Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

( Bugün: 2 inci sahifede: Siyasî icmal îngiliz hazırlığı ve Arnavudluktaki isyan. 3 üncü sahifede: Düşünceler: Bizim devletçüiğimiz A. Hamdi Başar. 5 inci sahifede: Çocuklarıımz ne halde? 6 mcı sahifede: Duymadıklarımız bilmediklerimiz. Yedinci sahifede: Sinema. ınto ISTANBUL CAĞALOÛLU S3]fl! 4UDZ Telgraf ve mekttrp adresi: Cumhuriyet, tstanbul . Posta fcutusu: îstanbul, No. V Teiefon: Başmuharrlr ve evl: 22368, Tahrlr hpyetl: 24298, tdare n matbaa tasmJle Matbaacılık Te ' umhuri Bulgarların Yeni hücum Tabiyesi Doğu vilâyetlerinde ıslahat ostluk sözünün anlammi (manasım) ya Bulgarlar bilmiyor, yahud da biz... Her fırsatta Türkiyeye karşı düşmanlık gösteren, bu sözde dostlarımız biz Türk gazetecileri kendilerine karşıhk verdik mi, hemen, dostluktan dem vururlar. Türk ve Bulgar Sofya (Özel) uluslan dost imişler, Bulgar gazeteleri Sofyanın eiyasî Doğu vilâyetlerinde idarî, ekonomik ve tecim meha de Türkiyeye karşı daima dostça yazılar ve tüzel (adlî) ıslahat yapılacağım yazfilinde son gün yazarlarmış amma şu Türk gazeteleri mıştık. Bu ıslahatı kolaylaştırmak maklerde en fazla ko yok mu, işte onlar, bu iki milleti birbirine sadile Erzurumda «Doğu Üçüncü Ensnuşulan şey Bul katacak neşriyat yaparlarmış!.. pektürlüğü» adile üçüncü bir umumî gar Sovyet te Bulgarlara göre, bütün kabahat Türk müfettişlik kurulmuştur. Islahat pragcim konuşmala gazetecilerindedir, her fenalık Türk ga ramının tahakkukuna çalışacak olan bu rının kesilmesidir. zetelerinden çıkmaktadır. Ellerinden gel enspektürlüğün başına oraları iyi bilir Hiç kimse bu an se, o meşhur komitecilerini faaliyete ge ve idarecilikte büyük muvaffakiyetler sızın kesilmenin tirip bizim gazeteleri birer bomba ile ha göstermiş, ihtısas kazanmış değerli bir hakikî sebeble vaya uçuracaklar ve... sonra da rahat zatın getirilmesi kararlaştırılmış ve Errini bilmemekte Bulgar Basbakant edecekler... zurum saylavı Tahsin, bu ödeve (vazive buna mâ M. Tosef Hakikatte ise, her zaman ve daima feye) tayin edilmiştir. na verememek Türk gazeteleri, müdafaa halinde BulDoğu Üçüncü Enspektürlüğünün merDoğu Üçüncü Enspektörlüğü tedir, çünkü konuşmalar tam iki garistana hücum etmek ıstırar ve raecbu kezi Erzurum olacak ve mıntakası sekiz Ankara 25 (Telefonla) 30 ağus muştur. Sergide yüzden fazla tablo mmtakasını gösterir harita taraf için de hayırlı bir sonuc riyetinde kalmışlardır. Eğer Bulgar ga vilâyeti ihtiva e • tosun parlak bir şekilde kutlulanma^ı yo birkaç parça heykel vardır. Bu tabîolar, edecek ve Tahsin Hemen Erzuruma gi la biteceği sırada ansızın kesildi. Di zetelerinin her yazdıklanna cevab ver decektir. Bunlar (Arkası 7 nci sahifede) ğer taraftan Bulgar sansürü bu mese İundaki hazırlıklar devam ediyor. Geçid decektir. seydik, bunun için, Türk gazctelerinde Erzurum, Çoruh resmine girecek kıt'alar talimler yapmakDoğu Üçüncü Enspektürlüğüne tayin le hakkında yalnız resmî bir tebliği ayn bir «Bulgarlara cevab» sahifesi aç (yani Rize), Trab edilen Tahsin, birçok idarî memuriyet bastırttı ve gazetelere bu tebliğden tadırlar. Ankara Halkevinde de, 30 amak lâzım gelirdi. Fakat biz, bu pek sev zon, Artvin, Gü • lerde, valiliklerde bulunmuş, saylavhk maada hiçbir şeyin yazılmasma mü ğustos günü ve gecesi için olgun bir progili dostlarımız mecbur etmedikçe, ağzı müşane, Erzincan etmiş bir zattır. Umumî Harbden evvel saade etmedi. Hatta Sovyetlerin Sof gram tatbik edilecektir. Halkevinin bümızı açmıyoruz. Geçenlerde, doktor As Kars ve Merkez! f Van Valiliğinde, harb içinde Erzurum ya sefiri M. Razkolvikofun Bulgar ga yük salonunda kurulan zafer sergisi de o sen Bojinof tarafindan neşredilen ki abın Karaköse olan esValiliğinde, sonralan Suriye ve îzmir zetelerine bu hususta verdiği diyev bi gün merasimle halka açılacaktır. Zafer Türkiyeye aid olan kısmını Cumhuriyette ki Beyazıd şimdi 7 inci sahifemizdeki sergisi, san'atkârlanmızın, millî mücadeValiliklerinde bulunmuştur. Ardahan le gazetelerde bastırılmadı! neşredip lâzım gelen cevabı verdiğiıniz ki Ağrı Vilâyet • yazıyı okuyunuz le ve zafere dair yaptıkları tablolaT bk ve Erzurum saylavı seçılmiştir. zaman, Bulgar gazeteleri, bunlar, doktor leridir. Öğrendiğime göre müzakeratın böy araya getirilerek ve tasnif edılerek kurulŞarktaki hizmeti beş seneyi geçen le ansızın kesilmesinde birçok etkeler Assen Bojinofun kendi hususî fikirleridir. Tahsine, Ens Bütün Bulgar milleti böyle düşünmü pektürlüğe tayin Erzurum saylavt Tahsin, gösterdiği değerli faaliyetlerle (âmüler) rol oynamıştır. İlkönce bu Erzurum ve havalisinde herkesin saygı günkü kabinedeki bazı bakanlar Sovyor, Türk gazeteleri işi büyütüyorlar, edildiği resmen bil Tahsin ve sevgisini kazanmıştır. Kendisine ye yet Rusya ile her türlü münasebatın dediler. Halbuki doktor Bojinot, Bulgfe dirilmiş olup, ta ristanın Dış Işleri Bakanlığına bağlı ba yini pek yakında yüksek tasdika iktiran ni vazıfesinde muvaffakiyetler dileriz. aleyhindedirler. Bahusus sıkı bir te sın (matbuat) direktörlüğünde genel (Arkast 3 üncü sahifede) sökreter, yani resmî bir şahsiyet idi. Şimdi, Bulgar dostlarımız, başka bir kullanıyorlar. Bu tabivadp. Türkiye cumhuriyeti aleyhindekı yazılan kendileri yazmıyarak başındakı koca saGalatasaray, Bükreş şamnktan utanmadan Bulgarlara uşaklık eden, çanak yalayıcı bir yobaza, Bulpiyonuna 4 1 yenildi garların intakı hak kabilinden kendilerinIzmir 25 (Ö Bükreş 25 (Özel) Galatasaray ta zel) Ekonomi Baden olduğunu meydana vurarak Ahmekımı bugün Bükreş şampiyonu Triko kanı Celâl Bayar, dof dedikleri Bulgaristan müftisinin çılör takımile ikinci bir müsabaka yaptı. bugün kalabahk bir kardığı (Medeniyet) gazetesine yazdı O ^ n u n ilk devresi tamamen Rumen halk kütlesi önünde' nyorlar. (Medeniyet) Sofyada Arab lerin hakimiyeti altmda geçti. Rumen Dolaplıkuyu Parti harflerile türkçe olarak çıkar. Baslığının ler bu de\rede biri ofsayddan olmak ü Kamun ocağınm aaltında «Dıni islâm müdafileri cemiyetizere üç gol yaptılar. İlk de\Te 30 bitti. çılış törenini yaptı. nin naşiri efkârı» olduğunu iftiharla kayİkinci devrede Galatasaray takımı H deden bu gazetenin her sayuırda, fürk Bundan sonra hep güzel bir oyun oynamağa başladı. Hü birlikte Esnaf ve îşmilleti ve Türkiye cumhuriyeti aleyhincum hattı çok iyi çalışıyor, müdfaa da çiler bürosuna gidil de, hiçbir Bulgar gazetesinin yazmadığı güzel oynuyordu. Fakat Galatasara>nn di. Büronun açılış kadar, ağır hücumlar vardır. Bu sözde bu güzel oyunu ancak bir gol yapmakla töreni yapıldı. Türk gazetesi, Türkiyeyi yerın dibine neticelendi. Oyunun bitmesine doâru batırır. Bu söz de dini islâm müdafii gaCumhuriyet Halk Rumenler dördüncü golü de atarak 41 Partisi Başkanı Avzete, Bulgaristan müslümanlanna yap galib geldiler. madık mezalim bırakmıyan Bulgar hüni Doğan bu büroHakemin birçok ofsaydları görmeme nun Türk işçi birlikkumetini methede ede göklere çıkanr. si Galatasaray müdafaasım müşkül va^ lerinin birleştirilme Bulgarların bu işte kullandıkları tabiziyetlere düşürmüştür. Rumen takımı si suretile kuruldu ye kurnazca gibi görünürse de pek acemiumumiyet itibarile üstün bir oyun oy ğunu, 38,000 işçi ce ve zavallı bir tabiyedir: Türk gazenamıştır. telerine Bulgaristan Türklerinin ağzüe ceBakanımızın îzmir gezisinden bir görünüs, nin burada her türlü Galatasaray takımı bir hafta içinde yardımı görecekleri vab verdirmek. Halbuki Bulgarista.ıdaCelâl Bayar, tzmir eski ve yeni tlbayları ve muhtelif senelerde üstüste dört beş maç ni söyledi. ki Başmüfti, Bulgar kanunlanna •göre, dişarbayla beraber yapmıştı. Dün burada Yüventüs gibi ğer bütün müftiler tarafindan seçim su« Hükumet, iş kanunu çıkarmıgı Celâl Bayar da kısa bir diyevde bu kuvvetli bir takımla karşılaşmıştı. Bu lunarak dedi ki: (Arkası 3 üncü sahifede) retile intihab olunmak gerektir. Şimdiki ıııııııııııiMiııııııııııııiHiııııtııınııımnııınıııııiMiıııııııiııııımmmnııııııııııııııııınııınMiııııııınıiııııııııııııiııtııtııııııııııııııııııiııııııiıııııııııııı> bir seri maçlarm yorgunluğu ve oyunmüfti ise Bulgar hükumeti tarafindan Habeş kadtnlartnın geçenlerde Adisababada yaptıkları toplanttdari 0 > 2 culardan en mühimlerinin sakatlanmaBulgar kanunları hilâfına tayin edilintıba (bu kadınlar Italyan Habeş harbinde askere gidecek memurların sı, bu son maçta acı surette kendini gösmiş olduğundan bir Bulgar memuruyerlerini tutacaklardtr.) termiş, takımın mağlubiyetini intaç etdur. Ayni zamanda, Bulgaristan Tü'kleParis 25 (Özel) ttalyanlar Erit sinin Londradan aldığı bir habere göre, miştir. ri arasmda, Bulgar hükumetinin bir casusu olan bu Ahmedof Türklerin Başmüf rede 35 hava karargâhı kurmuşlardır. bu şehirdeki Italyan konsolosu, İngilteretisi değil, ismi üstünde, Bulgarların Baş Yakmda birçok yeni karargâhlar kuru de oturan Italyanlann Italyan ordusuna gönüllü girmek için yaptıkları dilekleri müftısidır. Bulgar parası ile satın ahnmış lacağı haber verilmektedir. Romaya bildirmektedir. Hakem komisyonunda bir adamın çıkardığı gazete, BulgaristaParis 25 (Özel) Italyan Habeş Ayni gazetenin Cenevreden aldığı bir nın Varna metrepolidinin biîe afaroz etİzmir 25 (A.A.) Zaman gazete tiği son Varna törenini utanmadan methe hudud ihtilâfını tetkik etmek üzere te habere göre, Habeşistana sevkedilecek osinin 25 ağustos 1935 tarih ve 424 sa diyor ve Türk gazetelerine çatıyor. Fa şekkül eden hakem komisyonu dün So lan Bolzanolu üç Italyan neferi kaçmışlır, yılı nüshasımn birinci sahifesinde İç kat, (Medeniyet) in bir tstanbui sazete maliden şahid olarak gelen 6 yerli askeri fakat yakalanarak Saint Maurice şato İşleri Bakanının değiştiğine dair ts sinin Bulgaristan hakkındaki yazılanna dinlemiştir. Komisyon bugün de Habeş suna hapsedilmişlerdir. Hükumet bunlar tanbuldan İzmirde bulunan Ekonomi verdiği cevabın yanında, Varna için yaz delegesi M. Goston Jezei ve Italyan de hakkında bir karar verecektır. 19 ağusBakanına bir telgraf geldiği şeklinde dıkları, zemzemle hayır zemzemle degil; legesi Lopponiyi dinlemekle meşgul ol tosta kaçmış olan Trieste bölgesi ahali yazılan haber üzerine Anadolu Ajansı mustur. sinden üç nefer de yakalanmış ve Orsiemaimukaddesle yıkanmıştır. Ekonomi Bakanmdan keyfiyeti tah . Italyan ordusundan kaçanlar reste hapsedilmişlerdir. Bu yazının en hafif bazı kısımlarını akik etmiş ve Celâl Bayar böyle bir telParis 25 (A.A.) Matin gazete (Arkası 9 uncu sahifede) hyorum. Ağır ve galiz parçalarını almagraf almadığını ve yazılanın yalan ollıılıılıııılıifiıııtıifiııııııtıııııiılHfiniııılıiııııııilıııııııııılııiMillllllılılllllıııtııtfiııııııııııiıiHnıııiıııııııiMiMi ma ne kalemim varır, ne de Matbuat kaduğunu söylemiştir. nunumuz müsaade eder. ve şerefleri de müsaade elmez. Ve Bul helerinde Ceneral Rabe, fon der Golç ve Propaganda Bakanhğı Bakınız, Bulgar dostlarımız, kendi garistanda icra olunacak olan bilumum Limanlar gibi ecnebi kumandanlann buDün kayd^ttiğimız gibi, ikı gün evmaaşlı memurları olan Ahmedofun dili inşaat ve tanzim edilecek olan umumî ve lunmasına ihtiyac görülmemiş vc Bulgar vel bizde bir Propaganda Bakanhğı le Bulgaristanı metheder gibi görünerek hususî plânlann tanziminde de onun Av ordusu bizzat hissesine isabet eden düş kurulacağı ve başına da M. E. Bozkurbizim için neler söylüyorlar: rupanm sanayi mekleblerinden ncşet et manlann kırk sekiz saat zarfında lerbi dun getirileceği hakkında bir şayia do«Bulgar hu'kumetinin maliye bülçesini miş mühendislere de ihtiyacı yoklur. ABIDlN DAVER laşıyordu. Dün bu hususta fikrini sorianzim için Avrupadan maliye mütehas(Arkası 7 nc« sahifede) duğumuz Adliye Bakanı Saraçoğlu Bulgar ordusunun lensik Ve leşkilinde sısı celbine ihtiyacı yoklur. Onun darül de ecnebi bir zabitin bulunmasına lüzum Şükrü bize şunları söylemiştir: fünan ve enstilulerindc muallimleri ken görülmuş olduğuna da onun hayah aske Benim böyle birşeyden baberim 66 kiîoda Saim, rakibini i«te böyle yendi dilerinden yelişmiş, her ne sebcbden do riuesinde bir kayde tesadüf edilmez ve \'ok. Bu meseleye dair birşey duyma Ercümend Ekrem Talunun bu layı ise Aürupa darülfünunlarmdan ihrac Bulgar ordusunun her bir zabili vazifeAvusturya millî güreş takımile güreş dünku müsabaka büyük bir önem kazandım. Sizi tenvir edemiyeceğim. edilmiş olan profesörleri enslitülerine sinin mütehassısıdır. güzel hikâyesi bugün 6 ıncı Büyükadada kendisini gören arka takımımız dün karşılaştı. Viyanalı güreş mıştı. Viyanalılar, bütün sikletlerdeki profesb'r kabul etmeğe ihiiyaclart olmasahifemizdedir. daşımıza M. E. Bozkurd da böyle bir çilerle cumartesi günü C takımımız ara şampiyonlarmdan mürekkeb bir takımla Bülün dünyamn malumudur ki Harbi (Arkast 8 inci sahifede) dığı gibi o gibihri kabul etmeğe haysiyel Umumide umumî talimgâhında ve cepşeyden haberi olmadığım söylemiştir. sında yapılan ilk karşılaşmadan sonra Uçüncü bir umumî müfettişlik kuruldu Merkezi Erzurum olan ve mıntakası sekiz vilâyeti ihtiva eden müfttişliğe Erzurum saylavı Tahsin tayin olundu Bulgar Sovyel tecim görüşmeler niçin kesildi? Bulgarlar Sovyet niifuz altına girmekter korkmuşlar 30 ağustos hazırlıkları Ankara Zafer bayramını kutlulamak için hazırlıklar yapıyor, o gün bir zafer sergisi de açılacal Büyük taarruz 13 yıl önce bugün başlamıştı Italyanlar, Eritrede 35 hava karargâhı kurdular Fransız gazeteleri «Fransa Italyaya karşı Ingiltere ile birlik olamaz, biz Stresa cephesini tamire çalışmalıyız» diyorlar Bükreşteki maç «Türk gazeteleri ulusla beraber yürürler» Ekonomi Bakanımız, eazetelerin tenkidlerindeı şikâyet eden tzmir üzüm tacirlerini bu doğru ve yerinde cevablarla susturdu Kabinede değişiklik şayiaları ve bir tekzib Beş galibiyetin dördü sayı hesabile, biride tuşla oldu. Viyanalılar iki galibiyeti de tuşla kazandılar Avusturyalı güreşcileri dün 52 mağlub ettik ^ llllllllllllllllllllllllll Ispenç horozu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog