Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: İkinci sahifemizde: Siyasî icmal Ü çüncü Enternasyonal kongresi Üçüncü sahifemizde: Atatürk, Türk tarihini, Türk medeniyetini ve kültürünü kurtaracaktır Abidin Daver Beşinci sahifemizde: Tunadan batıya îsmail Habib Sevük Sekizinci sahifemizde: Spor haberleri J Onbirinci yıl sayı: 4055 umhuriyet O. 248 Perşembe 29 Aflustos 1935 re matbaa tasmile Matbaacılı* ve Neşriyat Şirfceti, 24299 2429a Habeş barometresi Teıefon: Başmuharrlr 7e erl: 22366, Tahrlı hpyett: 24298, îdare Bulgaristan bizimle dostluğunu bozanları tecziyeye karar verdi Italyan Habeş Meselesinin ikinci safhası Trakyayı Bulgaristana vermemizi istiyen Doktor Assen Bojinof azledildi, Başmüfti vazifesinden uzaklaştırılacak, ((Medeniyet)) gazetesi kapatılacak dan doktor Assen Bojinof artık devlet memurluğundan azledılmıştir. Zaten bu kitabda, yazılı elan şeyleri Bulgar ef kârı umumiyesi hiçbir zaman kabul etmemişti. Ayni suretle bu dostluğa en gel olmak istiyen her memur azledileceği gibi bu çeşid teşkilât ve gazeteler de cezalandırılacaktır.> Bu sözlerile Dış İşleri Bakanı Köse İvanof Başmüfti Ahmedofun azledüe ceğıni ve Trakya teşkilâtile (Medeni yet) gazetesinin kapatılacağını ima etmiştir. Bulgar Dış İşleri Bakanı sözüne devam ederek: « Bulgaristandan Türkiyeye göç eden Türk göçmenleri işine de yakında en doğru ve en dostane bir şekil ver mek niyetindeyim. Bu mühim meseleyi iki hükumet arasında dostane bir şe kilde halletmek üzere, yakında bu iş için başlanacak müzakeratın istinad edeceği formülleri şimdi hazırlamakla meşgulüm. Ben iki ulusun dostça ve aris konferansının müspet bir Sofya 23 (Geceyansından sonra te sonuc veremeksizin dağılmasile lefonla) Bulgaristanın Dış İşlerı Baİtalyan Habeş anlaşmazhğı kanı Köse İvanof Turk Bulgar yakınyeni bir safhaya girmiş bulunuyor: İtal laşmasmın ve Türk Bulgar dostluğuya, meseleyi barış yolu ile kotarmak üze nun en hararetli taraftarlarındandır. re kendisine teklıf olunan ekonomsal ve Kdse İvanof, Bulgaristanın bugünkü siyasal asığlan çiğneyip geçmiştir. Bun durumunda bu yakınlaşma ve dostluk dan sonra işi sa\aş paklıyacaktır gibi gö içm çok kat'î bir surette çalışmak fıkrünür. Bununla beraber bu durum neka rındedir ve artık bu hususta filiyata da dar anormal ise o kadar da ağır yöntem geçmiştir. Gene ayni yakınlaşma ve de ciddî olduğu için hâlâ işın barış yolu dostluk için burada canla başla çalışan ile bıtebıleceği umudundan ayrılmıyanlar Zora gazetesinin sabık İstanbul muhayok değildir. Şimdi bir yandan diplo biri Tabakofa Bulgaristanın Dış îşleri masi yolu ile meselenin incelenmesi ü Bakanı Köse îvanof dün akşam Türk zerinde yürünülmekle beraber dieeı Bulgar münasebatı hakkında şu önemli yandan Milletler Cemiyetince tutula diyevde bulunmuştur: cak gidiş çizgisinin eniboyu ölçülmektec Iki ulusun mütekabil itimad ve dir. Ingilterede bu ikinci parça önemle saygıya istinad eden dostluk ve sevgi hazırlanıyor, ve bu hususta şimal Ameri içerisinde yaşamasını temin etmek ve kası Birleşık cumhuriyetlerile Japonya son zamanlarda araya giren bazı suitenın da beraber yürümelerinı temine çalışı fehhümleri dağıtmak için bütün gay lıyor. retimle çalışacağım. Bulgaristanm dış Türk Bulgar münasebetleri hakkınİtalya, Milletler Cemiyetinin vereceği siyasası ve Trakya hakkında bir eser da önemli bir diyev veren Bulgar Dış karan düşünmeksizin veya onu hiçe saya vazan Haricive Nezareti memurlann lşleri Bakant M. Köse ivanof rak savaşa gitmesi takdirinde cemiyetin bu devlet aleyhinde karar vcreceği şüphesiz sayılıyor. Bu ikinci safhada bilhassa Fransa büyük telâştadır: Şimdiden ne olursa olsun, aman Ştreza birliğine bir fenalık gelmesin diye çırpınmağa başladı. Fransa istiyor ki İtalya Habeşistanda savaş açacak ta olsa İngiltere Ştreza birlieini tutmakta sürüp gıtsin. Halbuki Ştreza birliği Mjlletler CeuiJydtSST lfiçe~~saMoskova 28 (A.A) Tas ajansı 28 (A.A) Tas yanlara (Almanlara) karşı alınmış bir cephe idi. İtalya savaş fikrınden aynlma bildıriyor: Krestinski, Moskovada topdığı takdirde Ştreza birlığinin yerinde lanan yedinci Enternasyonal Komünist çalışması münasebetile zor kalacağını oranlamak yanlış bir dükongresinin Sovyetler Birliğfnın Amerikanm iç işşünce olmaz. Hatta İngılterenın Avrupa işlerinden ayrılması ihtimali daha kuv lerine müdahale etmemek yükenini vetlidir. Bunun için Fransanın son daki (taahhüdünü) guya bozmak istemesine kaya kadar varkuvvetile bu felâketin ö karşı Bullit tarafından verilen notaya niine geçmeğe çahşacağını muhakkak dün cevab vermiştir. saymalıdır. İngiltere Avrupa karesıne aid Krestinski bu notada dıyor ki: «Sovyetler Birliği hukumetinın, yapilgilerden sıyrılıp çıkarsa burada durumun beş on Habeş meselesınden daha tığı 3'ükenlere karşı en büyük rıayeti . çok ağır bir safhaya geçeceğıni herkes göstermiş ve daima göstermekte oldukolayca anlar. Şimdıki gıdişe göre bu a ğunu kesin olarak kaydetmeyı lüzum. kıbetin gerçekleşeceğini hesaba katmalı lu telâkki ederim. Bu yükenler arasındır. Biz kendi sayımıza hâlâ İtalyanın da 16/11/935 tarıhinde teati edılen no' şimdıki gıdışınden herhangı bir noktada talarda münderiç olup Roosveltle Litvinof arasmdaki görüjmeler sırasmda döneceğıni oranlamakta ısrar edıyoruz. tafsüâtile müzakere edılmiş olan ve iç . Bu devletin Habeşistanla savaşa hazırM. Krestinski işlere müdahale edilmemesıne dair bulıkta çok ileri gitmiş ve gitmekte olmasına lunan karşılıklı yukenlermde de mev rağmen. Bu noktaya bir balmumu daha cud olduğu aşikârdır. 25 ağustos tarihli Yedinci Enternasyol Komünist yapıştmlması pek yersiz olmaz düşannotanız, Sovyet hükumeti tarafından kongresi nedir, nelere cesindeyiz. yukenlerin bozulduğunu gösterebıle karar verdi? En fena ihtimali düşünerek Habeşis cek hiçbir vakıayı ihtiva etmemektedir. tanda nihayet savaşın patlak verdığini Diğer taraftan, Sovyetler Bıriıği hüku Bugünkü (Siyasî İcmal) sütununda veya vereceğini ele alırsak İngiUerenin okuyunuz. (Arkan S inci sahifede) Milletler Cemiyeti kanahle bu hal aley Ordu terfi listesi Liste Yüksek Tasdikten çıktı, aynen neşrediyoruz Ankara 28 (A.A.) Cumur bay Mehmed Nuri Tuggeneralliğe, Başkanlığmın yüksek tasdiklerine ik albay Cemil Tahir Tuggeneralliğe, albay Muharrem Mazlum Tuggenetiran eden ordu terfi listesi şudur: ralliğe, albay İshak Avni Tuggene Generaller ve korgeneraller Korgeneral Kâzım Orbay gene ralliğe, albay M. Kemal Tuggeneralliğe, albay harita Abdurrahman Tugralliğe. Tümgeneral Ömer Halis Kor generalliğe, albay eczacı Sabri Tuggeneralliğe, Tümgeneral Sabit Kor generalliğe, albay baytar Kâmil Tuggencralliğe, Tümgeneral Mustafa Ga generalliğe, albay doktor Ahmed hb Korgeneralliğe, Tümgeneral Müm Suphi Tuggeneralliğe, albay doktor M. Raif Tuggeneralliğe, albay baytaz Korgeneralliğe. tar Nureddin Tuggenerallığe, albay Tuğgeneral olan albaylar Tuğgeneral baytar Sadeddin Tüm A. Ferhad Tuggeneralliğe, albay M. Tevfik Tuggeneraliğe, albay Osman generallığe, Tuğgeneral doktor Ibra him Mazlum Tümgeneralliğe, albay Nuri Tuggeneralliğe, albay M. NusB. Yusuf Ziya Tuggenerallığe, al (Arkası 7 ncı sahifede) Italyan kabinesinin düukü önemli içtimaı İtalya, Habeşistandan sonra Mısır ve Kıbrısı istiyecekmiş! Italyan gazeteleri meydan okuyorlar. Fransızlar zecrî tedbirlere taraftar değil, Hudud komisyonunda yeniden ihtilâf çıktı, Papa dün bir diyev verdi (Arkan S incî sahifede) Amerika ve îngilterenin Rusyayâ verdikleri notalar Neler uyduruyorlar! Bakanlar Kurulu Italya Habeş meselesini gorusmuş «• •• • Rusyanın yedinci Enternasyonal Komünist kon kararlarından çıkan meseleye mukabelesi îstanbuldan verilen bir haBefe ğBre, Türk kabinesi, Cumhur Başkanının Floryadaki yazhk ikametgâhmda, fevkalâde bir toplantı yaparak İtalya Habeş meselesini görüşmüştür. îtalya Habeş anlaşmazhğı, bu top lantıda, Avrupa sulhu üzerindeki muhtemel tesirleri bakımından tetkik edilmiştir. Türk Bakanlar Kurulu, Balkan Anlaşmasiînın diğer üyeleri olan Yu nanistan. Romanya ve Yugoslavya ile sıkı bir temas muhafaza etmeğe ve îtalya ile Habeşistan arasında vukua gelebilecek olan hâdiseleri beklemeğe karar vermiştir. CUMHURİYET Bu Avrupa gaze teleri, bazan öyle garib şeyler yaparlar ki insan hayrette kalır. Tan gibi cid dıyetile tanınmış bir gazete bile şu yukarıdaki haberi hemen sahifelerıne ge çirmiş. Tanın yazı işleri müdürü, İstan (Musdlininin tayyare zabiti olan iki oğlu ile damadı, üç gün evvel Eritreye gitmışlerdi. Bu resim vapurun hareketinden evvel nhtımda alınmıştır. Koyn (Arkast S inci sahifede) renk üniformalı zat Musolininin damadı Kont Ciano, yanındaki Musoliv.inın kızı Edda, beyaz üniformalı iki gene Musolininin oğullan Bruno ve Vittoriodur) Midilli kruvazörü I I I I t II111M11111 hine yürüyeceği açıktır. İtalyan hareketi 1IMIIMIMIIIMIM ni doğru bulmıyan cemiyetin bu hareket şı açık ve kapalı olarak oynamağa çalışa tikçe zorlaşacak arka menzillerinde taaleyhindeki kararlarını bilhas a îngiltere cağı oyunlann ve örmeğe uğraşacağı ço ciz edılmeğe başlarsa ve bu aylarla detakib ve tatbika çalışacaktır. Bundan do rabların başında finansal ve ekonomsal ğil, yıllarla böyle sürerse durumun billayı İtalya aleyhine askerî bir hareket tedbirler vardır, ve zannolunuyor ki İnhassa bu modern ordu sayımına içinden yapılmasına şimdıhk ihtimal veıilmiyorsa giltere Amerikayı da bu fikre kazana çıkılamıyacak kadar zorluklar göstereda ekonomik ve finansal tedbirlerden caktır. Bunun neticesi olarak Milletler ceği muhakkaktır. O zaman şimdi oraya kimsenin kaçınamıyacağına muhakkak Cemiyetinde bulunan devletlerden hiç bi gönderilen insan ve malzemenin beş on nazarile bakılıyor. Durumu çok zor olan ri İtalyaya para kolayhğı japmıyacağı kat fazlasını ardsız arasız gönderip durFransanın bile bu safhada italyaya karşı gibi Amerikanm da Kellog andından do mak lâzım gelecektir. gitmek için cemiyetin vereceği kararları layı ayni yolda yürümesi Italya için ilk Hele arayerde bir de Avrupa yerinister istemez kabul edeceği şüphesiz gö büyük zorluğu ortaya koymus olacaklır. den oynamağa başlarsa bu uzak seferi rülüyor. Zaten Fransa dahi İtalyayı yo Bu durumun önemıni ve ağırlığmı anla göze almış hükumetin iki ate^ ortasında Midilli kruvazörü la getirmek için bunu şimdiden açık söy mak için îtalyan fmansının şimdıden bü kalmaktan pek ziyade bunalacağı açıklemektedir. Savaş takdirinde F ransa da yük zorluklar içınde bulunduğunu dü tır. îşte İngiltere ışin bu safhalarında çuAtinada çıkan Patris gazetesi genel ha ziyade İngiltere ile beraber yürüyecek şünmek yeter. Hele Habeş savaşı çabuk buğuhu yakarak gülecek ve meseley savaşta Çanakkalede batan Midilli kruve böylelıkle İngiUerenin Avrupa işlerin bitmeyip te uzun sürerse bu durum Ilalya tekrar müzakere için vuku bulacak mü vazörümüzün çıkarılması için hazırlıkde, hatta yalnız Fransaya dokunur işler için yalnız zorlukla kalmıyarak bir felâ racaatlerde artık şimdıki gıbı uysal değil, lara başlandığı, geminin çıkarılması kade bütün bütün ilgisiz bir hak geçnıeme kete kadar gidebılir. Ve eğer savaş baş bilâkis pek zalım olacaktır. İngiltere şim bil olursa tamır için Sıvastopola gön sini temine çalışacaktır. İngiUerenin yal larsa bunun çabuk bıtmıyeceğini mu dıki teklıflerınde, belki de çok samımî derıleceği hakkında bir haber neşret mektedir. nız Lokarno andma riayette devam ede hakkak saymakta yanlış yoktur, ve buolarak, şöyle söylüyordu: Dün îlimizdeki ilgıli makamlar nez ceğini söylemesi bile Fransanın İngiltere nun böyle olması içm îngilterenin elinden İtalya şimdi kendisine temin olunaile beraber yürümekten ayrılmamasını te gelen herşeyi yapacağmı İtalya da şimdi cak faydaları kabul etmekle çok kazana dmde tahkikat yaptık ve bu haberi temine yeter. İngiltere Avrupa karesi ve den bilmez ve anlamaz değildir. caktır. Savaşa giderse bunların hiçbirini yid edecek hiçbir malumat elde edemedik. Salâhiyettar kimseler bu hususta dünya sulhu için hiç şüphesiz hâlâ en büHabeşistan dağlık ve sarp arazidir. elde etmemesi ihtimali yok değildir. yük kuvvettir. İtalyanın hiçe saydığı bu Habeşistanın modern bir Avrupa orduSavaş takdirinde bu tehdidlerin ken alınmış bir karardan haberleri bulun kuvveti Almanya öyle karşıhyamaz. O sile meydan savaşlarında boy blçüşmeğe disince pek haklı bir hiddetle yerine ge madığını söylemektedirler. (Arkası 6 ncı sahifede) onu en acı bir şekilde denemiştir. Geçen kalkışmıyarak işi çete kavgaları halıne tirilmeğe çalışılmasında şaşılacak birşey Dünya Savaşını malum olan sonucuna sokmağa çahşacağını tahmin edebiliriz. yoktur. ingiltere götürmüştür. Amerikanm bu sa Eğer Habeşliler bunu takdir edemezlerse Bütün bunlar gözönüne alınarak Hayaşa karışmasını bile İngiltere temin et onlara bu yolda doğru yolu gösterecek beş savaşının behemehal olacağına ihtimiştir. Habeş meselesinde îtalyanın İn İngılizler bulunacaktır. Modern bir ordu mal vermek hakikaten hâlâ çok zordur. giltereyi hiçe sayması pek büyük bir kendi memleketinden bu kadar uzak bir Hele biraz daha bekliyelim, bakahm ya Ercümend Ekrem Talunun bu güzel hikâyesi bugün 6 ncı sahifemizdedir cür'ettir doğrusu. yerde girişeceği bir savaşta birkaç yüz ki kın günler neler getirecek? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII IIIIIMII11M1MIMIIMIIIIII1MIIIIII MIM11 II • | | < 111 Illlt 18 yıl önce batan gemiyi yüzdüreceklermiş! Londra 28 (Özel) Italyan ka laştırırken diplomatik servisler de binesi bugün Baltzanoda Musolini Habeş meselesinde İtalyanın tezini nin başkanlığı altında toplanarak sü müdafaa etmek üzere Cenevreye el tedbirler hakkında önemli görüş gönderilecek olan vesikaları ve fo melerde bulunmuştur. Kabine İtal toğrafları hazırlamıya başlamıştır. (Aarkast 2 nci sahifede) yanın alacağı siiel tedbirleri karar IIIIIIIIIIMIIIIIIinilllllllllllllillMinilllllMIIIII iıııııılllllllillllllllllillMIIMIIIIIIIIIIIIllllllllillllllllllimillllllMIIIIIİIIIMIIIIIIIIinillllMllllllllllllUI Festival için toplantı Zeybek oynamak üzere Ödemişten bir gene getirilecek ve altmış lise talebesi yetiştirilcek Dans ve şarkı festivali hazırlıklarile uğraşan komite dün de saat on birde İl binasında, İlbay Muhittin Üstünda ğm başkanlığında toplanmıştır. Bu toplantıya Galatasaray lisesi direktörü Behçet, Haydarpaşa lisesi ve Muallirn okulu direktörü Haydar, Feyziati liseleri direktörü Hıfzı Tevfik, mu sikişinas Rauf Yekta, eski İstanbul saylavı Şükrü de davet edılmiş ve festivalin mükemmeliyetinin temini için fikirleri alınmıştır. Toplantıda en çok memleketimizi temsilen oynanacak oyunlar hakkında görüşülmüstür. Bıl hassa, cenub illerimizin, cevvaliyet ve heyecanı ayni zamanda kabramanlığı ifade eden zeybek danslarmın mükemmel bir surette oynanması hususunda koriuşulmuştur. oynanacai îlgili zevatm verdiği malumata is İstanbul festivallerinde oyunlardan Yunan dağlı dansları tinad edılerek Türkiyede en güzel zeybek oynıyan' ve şimdi Ödemışte bulu oyuna gore hazırlanılmasına karar ve nan Ömer ismindeki genein İstanbula rılmiştır. Bundan başka dünkü konuş (Arkan 6 ncı sahifede) getirtilmesine ve bu genein oynıyacağı Annesi İngiUerenin Habeş işinde İtalyaya kar lometro içeriledikten sonra korunması git YUNUS NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog