbet gösterdi. (Eİ9ktrik kllavuzu) ayni derecede açık bir itade ile elektriği daha çabuk ve kolayca öğretiyor. Ikdal kütUbhanesinde ve Pangaltı Fen tatbikat mektebJnde ( 25 ) kuruşa satılıyor. MÜHENDIS OYZB RAIK ÜSTÜN Yüzde 10 tenzilât SUMER BANK Yerli Mallar Pazarlarında îstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 7/12/936 pazartesi günü saat 16 da açık eksiltme suretile ihalesi takarrür eden 1147 lira keşif bedelli İstanbul Kuduz Tedavi evi ta miratına muayyen olan gün ve saatte talib çıkmadığından tekrar eksiltmiye çıkarılmıştır. İhalesi 18/12/936 cuma günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. A Bu işe aid şartname, keşif dairesinde görülebilir. B Muvakkat teminat 87 liradır. C Isteklilerin en az bir kalemde 1000 lirahk bu işe benzer is yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden al mış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesair vesikalarile 18/12/ 936 günü saat 15 te İstanbul Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (3570) RüMA riZMA LUMBAGO SiYATiK ağnları T E S K i N ve izale eder. Yalnız peşin satışlarda Türk Hava Kurumu Bursa Subesinden: Hava Kurumuna aid Bursadaki sinema binasının şark cephesinde halen Şarkulübü ittihaz edilen kısım pazarlık suretile kiraya verilecektir. Binanın en üst katında Bursa ovasını gören camekânlı geniş bir salonla ayrıca fevkalâde nezareti olan büyük bir taraça ve bir de büfe kısmı, orta katta; büyük bir salon, alt katta; üç oda ve her katta tuvalet mevcuddur. Bina kâmilen kalorifer ve elektrikle mücehhezdir. Talib olanların 25 birincikânun 936 ya kadar Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi Direktörlüğüne müracaatleri. (3583) Hamidiye caddesinde HACI BEKÎR Şekerci mağazasında kabul olunur. ADEMi İKTİDARA FORTESTİN Erken ihtiyarlıyanlar gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgevşekliğini geçirir, çelik gibi bir vücud kazandırır Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSÎL Her eczanede arayınız Doğum ve Kadın hastalıkları mOtehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes1 No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 istanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: İstanbul Üniversitesi Radyoloji Enstitüsünde yapılacak Atatürk köşesi inşaatı 24/12/936 perşembe günü saat 15 te Rektörlük bina sında ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. Bedeli keşfi 562 lira 39 kuruş olan bu işe aid 43 İira muvakkat teminat ihaleden evvel Universite veznesine yatırılmış olması ve talib lerin en az 500 lirahk bu gibi iş yaptıklarına dair vesika ile Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. Şartnameler hergün Rektör lükte görülebilir. (3309) KIZILAY CEMİYETİNDEN: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Direktörlüğü karşısında Kızılay Mümessilliğinin bulunduğu bina satı hktır. Müracaat mahalli Yenipostane civarmda Kızılay ha nında «eski Aksarayhlar hanı» Depo Direktörlüğüdür. Satılık Bina •• İstanbul Dördüncü Noterine tstanbulda Tahtakalede Balkapanı caddesinde 5 sayılı dükkânda oğlum Daryo Hazan ile çinko muamelâtı alıp satmağı şifahen kararlaştırmış isek te filen muameleye başlamadık. Bu hususa dair oğlum Daryoya ve kocam Mi şon Moiz Hazana hiçbir salâhiyet ve vekâlet vermedim. Binaenaleyh bana izafeten oğlum veya kocam tarafından üçüncü bir şahısla herhangi bir muamele veya akid veya taahhüd yapılmış veya yapılırsa şahsan mes'ul ve zâmin değilim. Maruzzikir 5 sayılı dükkânda da benim hiçbir alâka ve medhalim yok tur. Keyfiyetin alelusul ilânını isterim. Salamon kızı Mişon (Moiz) karısı Viktorya: Galatada Şişhane karako • lunda Mekteb sokağında 18 sajılı evde mukim IBBBB^BBHMB^BaBBlBfl M. M. Vekâleti Hava Müsteşarhğından: Ankara ve Kayseride çahştırılmak üzere 200 er lira ücretle fran sızca da bilir iki almanca tercümanile resim kudreti mükemmel iki ressam alınacaktır. İmtihanları yapılmak üzere isteklilerin aşağıdaki vesikalarla Hava Zat İşleri Şubesine başvurmaları. 1 Bilgilerini bildirir vesikalan. ' 2 Hüsnühal kâğıdları. 3 Sıhhat raporları. 4 Askerî vesikalar. 5 Kendisinin ve eşinin nüfus tezkereleri. 0 üç fotografları. (3461) BEblRKEMAUl MAUMUTCEVAT 12 18 birincikânun Ulusal Tasarruf haftasıdır. Kumbaralar 19 birincikânun cumartesi gününe kadar Bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biriken para tasarruf a olan bağhlığı göstereceğinden bu hafta içinde miimkün olduğu kadar para biriktirmek her Türk için Ulusal bir borçtur. MU5TAHZARATINDAN^ ECZANE5İ TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog