Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getîren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. umhuri S3]fl \ 4034 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, latanbul . Posta Jratnsu: tstanbul, No. 246 ve matbaa fasmlle Matbaacılık Ansiklopedisi inci cüzü çıktı PBrŞBIÎlbB 8 ÂğUStOS 1935 Teiefon: Başmuharrlr ye evl: 22368, rahriı heyeti: 24298, îdare ve Neşrlyat Şırketı 24299 24290. Adaları Güzelleştirme Cemiyetine mektub Mariyenbad: 3 ağustos alışma şekillerimiz, dostlar alışverişte görsün derecesini geçmek için düşünüp taşınmak ve birşeyler yapmağı araştırmak zorunda olduğumuzu kabul etmekte sizinle tükel olarak beraberiz. O halde hemen toplanıp neler yapabileceğimiz üzerinde koBir aydan fazla bir müddettenberi nuşmağa başhyalım: Doğu ve Karadeniz ilbaylıklarında bir Içinde oturmak hasebile denizdeki bagezi yapan Başbakan İsmet İnönü bu lığm suyu ve yeryüzündeki insanın havagün sat 16 da Varpurculuk şirketinin yı bılmemesi kabilinden Adaların güzelGüneysu vapurile şehrimize gelecektir. liğini biz bile hakkile bilmiyoruz. BunBaşbakan, Heybeliadada bir müddet islar, İstanbulun kıyıcığtnda zünırüd su tirahat edecektir. Buradan İzmire gideüzerine oturtulmuş elmas parçalarıdır. rek arsıulusal serginin küşad törenmi Korunmalan ve daha ziyade güzelleştij'apmalan muhtemeldir. rilmeleri için onlara artık bir önemle bakZonguldakta mak istiyoruz. Hakıkaten bu elmas parZonguldak 7 (Özel) Başbakanımız çaları yaratıktan geldıği gibi bırakılmışİsmet İnönü, yanmda Dış îşleri Bakanı lar, yahud yer yer biz insanların fena Tevfik Rüştü Aras olduğu halde bugün yaptığımız işlerle bozulmuşlardır. Bir saat 16 da Güneysu vapurile buraya parça sürekli, özlü ve özenli çalışma ile geldi. Karada ve denizde büyük tören bunlan birer dünya cenneti, birer çiçek le karşılandı. Hükumet dairesini ziyabuketi haline koymakhğımız çok kolayretten sonra Üzülmez kömür mıntakadır. Çalışılacak alan küçüciik, yapılacaksma giderek inşaatı biten ve fınnlan işler az ve güzeldir. Adaları tıpkı bir bir haftadanberi yakılan Sömikok fabbahçe düzeltir gibi düzeltmek ve süslerikasmi gezdi. İsmet İnönü fabrikayı mek imkânı vardır. görünce «burası bir âlem olmuş, çok teBu yıl yapılan çiçek bayramı biraz rakki etmişf dedi. Vakitsiz yapıldı. Eğer vaktinde bile yaBaşbakanımız bundan sonra maden pılsaydı Adalar kendilerinde yetişen çimevzuu üzerinde konuşma sıralarında çek çeşidlerinin şimdiki miktarına göre Ismet İnönü ckömiir her şeydir. Kömürsüz medeni bizce henüz böyle bayram yapmağı hakyet yapamayız. Kömür ucuz o'acak, çok büyük inkişaf gösteren Kozlu mevkü ketmiş sayılamıyacaklanndan böyle bir yakılacak, bu asır kömür ve elektrik as ne bağlanacağını söyledi. bayram gene yersiz olurdu. Adalarda o rıdır» sözlerini söyledi. İsmet İnönü, bir ay sonra Sömikok zaman çiçek bayramı yapılabilir ki yalHavzaya ilk defa gelen Dış Işbri Ba fabrikasının açılış törenini bizzıt ya nız Adalarda yetişen en görülmemiş çikanımız, maden ocağına girerek tetki pacağını ve bu gelişten istifade ederek çeklerden yalnız Adalar ahalisi değil, Havzanın her tarafını bir kers daha bu bayramı kutlulamağa gelecek bütün Doğu Afrikasımn elyevm yağmur mevsiminde bulunması, harbin başlamasına en büyük engel addolunmaktadır. î 3 katta bulundu. Istanbullular küçük büyük demetlerle Başbakan Havzaya gelen şimendifer gezeceğini müjdeledi. hajta evvel Adisababada ahnmış olan yukarıdaki resmi görünce bu mütaleaya hak vermemek mümkün değildir. siislenebilsinler, ve orada herkes kucak yolu hakkında da tetkıkat yaptı ve izaBaşbakan saat 4,30 da gene ayni va Londra 7 (Özel) Italyan gaze kucak çiçeklerle canlı bir bahar yaşatsınhat aldı. Bu hattın son zamanlarda çok j purla İstanbula hareket etti. "iar. Adalarda Henüz btf~rleri güzetliicte teleri tarafından Ingiltereye karşı yapıalabildiğıne bol çiçekçilik yoktur. Söz a lan hücumlar üzerine îngiliz hükumetiramızda çiçek bayramma başlangıc ola nin temmuzun 26 sında Italyayı protesto rak bu yıl orada kurulan sözümüz yaba ettiği bugün öğrenilmiştir. ltalya bu prona çiçek sergisi sadece ayıbdı. İstanbul testoya cevab vermediğinden ve Italyan fimdıki halinde bile çiçekçilikte o sergi gazeteleri de hücumlara devam ettikle nin üç beş kınkdökük saksıda gösterebil rinden Londra hükumeti bugün ltalya diğinden hiç olmazsa yüz kere daha üs hükumeti nezdinde ikinci ve evvelkinden Finans Bakanı Fuad Ağralı dün îs j tündiir. Bununla beraber bizce İstanbu daha şiddetli bir protestoda bulunmuştur. tanbul Maliyesinde meşgul olmuştur. Habeşistanı Ingiltere almak lun bütün çiçekçiliği bir araya getirilse Bakanm yanmda Finans murakıblan, istiyormus Paris 7 (Özel) Üçler konferansı nı Sir Samuel Hoare arasında yapılan iyi bir sergiye yetmesi gene şüpheli görütahakkuk ve tahsil müdürlerile Bakanlür. Halbuki Adadaki sergi fakirin fakiRoma 7 (Özel) Italyan gazete ağustosun 13 ünde Pariste toplanacak konuşmalar ıki saat sürmüştür. Salâhiyettar mehafilden alman ma hk Tetkik bürosu şefi Cezminin bulunri bir söz aramızda kepazelıkti. Bu fe leri Italyan Habeş ihtilâfından bahse tır. na smama bize Adalarda yapıUcak iyi derken bu mesele hakkında Ingilizlerin Dış İşleri Bakanı M. Laval bugün lumata göre bu konuşmalarda gelecek dukları bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Finans müfettişlerinin işler sayımma kuvvetli bir fikir vermek tuttuklan yol hakkında uzun yazılar yaz Yunanistanın Paris elçisi M. Pohtisi hafta Pariste toplanacak olan üçler vergilerde yapılacak ıslahat hakkında faydasmı vermişse gene kâr saymalıyız. maktadırlar. Gazeteler Italyanın istekle kabul ederek kendisile uzun bir koııuş konferansında İngilterenin tutacağı yol ki tetkiklerinin verdiği sonuçlar (netitesbit edilmiştir. mada bulunmuştur. Adalan güzelleştirmek için herşeyden rine karşı gelen ingilterenin Habeşistanı Ayni mehafile göre, Ingiltere İtalya celer) ve hazırlanan projeler hakkında Ingilizlerin kararı önce buralannı ağaclandırmalı ve çıçek kendi himayesi altına almak istediğini ve konuşulmuş, projeler tatbik mevkiine Londra 7 (Ozel) Dun M. Edenle ya siyasî istifadeler verılmesi için Kalendirmeliyiz. Adalarda yer sahibi her îngiliz hükumetinin uzun yıllardanberi konduğu takdirde elde edilecek sonuç(Arhası 3 üncü tahifede) Başbakan Baldvin ve Dış İşleri Baka(Arkası 3 üncü sahifede) kes kendi toprağını yemişli yemişsiz ağaclar araştırılmıştır. larla süslem^k ödevindedir. Eğer biz aDuyduğumuza göre vergilerin gerek ğac ve çiçek fidanlarını güzel, bol ve utahakkuk, gerek tahsilinde hükumete ve mükellefe verdiği sıkmtı ve zorluk cuz verebilirsek herkes daha iyi yapmak ların giderilmesi konuşmaların başlıca için adeta yanşa çıkacaktır. Zaten Adalarda bu işleri en iyi yapanlar her yıl esaslarını teşkil etmektedir. Finans Bakanı Fuad Ağralı mükâfatlandınlmalıdır. Halk bu ağac Vergiler daha basitleştirilecek, uzun cek olan Başbakanla görüştükten son ve çiçek fidanlarını bizim fidanhğımızmuamelelerin önü alınacaktır. dan alabilir. Finans Bakanı bugün İstanbula gele ra Ankaraya dönecektir. ,IIMIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIMnillllllllllllllllHlllllllllllllirillllMlllllllMI1llllllliniirilirillllllllll1linilMII|lllll"IMIIIMIIIIII1llllinilllllllin Evet, Adalarda bizim her yıl yüzbinSofya (Özel) Varnada Polonya lerle fidan yetiştiren ağac fidanlıklanmız Paris aytarımı? Kralı Lâdislâsın şerefıne yapılan mu ve çiçek sergilerimiz olacaktır. Bunlan M. Robert Saint azzam şenlikler artık tarihe karıştı. Bubir yandan halka dağıtacağız, diğer yan Aix gönderdiği bir rada söylenen nutuklan ajanslar bütün dan Adaların ağacsız ve çiçeksiz yerle yazıda İstanbulun tafsilâtile verdıler. Ben onları tekrar rini onlarla bezeyeceğiz, hatta eldeki or daimî bir sergi bietmiyeceğim. manlan bu fidanlıkların yeni ağaclarile nası ihtiyacmdan Fakat bu şenlıklere de siyaset karıştazelendireceğiz, çeşidlendireceğiz. Oy bahsetmiş, Çıra tırıldı. Polonya, Macaristan ve Bulga Birkaç gün evvel Londradan dönen le yapacağız ki bu istekle ve bu hedefle ğan sarayının bu ristan arasmdaki tarihî rabıtalardan (?) İngiliz asarı atika mütehassısı profesör işe koyulduğumuzun beşinci altıncı yılın maksad için kullamüşterek maziden (?) bahsedildi ve bu Bakster dün gazetecilere şunları söy dan itibaren Adaların her biri kendi ba nılmasmın pek iyi (Arkası 6 nct aahifede) lemiştir: şına büyük birer çiçek buketi haline gelolacağını anlatmış« Eski Bizans împaratorlarına aid meğe başlıyacaktır. Her Ada en iyi birtı. Başmuharriri ;arayların bakayasmı tamamen meydaev bahçesi gibi tarholunmuş bulunacaktır. miz de ayni nüs na çıkarmaya çalışıyoruz. Yakında yeni Herhangi Adanm neresinde gezerse gez hada çıkan yazısi ıserler meydana çıkarabileceğimizi sin herkes kendini bir çiçek bahçesi için le bu buluşun isa kuv\retle umuyoruz. Bundan evvel bulde, güzel tarholunmuş bir park ortasında betine işaret et duğumuz mozaikler cinsinden daha bir geziyor sanacaktır. Adalarda bu işi haki mişti. ;akım mozaiklerin yerlerini keşfettik katen bu şekilde ve hakikaten bizce şim Aldığımız ma Fakat bunlan örten toprak tabakasım diye kadar hiç görülmemiş, hatta hiç ha lumata göre Eko daha kaldırmadık. Bakanlığı hra gelmemiş bir yöntemde düzeltmek el n o m i Çırağan sarayının kuş bakışı görünüşü Bu mozaikler dolayısile henüz hallededir. Düşününüz ki bu yolda çalışıla «Cumhuriyet» in bu teklifini muvafık cimenler (tuccarlar) Ekonomi Bakandemediğimiz bir mesele karşısında burak Adalarda portakal ve mandarin bah bulmuştur. Çırağan sarayının bir kıslığma başvurmuşlardır. Bunun üzeri unuyoruz. Bunların şimdilik bulun çeleri bile vücude getirilebilir!.. mı daimî sergi binası haline konacak, ne Bakanlıkça, İstanbulda yeni bir Teduklan halde bırakılmasma karar ve Bir taraftan Adaları, amma onların bir kısmı da daimî Tecim ve Endüstri cim ve Endüstri müzesinin kurulacağı, rilmiştir. Prof. Bakster hafriyat yerinde küçük büyük hepsini bu hale sokarken di müzesine tahsis edilecektir. bunun için de etüdlerin ilerledıği ve Bu takdirde mozaikler kışm su bas tir. Fakat daha verilmiş hiçbir karar |er taraftan onların yollarına çekidüzen Şimdi İstanbulda Sultanahmedde bir bu müzelerin Balkanlarm en modern kınından bozulacaktır. Üzerleri toprak yoktur. vermeği unutmayız. Her Adada ve her Tecim ve Endüstri müzesi bulunmak ve büyük müzesi olması arzu edildiği Ben burada bir Bizans müzesi kurulla örtülecek olursa, meraklılar ziyaret Adanın denizile karasile her yanmda o tadır. Oldukça eski bir geçmişi olan karşılığı verilmiştir. masma ve ileride burasının bir Bizans edemiyeceklerdir. Kışın gelmesine u ralarda gezmege gidecekleri memnun e fakat yakın yıllarda geçen çağların i Şehrimizdeki alâkadarlar Bakanlı zun müddet kalmadığını da unutma asari atika mahallesi haline getirılme yeni ğın müzenin nisbeten az bir masrafla decek türlü türlü eglence ve istirahat yer lerleyiş hareketlerine uyarak sine taraftarım. malıdır. leri yapılabilir. Adalarda otelcilik ve maddelerle takviye edilen bu müze tamir edilebilecek olan Çırağan sara Bu sebeble ben bu mozaiklerin bu İskoçya Üniversıtesinde defsler . vernın pansiyonculuk hükümlerine kat'iyyen Ankaraya taşınacaktır. Bunun İstanbul ymda kurulmasma, Yerli Mallar, re lunduğu yerin etrafına hangar nev'in mek mecburiyetınde bulanduğumdan Adaptesi dikkat olunan bir takım temelli kurallara gibi büyük bir tecim ve ensüstri şehri sim ve saire sergilerinin de bundan den bir şey yapmaya karar verdım. Bu eylul sonlarına doğru araştırrnalara ara için bir boşluk olduğunu gözönüne a sonra burada açümasına karar verdi YUNUS NADt rası bir ücret mukabilinde gezilecek vereceğim.» lan bazı ilgililer (alâkadarlar) ve teğini ayrıca haber almışlardır. (Arkası 3 üncü iahitede) ItalyanHabeş harbi ayın 25 inde başlıyacakmış Başbakanın gezisi Ingiltere Italyayı şiddetle protesto etti Başbakan dün Zonguldakta Sömikok fabrikasmi Taarruz başlar başlamaz 400 Italyan tayyaresi hücuma geçecek, evvelâ bomba, sonra da zehirli gaz kullanarak Habeşistanı altüst edeceklermiş gezdi ve bir ay sonra fabrikanın açılış törenini bizzat yapacağını söyledi Ismet Inönü, bugün Istanbula geliyor • i 3 ler konferansı ayın Vergilerde ıslahat 13 ünde toplanacak Dün istanbul Maliyesinde Finans Bakanınm Fakat Paris konuşmalarından bir sonuç elde edilmesi hemen hemen îmkânsız görülüyor başkanhğında önemli bir toplantı yapıldı Teklifimiz kabul edildi Varna töreni Ekonomi Bakanlığı Çırağan sarayını tamir ettirerek daimî sergi binası ve tecim müzesi yapmıya karar verdi Lâdislâsm büyük heykeii yanmda İkinci Murad için de küçük birjinıd dikildi Yeni mozaikler bulundu Sultanahmeddeki hafriyatı yapan Profesör Bakster bir Bizans mahallesi kurulmasını istiyor 3 Mayıs gecesi Yeni zabıta romanımız Maurice Dekobra Birkaç güne kadar başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog