Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

" Bugün 1 2 sahife ^ Abidtn Daver. 2 nci sahifede: Siyasî İcmal Muharrem Feyzi, Eski bir Turk medeniyeti Saffet Engın. 4 uncü sahifede: Hikâye, bibliyoğrafya. 5 inci sahifede: Markoni yeni gayeler peşinde, muhim memleket işlerinden otel, han meselesi . V. Bırson. 6 nci sahlfede: Ava ve avcılığa dair Bedrı Ziya Aktuna, Spor haberleri. 7 nci sahifede: Kahramanlık menkıbesi J Onüçüncü umhuri .' 4519 Telgraf ve tnektub adrest: Cumhurlyet, tstanbul Posta kntnsa: Istanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. tdare ve matbaa kısmı 24299 . 24290 Bayramda mi İH Kuruk kahvesile te Daima halisj en ucu|dur.j Satış yalnız: Sahibi olduğu Kutııkahveci hanı altında. 10 BİrİllCİkânilll 1936 • Evler aranıyor, Türk ahali Adanadaki felâketzede kardeşlerimizin imdadıtecrid edilmiş vaziyettedir na koşmak vazifemizdir! Evvelâ, hak Dava Cerevredegörülecek Sonra, dostluk Vaziyetin ne tefsire, ne Ankaradan hareket etti de tezvire tahammülü yoktur! Milletler Cemiyetine, Antakyadaki Türklerin î stiklâline kavuşacak olan hayatını emniyette görmediğimizi bidirdik Ankara 9 (Telefonla) Cenevre>e gidecek olan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Riyaseticumhur Umum Kâtibi Hasan Rıza Soyak, Numan Rıfat Menemencioğlu ve müşavirlerle mütehassıslardan mürekkeb olan heyet bu akşam jans Havasın, Antakya vazi ekspresle Ankaradan hareket etmiştir. yetini gülpembe gösteren ma Emniyet Umum Müdürü Şükrü de müşahud tebliği, çuvala sığdml vir olarak heyete refakat etmektedir. mak istenilen mızrak gibi sıntıverince İstasyon teşyie gelenlerle doluydu. taktik değiştirilerek isnad ve iftira yolu Başta Başvekil olduğu halde dığer Vekilna sapıldı ve Antakya hâdiselerinin ya ler, Sovyet Rusya Büyük Elçisi Kara bancı tahrikât eseri olduğu ortaya atıldı han, Fransız Büyük Elçisi M. Ponso ve Biz bu manevraya sadece gülünc de •bütün sefirlerle kordiplomatiğe mensub mekle iktifa edeceğiz. Yavuz hırsızın ev şahsiyetler de teşyide hazır bulunmuşlarsahibini bastırmağa kalkışmasını andıran dır. bu manevra kalp bir para gibi sahibine Sefirler Hariciye Vekilimizi muvaffaiade edilmiştir. Türk dostluğundan ve kiyet temennisile uğurlamışlar ve tren: meselenin dostluk havası içinde görüşül Yeni bir Montrö bekliyoruz! sesmesi liizumundan bahsolunduğu sıralar leri arasında hareket etmiştir. da şekavetin üstüne bir de iftira ilâve Hükumetimizîn Milletler edildiğini görürsek buna karşı parmak Cemiyetine müracati ısırmaktan başka işimiz kalmaz. Londra 9 (Hususî) Türkiye hüTürk Fransız dostluğunun karşılıklı kumeti îskenderun Antakya ihtilâfının bir fayda ve kıymet ifade ettiğine şüphe yoktur. Biz, Türkler, Fransız dostluğuna değer verdiğimiz derecede Fransızlann da Türk dostluğunu kıymetli bir kemmiyet addettiklerini tasavvur ederiz. Böyle düşündüğümüz içindir ki tarihle * rinin belki en nazik devirlerinden birini yaşamakta olan Fransızlann nasıl olup ta müspet bir Türk dostluğunu atisi meçhul bir müstemleke hulyasına feda eder gibi bir meslek takib ettiklerini hayretle karşılamaktayız. Sancak muhasara aliında! Cumhuriyetin yardım listesi Hariciye Vekili ve heyetimiz (Suriye) ve (Hatay) ın istikbalinde siikun ve emniyetle iyi komşuluk münasebatı tesis edebilmeleri için sağlam bir temel lâzımdır. Hariciye Vekilimiz Dr. Tevfik Ruştü Aras trende... derhal Milletler Cemiyeti Asamblesi ruznamesine ahnmasını istemiştir. Türk hü kumeti buna sebeb olarak Sancaktaki Türklerin hayatlannm tehlike altında bulunduğunu göstermektedir. Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Millet\Arkası Sa. 7 sütun 5 te] Adana ve havalisinde müthiş bir tuğyanla hanümanları sönmüş kardeşlerımiz bir taraftan suların ademe götürdüğü ana, baba, evlâd, kardeş, karı koca veya vatandaşlarile yıkılan yuvalarına goz yaşı dökerken, diğer taraftan açlık ve sefaletin pençesinde de kıvranmaktadırlar. <Cumhuriyet» in bu muhtaç kar deşlerimiz için hatırhyarak aziz milletımizin hamiyetine arzettiği yardım listesi beklediğımiz gibi genış bir alâka ile karşılandı. Dün bir çok şefkatii vatandaşları mız muhtelıf yekunlarda teberrular da bulundular. Bu hamiyetın gün geçtıkçe daha büyük bir ölçüde devam edeceğine şüphe yoktur. Felâ ketzede kardelşerimize yardımda, teberruun az veya çok olması, yardımm hakıkî kıymetinde bir fark yapacak değildir ve muhtaç vatandaşlara verilecek on kuruşun bile dünya değer bir ehemmiyeti vardır. Haber aldığımıza naazran şehrimizdeki bütün mekteblerde de iane toplanmağa başlanmıştır. Gazetemize gönderilecek teberru lar günü gününe listemizde neşrolunacaktır. Bugün de ikinci listeyi neşrediyoruz: Kuruş 24850 1500 1000 5000 5000 2500 2500 2500 2500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 500 54350 Sellerin tahrib ettiği güzel Adanamızdan mamur bir parça Adanada tabiî hal avdet etmeğe başladı Atatürkün alâkasına şükran Halka yardım devam ediyor, bir kısım köylerde hasarat mühim değildir, felâketzedelerin sıhhî vaziyetleri de iyidir Adana 9 (Hususî muhabirimizden) ruat on bin lirayı bulmuştur. Atatürkün Bugün şehrin cenubu garbisinde bulunan yüksek alâkalan ve yardımı muhitte çok altı köyle irtibat temin edilmiştir. Bu büyük bir tahassüsle ve şükranla karşı köylerde mühim hasarat olmadığı resmen lanmıştır. bildirilmiştir. Felâketzedelerin sıhhî vaziyetleri iyiBuraya gelen Sıhhiye Müsteşan mü dir. Kız Lisesinin sadece ikinci devresi şahede ve tetkiklerde bulunmaktadır. Kı yann tedrisata başlıyabilecektir. Ticaret zılay müfettişi de yardım işinde çalışı mektebile ilkmekteblerden bir kısmı hâlâ yor. kapalıdır. Sokaklarda, caddelerde ça Felâketzedelere yardımlar devam et murlann V€ yıkılan ev enkazlannın kaldımektedir. Şundiyc kadar yapılan teber rılmasına çalışılıyor. Akverdi Milliyetçilerin yeni bir hamıesi Madride karşı kat'î bir taarruz başlıyor Ispanyada 21,000 Sovyet gönüllüsü varmış, Madridin şimdiye kadar düşmemesinin sebebi de onların mukavemeti imiş • Esami Dunku yekun Tahrir heyetimizden bir kısmı Cumhuriyet kitab kısmı Rize meb'usu Hasan Cavid Belul Cıhangir Susam sokakta No. 14 muteahhid Said Demirağ Ke Ho Sa H. Kollektıf Şirketi Dekorator Salâhaddın Refık Istanbul Jak Dekalo ve şürekâsı Istanbul Poker Play tıraş bıçak. lan fabrikası Uzunçarsı başında mıakacı Rüştü Omer Kulak ve boğaz mütehassısı Dr. Bahri İsmet Istanbul kundura malzemesi Manokyan biraderler Sultanhamam Haçopulo han No 33 Agost D. Medına Pangaltıda Mehitaryan Llsesl namına Mehitaryan Lisesi talebeleri Beyoğlu Ermeni mutevelli heyeti azasından Yervant Yusufyan ı Umumî müfettişler kongresi devam ediyor Köylerin kalkınması için çok şümullü ve geniş bir proje hazırlandı Fransız dostluğuna Türklerin atfet tikleri kıymet ve alâka, tarihin çok eski devirlerinden sarfınazar, bizzat İstiklâl Mücadelesi esnasında en parlak misallerinden birini vermişti. Filhakika o zaman Teneriffe 9 (A. Türkler, bütün Itilâf devletlerine karşı A.) Radyo ile cephe almışken Fransızlarla yakmdan neşrolunan bir teb görüşüyorlardı. (Atatürk) daha o za liğde bilhassa şöyle man Antakya İskenderun ve havalisini denilmektedir: bir emanet olarak Fransızlara tevdi eder General Franko, ken bu emanete hiyanet edilmiyeceğine Madridde bir emnidair gönüllerde bir emniyet yaşıyordu. yet mıntakası ihdas Ne garib ve ne hazindir ki şimdi bu emaetmiştir. Fakat hünet mal üzerinde görüşülürken Fransız kumet kuvvetleri, milleti bize bu malın büsbütün yabancı bu mıntakada hava topraklara, büsbütün aykın bir cemaate taarruzlarına karşı rabıta ve alâkasından dem vuruyor. J Bulgaristan açıkça silâhlanıyor! Almanya ve Çekoslovakyadan tayyareler geliyor Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Umumi Müfeitişlerle oir arada Dün şehrimize gelen Observer gaze • Ankara 9 (Telefonla) Dahiliyt fettişler toplantısı bugün de devam ettesinin Belgrad muhabiri yazıyor: «Nefti renkte askerî üniformayı lâbis Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü miş ve ikinci Umumî Müfettiş General Alman pilotlarının idaresinde bulunan 6 Kayanm başkanlığındaki Umumî Mü İArkası Sa. 8 sütun 3 te\ tane tayyare bugün Bulgaryaya gitmek IIIIIIIMIMIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIMIIMIIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIII1IIIIIII1I1IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII1II üzere Belgrada inmişlerdir. Bu hâdise, Bulgaristanın, komşularının muvafakati olduğu halde ve ortalığı velveleye ver * meden yavaş yavaş silâhlandığı hakkında musirrane bir şekilde devam etmekte olan dedikoduları teyid etmiştir. O halde sorarız: Dostluk nerede? tesis etmişlerdır. Bu Hukukuna hürmet edilmiyen bir adama sebebe binaen top dostluktan bahsolunabilir mi? Hakkın çu kuvvetlerimizle icabatmı yapmadan dostluktan hizmet tayyarelerimiz düş beklemek çok kötü bir pazarlık zihniye manın bu müdafaa Bundan evvel de Nişe inen sekiz Altine delâlet eder. Bu zihniyet hâkim ol" sistemini bombardı man tayyaresinin, Bulgaristana hareketduğu müddetçe bütün anlaşmalar, baş * man etmeğe mec • {Arkası Sa. 8 sütun 3 te\ langırda, mefluc demektir. Hak kabul bur olacaklardır. ve teslim olunduktan sonradır ki dostluHükumetçilerin ğun rolü müessir olabilir; ve işe bu su • Paris 9 (A. tayyareleri, dün Taretls başlandıktan sonradır ki formül levera ve Sevilla üA.) Sosyalist bulmak kolaylaşır. (Suriye) ile (Antak zerinden uçmak teve komünist lider ya ve havalisi) yekdiğerinden tamamen şebbüsünde bulun lerinin dünkü içti ayrı ve yalnız komşuluk münasebetleri muşlarsa da bizim maında bir takrir tetkik ve tanzime muhtac iki müstakiî tayyarelerimiz, bun kabul edilmiştir. Bu mefhumır . siyasî olarak telâkki edilme lardan bir çoğunu Madrid sokaklarından birisinin bir tayyare takrirde «kayid ve dikçe diplomatlar için müspet bir neti •düsürmüş ve diğer şartsız olarak Blum bombardtmamndan sonraki hali ceye varmamn imkânı yoktur. Gerçi Ce lerini de kaçmağa mecbur etmiştir. kabinesine itimad Yakında Madride karşı kat'î taarruz Tokyo 9 (A.A.) Sovyet «Kra beyan edilmekte ve nevre müzakerelerinde dostluk hissinin yapılacaktır. Bütün cephelerde sükun hüküm sür " ve mütekabil hüsnü niyetin tesiri olamı mektedir. Yalnız Madridin Moncloa Pozuelo mıntakasında mühim bir ta sin» vapuru, Japon bahriyesi tarafından hükumete tam bir yacağı söylenemez; ancak hareket ve mıntakasında topçu düellosu olmuştur. [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] tevkif edilmiştir. Tevkife sebeb olarak, müzaharette bulu Sovyet gemisinin Japon müstahkem mev nulacağı» ilâve olunazimet noktalarının her ikisinde Türklü 1 11 11 •IIHIIIIIK III1MI III II tllllll IMIIIIII IHI" IIIMIIIIIMIH llllllllll I • "»" kii sularında bulunması gösterilmektedir. maktadır. ğün gayrikabili inkâr hakkı bir işaret ve vekilleri vakarlı bir tesanüdle siyasî t e r meğe lüzum görmüştük. Bir torpito muhribile Ominata bahriye hedef olarak kabul edilmek zaruridir. îspanyol meselesi Türk hukukunun müeyyedesine ge biyenin en düzgün çerçevesi içinde ka karargâhına mensub bir tayyare bu me münasebetile komü Bir defa şurası hatırda tutulmalıdır ki dılarsa, eğer Cumhuriyet hükumeti o lince: Hatay Türklerinin mukadderatı sele hakkında tahkikata çıkmışlardır. Hatay Türklerinin lâakal Suriyeliler ve nist liderleri, M. üzerinde Türk milletinin alâkası derece gündenberi sulhla anlaşmak tedbirlerinin Lübnanlılar derecesinde istiklâle liya Japon Alman münasebatı Maikis tarafından hiçbirini ihmal etmediyse, ve eğer bu " katleri ilk formülün ilk cümlesi olacak sini (Atatürk) Kamutay kürsüsünden gün Türk efkârı umumiyesi sükun ve iti Tokyo 9 (A.A.) Dün burada Londrada yapılmış tır. Kırk asırlık bir tarihin sinesinde ya resmen ve alenen ifade etmişti. Bu söz dalini muhafaza ediyorsa, bu, Büyük Japon Alman Tıb cemiyetinin küşad olan ve Ispanyaya zılı duran bu formül bizce o kadar aziz lerin millete karşı yapılmış bir taahhüd Şefin taahhüdüne imanla bağlanmış ve resmi yapılmı§tır. Bu münasebetle söyle gönüllü gönderilmedir ki millî teşkilâttan başka hiçbir kuv den başka manası olamaz; ve herkes bi onun irşad ve idaresine bütün varhğile nen nutuklarda Alman tababetinin Japon sinin memnuiyeti de vete dayanmadığımız ve en mahdud ve lir ki altmdan kalkamıyacağı taahhüdle inanmış olmaktan mütevelliddir. tababeti için olan ehemmiyeti tebarüz et dahil olduğu halde Fransız BaşvekiH M. Blum mesai odasında saitle mücadele sahasına atıldığımız ts re girmek (Atatürk) ün âdeti değildir. tirilmiş ve iki memleket arasındaki ilim ademi müdahale kontrolunun takviyesine M. Delbos tarafından Meb'usan Mec Son günlerde bir hâdiseye daha şahid tiklâl Harbi devrinde bile bunun üstüne O sözler nasıl bir taahhüd idiyse ona olduk. Kamutay kürsüsünden söylenen münasebetlerinin, mütekabil dostluk mü matuf bulunan teklife iştirak etmekte ol lisinde izah ve teşrih edilmiş bulunan parmağımızı koymuş ve bu Türkler hak karşı millet vekillerinin tezahürü de o deFransız noktai nazarını kabul etmiş olulsmail Müştak MAYAKON nasebetlerini daha ziyade takviyeye ya duklarını beyan etmişlerdir. kında en sarih kaydüşartlarmızı söyle rece bir tesanüddü. Eğer o gün milletj nyacağı kaydolunmuştur. Komünistler, bu suretle M. Blum ile yorlar. İArkası Sa. 7 sutun 4 te} Fransız Halk cephesi takviye olundu Sosyalistler ve komünistler anlaştılar ve Blum kabinesine müttehiden muzahart taahhüd ettiler Uzakşarkta yeni bir hâdise daha Japonlar bir Sovyet gemisini tevkif ettiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog