Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedisi Buyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane balunmak lâzımdır. yil Sayi! 4035 umhuri Telgral ve mcktup adresl: Cumhuriyet, Istanbui . Posta fcntusu: tstanbul, No. 246 Glll!l8 9 AjjUSTOS 1 9 3 5 ıncı cuzu çmÇ *,; italyan Habeş Anlaşmazlığının Yeni şekli MARİYENBAD: 5 AĞUSTOS • Teıelon: Başmuharriı ve evl: 22368, Tahrlı heyett: 24298, Idare ve matbaa hsmlle Matbaacılık ve Neşriyat şirketl, 24299 • 2429a ingiltere Habeşistandaki tebaasını alelâcele çıkartıyor Tayyare ile Afrikaya gîden italyan İş Bakanı düştü ve öldü Musolini diyor ki: umhuriyet okurlan İtalyan Habeş anlaşmazlığının vara bıleceği son hakkındaki dü şüncelerimizi unutmamışlarsa hatırlarlar ki biz bu anlaşmazhğın bir savaşta ka rar kılabıleceği fikrine hiç inanamamış tık. Bizim bu menfı ınanımızın iki sebebinden biri Ingılterenin böyle bir savaşa karşıt olması, dığeri ise İtalyanın böyle bir savaşı cidden ıstemekte oluşunun hakıkaten şüpheli bulunuşu ıdi. Şımdi bu satırlar İstanbulda gazeteye basılıncıya kadar Habeş meselesi, şeklini tukel değıştirmiş olacak ve artık bundan sonra Italyaya Habeşistandan temin olunabilecek siyasal ve ekonomık asığıların aytaşmaLondra 8 (Özel) Habeş kadın sına geçılmiş bulunacaktır. Bu böyle olları bugün Adisababada büyük bir mi mak için bizim üzerınde durduğumuz iki sebebin her ikisi de çok ileri önemde idı. ting yapmışlardır. Mitingde söz söyliyen birçok kadınlar, Habeş kadınlannın Önce îngilterenin karşıtlığı... îngil yurdlarını korumak için savaş yerlerinde tere içinde bulunduğumuz bu yırmmci de erkeklerinden ayrılmıyacaklannı söyson yılda hiçbir meseleyi bu kadar kuv lemişlerdir. Mitinge iştirak eden kadınlar vetle benimsemedı. Habeş meselesi çıktı Adisababa sokaklannı gezerek gösteriler çıkah İngiltere İtalyanın bu memlekete yapmışlardır. karşı zorla iş görmesini asla hoş bulmı Habeşistamn hazırlıklart yan bir yol tutarak nıhayet îngiliz Dış Londra 8 (Özel) «Havas» ajanIşleri Bakanı Sir Samuel Hoareın son sma göre Adisababaya üç yüz bin gaz M. Musolini, Afrikaya gitmek üzere gönüllü yaztlan çocuhlarile beraber sbylevinde açığa vurduğu kesin siyasaya maskesi gönderilmiştir. Her orduda, üçer bin kişilik 30 alay diğine göre, Habeş süel kuvvetleri 7 orhergün biraz daha kuvvetle dayanmak (Arkan 3 üncü tahifede) Gene Havas ajansı aytannm bildir dudan mürekkebdiı ~ tan geri durmadı. Bu siyasa şöyle kısaltılabilir: «Harb olmaması için Habeşlerin himayemizi kabulleri şarttır» İtalyanın Habeşistana saldırşı doğru değildır. İtalya bunu yapmamalıdır. Eğer yaparsa İngiltere bundan dolayı Mılletler Cemiyeti paktının kendisine yükleteceği bütün ödevleri yerine geti recektır. Yani bundan dolayı İngiltere italya ya karşı savaş açmağa kadar ileri gidecekrir. Eğer İngiltere bu sözü 1914 te söylemiş olsaydı dünyayı dört yıl kan ve ateş denizi içinde yuzdürdukten sonra hâlâ bütün ınsanlığı buhranlar arasında kıvrandıran Genel Savaş hiç şüphesiz hiç başlamamış olurdu. 1914 te Al manya İngılterenın Avrupa karesinde çıkacak bir savaşa karışabıleceğine inanmamıştı. O kadar ki İngiltere savaşa gırdıği zaman o vakit Alman Başvekıli olan Betman Holveg şaşkınlıktan do nakalmışü. 1914 Genel Savaşını bıldi gimiz sonunca işte bu ingiliz kanşması götürmüştür. Kesin sonuncunu almak i çin savaşa Amerıkayı kanştıran da în gıltere olmuştur. İngiliz inadı ve îngiliz çalışması Almanya kadar kuvvetli bir düşmanı yenmeğe yetmiştir. îngiltere 1914 savaşı başlangıcında açık söylememiş olduğu kendi tutumu nu Habeş meselesinde hem vaktinde, hem açık söylemiş olduktan sonra onun bu sözüne değer vermemek ihtimali olamazdı. Gerçi îtalyada henüz îtalyanın îngiltereye karşı bile pervası olamıyacağı ileri sürülüyorsa da İngiltere işe kanştıktan sonra meselenın orada düşünüldüğü gibi ne yalnız bir Habeş meselesi, ne de yalnız bir Akdeniz meselesi halinde göz Önüne alınamaması lâzım geleceğini İ talyanlar da pek iyi bilir ve anlarlar. İngiltere Habeşistanı bir İtalyan saldı rışma karşı korumak için kendisince hangi sebeblere dayanırsa dayansın işin a çığa vurulan şeklinde o yüksek bir hak davasını ileri sürmektedir. Alabildığine bir Habeş seferinin İtalya da bile geli şigüzel ve uluorta istenebileceği pek şüp| helidir. Böyle bir savasın bütün İtal YUNUS NADl (Aarkaaı 2 nci sahifede) O perhiz ne, bu lahana turşusu ne ? Bir Bulgar kumandanı bakınız neler söylüyor? Başbakan doğruca saraya giderek Atatürke «Türklerle Bulgarlar arasında muharebeler olmuş ve olacaktır da... Fakat bunlar, iki milletin dinî ve millî hayatma tesir etmiyen siyasal işlerdir» saygılarını sundu Ismet Inönü istanbulda Anafartalann yıldönümü 20 yıl önce bugün Atatürk, Anafartalarda, Çanakkaleyi, İstanbulu ve Türkiyeyi kurtarmıştı Avrupaya yaş sebze ve meyva çıkısı 20 yıl önce bugün, pazartesi 9 ağus da, 20 nci yüzyılda yapılan 9 uncu haçtos 1915 ve gene 20 yıl önce yarm salı h seferini önleyip durdurdu. 25 ni««n. 10 ağustos 1915... Allahm Türkiyeyi 1915 te ilk defa olarak Çanakkaleyi, olan kurtarmak için yarattığı adam, ikinci İstanbulu, Türkiyeyi kurtarmış îsmet înönü ile birlikte Dış defa Çanakkaleyi, tstanbulu ve Tur bu kahraman Anafartalarda ikinci detşleri Bakanı da geldi kiyeyi kurtarıyor. Tarihe altm kalem. fa ayni işi nasıl yapmıştj le, hayır altm kalemle değil, Türkün Doğu Anadoluda uzun bir tetkik ge temiz kanile Anafartalar zaferini ya Çanakkale Boğazını karadan zaptetzisi yapan Başbakan İsmet İnönü refa zıyordu. mek için, 25 nisan 1915 günü Gelıbolu katinde Dış İşleri Bakanı Tevfık Rüştü Anafartalar... Bu ismi duyunca çarp yarımadasına çıkan İngiliz Fransız Aras olduğu halde, Vapurculuk, Türk mıyan Türk yüreği ve yureği çarpmı orduları, bütün gayretlerine rağmen, Anonim sosyetesinin Güneysu vapurile yan •Türk var rpıdır? Varsa, ya o yürek Seddilbahirde ve, Anburnunda deni dün İstanbula gelmiştir. Turk d«ğildîr,."yailud"o Târkün^yüNlı 1 zinîke^ar)r^a yajtt^ıp kaljnijlardı. fi\gi Cumhur Başkanlığı Genel sekreieri yoktur1. * ' ' ' " ',***" | lizler, yeni bir' ınraçla. yarımadayı. ı Hasan Rıza ve Başyaveri Celâl, Baş Anafartalar. JÎ915 yılıria1kaclarf en1 rüimemiş bir. kahramanlıKa müÖafa,a? bakan İsmet İnönünü, Cumhurreisı nabılgili nahiye Vıüdürlerinin bile bil ^den Türk ordusunu sağ «yanın.dan« ku« 1 mma Tarabya açıklannda, bir motSrle mediğı bu isim, *9. ağustos 1915 g&ıü şatmak . isjtedıîer^ Bunun içüı de^ karşılamışlardır. * '•"'* başlıyan. yüce bir jşohretle, bütün dün 67,000 kişılikJ ^yeni. ^"bir taarruz grupa ! (Arkası 6 nci sahifedef yada, meşhur. oldu.( Sa^âhaddini E^p .teşkil etiiler.,'Bu gnip 6 ağuştostan itibî, Alp Aslan,,YıIdırım gıbl kahraman1 [baren kısmen 'Ahbufnühdan ta^arak, lar eski haçlı ordıjlarmna sç\4etlerlni kısmen de^ Suvlayâ 'yenid^ı çıkarılarak durdurmuşlardı. 20. yıl* evvel bu^ia'de. taarruza ^aşlâdı. Bu 67,Ö0ff Jşîşilik kuv» kaymakam, Mustafa Kemal isminde.biri genc Türk kahramanı çda, Anafartafefft V (Ârkaa 5 inci Şark Demiryolları ücretlerinde|50 tenzilât yapıldı Evkafın mallanhtzsahib çıkan çıkana Yeni zabıta romanımız Moris Dekobra adaptesi nm Hükumetimizin yaş meyva ve sebze çıkısı (ıhracı) işine verdıği yerinde önemin (ehemmiyetin) ilk parlak so nuçu elde edılmiştir. Yaş meyva çıkısı için her şeyden evvel ucuz bir para ile ve en seri bir şekılde çıkı yapılması lâzım geldiğini gözönüne alan Bayındır lık Bakanlığı bu hususta en kısa yolu elinde tutan Şark Demiryolları işletici kumpanyasile değette (temasta) bulunEvkafa aid emlâke son" zamaffda birmuştur. Bu değetler (temaslar) sonunçok kimselerin sahib çıktıklarr yaainüşVarna törenınden iki g'örünüş: Yukanda: Varnada Sultandağı tepesin da bizzat Bayındırlık Bakanı Ali Çetinde, İkinci Murad için bir Türk çeşmesinden koparıhp anıd diye konulan tuğra kavanın ara bulmasile şöyle bir formül tı. Şimdi de büyük camilerin tapulu sa? nın yanında Bulgar Kralı ve Kraliçesi, aşağıda: Muazzam Lâdislâs anıdının kabul edılmiştir: hibleri olduğu iddıa edıliyor ve bu ca önünde Bulgar askerı resmigeçid yaparken (Arkası 6 nci sahifede) mıler içinde de Nuruosmaniye, Süley Sofya (Özel) Şumnuda (Nev maniye, Fatıh ve Ayasofyanın isimleri vab medresesi» denilen bir yobaz ogeçiyor. Hatta işin tuhafı şudur ki bu cağı vardır. Bu medresenin bu seneki topulu sahiblerın bir kısmını da ecnebiler mukâfat tevzii merasiminde Şumnu teşkfl etmektedir. garnizon kumandanı miralay Mihailof ta bir nutuk irad etmiştir. Bu nutku aynen Bulgar hükumetinin fevkalâde itimadını haiz bulunan Başmüftinin or ganı olarak ve Arab harflerile türkçe çıkarılan (Medeniyet) gazetesinin 31 teamuz tarihli ve 59 numaralı nüshasının dördüncü sahifesinden alıyorum: < Bu sevimli merasiminize iştirak etmekliğim için vaki olan davetinizi memnuniyetle kabul ettim. Burada görmüş olduğum büyük muvaffakiyetinrai derm bir samimiyetle takdir eder, ayni tarz ve ruhla heyeti içtimaiyemizin refah ve saadeti için çalışmanızı dilerim. Camîlerîîı 8e tapulu v%rm ı ş! t s atî r Ayasofya, Süleymanry^î ^ h ige Nuruosmaniye üzerinde hak iddia edenleri* Tîîr kıânı ecnebüermi| Varna törenini Fena maksatlarla Varna Metropoliti neşredilen ilânlar afaroz etti Dahiliye Vekâleti mühim Sofya 8 (Özel, telefonla) Varnada Polonya Kralı Ladıslasm namma yapılan büyük şenlikler münasebetıle Varna Metropolidi Simon, mmtakası içinde bulunan bütün papazlara bir tamim göndererek kilisc mensublarından hiç birinin törene iştirak etmemesini ve şenliklerde dmî merasim yap mamalarını emretmiştir. Varna (Arkası 7 nci sahifede) 3 Mayıs Gecesi Baştan başa heyecan dolu bir eser bir tamim gönderdi Ankara 8 (A A.) Dahiliye Vekâ leti alâkadar makamlara şu tamımi göndermıştır: Gazetelere verılen iş ve hizmet ilânlarmdan bazüarının kötü maksadlara hizmet içinyapıldlğı, birkaç örneğın den anlaşıldı. Meselâ, daktılo aramak bahanesile bazı muhtaç genc kızların baştan çı (Arkası 6 nci sahifede) Bugünlerde başlıyoruz (Arkan 7 nci tahifede) Bu kabil garib iddiaların önüne geç mek için emlâk kanununa bir madde i lâve edılmiştir. Eklenen bu maddeye göre böyle yerlerın hanminde, yakınında ve bitışiğinde ve başka sahiblerın elinde bulunan yerlerin istimlâki için Evkaf Genel Direktbrlüğüne salâhiyet veril miştır. Evkaf ta bu maddeyı gözönünde tutarak bir kısım camilerin yanında ve yakınında bulunan yerleri istimlâk et mişse de dığer bazı camılerde, parası nın tükenmesi yüzünden istimlâk yapa mamıştır. Yukanda anlattığımız garib iddialar bu yüzden meydan almış olsa gerektir. Sahibleri çıkan camilerden Fatih ve Süleymaniye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog