Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küfübhaneyî bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Ker evde bir fane bulonmak lâzımdır. J • yiMO tSTANBUL . CAĞALOGLU . „ . . 1flQ• tUdc Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, tstanbul . Posta kutnsu: tstanbul, No. 248 uflll D A[jUSlUS loOO Teıelon: Başmulıarrlr ve evl: 22368, rahrlr hfyetl: 24298, İdare ve matbaa bsmlle Matbaacılık ve Neşriyat Şırketı 24299 2429a s umhuri Havat ıncı cuzu çıktı 8 5 ; Jfh Marienbad 1 ağvstos üzyıllara yetişmiş çmar ağacla nnın bu uzun ömürlerı karşısında biraz şaşkınlık duyarız, ve kendi ömrümüzün kısalığile bu büyük ağaclarının yaşlarının uzunluğu bizde derinlerimizden gelen bir duygu uyandırır. O koca ağacı kendimize nisbetle ulu buluruz. Sanki bu ağac kendı kendine yetışmiştir. Bunu böyle yüzyıllara uzanan bir zaman ölçüsü içinde yetiştirmek, ortalama yaşayış müddeti altmış yıl olan Adam oğlunun harcı değildir gibi görünür bize. Atina 5 (Telefonla) Dün Kan Belki onu sözle açıklamadığımız haide içimizden gelen belirsiz derin duygunun diyede çok ciddî sonuclara varmasından anlamı budur işte. Bir ağac için böyle korkulan kanlı karışıklıklar olmuştur. Bu olursa dağlan, ve dağları kaplıyan or karışıklıkların sebebi üzüm amelesinin manlar için bu bezdirici düşünce elbet gündelik meseleleri halledilmediği için daha etraflı ve daha kuvvetlidir. Bu düprotesto makamında yaptıkları genel şünce iptidaî adamın düşüncesidir. Bu grevdır. Grev ilân edilir edilmez amele lima düşüncenin sahibi orman ve ağac yetiştiremez. Daha fenası bu düşüncenin sahibi na giderek tahmil ve tahliye ıskelelerini işgal etmişlerdir. ormanı ve ağacı keser, yakar ve yıkar. Biraz sonra buraya gelen mavna ve Monteskiyo, yemişli bir ağac altına gesandalcılar grev yapan amelenin işlerini len iki adamı anlatır: Her ikisi bu ağacın göreceklerini söyliyerek çalışmağa kal üzerindeki olgun yemişlerden yemek iskışmışlardır. Grevciler de bunlan men'e tiyorlar. Ağaca tırmanmak biraz zordur,, teşebbüs ettiklerinden aralarında kavgalar ve azçok zaman işidir. Bu iki adamdan biri yemişi toplıyabilmek için ağacm dal başlamış, zabıta sandalcıların tarafını tutlarını ve icab ederse kendisini kesip yere muştur. Bu suretle iki taraftan beş kişi düşürür ve böylelikle artık ayağına inmiş yaralanmıştır. Orman yetiştirmek işi de yeni bir Zihniyet işidir Kandiye üzüm amelesinin grevi büyüyerek isyan Giridde kanlı hâdiseler şeklini aldı, bir çok çarpişmalar oldu Bir Bayındırlık zaferi 5000 grevci hükume dairesini, tersaneyi, cepaneliklerden birini elegeçir Fevzipaşadan Erganiye kadar uzanan bu önemli yol 421 kilometrodur İ di, Pireden torpitolar ve tayyare filoları gönderildi ••••• HZVCUT ~ YÎNÎ VAPJIAN HAT zzzzı VAPlLMAvtTA OLAN Ergani demiryolu dün büyük törenle açıldı İ ^ Grevcilerin siyasal tesir Ier altmda hareket ettikleri sanılıyor 1 mart isyamnda Ciridde alınmıs bir resim (Sn plânda görülen denizaltı gemisi o zaman asilerin zaptetmis olduklart gemilerden biridir) Son dakika: Bu ilk çarpışma ameleyi galeyana geolan yemişleri kolayca yer ve gider. Bu ağacın olduğu yerde durması ve gelecek tirmiş, memleketin ileri gelenleri sükunu yıllarda da yemiş vermekte sürüp gitme iadeye çalışırlarken limanı muhafaza için si onu hiç uğraştırmaz. O günlük ihtıya süel müfrezeler gönderilmiştir. cını en kestirme bir yoldan elde etmiştir, Fakat asker limana gider gitmez ameve kendisince pek iyi yapmıştır. Dığeri lenin ansızın baskınına uğramış, müfrezeağacın ne dallarmı kırabilir, ne de kendi ler sılâhlan alınarak serbest gırakılmışlarsini kesebilır. O biraz zahmet çekmeğe dır. Bu arada da on jandarma ve asker Atina 5 (Sabaha karşı telefonla) Bugün akşama doğru grevcive biraz vakit kaybetmeğe katlanarak ye yaralanmıştır. Yaralananların içinde bir mişi toplamağa başka bir çare arar ve müfreze kumandanı ile iki ikinci mülâzim ler dağıtılmışlar, gerek Kandiyede, gerekse civar köylerde sükunet bulur. Zaten alacağı yemiş birkaç kilo vardır. Bu ikinci hâdise bittabi durumu tamamile iade edilmiştir. Pireden gönderilen torpido muhribleri yarıluk birşeydir. Onu alır ve ağacı gene'a ~<3aha ağıriaştırmıştm ' . \ ^pldan geri dönmek emrini alnaışlardır, ...«„•=.' ğac olarak bırakıp işine gider. Montesfcâdiselerin bilânçosu şudur: 4 dü grevcnercfen, â u cfe â'slcerden Dünkü vaziyet budur. Bugün daha kiyo birinci adamın halınde iptidaıliğin büyük karışıklıklar çıkması bekleniyor. olmak üzere yed: kişi ölmüştür. Bir binbaşı ile dört kiiçük subay ve 17 ve vahşilığin misalini görür, ikınciyi ise Girid Genel İlbayı ile jandarma ku asker yaralanr^ştır. Grevcilerden de 5 i ağır olmak üzere 27 yaralı mccUnlyatlı adama örnek olarak gösterir. (Arkast 7 nci sahifede) vardır. Birincisinde yalnız kendi tekliğinin kısa Sofya 5 (A.A.) Bulgar ajansı ömrü ve hatta gündelik ihtiyacları hüküm bildiriyor: sürer. Ikincisi kendi teklığinde topluluk Varna yöresinde 1444 te Leh Mahayatına katılan bir genelhk düşünce \e car Kralı Uçüncü Vladıslasın kamu duygusuna ilerilemiştir. tanlığındaki Leh, Macar, Rumen, Sırp, Çek ve Slovak ordularile Türk orduları Birincisine göre başat duygu şudur: arasında Kral Vladıslasın ölümıle sonuc Neme gerek, bugün varım, yarın lanan muharebenin olduğu yerde Kralın yok. ve bu muharebede ölenlerın hatırası için Ikincisi ise şöyle bir düşünüşün dokudıkılen anıt dün törenle açılmıştır. naklığı altındadır: 7 kişi öldü, 44 ağır ve hafif yaralı var! Karışıklıklar tamamen bastırıldı, Pireden hareket eden donanma yarıyoldan geri döndü Fevzipaşa Ergani Diyarbekir demiryolunun biten ve yapılmakta olan kısımlarını gösterir harita Dün cumhuriyet rejımi, memlekti çe Bu bayındırlık töreni Um'ümî mü lik ağlarla örmek siyasasında yeni bir fettişhk erkânı ve mahallî memurlar zafer kazanmış, 421 kilometroluk yeni ile civar köyler ve kasabalar halkın bir demiryolunun açılma töreni yapıl dan binlerce kişi hazır olduğu halde yapılmıştır. mıştır. Demiryolunun evvelce hazırlanan Fevzipaşadan Erganiye doğru yapıl makta olan demiroylu evvelce hazırla programa uygun bir surette tam zamanan plân mucıbmce Erganiye varmıç, nmda Erganiye varması Türk mühen Birinci Umumî Müfettiş Abidm Özmen dısleri ve Bayındırlık Bakanlığı için (Arkası 7 nci sahifede) dün yeni hattı törenle açmıştır. Vlâdislâs için dikilen anıtı Bulgarkralı açıh Açılma töreninde Leh, Macar heyetleri, Bulgar bakanları bulundular, Kral Boris te bir söylev verdi Uluslar Kurumu Habeş davasını halledemedi Italya ve Habeşistan süel hazırlıklara eskisi gibi devam ediyor Atatürk Üniversitesi Törende Başbakan Toşef, bütün hü İnsanhk devamlıdır ve ben tek olakumet üyesi, Lehistan hükumetı adına rak yok olacak gibi bile olsam şüphesiz Ankara 5 (Telefonla) Kültür Ba Kültür Bakanı Jendrezejeviç ve Leh orbu devamlı insanlığın hiç ölmiyen varlıkanlığının Ankarada kurukıcak Atatürk dusu adına General Orlıçdreszenın başğında gene sürer giderim. Üniversitesi için tetkikatta bulunduğunu kanlığındakı Leh heyeti, Macar naıbi ve Bizden evvelkılerin yetiştirip bıraktıkbildirmistim. Tetkikler, kurulması kat'î Macar hükumeti adına Macarıstanın ları ağaclardan bizlerin faydalanmakhğışekilde kararlaşmış olan Universitenin bu Sofya orta elçisi Matsuka ile Macar ormız ikinciye hak veren çok güzel bir göyıl tesisi imkânlarını bulmak için yapılı dusu adına General Marşalkonun baş rünüştür. Insan ancak cemiyetle yaşıyan yordu. Haber aldığıma göre bu yolda in kanhğındaki Macar heyeti, resmî şahsibir yaratık olduğu için insanın ömrünü Bulgar Kralı Boris Lon'dra 5 (Özel) celemeler yapan heyet çalışmalarını bi yetler ve diplomatlar, Bulgar süel müfinsanlığın ömründe okumak gerektir. Bir raşlarımız daıma arsıulusal, kültürel ve Londra siyasal metirmis, hazırladığı proje ve plânları Kül rezeleri ve binlerce Varna halkı hazır millet niçin ölmez? Çünkü onun tekleri ekonomik elbirliği için yaratıcı ve banşhafılinde Uluslar tür Bakanına vermiştir. bulunmuştur. ayni dil, düşünce ve duygu etkeleri alçı bir faaliyete müteveccih olsun. Kral Kurumu konseyi taBakan Saffet Arıkan bugünden ıtıbatmda sürer gider. Burada teklerin ölmeAnıt Kral Boris tarafından açılmıştır. Üçüncü Vladislasın ve harbeden her: rafından venlen karen bu raporu tetkike başlamıştır. İnce lerinin manası yoktur, mademki topluluk Kral açma söylevinde, Kral Vladis iki saftan bu yerde ölen bütün kahraman1 rarlara rağmen Halemelerin verdiği neticeler Atatürk Uni las zamanında harbe hizmet etmiş olan ulusal varlığın bütün vasıflarını muhafalann anıtı önünde Bulgar ulusu adına b e ş meselesinin versitesinin mevcud tahsisattan istifade e bu şevkli ruh ve imanın, bugün barısa ve za ederek sürüp gidiyor. Bir milletin öliğılirim. Onların şeref ve hatırası ezelî halledilemediği ve dilerek bütçeye fazla yük olmadan bu ulusların genlığine hizmet etmesi lâzım mezliği hakıkatinde adeta teklerin bile olsun.» Uluslar Kurumu yıl da kurulabileceğini göstermistir. Kül geldiğini kaydetmiş ve demistir ki: ölmedıği manasını çıkarmak kimbılirAçılış töreninden sonra bir öğle yemej nun son sözünü da(Arkası 7 nci sahifede) belki yanlış değildir. Ayni işi bütün in« Bunun için hepimiz uluslar ara ği verilmiş ve yemekte Başbakan Toşef! ha söylemediği ka sanlığa yayabilirsiniz. sında samimî ve dostça bağlann daıma ile Jendrzejeviç ve Matsuka söylevlerj naati vardır. Ulus O halde insan ormanı niçin ve nasıl lar Kurumu konse daha çok berkitilmesine çahşalım. Ug vermislerdir. yetiştirir? Bu işin sırrı insanın yaşayışta yinde I llılıllllllllllllllllllllllUIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllinillilllllllll • IMIMllllIlf 1II1IMIIIM1II1IMII MIIIIIII1U1 Danimarka tek olarak dahi hiç ölmiyecekmiş gibi yü ve Brezilya delegerümesine bağlıdır. Tohumu sen, ben ata leri tarafından veri cağız; fidanı sen ben dikeceğiz; bunun len diyevler de bu orman olduğunu belki başkalan görür. kanaati teyid etmiş Amerikaldara göre Habeş davast ve sonucu (Bir Amt Bunda insanı zerre kadar bile sıkacak hiç lerdir. rikan gazetesinin karikatürü) Giresun 4 (A.A.) Başbakan Gebir sebeb yoktur. Sen, ben bizden evvelj Hakem komisyonu birkaç güne kadar | Bu münasebetle birçok hararetli söy neral Ismet Inönü ve yanlarındaki zevat kilerin yaptıklanndan faydalandığımız çahşmalarına başlıyacaktır. Yunanista levler verilmiş, Adisababa sokaklannda bu sabah onda Tireboluya hareket etmişgibi bizden sonrakıler de bizim yaptıklanm Paris elçisi M. Politis komisyona be heyecanlı gösteriler yapılmıştır. Mitinge lerdir. nmızdan faydalanıp gideceklerdir. Zaîstanbul 5 (A.A.) Türk Tarişinci üye seçilmiştir. iştirak eden on binlerce Habeş genci ataBaşbakan bu gezisinde Harşit köprü hi Araştırma Kurumu Başkanlığmdan bilten bizden evvelki veya sonraki diye baş~ Diğer taraftan 1906 anlaşmasını esas larının gittiği yoldan gitmeğe yemin et sünü, yollan ve Tepeköyündeki çımento ka başka insanlar yoktur. Evvelkiler ve dirilmiştir: mişler, halk tarafından coşkun gösteriler sahasile o sahadaki diğer çeşitli maden sonrakıler gene hep bizleriz. İnsan varlığı tutarak konuşmalarda bulunacak olan Türk Tarihi Araştırma Kurumunun Fransız, İngiliz ve İtalyan delegeleri de yapılmasına sebeb olmuşlardır. leri gözden geçirecekler ve akşama Gire verdiği karar üzerine Türk san'atinin evteklikte değil, topluluktadır. Adisababada neşredilen suna döneceklerdir. Bu başlngıcdan sonra ormanm nasıl gelecek hafta Paris civarında toplanarak rensel ustası koca Sinanın hayatı şahsiyebeyanname çalışmağa başlıyacaklardır. yetiştirileceğine sıra gelir. Var olanı koruGiresun 5 (A.A.) Bu gece bin ti ve eserleri üzerine toplu bir eser hazıı Adisababadaki gösteriler Londra 5 (Özel) Adisababadaki lerce halk önünde bando Onuncuyıl mar lanacaktır. mak icab edeceğinde söz yoktur. Yeniden yetiştirilecek ormanlarda da ölçüyü Londra 5 (Özel) Adisababadan Almanlar, Ermeniler, Rumlar, Suriye şını söyliyerek Başbakan Ismet Inönüne Bu iş için Türk tarihi araştırma kuru iiç beş, bir kaç yüz, bir kaç bin ağac übildirildiğine göre dünkü pazar günü Ha lilerle Mısırhlar dün müşterek bir be candan sevgi ve saygılarını sunmak üze mu şimdiden çalışmaktadır. Bu yönden T re istirahat ettikleri vali konağının önüne ayni zamanda bu büyük dâhi Tür^î mı zerinden değil, milyonlar ve milyarlarca beş payitahtında 1896 Adua meydan yanname nts etmişlerdir. ağac üzerinden yürütmek lâzımdır. Ye muharebesinin yıldönümü münasebetıle Bu beyanname geçenlerde bir Fran giderek büyük gösteride bulunmuşlardır. ı marının biolojik ve morfolojik şahsıyeti niden orman yetiştirmek işi büyük ölçü büyük bir miting yapılmıştır. Genclik ku sız gazetecisini kabul eden M. Musoli Halkın yanına gelen büyük Başbakan bu j de incelenmek ve bu dâhi adamın büyük de gözönüne ahnabilir bir iştir, ve ancak rumlan tarafından tertib edilen bu mi nmın Habeşistan hakkmda söyledıği söz taşkın gösteriden memnun olduklannı ve hususiyetleri iskeletinde de aranmak isteniîböyle yapılırsa manası olur ve yürüyebi tinge Adua muharebesinde İtalyanlan ta leri şiddetle protesto etmektedir. İtalyan herkese ayn ayrı sevgilerini bıldirnrmler miştir. lir. rıhî bir hezimete uğratan 500 eski mu Başbakanı Fransız gazetecisine Habeşis ve coşkun bir surette alkışlanmışlardır. Türk Tarihi Araştırma Kurumunun YUNUS NADl haribin de iştirak etmesi büyük bir heye tanın vahşi ve himayeye muhtac biı memHalk Onuncuyıl marşını söyliyerek verdiği bu karar üzerine Koca Sinanm Dâhi san'atkâr Mimar Sinan can uyandırmıştır. (Arkast 3 üncü sahifede) dağılmıştır. (Arkast 7 nci sahifede) (Arhan 7 nci sahifede) Ankarada kurulacak Universite bu yıl açılacak Habeşistanda dün büyük gösteriler yapıîdı, İtalyaHabeş harbinde motörleri durduran esrarengiz bir ışık kullanacaklarmış Başbakanın gezisi Ismet Inönü dün Giresunda tetktikat yaptı Tarihsel araştırma Mimar Sinanm csedi mezarmdan çıkarıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog