Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makale



Katalog


«
»

r 2 nci sahifede: Siyasî icmal Muharrem Feysi, Geçemediler, geçemezdiler, geçemezler Abtdın Daver. 3 üncu sahifede: Madam Simpsonun hayatı. 4 uncü sahifede: Hikâye. 5 inci sahifede: Denizlerde hakimiyet, Ispanyada uzayan harb durdurulacak. 6 ncı sahifede: Adanadaki feyezan felâ ketine aid resımler, Spor. Bugün 1 2 sahife • S3]fl .' 4520 u mhu ri Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kTitusu: îstantral, No 246 Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tattrtr heyeti: 24298 tdare ve matbaa kısmı 24299 . 24290 9 37 Cumhuriyet Almanağı bugün çıktı CUITIS 11 BİrİnCİkâlHIIl 1 9 3 6 Hakkm tanınmasını Milletler Cemiyetinden Ziyade Fransadan Bekliyoruz Millî davamızın müdafaasıIngiltere Kralı Edvard dün tahtmdan feragat etti Heyetimiz Cenevreye gitti Hariciye Vekili çok nikbin görünüyor « Paristen gelen haberler iyidir I Çünkü biz Fransayı Cenevrede, imzasını inkâr eden borclu halinde görmek istemiyoruz! uriyedeki Fransız müstemleke idaresinın İskenderun Antakya ve havalısindeki mezalımi gittikçe şiddetlenen bir cereyanla azıtarak devam etmekte olduğundan Cumhuriyet hükumetimiz vaziyeti biran önce makul ve âdil neticesine isal etmek üzere Milletler Cemiyeti safhasmın tacilini iltizam etmiştir. Bu maksadla hükumetiJ miz Milletler Cemiyetıne müracaat edeAntakya ve îs rek vaziyeti müstaceliyet kesbeden İskenderun Antakya ve havahsi meselesinin kenderun üzerinde ki millî davamızı bu defaki Konsey ruznamesine konulmaCemiyeti Akvam smı rica etmiş ve Hariciye Vekilimizin fevkalâde toplantı başkanlığmda Türk murahhas heyeti de sında müdafaa ede hemen yola çıkmıştır. Evvelki gün Ancek olan Hariciye karadan hareket eden heyetimiz dün Vekili Dr. Tevfik Istanbuldan geçerek Cenevreye doğru Rüştü Arasın riya yoluna devam etmiştir. Taşmağa meyyal seti altında bulunan Türk efkân umumiyesi heyecanının tatmurahhas heyetimiz mini için tutulacak yol bundan ibaretti. dün sabahki tren Hakikaten Hatay ülkesi işinin biran önce le Ankaradan şeh aydınlatılması kat'î bir zaruret şeklini al rimize gelmiştir. mış bulunuyordu. Biz meselenin geçirmeHariciye Veki si muhtemel safhalannın kâffesini bütün limizle Riyaseticumvuzuhile biliyor ve apaydınlık gözlerimihur umumî kâtibi zin önünde tutuyoruz. Sulhsever an'aneHasan Rıza Soyak, miz iktızasmca Fransanm meseleyi MilHariciye Vekâleti letler Cemiyetine arzetmek teklifini ilk Hariciye Vekilimiz tstanbulda... umumî kâtibi Nu safha olarak tereddüdsüz kabul ettik, ve man Rifat Menemencioğlu, Emniyet ugörülmekte olduğu üzere işte onu tacil de mum müdürü Şükrü, Talât ve kâtiblerden etmiş bulunuyoruz. mürekkeb heyetimiz Haydarpaşa garın* Bu meselenin tetkik ve mütaleasında da birçok zevat tarafından karşılanmıştır. Milletler Cemiyetinden alınacak netice Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras nedir? Ümid ederiz ki hakka ve hakikadün kendisile görüşen gazetecilere şu bete mutabık bir karar. Gerek ahid, gerek yanatta bulunmuştur: hukuk itibarile hakkm bizim tarafta ol« Sancaktan aldığımız haberler halduğundan o kadar emin bulunuyoruz ki kın emniyet ve hayatı üzerinde endişe nerede ve ne zaman olursa olsun İskenHaleb 10 (Hususî) Sancaktan verecek mahiyette olmasaydı Konsey içderun Antakya ve havalisi meselesinde timaına gidişi normal toplantıya bıraka şimdi gelen haberlere göre isimlerini heofadaki tarihî ve fılî Türk varlığının caktık. Milletler Cmiyetinde, Antakya nüz öğrenemediğim yüz kadar Türk Fransaca ta 1921 Ankara itilâfındanberi davamız etrafındaki müzakerelerin mü hakkmda yeniden tevkif müzekkeresi kekabul olunmuş olan bedahetini bir daha said bir hava içinde konuşulacağını ümid silmiştir. Bilhassa Suriyeli Arab zabit ve tebarüz ettirmekten başka bir neticeye ediyorum. [Arkası Sa 6 sütun 3 <e] [Arkası Sa. 6 sulun 1 de} varılamaz. Onun için Milletler Cemiyetinden ancak bu hakikati teslim ve takrir edecek bir karara intizar edebiliriz. Yalnız şurasını hemen kaydedelim ki bu meselede bizim gözlerimiz Milletler Cemiyetinden ziyade Fransaya dikilmiş bulunmaktadır. Bu devletin kendi hesabına davayı nasıl tutacağını ve onu nasıl arz ve müdafaa edeceğini merakla bekliyoruz. Cenevrede Fransayı imzasını inkâr eden bir borclu halinde görmek çok şaşılacak bir iş olacaktır. Fransanın bu derekeye düşmiyeceğini kuvvetle ümid ediyoruz. Ankara 10 (A.A.) 1 Seyhan Hiç başınızdan geçti mi, ve hiç mahnehri sularınm yavaş yavaş çekilmesi ü keme huzurunda kendi hakikî imzalarını inkâr eden borclular gördünüz mü? Vic zerine Adanada muvasala tesisi imkânı dan ve haysiyet bahislerinde müşkülpe hasıl olan ve belediye hududu dahılinde send olmıyan bazı insanlar bu yola pekâ bulunan Akkapıda iki yüz, Ada soka Tâ dökülebiliyorlar, ve bu iş son zaman ğında iki yüz, Köprü sokağı ve Havuz lann bir kısım avukatlan için, hiç yüz lubahçede iki yüz elli, Mıdikte iki yüz, üızarmadan, tevessül olunan bir usul ha Mirzaçelebide yirmi, Mihmandarda yirline bile getirilmiştir. Bu usul mucibince mi, Sahinağada on dört, Denizkuyusunda yirmi sekiz ki, cem'an 938 evin yıkılborcluya evvelâ: Borcum yok, ve bu senedin altm dığı anlaşılmıştır. Bu mıntakalarda iki yüz elli beş kişinin muavenete muhtac oldaki imza benim değil! Bugün üçüncü listeyi neşrediyoruz: Dedirtiliyor. Senedin altında borclu duğu meydana çıkmatadır. Bunlara da Esami ' Kuruş ekmek gönderilmiştir. Buralarda nüfusça Iardan başka şahidlerin de imzalan buzayiat yoktur. Dünkü yekun 54,350 lunmasına rağmen. Perapalas oteli sahibl Mesbah 10,000 2 Kızılaya nakdî yardım devam îmza nasıl onun değil, o bu imzaTokatlıyan oteli sahibi N. Medoviç 5,000 yı bu şahidler huzurunda oraya kendi etmektedir. Bugün de Parti merkezinde Parkotel sahibleri Zare ve Hıyapılan toplantıda 3500 liralık teberru* elile atmıştı. dıryan 5,000 Yalan, borclunun böyle birşeyden at olmuştur. MuhendLs Ahmed Tevfik Demirhaber ve malumatı bile yoktur. 3 Beş koldan şehirde bayanlarımız can 5,000 Oyle ise bu imza ehli hibreye tetkik tarafından Kızılay namına elbise ve çaMuhendis Ahmed Tevfik zevcesi ve icab ederse alacaklının iddiası şahid maşır toplantısı bu akşama kadar devam Cavide Demircan 2,500 Ierle tevsik ettirilecektir. Bu muameleler etmiştir. Toplanan eşya tasnif edilmek Muhendis mektebi talebelerl 4,430 için aradan bir sürü zaman geçiyor ve tedir. Felâkete uğrıyanlar içinde en zi Türkiye İş Terzievi Leon Bensason 2,000 borclu formalitelerin caprasık cereyanlan yade muavenete muhtac olanlann vazi Mulga Umum Mekâtibi Askeriye YUNUS NADt yeti tetkik edilerek bu eşyaların tevzia Nazırı saniüğüıden mütekabd ~* lArkası Sa. 5 sütun 1 de] tına başlanacaktır. General Rıza Unal 2,000 4 îsmet İnönü Enstitüsü atölye haRadium ve Emir tıraş bıçaklaline ifrağ edilerek mevcuda ilâveten muhrı sahibleri Radium ticarethanesi 2,000 telif mahallerden alınan yirmiye yakm Istanbul Hukuk Fakultesi 2 inci MİLLÎ ZABITA ROMANIMIZ dikiş makinesile fabrikalar ve bu hususa smıf talebeleri ve bir kısım profesorleri 1,935 bütün aile bayanlarımız yardım etmekteKâğıdcı S. Horasancıyan 1,500 dir. Aynca şehirdeki terzi esnafı bu yarIstanbul Marpuççularda kâğıd dıma iştirak ediyorlar. tüccarı S. ve V. Pardo Rokes 1,500 5 Cami ve mescid ve hanlarda îa Pertevniyal lisesi tarafından 1,520 şe edilen ve miktan bugün 1950 olarak {Arkası Sa. 8 sutun 4 tt\ [Arkası Sa, 6 sütun 4 te\ Kralın kardeşi Dük d'York yarın 6 ıncı Jorj unvanile hükümdar ilân edilecek Avam kamarasında tarihî bir içtima Kralın beyannamesi M. Baldvin buhranm sebeblerini ve seyrini Meclise izah etti Kralm beyannamesi üzerine hazırlanan kanun bugün müzakere edilecek Yeni Kralın kızı veliahd ilân eidlecek, tetevvüc merasimi on iki mayısta yapılacak Sancakta tevkifat arttı. Hududa ve Türk köylerine mütemadiyen asker yerleştiriliyor. Gazetele S. M. Edvard milletine verimizin Antakyaya girmesine müsaade edilmiyor da ederken kararının amillerini de izah etti Kral bundan sonra M. Windsor ismini alacak Askerî sevkiyat 5. M. Edvard Londra 10 (Hususî) S. M. Kral Sekizinci Edvard bugün tahtından istifa ve feragat etmiştir. Kral bu kararını bir beyanname halinde Başvekile göndermiş, Başvekil M, Baldvin de saat 15.45 te Kralm beyannamesini Avam Kamarası reisine vermiştir. Diğer taraftan Lord Halıfaks ta Kralın beyannamesini ayni saatte Lordlar Kamarasında okumuştur. Kraldan Avam kamarasına « Uzun ve dakik müzakerelerden sonra, pederimin vefatı üzerine cülus et Bir müfreze 150 liklerden Receb Kaptan kumandasmda! Adana f elâketzedeleri tamamen kurtanldı Yalnız nehir boyundaki köylerden henüz haber alınamamıştır. Hasara uğrıyan bir çok binalar peyderpey yıkılmaktadır Yarın Birincl Alber namile İngiliz tahtına geçecek olan Dük d'York refikası ve veliahd Prenses Elizabet Dün gece, aldığımız telgraflar İn dile rıza göttermedikleri için bu buhgiliz Kralı Majeste Edvardın tahttn ram izale edecek bir çare bulunamadan feragat ettiğini bildiriyorda. Bu mış ve Kral Edvard kendisi tarafın neticeyi hazırlıyan sebeb, Türk ka dan ileri sürülen meselenin maruz riterince de malumdur. Majeste Ed kaldığt bu akibetten dolayı tahtmdan vard, Amerikalt Mrs. Simpsonla ev • feragat etmiştir. Yerine 6 nct Jorj unlenmek istemiş, fakat hükümdarın a vanile kardeşi Dük d'York geçecektir. Majeste Edvardın şahsı itibarile bu ualet unvanını haiz olmıyan bir kadınla izdivacına cevaz vermiyen tn hâdiseye müteessif olduğumuza söygiliz kanunu esasisinin ve bunu tama lemekten kendimizi alamıyoruz. Kral men tatbikte ısrar eden Ingiltere ka Edvard, bilhassa son seyahatinden binesile parlamentonun muhalefetle • sonra, Türk milletinin de sempatisini rine maruz kalmıştı. Günlerce devam kazanmış, dost bir memleket şefiydi. eden müzakerelere rağmen tmpara Maahaza iki millet arasında asırlar • bağlarınm torluk ve Dominyonlar hükumetleri dır uzayıp giden dostluk bu vesile ile gevşemiş olacağtndan enteşkilâti esasiyede hükümdarın bu şe[Arkası Sa. 7 sutun 1 de] kilde, evlenmetini teshil eder bir taı ııııııııııııııı »»I » '• •" " ııııııııııııııııııı ı ıııııııııı ııııı ıııııııııııııııııııııııınıııııııı ı m» Cumhuriyetin yardım listesi Mm. Simpson tiğim tahttan feragate karar verdim. Sizlere kat'î ve geri alınmaz karanmı bildiriyorum. Bu adımın ehemmiyetini tamamile müdrik olarak, yalnız, milletlerimin aldığım kararı ve beni bu karan almağa icbar eden esbabı anlıyacaklannı ümid etmek isterim. Şahsî hislerimden bahsetmek istemem, fakat sizlerden şurasmı hatırlamanızı rica eylerim ki bir hükümdann omuzlanna çöken yük o derece ağır[Arkası Sa. 7 sütun 5 fe] „„„„„„„ ,„„„, ,„„ nnMiııııııı ıı ıııınıııııııııııııııııı Adanadaki felâketzede kardeşlerimizin imdadına koşmak vazifemizdir! Yeni KÖŞE MİNDERİNİN ESRARI Yakında başlıyoruz Adana Hükumet caddesinin harab manzarası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog