Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Butun dünyanın heeycanla okuduğu bu resimli sinema romanı forma forma çıkmıya başladı. Her forma de£eri 5 kuruştur Türkiyede neşri hakkı ydlnız Ülkü Basımeuinindir. H9=BAYTEKİN Gizli Polis Ajanı u mhu n ]fll S3Jfl! 4 0 3 0 Telgraf Te mektup adred: Cumhurlyet. Istanbul . Posta kntosn: Istanbtıl, No. 246 ve matbaa bsmlle Matbaacılık Hayat Ânsiklopedisi inci cüzü çıktı r8Z8r 4 AjjUSTOS 1 9 3 5 Teiefon: Başmuharrlı ve evi: 22360, Tahrfı hcyetl: 24298, tdare ve Neşrlyat şirfcetı 24299 24290. Istanbulun hastane Eksikliğini Tamlamak için u ihtiyac yalnız îstanbulda değil, bütün memlekettedir ve şuna şüphe yoktur ki bir milletin yapabildiği işler arasında hastaneler en kesin ve en yüksek medeniyet belgeleridir. Tramvay Şirketinin ödiyeceği iki milyon liraya yakın paranın istanbulda hastane eksikliğini gidermekte değilse bi le azaltmakta kullanılması için ortaya a blan fikir dolayısile söylenilen sözler biz ce en ziyade bu ihtiyacı belirtmeğe yara mıştır. Zaten o bizim bildiğimiz bir haki katti. Onun bir daha ve yeterhkli kimse Cenevre 3 (Özel) Durum dün gelerce yeniden ortaya çıkanlmış olduğunu ce ciddî endişler doğurduktan sonra nigörmüş bulunduk. Tramvay Şirketinin ödiyeceği para hayet düzelmiştir. M. Musolini Italyanrıak bakımından kendi üzerinde bazı şart Habeş ihtilâfının halli için Cenevrede ]ar taşır. Nihayet bu para en doğru ola hazırlanan karar suretini kabul etmiş, rak Istanbul şehri sokaklarmdan bazıla yalnız Uluslar Kurumunun 4 eylulde ' nnın genişletilmesi, düzeltilmesi maksad tekrar toplanmasına itirazda bulunmuş larile toplanmış bir para sayılabilir. Hiç tur. Italyanın cevabı Cenevreye gelir gelEminönünden sahil boyunca ve kara yomez, Uluslar Kurumu genel sekrteri kalu ile Eyübe doğru gittiğiniz var mıdır? Vakti olanlara bu yol üzerinde bir otomo rar suretini derhal telgrafla Adisababa ya bildirmiştir. bil, araba veya otobüs gezisi yapmalarını Habeş Imparatonı karar suretini kabul tavsiye edebiliriz. Herhalde Sırat köprüetmesi için Cenevredeki Habeş mümes sü bu kadar zorlukla geçilecek değildır. siline talimat vermiştir. Bu cehennemin kendisidir. Şimdiki hayat Durum artık tamamile aydınlanmış olşartlanna hiç uymıyan bu yol üzerindeki duğundan Uluslar Kurumu Konseyi bu arabalann ve insanlann gidiş ve gelişleakşam saat 17 de toplanarak karar sureri şaşılacak ve acmacak zorluklar içinde tini tasdik edecek ve fevkalâde toplan yüzüyor. Tavsiye ettiğimiz otomobil, otısını bitirecektir. tobüs veya araba gezisini bir kerecik sıKarar ntreti nayanlar bir daha Istanbulun bu semKarar sureti henüz resmen tebliğ ediltine ayak atmamağa adeta tövbe ederler memiş olmakla beraber, iyi haber alan desek yalan olmaz. Hakikî bir istimlâkle o yollan düzeltmenin epeyce çok bir kaynaklara göre başlıca şu üç maddeden mürekkebdir: paraya ihtiyac göstereceği açıktır, ve itiraf etmelıdır ki İstanbulda hastane ihti 1 Valval ile diğer hudud mıntakalayacından hiç te geri olmıyan işte böyle rında çıkan hâdiseler hakem heyeti taraihtiyaclar da vardır. Bunlar da îstanbu fından incelenecek, icabında heyete beşinci bitaraf bir üye daha ilâve oluna lun güzelljğile beraber İstanbul halkı hacakttr. Bundan başka Uluslar Kurumu yafmın ıVîlı'Sİ •" «aallâlJİA.*l)f'i k»Stolan işlerdir. Tramvay Şirketinin ödryeceği eylulün dördünde toplanarak Habeş meparanm harcanacağı yerler bizce haydi selesini kül halinde görüşecektir. 2 îhtilâfların halli için 25 mayısta hazırdır, ve eğer akh varsa İstanbul Şarverilen karar mucibince üç devlet arasınbayhğı yol ihtiyacı itibarile İstanbulu düzeltmek için şehre bu yolda kılavuzluk da 1906 tarihlı anlaşmayı esas tutarak etmelidir. Gerçekten bu yoldaki ihtiyac konuşmalar yapılacaktır. 3 Bu müddet zarfında İtalya ve lan gidermeğe harcanmak şartile îstanbul Habeşistan süel hareketlerde bulunma halkı her yıl büyük yekun tutacak gündelik küçük küçük fedakârlıklara çağırıla mayı taahhüd edecklerdir. brlir. Hakıkatleri açık görelim ve açık söyliyelim: İstanbul Şarbayhğı bu koca şehrin iç yollanna çekidüzen verebilmek hususunda kocaman bir çıkmazda bulunuyor. Bunun çıkar yolu budur. İstifabul şehri İstanbul halkınındır. Halka hakikat söylenirse o kendisine düşen ödevi yeTİne getirir. Uluslar Kurumu Konseyi dün Bir Ingiliz gazetesi «Boğazlarm tahkimi işine akşam sekizde dağıldı karışmıy alım» diyor Konseyde Habeş davası için verilen kararlardan biri müttefikan kabul olundu, diğerini İtalya kabul etmedi Hakem komisyonu çalışmasma devam ederken bir yandan da Üçler konferansı toplanacak, her iki taraf bu işler olup bitinceye kadar harb etmiyecekler, Uluslar Kurumu eylulde tekrar toplanarak sonucu inceliyecek «Türkler istediklerini ergeç yapacaklardır. Bu bizi alâkadar etmez. Başkasının kestanesini çıkaralıra derken oarmaklarımızı yakmıyalım!» Londrada kan Deyli Ekspje» gazetesi başyazısında diyor ki: « Türkler and • laşmalar hilâfına Çanakkale Boğa • zını tahkim etmek azmindedirler. Bu mesele bizce önemli (ehemmiyetli) de ğildir. Çünkü Bo ğozaların ıkı tarafındaki topraklar esasen Türklerin e linde olduğundan bu müdafaasız mıntakanm, süel (askerî) bir mıntaka ha line getirilmesinde Çanakkale büyük bir mahzur olamaz. Top namluları o güzel denizlere hâkim olsa bile Boğazlara bir geçid denilemez. Çünkü kapalı bir denizin kapılarıdır. Fakat bu düşüncelerin bir de diğer şekli var: Rusya ile Fransa böyle bir durum ( vaziyet) karşısmda pek sıkı ttalyamn Habeşisiana asker seohiyatından bir görünüş Boğaztmn kabartma hartası Musolini ile mülâkat «Habeş işini faydalıbir nevi seferberlik tecrübesi sayıyorum. Ben orada meşgulken Avrupada hiç kimse kımılaamak arzusu duyacak değildir!» Yazan: Pierre Benoit Ne okuduğum kitablar, ne gördüğum portreler, nc işittiğim tarifler bana Musolini hakkıpda tam bir fikir, daha doğrusu, onunla yaptığım yarım saatlik başbaşa konuşmanın hâsıl ettiği intıbaları vermemişti. Aradan bir hafta geçti. Hatıralarımın şekılleri bozulmaması için onları tesbit etmek gerektir. Fa kat buna ne dereceye kadar muvaffak olabileceğim? Açık söylüyorum, bir yaprak kâğıd karşısmda kendimi hiçbir zaman bu kadar çekingen ve bu kadar beceriksiz hissetmedim. Belki, başkaları, Venedik meydamndaki sarayın ve İtalya hükumet şefi nin çalıştığı odanm güzel bir tarifini yapmak için, sahifeler doldururlar. Ben odanm şeklmi bile tarif edemi yeceğim. Odaya girer girmez, karşım da gördüğum şey, ayakta duran ve bana gulumsiyen harikulâde adamdan ibaret oldu. M. Musolini Ne harikulâde adam! Yahut, sadece, ler diyanna girmiş gibi oluyor. Ona bane adam! İnsan ondan ayrıhnca gölge(Arkan 8 inci sahifede) • • • • • • • • • • • şık bir halde kalacaklardır. Buna sebeb de «petrol» dur. Petrol politika sahasında mühim rolleı oynıyabilir. Çünkü petrol sulhta ve savaşta hava, deniz ve kara kuvvetlerine (Arkası 10 uncu sahifede) Müfredat programları kesin şeklini aldı Ders gruplarında büyük değişiklikler var. Gelecek yıl sırf bu iş için bir kurultay toplanacak Ankara 3 (Telefonla) Yenı müfredat programlarını hazırlıyan komisyon bugün de Ankara lısesinde Kültür Bakanı Saffet Arıkanın başkanlığında toplandı. Bu toplantıda ders gruplarına göre hazırlanan programlar okunmuş ve son şekli almıştır. Oğrendığime göre yeni müfredat programları onümüzdekı ders yılında tatbik edıldıkten sonra alınacak neticelere göre tekrar bir program hazırlanacaktır. Bunun için de gelecek sene daha geniş şekılde, bir kurultay toplantıya çağırılacaktır. Yenı müfredat programları her ders grupunda, eskisine nazaran çok mühim değişıklıkleri ihtiva ediyor. Fakat programların bundan daha önemli hususiyeti ezbercilıği kânrlen kaldıracak şekılde olmasındadır. Talebeye birçok isimler belIMIMIIIIMIIII1 11 I M 1 111III111II• 11111IIII111III11Ifi• I ttalyamn itirazı Italyan baş delegesi Baron AIoizi Uuslar Kurumunun 4 eylulde yeni bir toplantıya davetine dair olan maddeyi kabul etmiyeceğini bildirmiştir. üçler konferanst Konsey tarafmdan tasdik edilecek oan bu kararlar mucibince Fransa, ltal a ve Ingiltere arasında yakında Pariste Hastane ihtiyacı da işte böyle ve ayn konuşmalara başlanacaktır. bir meseledir. Bu ihtiyacı İstanbul şehri Salâhiyettar mehafilde temin edıldi halkı duymakla beraber mesele hükume(Arkan 9 uncu sahifede) timizin önernle ele alacağı meselelerdendır. Hele Üniversiteye son ilerileme yolu açıldıktan sonra îstanbulun hastane ihtiyacını yalnız halkm sağlığı bakımından değil, ilmin yüksek onuruna ancak öyle uygun düşebileceğini de düşünerek tamlamak zarundayız. İstanbul hastaneleri derlitoplu şekillerde düzeltilmek ve tamlanmak lâzımdır. Meselâ şehrin Cerrahpaşa hastanesi şimdikinin en aşağı sekiz on kan büyültülmek yöntemile şimdi bulunduğu pek elverişli yerde gittikçe ünü artacak bir grup olabilir. Evkafa ve hüMoskova 3 ( A . kumete aid hastaneler de bulunduklan A . ) Uçman La* yerlerde içinde bulunduğumuz zamanm vanyevski, bu sabah. ihtiyaclanna cevab verecek mükemmelli bura saatile, 6 da, ğe götürülebilirler. Eski Deniz (bahri Sanfransiskoya git ye) hastanesile süel (askerî) hastanele mek üzere havalan* rimjz de İstanbul şehrinin zenginliğini ar mıştır. Oraya varıntıracak yolda daha geniş, daha derlitop cıya kadar, aşagı lu hallere sokulabilirler. Özel sağlık yurd yukan 3000 kilo larınm ciddî ve insanî olanlannm ilerile metro cümudiye, mesi istanbul şehri için ve Türk toplulu 1000 kilometro da ğunun onuru adına iyi gözle görülecek deniz aşacak aşacak ve LavanyevsHI gırişitler olarak karşılanmalı ve tutulma şimdiye değin hiç hdır. Geçici hastalıklara bakacak kurum bilinmiyen Kanadanın kuzey bölgesinin (Arkan 4 ütıcii sahifede) üzerinden uçacaktır. YUNUS NADI Ilk ağızda, uçağm, saatte ancak 150 kilometro uçabileceği kestirilmekte ise de uçak hafifleyip te, kutub yakınlarında karşılaşması ihtimali olan sis tabakasının üstüne çıkmca, bu hız gittikçe artacaktır. Arkadaçımız M. Turhan Tanın Uçak, yola çıktığı sırada hava hak çok önemli bir "yazısı bugün kında alınan malumata göre, rüzgâr saatte 40 kilometro hızla, arkadan esmeküçüncü sahifemizde te idi. Uçak, Moskovadan 40 kilometro kadar ötede, hava alanmdan kalkmıştır. Salâhiyettar arkadaşımız A. D. Burası çok geniş, süel bir alandır. Ortain derin bir vukufla yazdığı dik sında bir buçuk kilometro uzunluğunda ve 40 metro genişlığinde çimento döşeli kate şayan makalesi yarınki bir pist vardır. sayımızda Sabahm saat 4,35 inde, biri kuzey, 5ı Moskovada™ kutub yolu ile Sanfransiskoya uçan tayyare Halide Edib dün Istanbula geldi Kadın romancı burada bir ay kalıp gene Parise gidecektir letmekten ziyade umumî malumat verilecektir. Tabiiye grupundaki derslerin prog4 ramlannda da değişiklikler olmuştur. Liselerin 9 uncu sınıfı için hazırlanmış olan nebatat kitabının da bu sene okutulmıya cağı anlaşılmıştır. Hocalar bu kitab yerine talebeye not vereceklerdir. Biyoloji ' dersi programı aynen bırakılmışsa da ö! nümüzdeki ders yılından itibaren kaldı 1 rılması düşünülmüştür. Diğer taraftan ] Kültür Bakanlığı imtihan şekilleri etra i fındaki tetkiklere de girişmiş bulunuyor. Uygun olmıyan imtihan şekillerinin dej değiştirilmesi için bir komisyon toplan 1 mıştır. Kültür Bakanı komisyon üyeleri! şerefine bu akşam Kapriçte bir ziyafet! verecektir. •lllllllllllltlllllillillllllflllllllllllllllllttll» J IIIIII1I1 lllllllllllKtllIIIIIII1IIII Sovyet uçmanı dün sabah Moskovadan hareket etti, 3000 kilometro cümudiye, 1000 kilometro da deniz aşacak teki de güney taraflannda, yeri gözdeni geçirmek için iki uçak havalanmıştır. Bu sırada, kutub yolculuğuna çıkacak olan uçağm havalanıp havalanmıyacağı henüz belli değildi. Zira Moskovanın 150 ki lometro çevresinde zorlu bir yağmur yağıyordu ve bu ise, zaten çok yüklü bu lunan uçak için bir tehlike idi. Lâkin biraz sonra yola çıkmak emrinin verileceği anlaşıldı. Macar takımı dün Beşiktaşa 21 yenildi Uypeştin amatör takımı çok güzel oynadı. Bugünkü maç ta gene Taksim stadında yapılacak Varna töreninin mahiyeti Varna meydan muharebesi Lavaniyevskinin uçağı, 40 metro uzunluğunda, kırmızı boyalı kanadlar taşıyan tek satıhlı bir uçaktır. Orta kısmı kısa ve sivridir. Dapdaracık kamarası, makine kısmının ortasında adeta kaybolmaktadır. Uçak havalanırken M. Voroşilof, Iç Romancı Halide Edib îşleri Komiseri M. Yagoda, Amerika On senedenberi yabancı memieketlerbüyük elçisi M. Bullitt, bir de uçman Lavaniyevskinin karısı orada bulunmuş de oturan tanmmış kadm muharrir Ha(Arkast 7 nci sahifede) lar ve uçmanlarla görüşmüşlerdir. Saat 5,45 te pervane işlemeğe başla mış, saat 6 da havaya 3 tane fişek altılmış, 6,5 te de uçak kımıldamıştır. Pilot, Makineye gaz vermiş ve bir kilometro kadar yerde yürüdükte nsonra, havala nıp, kutba doğru yol almıştır. Beş maç yapmak için yurdumuza ge ladılar. Arkalarmdan Beşiktaşlüar da len Macarlarm Uypeşt amatör takımı göründu: Mehmed Ali Husnü, Fa dun îlk maçını Taksim stadyomunda ruk Hasan, Lutfi, Feyzi Hayati, NuBelgrad 3 (Özel) Yunan Başbakanı Beşıktaşla oynadı. Yaz mevsıminin epey ri, Muzaffer, Şeref, Eşref şeklınde teşBu sırada halk arasında alkışlar kop M. Çaldaris bugün buraya geld:. Yu lerlemış olmasına rağmen saha olduk kil edilen Beşiktaş takımı rüzgâra karşı muş, şapka, kasket sallamak suretıle yol nan Başbakanma parlak bir karşılâma ça kalabalıktı. oynuyordu. cular uğurlanmıştır Saat beş buçuğa doğru evvelâ l i a Oyun başlar başlamaz Macarlar Be töreni (merasimi) yapıldı. Yuğoslavya carlar sahaya çıkarak seyırcileri selâm(Arkan 8 inci sahifede) (Arkan S inci sahifede) (Arkan S inci sahifede) M. Çaldaris Yugoslavyada Dünkü maçta heyecanlı bir an
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog