Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

r Bugün: Üçüncü sahifede: Anadolu notlan Reşad Nuri Güntekin. Altıncı sahifedl: Hikâye, Tahlil ve tenkid, Yedinci sahifede: Sinema, Geçmiş zaman Ahmed Refik. Dolnızuncu sahifede: Haftalık Radyo programı. u m h u ri ! 4044 Telgraf re mekttrp adresl: Teıefon: Başmuharriı ve evt: 22366, Tahrlt hpyetl: 24298, Idare Cumhuriyet, Istanbuı . Posta kutnmr fstanbul, No. 248 P3Z3F 18 AjjUSÎOS 1 9 3 5 ve matbaa kısmlle Matbaacılık ve Neşrtyat Ştrfceti, 24299 2429a Sllflhları bıraKma konferansının Üçler konferansı suya mı düştü? Bir ulusal Turizm Bürosuna doğru Yunus Nadiye: Arnavudluktaki isyan Ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı, yüzlerce yaralı ve ölü var General Giraldi Kralın otomobilinde öldürülmüş, Generalin Krala karşı hazırlanan bir suikasde kurban gittiği söyleniyor Konferans dün toplanamadı, ne zaman toplanacağı da belli değil Fransa ile Ingiltere Italyaya karşı cephe alarak 1906 tarihli andlaşmada yazılı taahhütlere riayet edilmesini istediler Ingiltere Malta ve Kıbrısı Italyaya vermeği teklif etmiş Fransız Başbakanımn konuşmalar hakkmda dün gece verdiği diyev urizm işlerile nekadar ilgili olduğunuzu görüyoruz, bu kere Marienbaddan yazdığınız yazıParis 17 (A.A.) Pöti Parizyen lar bu işe verdiğiniz önemi bir kat daha gazetesinin Belgrad aytan, Arnavud belirtiyor. Son yazılarınızm birinde «Burluktaki ayaklanma hâdiseleri hakkmda sa» mızı örnek olarak alıyor ve bu güzel bazı tafsilât vererek âsilerin elinde çok şarımızın modern bir şifa yeri (kurort) miktarda silâh ve cepane mevcud ol haline gelmesini diliyorsunuz. Ben daha duğunu bildirmektedir. ileri giderek bütün memlekete gezi işlerile Bu aytarın bildirdiğine göre, uyan reuğraşacak merkezî bir büronun biran önjimi tehdid etmekte ve asiler tekmil Bece kurulmasını istiyeceğim. Bu kadar çok Londra 17 (Özel) İtalyan Habeş Brüksel 17 (Özel) Paristen gelen rat ilini işgal etmiş bulunmaktadır. Kral ve birden istememe sebeb bütün bir mem ıhtilâfı için bir barış yolu bulmak üzeson haberler Üçler konferansının bu sa Zogonun tahta çıkışından sonra 1924 leketin gürültü ve ekonomisini ilgilendi re Pariste toplanan Üçler konferansı bah toplanamadığını ve ne zaman top yılında îtalyaya göçmeğe mecbur olan recek böyle bir meselenin artık özel ku bugün ciddî müşküllerle karşılaşmıştır. lanacağının da belli olmadığını bildir eski Başbakan Şevket Begurlatzi asileri irumlarla kökünden çözülemiyeceği inan Londraya gelen haberler konferansa amektedirler. dare etmektedir. Bu zat, zengin bir irad cında oluşumdur. Hiç şüphesiz türlü şar kamete uğramış nazarile bakmak lâ sahibi olup kızını Krala nişanlamıştı. tngiliz gazetelerinin neşriyatı Jan güzelleştirmek üzere kurulan cemi zım geldiğini bildirmektedirler. Nişan bozulduktan sonra Begurlatzi Londra 17 (Özel) Üçler konferanyetlerin her memlekette faydası görülFransız Başbakanı M. Laval ile în krala büyük bir kin bağlamıştır. Güney sının dünkü çalışmalarından bahseden müştür. Bunlann çoğalması gerçekten giliz delegesi M. Eden, M. Musolini asArnavudlukla muharebe kesilmiştlr, vucDeyli Telgraf» gazetesi şunları yaz arzu edilir. Fakat bugünkü turizm işleri garî isteklerini bildirmediği takdirde ruşma devam ediyor. maktadır: ni başarmak için üyelerinin asıl meslek Üçler konferansının çalışmalarına de Echo de Paris gazetesinin Londra ayleri dışında bu işe tahsis edecekleri za vam edemiyeceğini İtalyan delegesi M. « 1906 da İngiltere, Fransa ve îtal tan, Arnavudluktaki kargaşalıklann î Arnavudluk harttuı ve ityan ya arasırda imzalanan anlaşma Üçler talyan Habeş anlaşmazlığının akisleri man ve bilgi modern bir turizm işletme Aloiziye bildirmişlerdir. konferansı için esas teşkil edeceğinden, olduğunu ve Arnavudluğu, îtalyan bo mıntakan olan Fieri ile Berat ili M. Aloizi bu hususta M. Musoliniden sine yetmez. üç devletin delegeleri ilk toplantılarmBu çeşid işletmeler memleketin ve sa bir cevab alamadığı için konuşmalar General Giraldi kimdir? yunduruğundan kurtarmak istiyen ve da Habeşistanla olan münasebatlan şimdilik tehir edilmiştir. Vçler konferantinda ttalyan îr memleketlerin türlü taşıma idare ve Italyaya karşın ol anlar tarafından sevk Paris 17 (A.A.) Eko dö Pari «a • hakkmdaki diplomatik vesikalan tet Salâhiyettar mehafile göre îngiltere delegesi Baron Aloizi sosyetelerile, kamusal (resmî) ve özel ve idare edildiğini »anmaktadır. zetesi Arnavudluk hâdiselerinden bah «. îşletme ve kurumlarile daima temasta ile Fransa İtalyanın 1906 tarihli anlaşAyni gazete İtalyan başdelegesinin kik etmişlerdir. Kargaşalıkta ölenlerin sayıst 150 tah sederken öldürülen General Giraldinin bulunmak mecburiyetindedirler. Bu işlet maya riayet edeceğini resmen taahhud müdafaa ettiği tezi tekzib ederek Ha 1906 tarihli anlaşma mucibince üç min edilmektedir. . ,^ (Arkan 6 neı sahifede) melerin önemli bir kınavı (faaliyeti) ya etmesini de istemişler ve ancak bu şe beşistanın Afrikadaki İtalyan sömür devlet Habeşistan statokosunu olduğu pacakları propagandadır. Böyle etrafh kilde teminat verildiği takdirde görü gelerini tehdid etmediğini bildirmek gibi muhafaza etmeği taahhüd etmiş ve plânlı bir işi aneak merkezî ve kamu şülebileceğini îtalyan delegesine açıkça tedir. lerdir. Ayni anlaşmanın 3 üncü maddesal bir ofıs başarabilir. Esasen turizm, söylemişlerdir. Berline Brükselden verllen sile üç devlet Habeşistanda dahilî hâdevlet işlemesine son derece elverişli bir «Deyli Telgraf» gazetesi bu meselediseler ve değişiklikler olduğu takdir haberler iştir. Çünkü görülecek iş yalnız bazı den bahsederek diyor ki: de bitaraf kalmayı, hiçbir suretle HaBerlin 17 (Özel) İtalya asgarî is münferid kurumların asığından (menfaa« Fransanın İngiltereye müzaha teklerini bildirmediği için Üçler kon beşistanm iç işlerine karışmamayı ve tindçn) ziyade bütün ulusun asığınadır. ret ettiğini İtalya dün resmen öğren feransına akim kalmış nazarile bakıl Habeşistandaki yabancılarla elçilikle mafcladır. Vokların, butunun asıgı ortaya çıkınca (Arkan 8 inci sahifede) devletin ilgilenmesi, kanşması hatta yapması gerektir. Turizm, birçok işlerden daha önce, devletçe işletilmeğe hak kazanan bir işletmedir. Bugün muhtelif memleketlerde çalışan, «seyahat büro» lannın kurulma tarzlarına bakarsak bellıbaşlı şu üç tip kurumlarla karşılaşmz: T Sâde ErerikÖy değil! Adalar, Yeşilköy, hatta Cerrahpaşa halkı da siv risineklerden ePaman diyor ve mücadele istiyorlar Para koparmak için... Florya yolunda Dr. Osman Şerefeddinin otomobi line tecavüz edip camlarını kîranlar yakalandı Cumartesi yevmîyesi J Transport şirketlerinin yani demıryolu, denizyolu gibi naklıyat idarelerinin kurduklan büro ve acentahklar. 2 Demiryolu ve denizyolu idarelerinden bunlann bıletlerinin satma imtiya zını alan ve bu meyanda seyahat işlerile uğraşan girişimler (teşebbüsler). 3 Sırf seyahat işile uğraşan turizm bürolan. Bunlardan birinciye misal Yatakhvagon şirketi, bir de Denizyollan acentala rıdır. İkinciye misal Karaköyden başlıyarak, Galatasaraya kadar tramvay yoJu boyunca rasgeldığımiz seyahat bürolan ve acentalarıdır. Üçüncü tipin arsıulusal örnekleri meşhur Thos. Cook and Son ve Amerikan Express Companiydir. Maamafih bizde de Natta seyahat şirketi böyle bir temayül arzetmeğe başladı. Fakat bugün arsıulusal turizm işlerini idare eden kurumlar arasında en başta gelenler saydığım şirketlerdır. Arsıulusal seyahat bürolan muhtelif memleketlerde şubeleri, acentalıklan veya muhabirlikleri olan ve çok kollu çalışan şirketlerdir. Çalışan memur ve işçilere para verilecek Bakanlar Kurulu yarın toplanıyor Camlart krrılan otomobil Evvelki gün Florya yolunda bir vak'a oîmuş, Floryadan İstanbula dönhıekte olan maruf doktorlarımızdan Osman Şerefettinin otomobiline taarruz edilmiştir. Zabıtanın tahkikatına nazaran me sele şu şekilde cereyan etmiştir: Doktor Osman şerefettinin otomobili 15 ağustos perşembe günü, kendisine rnisafir gelen asistanlan İstanbula götür mek üzere saat on bire yakin Floryadan hareket etmiştir. Otomobil tam telsiz istasyonu yanına gelince birdenbire biri kadın olmak üzere üç kişinin hücumuna maruz kalmıştır. Bunlardan birisi, ken disine memur süsü vererek şoföre yak laşmış ve vesika sormuştur. Bu esnada otomobil içinde iki kişinin bulunmakta (Arkan 5 inci sahifede) Ankara 17 (Telefonla) Devı !et hizmetlerinde çalışan memur \t, müstahdemlerin cumartesi yevmıye j lerini tam olarak ve hususî müesseselerde çalışanlann iş kanunu çıkmSivritineklerden pek bizar hale geldiği anlatılan cıya kadar çalıştıklan saat nisbetinBurgaz adatından bir görünüf de para almalan hakkındaki kararname yann resmî gazetede neşredi Sivrisineklere dair açtığımız anket şini bitirmiş (yani denildiği gibi iyi şo] lecektir. yalnız Erenköy ve civarı değil; Boğaz nuçlar almmış!> değildir ve bu teşkilâi içi, Adalar, Yeşilköy ve hatta Cerrah tı Anadolu yakasında işini hakkile gör : paşa taraflarrndaki halk arasında da dürdükten sonra şehrin diğer kısımla ; büyük alâka ve memnuniyetle karşılan rında da çalıştırmalı ve halkı bu müz'içj dı. Bunlar gösterdi ve bir daha ispat beliyeden kurtarmalıdır. etti ki îstanbul sivrisinek mücadelesi i(Arkan 4 üncü sahifede) MlllllllltllllllHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIltlintllttiiHIHIItllllllltllllfMIIIIIIMIIIIIIfllllfnillnlifllllllllMIMIIIIIIIIintHmiflfltHtllHIIIIMIIIIIIIflllllllllHlltllfl Ekonomi Bakanî da bu gün Rusyadan gelecek Türkiye için böyle arsıulusal bir ofis kurmak bittabi kolay değildir. Biz bil• IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHHHII Hlllllllllllllllllll nassa haricden Türkiyeye seyyah çeken ye ayni zamanda dahilî gezi hareketlerıle getirecektir, nasıl mı? Bu büronun satacağı tren ve vapur ve uğraşacak olan, Sovyetlerin Inturisti gibi, Yunanistanın millî ve resmî seyahat yataklı yerlerin kumusyonundan, gezeny bürolan gibi bir «devlet turizm organı» Iere bulacağı tercüman ve otomobillerin istiyoruz. Az masrafla çok iş görür bir kumusyonundan, otellerin kumusyonun arganizasyon. dan. Bunlara daha türlü hizmetleri ilâve Böyle bir kurumun finansman işi de etmek mümkündür. Yataklıvagonlar şirbizce çok basit. Meselâ ilk olarak bu işle ketinin bu yüzden kazandığı paralar ençok ilgisi olan devlet işletmelerinden: meydandadır. Teknik bir makale olmaDevlet Demiryolları işletmesinin kuru dığı için bu türlü şirketlerin yaptıklan hizmetlerin çeşidlerini ve kazandıklan mun sermayesine %45 paralann yekunlarım buraya yazmak isDevlet Denizyollan işletmesinin kauemem. Bu iş içinde bulunduğumuz bu lacağ, % 45 buhrana rağmen pek yabana atılacak kaDevlet Havayolları işletmesinin veredar kücük değildir. Elverir ki işe küçükcegi %10 en başlansın, işten, dilden ve seyahat işNisbetinde iştirak edecekleri bir küçük erini tanzim edeceği memleketin hususermaye ile, esasen birkaç işyar (memur) iivetinden anlar işyarlar kullanılsın. Bu ve şimdilik işlek birkaç yerd« açılacak bir )fisin ilk işi muhtelif ulusal ve arsıulusal kaç dükkânla işe başlanabilir. Bu işe yaransport idarelerile anlaşıp bunların bitırılan bir iki bin lira faizle birlikte pek etlerini satmak, memleketin gezilecek az zamanda geriye iade edilebilir. r'erlerini araştırmak, otellerini kontrol etîşletme sermayesini işin kendisi „ geh ikten sonra şartlarını tesbit etmek, bil, . . ikten sonra şartlarını tesbit etmek, bilrecek ve az zamanda önemli hasılat ta hassa memleket dahiline gezi tertib et Cumhur Başkanımız Atatürkün baş kanlığı altında yarın yapılacak olan kabine toplantısında bulunmak üzere Tanm Bakanı Muhlis, Kültür Bakanı Saffet Arıkan ve Sağlık Bakanı Refik Soy dam dün sabah Ankaradan İstanbula gelmişlerdir. IIIIIIIIH lllllllllllllllimiHIHIIIIIIIIIItlMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII Başbakan İsmet İnönü dün İstanbula inmiş, Perapalasa ve Park oteline gi mek, muhtelif dillerde pratik broşürler yazdırıp bunlan (depolarda muhafaza derek arkadaşlannı görmüş, onlarla hasdeğil!) yabancı memleketlerin harice ge , bihalde bulunmuştur. zebileceğini tahmin ettiği kimselere gönDış İşler i Bakammn temasları dermek ve bunlan çeldikten sonra her Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras hususta kolayhk göstermek, ecnebi gaze dün Perapalas otelınde Sovyet elçisi M. telere göze çarpan ilân vermek ve saire. Karahanı, Bulgar elçisi M. Pavlofu ve Yapılacak işler burada sayılmıyacak Rumen elçisi M. Filotiyi kabul ederek, kadar çoktur. ayrı avrı konusmalarda bulunmuştur. Turizm işlerinde gazetelerde sık sık Ekonomi Bakanı geliyor gözümüze çarpan birkaç mesele daha Uzun müddettenberi Sovyet Rusyada var. Bunlar da liman, gümrük ve polis işve muhtelif Avrupa memleketlerinde inlerinin daha basit bir hale getirilmesi hak(Arkası 7 nci sahifede) kındaki dileklerdir. Bunlar hakkındaki şikâyetler bazan çok fazla izam olunuyor. Guya bu işlerin güclüğünden bize gezgin gelmiyormuş! Bir gelen bir daha gelmeğe tövbe ediyormuş! Ankara 1 7 (Telefonla) Askerî ve Bjı işlerin daha basitleşmesi şüphesiz memleket namın.a faydalı olur. Fakat bazı ıhtiyaclara göre, ayın yirmi birinde gezgin çekmekte esas nokta ucuzluk, başlamak ve iki üç gün devam etmek doğruluk ve samimiyettir. Kurulacak bir üzere Trakyada mutad ordugâh tatbikatı ofisin bajlıca umdeleri bunlar olacaktır! yapılacaktır. Manevralar ayın yirmi ü Dr. MUHLİS ETE , çünde bitecektir. Türkiye yüzmeyarışlarına dün Modada başlandı Dün yapılan müsabakaların çoğunu îstanbul takımı kazandı, yarışlar bugün bitecek Trakyada askerî manevralar başlıyor Kocaeli mıntakanndan Bayan Muzaffer dünkü yarışlarda İTlrkiye yüzme şampiyonluğu musabakalarına dün Moda yüzme navuzunda başlanmıştır. Yarışlara Ankara, lzmir, îstanbul, Samsun, Trabzon, Ko caeli, Bandırma, Çukurova yuzucüleri iştirak etmişlerdir. Epeyce kalabalık olan seyirciler arasında İnhısarlar Bakanı Alı hana Tarcan da bulunuyordu. Dünkü yüzmelerde alınan neticeler şunlardır: 100 metro serbest Birinci İstanbuldan Galatasaraylı Orhan, derece 1.7.2, (Arkan 8 inci tahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog