Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

[ Bugün: 2 nci sahifemizde : Siyasi îcmal Habeş seferi hazırlığı ve Avusturya meselesi. 5 inci sahifemizde : Kara Ejder di riliyor mu? 6 ncı sahifemizde : Hikâye. 7 inci sahifemizde : Çocuklarımız ne halde? 8 inci sahifemizde : Spor haberleri. u m h u riyet ]fll $a][I ! 4 0 5 3 Telgral Te mektâp adresl: Cumhuriyet, tstanbul . Posta ktıtnsu: Istanbul, No. 248 ve matbaa kısmlle Matbaaolık ö3İI 27 AflUStOS 1935 Teieîon: Baçmubarrir »• erl: 22369, Tatarlr hfyeti: 24298, tdare re Neşrlyat Şlrkeü, 24299 2429a Sllati taclrlerl Şu Afrlka olmasâ! | we hale dOyerdlk? J Kalıraman ordumuzun manevraları bitti Endüstri Programının Kutlu yemişleri e§ yılhk endüstri programının yurdda kurmak istedi ği büyük eserin temellerinden birinin temeli daha atıldı: Nazilli basma fabrikası. Sümer Bank, endüstri programından kendi hisaesîne düşen kısmı, âdeta otomatik bir intizamla tatbik ediyor. Fabrikanın biri biterken ötekini kurmağa baş l«yor: Bakırköy işlemeğe açılırken Kayseri yükseliyordu; Kayseri bi terken Konya Ereğlisinin temeli atıldı; şimdi Kayserinin açılma töreni hazırlanırken Nazillinin temeli atılı yor; yarın Kayseri açılırken beşinci pamuklu fabrikasınm projeleri bit mis olacak... Bu pamuklu fabrikalan, bizi gömleğimizi bile, Avrupadan getirtmek gibi, ancak sömürgelere (müstenılckelere} yaraşan bir durumdan kurtaracaktır. Bu arada, lzmit kâğıd fabrikası, Büyük Harbde olduğu gibi bakkal kâğıdlarına yazı yazmak, kâğıdsız lıktan gazetelerin basışını onda bir nisbetine indirmek nev'inden mah rumiyetlere düşürmiyecek, Gemlik te kurulması kararlaştırılmış olan sun'î ipek fabrikası da, başka bir ihtiyacı karşılıyacaktır. Unutmamak gerektir ki kâğıd ve sun'î ipek fabrikalan, memleketin müdafaasına da hizmet eden, çünkü icabında patla yıcı maddeler yapan müesseseler dir. Bursada açılacak kamgarn yani taranmış yün ipliği fabrikası da yünlü mensucat sanayiimizin bir eksi ğini tamamlıyacaktır. Bu eksik kullandığımız kostümlük kumaşların, şimdı Avrupadan getirtilen kam garn iplıklerini yapacaktır. Hele dymir endustrisi de kurulursa, ağır ve güc bir iş olan memleke tin endüstrileşmesi (sanayileşmesi) yolunda hayli ilerlemiş ve ancak o zaman derin bir soluk almağa hak kazanmış olacağız. Demir endüstri si, bütün endüstrinin anasıdır. De mir endustrisi kurulmadıkça, mem leketin müdafaası bakımından al dığımız tertibler tamamlanmış sayılamaz. Büyük Harbin ilk yılında, Çanakkalede, düşmanların üstümü ze yağdırdığı demir ve çelik sağa nağı altında bunaldığımız zamanlar, lstanbuldaki küçük mermi fabrikalarını işletecek kadar bile demir bulamamıştık. Levazım dairesi nerede demir buldise hepsini almış, bahçelerin parmakhkları, Paşabahçesin de çalışmıyan bazı fabrikaların sağlam makineleri parçalanarak demir ihtiyacı bin güclükle ve yarım yamalak tatmin edilmisti. Onun içindir ki yurdsever her Türkün gözü sabırsızlıkla ilk demirhanenin kurulma sını ve demir madenlerimizin işle tilmesini beklemektedir. Sümer Bankın kurmağı üzerine aldığı endüstri içinde, kimya mad deleri endustrisi de vardır ki o da, hem banşa hem savaşa yarar. Çünkü birçok patlayıcı maddeler ve zehirli gazler yapar. Yarının harbin de, zehirli gaz mutlaka kullanıla caktır. Düşmanlarımız kullanınca biz de onlara karşılık vereceğiz. Şu halde, yurdun müdafaası bakımın dan bunları yapacak fabrikalarımız bulunması şarttır. Onun için demir ABİDİN DAVER (Arkast 3 iincü aahifede) Dünkü geçid resminde piyade ve lopçumuz Musolini «Italya geri Kırklarelinde dün büyük ve parlak dönmiyecektir!» diyor bir geçid resmi yapıldı «Hükumet durumu değiştirse bile Afrikadaki Mareşal Fevzi geçid resminden sonra «Bu çelik orduyu yetiştiren kumandan arkadaşlarıma teşekkür ederim» dedi Musolini dün İtalyan ordusunun manevralarını idare etti Londra 26 (A.A.) Dafly Mail 200)000 asker kendiliklerinden ateş edeceklerdir» gazetesi, Roma özel aytannm M. Musolini ile yaptığı bir görüşmeyi yaymaktadır. Musolini ezcümle şunlan söylemiştir: «Italya, geri dönmiyecektir. îtal yan hükumeti durumunu değiştirirse, şimdı doğu Afrıkasında bulunan ıki yüz bin İtalyan askeri kendiliklerinden ateş edeceklerdir. Bize karşı tedbirler alınması Cenev Afrikaya hareket eden bir ltr>*yan rede kararlaştınldığı takdırde îtalya, U askeri çocugundan ayrılırken luslar Sosyetesinden derhal çekilçcektir. Şunu anlamak gerektir ki, îtalyaya karşı silâhlı düşmanlığı ile karşılasacaklardır (Arkaaı 9 uncu aahifede) tedbir almak istiyenler, bütün bir ulusun Ztrhlt otomobÜlerîmiz geçerhen Torene ordunun Atatürke bağlılığını teyid etmesile son verildi Kırklareli 26 (Sureti mahsusada gon derdığımız muharririmizden) Ordu muzun Trakyada 21 ağustosta başhyan garnizon tatbikatı talımleri dün bitmiş, bugün de Kırklarelinde bütün kıt'aların ıştırakıle bir geçid törcnı yapılmıştır. Daha sabah saat yediden itıbaren halk Kırklareli sokaklarını doldurmuş, raddeler, otobus ve arabalardan geçılmez bir hale gelmişti. Geçid resminı görmek ve kahraman askerlerimizi alkıslamak üzere uzak köylerden gelenler pek çoktu. Geçid resmınin yapılacağı koşu meydanı sulattırılmış, muntazam bir Hale getiril misti. Sahanın sol tarafına Buvük Erkâ nıharbiye Baskanı Mareşal Fe\vi Çakmak ve kumandanlar için bir tribun yapılmıştı. Saat 8,45 te General Fahrettin, Ali Said, Sahh, Mustafa Galıb. Kemal Dozan, Keramettinle Edirne llbavı Osman Şahınbaş, Tekirdağ llbayı Hasim, Kırklareli İlbayı Faık, buraya gelerek yer almıslardır. Geçid törenine General Salıh ve er (Arkast 9 uncu aahifede) Ordumuzun manevralarma aîd ozel resim'erimiz 7 nci sahifemizdedir Celâl Bayar Istanbulda ^to . Ekonomi Bakanile Trakya Genel Enspektörü Kâzım Dirik te Izmirden geldi Tlfareşal Fevzi, General Fahrettin ve Ali Said kahraman ordumuzun geçiçd resmini takib ediyorlar Bayarla General Kâzım Dirik Izmirden ayrılırken: Kâzım Dirik on sene çalıstığı güzel tzmiri selâmlıyor Izmir panayırını açmak uzere izmire gitmiş olan Ekonomi Bakanı Celâl Bayarla, Trakya Birinci Genel Enspektörlüğüne getirılen eski İzmir Valısi General Kâzım Dirik dün Sakarya vapurile şehrimıze gelmışlerdır. Gerek Bakan ve gerekse Kâzım Dirik Galata rıhtımında ekonomi mehafıline mensub zevatla, İzmir Vali Vekıli Sedad, (Arkaaı 6 ncı aahifede) nmınıınımnııınininN<NintnHiııınmmn>ıııtmnıninniHuımnınHinınnııı>MHiniNnmtnınn>nni(iınttinın»ınniıi!nıniMnını<ııi(i>nıan İzmirdeki Sümer Bank paviyonu General Salih ve erkâmharbiyesi geçid resminde İzmirdeki İngiliz mezarlığı taarruza mı uğramış? «Times» gazetesinin verdiği haber yalandır, Izmirin ilgili makamları tekzib ediyorlar Taymis gazete sinın İstanbul muhabiri 22 ağustos tarihile gazetesine şu telgrafı çekmiştir: «İzmirdeki tn giliz tebaasmdan birçoğunun yattık ları Anglıkan mezarlığı taarruza uğramıştır. Mezar taşlarından birçoğu kırılmış, lâhıdler açılmış, muhtevi yatı çıkarılarak etrafa saçılmıştır. Mütearrızların maksadmın hırsızlık olduğu zannedilivor. Buçok kımseler tevkıf edılmışlerdır » Çanakkaledeki İngiliz kumandanı 20 sene sonra Istanbula girdi ama gezgin olarak... Türk endüstrisinin son yıllardaki kudretli inkişafını gösteren en iyi tertib edilmiş paviyonudur Behçet Salih Buyuk Harb de Çanakkalede kı Anzak kolor dusu kumandan lığmda bulunmuş olan Mareşal Sıı İngiliz gazetesinde bu haberi oku Vılyam Bırdvud duktan sonra İzmire telefon ederek II dun bir gezgin va bay Fazlıyı • aredık. Bulmak kabıl ol purile izmir panayırında Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı şehrimıze madı. Şarbav Behçet Salıhı ıstedık ve gelmiştir.' paviyonunun gece manzarast keyfiyeti ondan sorduk. Bıze. şu cei abı Beşinci İzmir* "Arsıulusai Panayırı, fırmalann ıstirak etmemiş olmsfatî Mareşal Birdvu'd verdi: UI'V^J dun öğle \emeğmı Mareşal Birdvud bu sene dığer yıllara nazaran daha gü pim olmamakla beraber gene binr ğ j ş ^« Böyle birşey yoktür». Olsaydi;! İngiliz elçıliğinde yemiş ve vemekten zel ve daha muntazam olrmıstur. Bu teşkıl etmektedır. Panayırdaki pavıVon (Arkaaı 6 ncı nunla beraber memleketimizdeki butün mutlaka haberımız olurdu.» (Arkmn 8 inei sahifede}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog