Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: 2 nci sahifede: Sıyasî icmal Habeş meselesi karşısında İngılızler ve Amerıkalılar. 3 üncu sahifede: Anadolu notları: İs tasyonda Reşad Nuri Güntekm. 5 inci sahifede: Başka yurdlarda neler oluyor? Çocuklarımız ne halde? 7 nci sahifede: Haftalık radjo pro gramı. u m h u r i yet )fll Sayi ! 4051 Telgraf ve mektup adresl: Cumiıuriyet, Istanbul . Posta Iratura: trtanbul. Ko. 246 va matbaa kısmile Matbaacılık :?*jff Başlamak üzere olan blr yangın J V. P3Z3T 25 AjjUStüS 1935 Teıeîon: Başmuhanlr ve evl: 22366. Tahrtı heyeti: 242S8, Idare ve Neşrlyat şırKetı 24299 24290. Italya Afrikaya 18 vapur dolusu asker daha gönderiyor Musolininin çocukları da dün Afrikaya gittiler Londra 24 (Ozel) Bu ak«am Saturnıa \apunle Napolıden Doğu Af rıkasına 3000 Italyan askerı gbnderıl mı«tır. Aynı \apurla Musohnının ıkı oğlu da Afrikaya gıtmıslerdır Bu muna«ebetle fe\kalâde gosterıler yapılmıs, fa sı«t sarkılar soylenmıs, sıyah gornleklıier alkı«lanmıstır. Parıs 24 (Ozel) 8000 siyah gomleklı yann Napolıden Doğu Afrıkası na gondenlecektir. Napolı limanında 18 buyuk naklıve gemısıne asker, cepane ve harb malzemesı yuklenmektedır. Temyiz tamamen Ankaraya taşmdı Mahkeme Ankarada çalışmağa başlıyor Ilk basma fabrikamız Nazilli fabrikasının yapısına hemen başlandı temelatma töreninde Ekonomi Bakani tarafından verilen önemli soylevin metni Habeşistan 12 yaşındaki çocukları bile askere aldı, bü Mahkemesı nobetçı daıreler de dahıl olduğu halde tamamen tasındı. tün memlekette genel seferberlik hazırlıkları yapılıyor Temyiz reısi Ankaraya Taşınması en sonde geldı. raya bırakılan başmuddeıumumılık te bu ayın 27 sınden ıtıbaren burada iş görrrıeğe baslıyacaktır. Ikı gundenberi muhtelif mahkemeler \e saır muesseselerden Temyıze gor.de rılen evrak Ankaraya gelmektedır. Fs kısehırde bylunan esya da kâmılen tasınmıstır. Temvız^mahkemesının Eskı^ehırdeki binasına Eskısehırde bulunan butun mahkemeler yerleştırılecektır. Temv ız on yıl kuntratlı olduğu bu bınada 7 :ene calışmıştı. Gerı kalan uç yıl da mahkemeler bulunacak bundan sonra yenı kuntrat yapılacaktır. Şımdıkı bınada mahkeırelere gore tadılât yapılmaktadır. Habeşistanın hazırlıkları Denizlerde seîâmet Akdenizin mühim noktalarına fener ve radyofar konacak Afrikaya giden bir İtalyan kıt'asının Napoli sokaklarından geçişı Nazilli fabrikasının 1937 senesi kânunusanisinde alacağı şekil Nazilli 24 (A A.) Dun buyuk gosFabrıkanın kurulduktan sonr?kı ışç terı ıle temel atma törenı yapılan bas kadrosu 2500 olacaktır. Yılda 1800 baU ma fabrikasının yapısına hemen baş ya pamuk ışlıyecektır. Nazıllide çalış lanmıştır. Fabrıka 1 kânunusanı 937 de makta olan tohum uretme çıfthğı şir bitmiş bulunacaktır. Fabrıkada doku dıden köj'luye pamuğu fennî usullerle ma, ıplık, boya ve apresor, tamır, depo, nasıl hazırlıyacağını ve nasıl işlıyece J kuvveı muharrıke, tulumba daırelerı ğını öğretmektedır. Çıftlıkte bu yıl 60 vardır. Fabrıkanın suyu Menderes neh hektar pamuk işlenmiştır. Ayni za rınden alınacaktır. Ayrıca artezıyen ku manda tecrube olarak pamuk ekilecekjuları açılmaktadır. (Arhası 4 üncii sahifede) Londra 24 (Ozel) Adısababadan gelen haberlere gore Habesıstanda 15 ten 24 yasına kadar bütun gencler orduj a ıltıhaka hazır olmak emrını almıslardır. Memleketın her tarafında genel seferberlık hazırlıklan yapılmaktadır. 12 yaşındaki çocuklar bile askere alımyor Londrada cıkan Evenıng Standard gazetesının, Adısababa aytan, Habe sıstanda, orduya gırme yası on sekız olduğu halde, bugun on ıkı yaşındaki çocukların Bîle askerlığe alındıklarını haber vermektedır. Bu aytar, nızamî ordudan başka, cıft Ingilterenin Italyaya kaı şı aldığı süel tedbirler Ingiliz kabinesi yeni bir toplantı yaptı, donanmanın malzeme depolarında stoklar vücude getiriliyor, Maltada ve Mısırda büyük hazırlıklar var TürkYunan tecimi Yeni tecim andlaşması için Atinada konuşmalara başlandı, ilk toplantı çok samimî oldu Atina 24 (Ö zel) Yenı bır te. c i m andlaşması Londra 24 (Ozel) Ingılız kabine saıde, bır kısmı Hayfaya, diğerleri de yapmak içın bura si dun oğleden sonra Mıster Makdonal Akdenızın ve Yakınşarkn dığer lımanlaya gelen Turk hedın baskanlığı altında ıkıncı bır toplantı rına gıdeceklerdır. yetı ıle Yunan hevapmıstır. Bu toplatıya Londrada kalan Harb gemılerı bu lımanlarda ejlulun yeti dun ılk defa butun bakanlar ıştırak etmıslerdır. Bu sonuna kadar kalacaklardır. toplanmışlardır meyanda Denız, Hava ve Sü Bakanları Dığer tarattan Maltada da bazı süel Turk heyetine da bulunmuslardır. tedbırler alınmaktadır Ekonomi Bakanlı Iyı haber alan kaynaklara gore, bu Malf/da alınan tedbirler ğı musteşarı Kurdtoplantıda ıcabmda tatbık edılecek olan oglu Faık. Yunan Malta 24 ( A A.) Kukumet adaBir radyof ar istasyonu sıddetlı tedbırlerın teferruatı gorusui nın her bolgesıne ha\a hucumlarına karheyetine de Yunan Atinada yeni bir tecim andlaşması için konuşmalar^ Ankara 24 (Telefonla) Kıyıları Ekonomi mustur. Bakani da bulunan heyetimiz Türkiye orta elçisile beraberî sı halka mahsus sığınaklar yapılmasını M. Musolini ve dün Afrikaya gö Uzun süren bu konuşmalardan sonra emretmıstır. Poiıs dağıttığı bıldırıklerde mıza yenıden fenerler konulması, cankur Stefanopulos başkanhk etmektedırier. Bakani M. Stefanopulos Yusnıstanı nüllü olarak hareket eden çocukları Akdenız donanmasına muhtelif Akdeniz gaz hucumu esnasında ne yanılması lâzım taran istasyonları yapılması, radyofar ve İlk konuşmalar çok dostane bir hava Turk önergelerım dmlemeve hazır oli sis duduğu tesısatı ign, Ekonomi Bakançılerden, tuccarlardan \e ışçılerden mü lımanlarına gıtmek emri verılmıştır. geldığını halka anlatmaktadır. içınde geçnnştır. Her iki heyet uyelerı duğunu bıldırerek, gelecek pazartesı gü< lığınca 5 yıllık bır plân hazırlanmıjtır. rekkeb 5,000 kışılık bır gönüllu kcfıleNevyork 24 (A.A.) Royleı ajan Bu insaat arasında, Zonguldakta bır r an de komşu ve dost ıki ulusun tecim mü nu yapılacak toplantıda gorü^leri ko Ağustosun 29 unda Akdenız dor.an sının de hukumete muracaat ederek or masına mensub gemıler kendılerıne tahsis sı bıldırıyor: kurtaran istasyonu kurulması, Çanukkale nasebetlerının daha znade sık.stuıl laylaştırmak uzere, bu onergelenn bir duya kabul edılmek ricasında bulun edılen Akdenız ve Yakınsark lıman'anna Italvanın Maltaya karşı muhtemel bir (Arkast 7 nci sahifede) ması arzusunu gudmektedırler. Herkes rapor halınde tasnh edılmesını Turk dueunu, bunların gunde altı saat talım gıtmış bulunacaklardır. Gemılerden bır bu konuşmalarm ıjı bır sonucla bıte taarruzu hakkında İtalya matbuitının heyetinden rıca etmıştır. gorduklerını sovlemektedır. ceğı kanaatındedır. kısmı Süveys kanalına, bır kısmı Port (Arhast 8 inci sahifede) Bakandan sonra soz alan Turkiye or^ Atma 24 (A A ) Turk he\ eh Dı& A\rupada, Habesıstana sıîâh ıhra Bakanlığmda Yunan hukumetı ıle ilk ta elçısı ve Ekonomi Bakanlığı yonet cının yasak edılmesıne rağmen, muKtelif değetını vapmıstır. gerı, Turkıyenin Yunanıstana karşı o| memleketlerden, Adısababaya dunna Başkanlığa atanan ulusal Ekonomik lan dostluk hıssıvatını tevıd etnruslerdır.1 dan sılâh ve cepane gelmektedır. IIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHI III IIIII111II1111111111 I M 111II111111111IIIIIM 111 IIIIIIIUI1IIIIIIIIIIII1IH I 12 adada Berlin 24 (Ozel) Gazeteler İtalyanlann 12 adadan bır kısmını bcşalt makta olduklarını, bu adaların Doğu Afrıkasından gelecek hastalara tahsıs edıleceğmı bıldırmektedırler. Arnavudlukta tevkifler IIMIIimillMIHIHIIIMMIimi Yeni bir bakanlık mı? llllllllllftllMIIIMIIIIIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • f I • 11 • IM11II111IIII |l 111III111111111' 1111M111 IIIIMIIItllllllllMIIIIMIIIIIIIIIIMİIIIHIIIItltllllMl Tıran. ağustos (Ozel) Fıei ka Dunkü Haber gazetesınde, bizde b;r sabasında çıkan ısyan hareketı ve nasıl propaganda bakanlığı kurulacağı ve Londra 24 (Ozel) Mısırdan ge bastırıldığı malumdur bu bakanlığa da eskı Adlıye Bakani ?I Arnavudlukta boyle hâdıseler âdeta E Bozkurdun tayın edıleceğı hakkında unutulmuşken hiç beklenmnen bır zabır yazı vardı. manda. patlak veren bu başkaldırma, Dun akşam yaptığımız tahkıkat netıbuyuk bır havretle karsılandı. Bır guncesınde bu haberın doğru veya j'a^.lii. de doğup olen bu ıhtılâl, acaba bırkaç olduğunu oğrenmek kabıl olamadı. Bu maceraperestın eserı adî bır hareket hususta kafî malumat ancak bugun ami. voksa dallı budaklı, onenili bır teılınabılecektır. übın mahsulu mu? Bu hususta birçck rıvayetler dolaşıyor. Tıranda (i^erıde ve daha bazı jerlerde bırçok onerniı kımseler yakalandı ve yakalamyor Sıkı tedbirler alımyor. Tevkıf edılenler arasında eskı zabıtler, tanınmış muba lıfler, eski saylavlar ve memurlaria, Avlonva ve Berat beylermden bır kısmının bulunduğu goruluyor. Muhakkak Kral Zogu, Fieride öldürülen General olan bır şey varsa o da hükumetm bunBukres 24 (Ozel) Galatasaray taGilard (sağda) ile beraber dan bir hafta önce bır şeyler sezınış ol gunde oldurulmesı karaılaştırılan bazı kımı bugün burada Ymentus tak nrnle masıdır. Elıne bır ıpucu geçırmege mu onemlı şahsi\etlerm katıllerınden çıka karsılastı. Bu maç" dun gece oynanacakHabeş askerleri talim yaparlarften vaffak olan hükumet bır hafta once bacak panıkten ıstıfade edılecek, umumî tı. Fakat gece çok süreklı yağmur yağ len haberler Erıtreden gelen hasta Ital zı kımselerı yakalamıştı. Şımdı demlıdığmdan oynanamadı, bugune kaldı. O1 ısyan patlak verecekmiş yan askeri dolu bir \apurun bugun Sü yor ki bu yakalananlar bır takım ıf Yukarıda, Berat ve Avlonva beyle yun sahası çok guzeldı. Maça saat 9,30j \eyş kanahndan geçerek Italyaya gıttı şaatta bulunmuşlar. Tevkıfleı çogahnca, rınden bazılarınm şuphe uzerjne ya da başlandı. Beş bınden fazla seyırcı Ağır sıklette Urfalı Salihle Avusturyalı Edvard karşıkarşıya ğini bıldirmektedırler. meselenm ortaya çıktığını goren ıhti kalandıklarını bıldirdım Bımlar ara^ın vardı. Vıyana gures takımı dun Taksim stad dılar. Fakat dun Vıyanalıların karsısına İtalyanın Süveys kanalt idaresine lâlciler, işe vaktmden once başiamak da eskı sadırazam Avlonvalı Ferıd Pa« Galatasaray takımı şu şekılde tertib e yomunda ılk musabakayı yaptı. A\us İstanbulun A %• B değıl de C gures tamecburıyetmde kalmışlar. Yoksa yal şanın ıkı oğlu da vardır. Nureddm ve verdiği para turya mıllî gures takımı seklınde gelen kımı cıkarılmıştır. Maamafih hepsı de dılmistı: Londra 24 (Özel) Kahireden ge nız Fierde değıl, ısyan birçok yerlerde Rıjaz Bunlar uçakla Avlonyadan geA\nı Lutfı, Husnü Suav>, Sahir, ve millî formalarıle gureşen Vıyanah dorder beşer aylık guresçi olan bu pehbırden. patlak verecekmiş. Hatta ayrıi (Arkası 3 üncii sahifede) (Arkast 3 üncii sahifede) pehhvanlar dunku gureşlerı 43. kazan J ÇArkası 7 nci sahifede) (Arkası 8 inci sahifede) Son ayaklanma hâdisesinin bütün memlekete şamîl M. E. Bozkurdun Propa bir tertib eseri olduğu anlaşıldı, yüzlerce önernli ganda Bakani olacağı şahsiyet, saylav, zabit ve memur yakalandı söyleniyor Afrikadan dönen hasta askerler Viyanalı güreşçilerle dün yapılan maç Dünkü güreşler yeni güreşçilerle yapıldı, bugün Türkiye Avusturya millî takımları karşılaşacak Galatasaray galib Dün Bükreşte Yüventüs takımını 3 2 yendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog