Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Sayi: 4029 umhurıyet Telgraf ve mcktnp adresl: Cumburlyet] tstanbul . Posta tntasa: tstanlral, No. 246 ve matbaa tosmlle Matbaacılık Hayat ; Ansiklopedisf inci cüzü çıktı CUIHaiieS! 3 AjllStOS 1935 Teıefon: Başmuharrir ve evl: 22360, Tahriı bpyeti: 24298, Idare ve Neşrlyat Şirfcetı 24299 2429a HabeşItalya ihtilâfı nihayet bir anlaşma ile sona eriyor M. Musolini hazırlanan karar suretini bazı itîrazlarla kabul etti Tarım Enstitüleri Ulkeye ve ulusa Nasıl daha faydalı Olabilirler ? Habeş kabinesi de dün İmparatorun başkanlığında gizli bir toplantı yaptı, Habeşliler harbe hazırlanıyor Kralı getirmekten vaz geçmişler! M. Çaldarisle muhalif partilerin verdiği son karar... Atina 2 (Özel) Başbakan M. Çaldaris dün gezisi için yola çıkma dan önce Cumhur Başkanını ziyaret ederek kendısmin Yunanistanda bu lunmadığı müd dette memlekette anormal bir halin çıkmıyacağını, muavini Kondilisin re jim hakkında na M. Çaldaria zarî fikirleri varsa da meselenin normal bir halde halledil Fransa ile anlaştık Yeni Tecim mukavelesi dün Pariste imzalandı Yeni mukaveleye göre Fransa bizden yüzde otuz nisbetinde fazla mal alacaktır Paris 2 (Özel) Tecim Bakanı M. Jorj Bone ile Türkiyenin büyük elçisi Suad, yeni Türk Fransız tecim anlaşmasını imzalamışlardır. Paris 2 (A.A.) Anadolu Ajansının özel aytarı bildiriyor: Türk Fransız tecim ve klering an laşmaları parafe edilmiştir. Anlaşmaların birkaç gün içinde im zalanması bekleniyor. Tecim anlaşmasının hükümlerine göre, Fransızlar Türkiyeden yüzde 35 nisbetinde mal ala caklardır. Bunun için anlaşmaya gere Franaa Tecim Bakanı Paria Büyük ken kayidler konmuştur. elçimiz Suad: M. Bone Fransız Tecim Bakanı Bonet, înfor ziyade müsaadeye mazhar millet esa • mation gazetesine diyevinde anlaşma sını muhafaza etmektedirler. ların bugünlerde imzalanacağım ümid Türkiye büyük elçisi Suad, müzake • ettiğini söylemiştir. relerin sonunda hâkim olan anlaşma ruÂkidler hemen bütün mevad için en (Arkan 4 üncü aahifede) Mukavele ahkâmt nkaradaki Tarım (ziraat) Enstitülerimizin başına getirmış olduğumuz profesör Falkeyi ya(Arkan 8 inci aahifede) kından tanımak onurunu kazanma dık. Ancak kendisi hakkında bize verilmiş olan bildirilişlerden bir tanesi üzerine balmumu yapıştırmıştık. Buna göre doktor Falke ilmî hayata uygutlamağa Habeşistanın harb uçahları aşın değer veren bir adammış ve kendi memleketi olan Almanyada da bilhassa Cenevre 2 (Özel) Bugün bütün ettiğini bildirmiştir. Ancak bazı nok bu yönden ün almış. Almanyanın beğen gün M. Laval, M. Eden ve Baron Alo talar hakkında isteklerde bulunduğundiği bu meziyet hele Türkiyemiz için en izi arasında konuşmalara devam edil dan, karar suretinde ona göre değişik çok önem verilmek lâzım gelen yüksek miştir. M. Laval, öğleden evvel İngiliz likler yapmak lâzım gelmiştir. bir kıymettir. Tarım enstitülerimizin ül ve İtalyan başdelegelerıle görüştükten Tam bir anlaşma keye ve ulusa nasıl daha faydalı olabile sonra Habeşistanın Paris elçisile *de Ankara 2 (Te Bu münasebetle M. Laval, M. Eden cekleri araştırıldığmda şüphesiz ilk iş ola uzun bir konuşmada bulunmuştur. lefonla) Yeni ve Baron Aloizi yeniden görüşmelerde rak ilmin hayata uygutlanması, yani lâ Bu konuşmalar neticesinde dün M. bulunarak, bu akşam Uluslar Kurumu müfredat programboratuarlarda ve kitablarda kalmıyarak Litvinof, M. Laval ve M. Eden tarafm Konseyine verilecek olan karar sureti larının encümenler hemen köylünün ayağına kadar gitmesi dan hazırlanan karar suretinde birçok hakkında tam bir anlaşmaya varmış tarafmdan hazır lanması bitmiş ol ve tarlalara geçmesi meselesile karşılaşı değişıklikler yapılmıştır. lardır. bugür rız. Gene profesör Falkeye dokunur olaİtalyan başdelegesi Baron Aloizi bu Hazırlanan karar suretinin îtalyan duğundan Istanbul Telefon Sosyetesinin satın a sinde biteceği için M. Franc Gil ve M. lisesinde rak bize şunu söyledılerdi: Guya doktor sabah ta telefonla M. Musolini ile gö Habeş ihtilâfını kat'î b^ir şekilde halle Ankara lınması için hükumetimizin teklif ettiği Jean Boyan 12 ağustostan evvel AnkaraFalke Tavuk Enstitümüzü gezdiğinde o rüşmüş, son konuşmalar hakkında et decek mahiyette olduğu temin edil Bakan Saîfet Aarıfiati sermayedarlara bildirmek üzere Lon ya giderek hükumetle yeniden görüşmekanın başkanhğınrada tutulan usulleri biraz lüks bulmuş raflı malumat vermiştir. mektedir. draya gitmiş olan sosyete delegeleri M. ğe başlıyacaklardır. da bir toplantı ya • muş, bu sözün doğruluğunu garanti edeJ M. Mutolininin cevabı Franc Gil ve M. Jean Boyan dün sa Öbur yandan sosyete Itökumetin tanfi (Arkan 9 tmca püdı. Toplantıda memekle beraber biz bundan gene pro öğleyın, M. Musolinin cevabı gelmişbahki semplon ekspresile şehrimize dön bir murakabesi altında bulunmaktadır. programlar üzerinfesörün bu meselede de hep halkı düşü tir. Salâhiyettar mehafilden ahnan müşlerdir. Murakabe komisyonu yaptığı incelemelerSabaha karşı aldığımız ba de tetkikler ya Talim ve Terbîye nerek uykutganlık olaganlığı aradığı gi malumata göre, İtalya Başbakanı, U Sosyete delegeleri dün sosyete merke den sonra sosyetenin 934 yılı içindeki gebajkam Ihaan berler 9 uncu sahifemizdedir. pan komisyon ü • bi genel bir anlayı§ çıkarmıştık. Gerçek luslar Kurumu Konseyine verilmek üzine giderek direktör ve diğer ilgililerle lirinin 1 milyon yüz bin lira ve buna karyelerile Müsteşar, bizde tarım işlerinde ilerlemeyi yapacak zere hazırlanan karar suretini kabul Talim ve Terbiye Başkam İhsan, Tef görüşmüşlerdir. Hükumetin, sosyeteyi sa şılık masarifinin de 400 bin lira olduğunu olanların en sonunda köylülerimiz olduğu (Arkan 4 üncü aahifede) tın almak için verdiği mühlet bu aym 12 unutulmamalıdır. Bu bakımdan hastalık(Arkan 8 inci aahifede) lara karşı dayanıkh bir ırkı çoğaltıp yaymak, Türk tavukçuluğunun baş hedefi olmak gerektir, bunu hepimjz ko layca anlar ve kabul ederız. Tarım Enstitülerimiz ülkeye ve ulusa bir an önce ve çok faydalı olabilmek için orada incelenen ilim hakikatlerini hemen memleket hayatına geçirebilmeklığimiz lâzımdır. Bunun böyle olabilmesi ise ensTrakya Geneı titülerdeki çalışmalann bu baş düşünceye Müfettişi İbrahim uydurulmasına bağlıdır. Tarım EnstitüTali rahatsızlığı Şehrimiz Hava Kurumu için Ticaret lerimizde okumayı bitirerek çıkan gencler nın devamı dola Odasında müteşekkil birinci ve fevka görmeğe başladık. Eğer bunlar mekteb yısile bu vazifeden lâde sımflara memur edılen beşer ki hayatlarının ilerisinde kendılerini hemen istifa etmiştir. E şüik üç grup faaliyetlerine devam sasen îbrahim Tamesleklerine hem de aşkla bağlıyan ettikleri gibi zahireciler, mubayaacı li, hastalığı dola çalışmalara götürülmezlerse yarın, öbürlar, manifaturacılar, Bursa ipekçileri, yısile izin almış gün devletin başka dairelerinde iş aratuhafiyeciler, demirciler, sigortacılar, müfettişlik işleri mağa giderler ve dağıhrlar. Ve bir kere nakliyatçılar, vapur ve seyahat acen ne de îç İşleri Ba enstitü talebe olarak bize verdiği sonunc taları ve sanayi müesseselerile leva kanlığı yönetkeni bakımından bu fena yola dökülürse ne zımı inşaiye hırdavatçılarmdan mü Vehbi bakmakta kendisinin kıymeti kalır, ne de çıkardığı bulunmuştu. İbra 1 rakya Genel Mü rekkeb komiteler dünden itibaren fa talebenin memlekete hayrı. Türkiyede aRum vatandaşlar derneğinin him Tali tedavi i fettin' Ibrahim Tah aliyete geçmişlerdir. çılan bütün ziraat mekteblerinde bu acı için Avrupaya gi içtimalarından biri... Bu komitelerin Hava Kurumu için denemeyi geçirmişizdir. Eğer memleketiddcektir. Vehbinin genel m'üfettişliğe ziyaret edecekleri bütün ticarethanele tanbulumuzun yüzünü ağartacak bir mizin ekonomik devrimini en çok tarım asaleten, onun yerine de şimdi îç İşleri re haber verilmiş ve ticarethane sahib surette teberruat elde edileceği mu işlerinin düzelmesinden bekliyorsak T a Bakanlığı yönetkenliği vekâleten yapan lerinin de bu müracaatleri beklemek hakkak görülmektedir. rım Enstitülerimizin yetiştirmiş olacağı İbrahim Sabrinin tayini umulmaktadır. te olduklan öğrenilmiş olduğundan İs (Arkan 8 inci aahifede) Fennl şeraite uygun deniz hctmamlarındanJ.. genclere bu memlekette sonsuz bir iş alaUrayın (belediyenin), deniz hama boğulma vak'alarının da bu mecburi nı olduğunu da şimdiden bilmeliyiz. Tanm bakımından memlekette hemen her mı açmak istiyenlere karşı bir takım yetten ileri geldiğini yazmıştık. gey yeniden yapılmak veya düzeltilmek zorluklar gösterdiğini, bu yüzden, her Halkm ihtiyac ve isteklerı ve halka tarafı sahil olan İstanbul gibi bir şe . aid ödevlerle (vazifelerle) yakından ihtiyacındadır. Enstitüler memlekete nasıl faydalı o hirde, gereği kadar (lüzumu kadar) ilgili (alâkadar) olması gerek olan U labilirler? Bizce memlekete yayılarak ve deniz hamamı açılamadığı, bunun so ray (belediye) bu hususta bize şu ceümi halkm ayağına götürerek. Bu da nucu (neticesi) olarak haikın yazın bu vabı vermektedir: c Uraydan (belediyeden) ruhsat memlekette yer yer bırçok ensitü bölük sıcak günlerinde banyo ihtiyacım tatleri açmakla elde edilebilir: Başları An min etmek için açıkta denize girmek almış bir deniz hamamı, aşağı yukarı, (Arkan 4 üncii aahifede) karadaki büyük Enstitüye bağlı ve çalış mecburiyetini hissettiğini ve birçok ıııııııııııiıııııııııııııııııııınııtııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııınınınıııııııııııııınm ma metodlarında hep onun yolunu kovalıyan bölükler. Bunların hepsini birden tır. Nitekim Istanbul ve Trakyada da merkez enstitüsünden üstün olduklan açmağa imkân yoktur tabiî. Her bölüğün şarabcılık, şarab bağcılığı büyük bir yer görülebilır. Bunun böyle olması tabiî olaçılması adam ve arac meselesidir. Fa tutabilir. Bu işlerin uzun ve ciddî çalışıla duğu kadar pek te iyi olur. Zaten Ankat eğer bu bölüklerin yavaş yavaş açıl rak ancak seneler ve senelerle başanla kara enstitü acılmasına en az elverişli ması fikrinde birleşirsek, memleketin ne bileceğini biz pek iyi biliriz. İyi işler olan bir yerdi. İklim bakımından memleYUNUS NADt relerinde enstitü bölükleri açılacağını ancak böyle sürekli ve uzun çalışmalarla (Arkası 6 nct aahifede) şimdiden kararlaştırabiliriz, ve önemleri elde edilebilir. Medeniyet denilen keyfiitibarile bunlan bir ucundan açmağa da yet te işte bu türlü çalışmalann sonunbaşlıyabiliriz. Böylelikle tarım enstitüle cudur. Memlekette yer yer açılarak zamanrimiz memleket ölçüsünde büyümüş ve gi3 üncü sahifede: Varnada koca bir derek çok zenginleşmiş olacaktır. Ancak la tamlanacak tarım enstitüsü bölükleri, Haçlı ordusunu bir f ırtına gibi nasıl bu böyle yaprlırken enstitülerin ve bö her türlü denemeleri ilk önce bizzat ve yenmiftik? Yazan: Ahmed Refik lüklerinin çalışmalannda ilmin hayata ge sürekli yöntemde kendisi yapmak üzere Nahnaımhına »ütununda: Bulgarçirilmesi başlıca esas ve amac olmalıdır. geniş toprak alanları içinde kurulmak lâlar, siz Varna için bayram Meselâ batı Anadoludaki enstitü bölüğü zımdır. Enstitülerimizin memleket içinde Istanbul mmtakası Denizcilik heyeti tarafmdan tertib ve yarın da devam edecektir. Yukarıki resim, fotoğrafçımız etmelisiniz diğer işler arasında zeytinciliği düzelfr açılacak bölüklerinden birçoğunun iş ve J edilen yelken yarışlarma dün başlanmıştır. Yanşlar bugün tarafmdan dün Moda koyunda ahnmış bir estantanedir. büyük mek ye ilerletmek işini ele almış olacak toprak alanı bakınundan asıl Yeni müfredat programları Bugün Bakanlıkta gözden geçirilecek Telefon Sosyetesile yeni müzakereler başlıyor Hükumet murakabe komisyonu, yapılan masraflarla ecnebi mütehassısları fazla buluyor Deniz vePlâj boğuntulan karşısmda Belediyemiz Istanbul Belediyesinin halka hizmet zihniyeti yalnız açıkta denize girenleri menetmekten ibarettir! Trakya Müfettişi Ibrahim Tali hastalığı dolayısile istifa etti Hava Kurumu için faaliyet çok arttı 16 komite dün çalışmağa başladı, Rum vatandaşlar bir haftada 1790 Hra topladılar ^••IIMIIIIIIIIIUIIIIIMIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII MMIIİIIflllUIHIIIIIIIlınilllllllUUllUlllllllllUIIII r Bugün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog