Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Bugün: Beşincide: Yolculuk notlan • Selim Sırrı Tarcan Altmcıda: Hikâye, Duyup bilmedikle rimiz Yedincide: Çocuk sahifesl Sekizincide: Tarihî müsahabe Ahmed Refık, Spor haberleri S3]fl! umhuri 4043 ve matbaa tasmlle Matbaacılık Telgr*f Te mektnp ftdresi: Cumhurfyet, tstanbul . Posta fcntusu: tstanbul, Ko. 246 CUfîiarteSİ 17 AğUStOS 1935 Afrlkada Arslan avı Teiefon: Ba$muharrlr re evi: 22368, Tahrlr bryeü: 24298, îdare re Neşrlyat Şirketi, 24299 24290. Insanlığın Yeni bir imtihanı: Paris konferansı 5 talyan Habeş anlaşmazlığını dü II zeltmek için Pariste toplanacak olan Uçler konferansı, insanlık için yeni bir imtihan meydanı sayılmağa deger. Burada eğer olağanlığı varsa barışın korunmasına çalışılacak, Habeşistanda savaş yangını çıkmaması için bir anlaşma yoluna gidilmesinin imkânlan araştınla Berlin 16 (Özel) îtalyan Habeş caktır. Yeni çıkacak İngiliz Ak Kilabının başlıca sayfalan bu konferansta ya ihtilâfı için bir barış yolu bulmak üzere zılacaktır denilebilir. Bıliriz ki İngiliz toplanan Uçler konferansı bugün öğ Ak Kitabı arsıulusal önemli işlere doku leyin Pariste, Fransız Dış îşleri Bakannur bütün konuşma ve yazışmalan lığmın saatli salonunda açılmıştır. Kontoplıyan ve zaman zaman çıkarılan bir feransta Fransa Dış îşleri Bakanı M. kitabdır. Galiba Fransızlar da buna ben Laval, İngilterenin Uluslar Kurumuna zer bir San Kitab çıkanrlar. Çoktandır memur Bakan M. Edenle îtalyan de San Kitab çıkarılmadı. İngilizler de Ak legesi Baron Aloizi iştirak etmişlerdir. Kitabın çıkarılmasına epeyce aralık verBugünkü ilk toplantı tam üç saat sürmiş bulunuyorlar. Fakat en sonunda müştür. Yapılan konuşmalar hakkında işte fırsat geldi: Artık Ak Kitab çıkacak hiçbir haber verilmemiştir. tır. Biz kitabın şimdi yazılmağa başlanM. Laval toplantıdan sonra kendisini mış olduğunu bile görüyoruz. Habeş işingören gazetecilere söyliyecek hiçbir §ey de İngiliz ve îtalyan bakımlan büyük olmadığını bildirmiştir. çatırtılarla çarpışmağa başlamıştır. Bu bir Bununla beraber, iyi haber alan kavarsıulusal siyasa düellosudur ki ilk po naklara göre, İtalyan delegesi Baron Azunda sözle, yani aklın v» mantığın ça loizi barış çaresi bulunmaz ve İtalya tatlısmasıle geçecektir. Ikinci pozunun ne min edilmezse M. Musolinin harbede olacağını ise şimdiden kestiremiyoruz. ceğini söylemiştir. Aytaşma konusu şudur: îtalya HabeArnavud İngiliz delegesi M. Eden ise îtalyaşistanda bu ülkeyi kendi etkesi altına alBelgrad 16 (Özel) Bugün orta nın yalnız 1906 tarihli anlaşma ile değil, mak iizere savaş açabilir mi, açamaz mı? Arnavudlukta Fıeride bir ihtilâl çıkmış Briyan Kellog paktı, Uluslar Kurumu Başka türlü söylıyerek bu sorgu şu kalıtır. paktı ve 1928 yılında Habeşistanla im ba da konulabilir: Italya bu savaşı açihtilâl hareketi ordu müfettişlerinden zaladığı anlaşma ile Habeşistanın istıksın mı, açmasın mı? General Gilardınin otomobılinde öldü lâline riayet etmeği taahhüd eyledığini Romada Habeş davast munasebetile yapuan büyük İngıltere diyor ki: Hayır, açamaz ve bınaenaleyh harb açamıyacağını söyle açmasın. götterilerden bir görünüş miştir. Italya diyor ki: Açabilirim, açmalı öğleden sonra ki toplantı yım ve açacağım. Paris 16 (Ozel) Öğleden sonra Fransa diyor ki: Hele konuşalım, basaat 15,30 da çalışmalarını tatil eden nşı korumağa elbet bir çare bulunur. Ve konuşacaklar. Zaten konuşmağa Uçler konferansı saat 17,30 da tekrar başlamışlardı bile. Düello çoktan başla toplanarak saat 19,30 a kadar çalışmıfı r> ı ıı M.:I: JsJl .•:.:':l"::J;. Mr. Ku ıkınrı tonlantıdan sonra. M. î.atabanca ile değil, meçle yapılıyor. Meçi val yanmda M. Edenle Baron Aloizi olkullananlar şimdıye kadar ustalıkla çer duğu halde Dış îşleri Bakanlığmda gahalar çeviriyorlar, sivri uçlu kılıcı biribir zetecileri kabul ederek şunlan söylemişlerine pek değdırmeksizin yaman manev tir: Uzun bir müd • Talar yapagelıyorlar. Fakat şimdi daha dettenberi bilhassa « Bugünkü toplantımızda îngilte «ıkı bir tutuma gelmek üzeredirler. Kılıc re, Fransa ve îtalyanın Habeşistanla oLondra 16 (Özel) Dün Derri Dav mesi Habeşistanda büyük bir endişe u yaş ürünlerımizin bazan bileğe ve kola, hatta bazan yürek lan münasebatı hakkındaki vesikalan tetorta Avrupa ve di uada İtalyan konsolosunun yaralanma yandırmıştır. nahiyesine doğru vücude değecektir. Bu kik ettık. Yarın sabahtan itibaren de ğer Avrupa mem sıle biten hâdıse Habeşıstandaki İtal Bununla beraber resmî Habeş me işte Fransa, Başvekıl La\alın şahsında İtalyan Habeş ıhtilâfını halletmek için çıkışı yanlar arasında buyük bır galeyan u hafıli harb çıktığı takdirde butun Ha leketlerme tarihinin en zor geçidlerinden birıni ge bir barış yolu aramağa başlıyacağız. Bu (ıhracı) işi etra yandırmıştır. Yeni hâdiselerden kor beşlerin bir tek adam gıbi düşmana çiriyor. Onun elinde bir meç var ama maksadla üç devletin delegeleri yarın SÖfında incelemeler kulduğu için Imparator yabancıları karşı çıkacağmı ve hükumetle halkm saldınş daha ziyade İtalya ile İngiltere bah eene toplanacaktır.» yapan Ali Rıza Inkoruyacak tedbirler alınmasını emret İmparatora emniyet ettiklerini bildırarasında oluyor, Fransa arada bu düelcealemdaroğlu şehmektedirler. Franstz gazeteleri bedbin miştir. lonun yaralayıcı bir şekıl almamasına rimize dönmüştür. Habeşistanın büyük şehirlerinde Bir taraftan yağmur mevsiminin soBerlin 16 (Özel) Üçler konferançalışmaktadır. Ali Rıza kendi sı hakkında yazılar yazan bu akşamki nunun yaklaşması, bir taraftan da Üç yurdseverler tarafından buyük göste sile göruşen bir Paristeki toplantının adına biz konfeFransız gazeteleri konferansın neticele ler konferansı işe başladığı zamanda î rıler yapılmaktadır. muharrirımıze şun Ali Rıza Ince rans diyoruz. Orada toplanacak olanlar talvanm harb hazırlıklarına devam et(Arkası 3 üncü sahifede) (Arkan 3 üncü Mahifede) ları söylemiştir: alemdaroğlu buna bir konferans adını bile veremiyorlar. Bılhassa Fransanın her tarafı kollac Her nefis ve mağa çalışan gidişinde bu bir konferans ucuz şeyin müşterısi hazır olduğu için bile değıl de, adeta dostlar arasında şöybizim yaş meyva ve sebzelerimizin de lece bir toplanıp konuşma imiş. Peki, öyle de ya toplananların ellerindeki o meçler ne oluyor?.. Bu, hem de pek çetin, bir konferanstır, çünkü üç büyük devlet orada, altında kendılerinin imzası olan Uraym (Belediyenin), Galatada üç bir anda göre belli bir meseleyi konuşa sene evvel kurmuş olduğu (Çocuklan caklar, adeta bir çeşid muhakeme geçi Kurtarma Yurdu) ilk semerelerini ver Ankara 16 (Telefonla) Kültür receklerdir. Bu bir konferans değildir, meğe başlamıştır. Yurdun ilk açılışında Bakanlığı şehirlerdeki ilkmekteblerle çünkü İtalya Milletler Cemiyetinin bu toplanarak kuruma alınan 79 kişilik çoGöztepe ve Eren köylerde terbiye ve tahsil işlerini alâka köy havalisinde siv Habeş işine karışmasına razı olmamıştır. cuk grupunun, hemen hepsi, bugün memdar eden mevzular etrafında genış mık risinekle mücade Bu toplantının adına konferans denılırse lekete faydalı, namuskârane bir şekilde yasta tetkiklere başlamıştır. Şehir okul lenin tam bir mu ona Cenevrede karar verilmiş olduğun hayatlarını kazanmağa kabiliyetli bir halanle ilgili olarak tetkik edilen meseleier vaffakiyetle neti dan, Italyaya göre, o zaman burada ve le getirilmişlerdir. Vaktile, kimi hırsız, arasında şunlar vardır: rilecek kararın Milletler Cemiyetine su kimı yankesici, kimi esrarkeş olan bu yavcelendiği hakkın Bugünkü şehir okullarının en kusurlu daki iddialar üze nulması lâzım gelirmiş. Sanki burada \e rular üç senelik terbiye ve telkin SODUCU tarafı nelerdır, mekteb kitablarında ne rine açtığımız an rılecek karar Milletler Cemiyetine su olarak bugün muhtelif san'at ^ubeleringibi eksikler bulunuyor, ilk okul çağın kete devam ediyonulmıyacakmış gibi. de, müstaid gencler olarak yetiştirilmiş daki çocuklar için çıkarılan mecmua ve ruz. Paris düellosuna gelen İngilizlerin bulunuyorlar. kitablar ne haldedir ve nasıl olmalıdır, Anketimize dün Uç sene evvel kuruma alınan çocukmanhğı gayet kuvvetlidir. Diyorlar ki ilk okul öğretmenlerini işleri başmda ye gelen karşılıklar elde İngiltere ile Fransa ve îtalya ara lardan onu kunduracı, üçü mürettib, be(Arkan 3 üneü sahifede) şunlardır: smda imzalanmış bir 1906 andı vardır. şi marangoz, onu mobilyacı, beşi terzi, Uçler Konferansı toplandı, fakat ümid yok! Arnavutlukta ihtilâl çıktı, asiler Tiran üzerine yürüyorlar Baron Aloizi, İtalyanın tatmin edilmediği takdirde harbe başlıyacağını söyledi ihtilâl hareketi bir gazetecinin bir general öldür mesile başladı, Belgradda ihtilâlin îtalyanlar tarafından hazırlandığı söyleniyor askerleri rülmesıle başlamıştır. Arnavud genera lini öldüren Sekeretti adında bir Amavud gazetecisidir. Sekeretti üç yıl önce Pariste çıkan Illustration gazetesinin mu(Arkan 9 uncu sahifede) «Yaş ürünlerimiz için İtaTyada 1,000,000 dışarda müşteri hazırdır» kişi silâh altında Derri Davadaki italyan konsolosunun yaralanması îtalyanlar arasında büyük galeyan uyandırdı Avrupada incelemeler yapan Ali Rıza Ince alemdaroğlu geldi, düşüncelerini anlatıyor müşterisi hazırdır. Yalnız bu ıhrac işinde rakiblerimizin gösterdiği yüksek tekniği göstermek gerektir. Bir defa ambalâja azamî dıkkat gösterilmesi ve1 yaş ürunlerin standardize edilmiş ol ması esas şarttır. Ambalâjın ve ihracatm Ofis tarafından kontrolu zaruridir, Nakliyatın frigorifik vagonlarla yapıl ması hiç ihmal edilemiyecek bir zaru; rettir. Bu şekilde muvaffakiyet yüzd vüzdür. Bızim için Almanva en büyük sa pazarı olabilir. Bu 66 mılyonluk kütL ye başlıca gıdalannı temin hususund hitab ederken çok hassas olmamız zımdır. Bu işin bize nekadar büyük bi gelir temin edebileceğini anlatmak içiı (Arkan 4 üncü *ahifede) Kimsesiz çocuklar Uç sene önce kurulan yurd önemli sonuclar verdi, teşkilât 3500 çocuğa göre genişletilecek Kültür Bakanlığı geniş tetkiklere başladı Göztepe ve Erenköylü okuyucularımız «Gündüz leri bile rahat yüzü görmüyoruz» diyorlar Ilkmektebler ve köy mektebleri Her evde bir sivrisinek ordusu! Bunda bu üç devlet, Habeşistanın tam biri saraç olarak yetiştirilmiş ve günde lığmı ve egemenhğini kabul etmışler ve 150 250 kuruş kazanabilecek bir halbu tamhğa riayet etmeği üzerlerıne al de işe yerleştirilmişlerdir. Bunlar daımi mışlardır. Ortada bu and varken İtalya olarak Yurdun himayesine nail olacak toprak almak maksadile Habeşıstan üs lardır. tüne saldıramaz. Bunlardan başka, çocuklar arasında îtalyanlar şu savayı gütmeğe hazır Iamyorlar: 1906 andı, o zaman başka çaresi bulunamadığı için, Habeşistan şimdilık böyle durakoysun bakalım manasma bir anddır. Şimdi ise meseleyi kotarmanın başka bir şekli ortaya çıkmış tır, işte. O da İtalyanın burasını kendi sine sömürge yapriiası şeklidir. Hem Milletler Cemiyeti paktından önce yapılmış olan bu türlü andların Milletler Cemiyetile ne ilişiği olabilir? yapılan Ekzamen pisikolojik sonucun da okumağa ve tahsile fazla istidadlı görülen çocuklardan biri bu sene, Güzel San'atler Akademisi Resim îubesine, ikisi Darüşşafakaya, ikisi Gedikli Kü çük Zabit mektebine yerleştirilmek üze re ayrılmıştır. Gene bu Ekzamen pisikolojik sonucunda ziraate kabiliyetli görülen beş çocuk ta İstanbul ilinin, Büyük deredeki Fidancılık Enstitüsüne yerleş tirilmek üzere aynlmıştır. Üç senelik kısa bir deneme devresi lngilizler buna şöyle karşılık veriyor lar: 1906 andı açıktır. Buna lâf çabuk sonunda alınan faydalı sonuclar üzerine îstanbuldaki bütün sokak çocuklarını YUNUSNADİ kuruma yerleş.tirmek üz«e kadrosunun (Arkan 4 üncü tahifede) Bu ne vahşet! Yoksul Çocuklar Yurdu Yalmz gece de ğil, gündüz de genişletilmesine karar verilmiştir. Şimdi îstanbulda, esrarkeş kahvele Sofya 16 (Telefonla) Dün sabah rinde, köprü altlarında, çeşme yalakla Kırcaali kasabasınm Gönüllü köyü yarmda ve sokak köşelerinde barınan, za kınında bır facia olmuştur. Köy civa bıtayı daima meşgul eden, bu küçük ser rındaki tarlada çalışan üç Türk, dört serilerin miktan tesbit edilmektedir. Bun kişilik bir Bulgar çetesi tarafından %ülann îstanbulda miktarlan üç bine ya pegunduz dağa kaldırılmış ve dağda ölkın olduğu tahmin edıliyor. Zaman za durulmüştür. Köyluler, bu zavallıların man Anadoludan da kaçıp gelen ve ya cesedlerini Vardar nehri kenarında bulhud muhtelif vasıtalarla dilendirilmek muşlardır. ve istismar edilmek üzere getirilen ço Hükumet, köy halkmdan bir çete tfşcuklar da hesaba katılacak olursa bu mik kil ederek öteki çetenin takibine çıkar(Arkan 3 üneü tahifede) mıştır. Bir Bulgar çetesi üç Türkü daea kaldırarak öldürdü 13 tarihli Cum huriyette Sıtma Mücadele başkanının Erenköy taraflannda sivrisinek bulunmadığı yo lundaki iddialarm) okudum. 1 Yazılan tekzıbden bır şey an lıyamadığımı söy r. • lemek isterim. 'Z.'T 2 Sivrısmeklerin yalnız gece değil, gündüz bile faaliyktte bulunduk 'Anketimize bir günde gelen karşılıklar. larını, hem de mebzulen dolaştıklarını den sokacak derecede tehlltâftli ve kaydetmek haksızlık olur. şahid muz'ıç bır şekıl aldığına Ç ğ ş 3 Sıvrisinelkerın, çorablar üstün (Arkan 9 tmctt tâhifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog