Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bniunmak lâzımdır. umhuriyet Sayi! 4U4Z i n j f > Hayat Ansiklopedii inci cüzü çıktı 85 >> İSTANBUL . CAĞALOGLU Telgraf re mektup adresl: Cumhurlyet, tstanbul . Posta kutusu: tstanbul. No. 246 ve matbaa taamlle Matba&cılık . , i n . 1 C uUmâ ID AjjUSTOS IbOJ Teıefon: Başmuharrlı ve evl: 22366, Tabrlı m>yetl: 24298, Idare ve Neşriyat Şirfceti, 24299 24290. Bulgaristan bizden ne istiyor? Trakyayı istiyenler ya onu alırlar, yahud üste lâakal Şarkî Rumeliyi verirler. Bunlar yazılacak değil, yapılacak işlerdir! Ve nihayet her ne zaman, her hangi şartlar içinde olursa olsun Bulgaristanın hakkmdan gelebilecek kadar kuvvete malikiz ve malik olacağız! ıyana gazeteleri durumu kısaca şöyle anlattılar: « Iki taraf basınının yazışlanna göre Türkiye ile Bulgaristanın bir savaş arifesınde bulunduklanna hukmetmek doğru olur.» Gerçek durum bu mudur, komşumuz Bulgaristanla bugunden yarına savaşa gırışecek halde mi bulunuyoruz? Ha yır. Bununla beraber Vıyana çazetelerinin gorünüşe göre verdikleri hüküm doğrudur. İki taraf basını, iki komşu memleketin karşıhklı münasebetleri üzerinde, fazla neşnyat yapıyorlar. Kültür Bakanlığı, orta okullarla fi Gerçi Bulgar komşularımız bin yapı selerde 19351936 ders yılının Ulbe yorlar, biz bır yazıyoruz amma öbür yazılma, yoklama ve ders baslama za tarafta sözle iş plânlı bır harekete gö manlannı dün İstanbul Kültür direktörre idare edildiğınden onlarm yazdık lüğüne bildirmiştir. larına ve yaptıklarına nisbetîe ger Bakanhğın bu hususta gönderdiği bil çekten pek az olan yazılanmızla onladiriğe (tebligata) göre orta okullarla lirm ekmeğıne yağ surmekte olup olmadığımıza dıkkat etmek lâzım gelmek selerde talebe namzedi yazılnıasına, yirtedir. Bulgar komşularımız hem vuran, mi ağustos salı günü sabahından itıbaren hem de ne vuruyorsun be! diye bağı başlanacak, otuz ağustasta nihayet ve ran kalleş adamın rolünü oynuyorlar. rilecektir. Orta okulların birinci, ikinci ve Plânlı hareket iktizası olarak ta ken üçüncü sınıflarile, lise ikinci devre birinci dılerinin tahrikile bızde meydan ver ve ikinci sınıflanndaki talebenin bütün dıkleri neşrıyatı ele alarak Avrupada leme (ıkmal) ve engel (mazeret) yokkapı kapı dolaşıyorlar, masum bir eda lamalanna iki eylul pazartesı günu baş ve ağlıyan bir sesle: lanacak, 16 eylul pazartesi akşamına ka Bakın kolu kanadı kınk biz Bul dar devatn edecektir. Lise ikinci devre, son smıfında, li«eyi garcıklara neler yapıyorlar! bitirme yoklamasına girecek olan tale Dıye şıkâyet ve tazallüm ediyorlar. Bulgaristanın bu plânlı hareketıne gö benin bütünleme (ikmal) ve ençel (ma Kültür Bakammız Saffet Arıkan re durum, samlabıleceğinden daha cid zeret) imtıhanlanna da iki eylul pazardidir. Aradaki komşu münasebetleri tesi günü başlanacak on eylul salı günü kümlerine göre lise mezuniyet imtihan nin, bu Bulgar suinıyetınden pek fazla akşamına kadar devam edilecektir. On larına girecek olanların imtihanları ya müteesır olmuş bulunacağını söyleme bir eylulden yirmi bir eylul cumartesi pılacaktır. ğe hacet bıle yoktur. O kadar ki bizim saat on üçe kadar da yeni yoklama ta Orta okullarla liselere parasız yatılı bu oyuna hıç alet olmıyarak komşula limatnamesi hükümlerine göre lise ol olarak girmek istiyenler arasmda açıla rımızm sozleri ve hareketlerıle varmak gunluk ımtıhanları yapılacaktır. cak seçme (müsabaka) sınaclanna yir istedikleri hedefi soylemekten ziyade mi üç eylul pazartesi günü başlanacak On bir eylulden yirmi bir eylul cu susan bır çehre ile daha çok ciddî ta martesi p^inü saat on üçe kadar lise ve tır. Otuz bir eylul pazartesı günü, orta kıb etmekhğımize ihtiyac hasıl olmuş orta ok'll talımatnamesinin, eskı Lntihan okullarla liselerde derslere başlanacak bulunmaktadır. Hukumetimızın dahi, hükümlerine göre orta okul mezunıyet tır. basınımızı bu yolda aydınlatıp kuvvet imtıhanına girecek olanların imtihanları Mezuniyet imuhanlarında, riyaziye, lendırmesini istemek hakkımızdır. Her yapılacaktır. tarih, coğrafya ve yurd bilgısi grupla gazete idarehanemızde basılmasmda On bir eylulden yirmi eylul cumar rının, yoklama somları Bakanlıktan gönhıç acele edılmiyen bır Bulgar dosya tesi günü saat on üçe kadar lise ve orta derilecektir. sı kurulmalı ve komşularımızın plân okul talımatnamesinin eski imtihan !ıü (Arkan 7 nci sahifede) lı söz ve hareketleri en ufak teferrü atına kadar orada toplanmalıdır. Bunlarm toptan ortaya konacakları b:r gün gelebilır. Bizim durup dururken savaş istemedığimizi bılmiyen yoktur. Savaşı istemış ve hazırlamış olanlar elbet bır gun yaptıklarmm hesabını vermeğe çağırılırlar, ve hiç şüphesiz ek diklerini biçerler. Eğer Bulgarlar Trakyayı istiyorlarsa böyle bir hareketin tehlikelerini hesaba katmak onlara düşer. Trakyayı istiyenler ya onu alırlar, yahud üste lâakal Rumeliişarkiyi ve rirler. Onların tahriklerine kapılarak bunu yazmaktan ne çıkar? Butılar ya • zılacak değil, belki yapılacak işlerdir. îstanbulun ancak Meriç boyuna kadar giden Avrupa hinterlândmın az oldu ğunu bize düşündürduklerinden dola ya, Bulgar komşularımıza, fakat için için, teşekkür bile etmekliğimiz lâzım gelir. Bütün talebenin kaydi 10 gün içinde bitirilecek! Kültür Bakanlığı o*ta okul ve liselere namzed Telefon Sosyetesile yapıyazısının 20 ağustostan 30 ağustosa lan anlaşmanın da burakadar ikmalini bildirdi da tetkiki muhtemel... Bükreş 15 (A.A.) Özel aytarımızdan: Rumen gazeteleri, son zamanlarda Bulgaristanda Dobrıce adı altında fa alıyette bulunan îre Dantıste teşkilâ tının geçen hafta Romanyaya karşı terLondra 15 (Özel) Adisabab?dan tıb etmiş olduğu gösteriler ilgisıle şid alınan son haberlere göre, bugün Derri detli yazılar yazmaktadırlar. Davua sehrınde İtalyan tebaaları ile Habeşler arasında yeni bır hâdise olmuş(Arkast 3 üncü tahifede) tur. Bu hâdise esnasında bir Habeş polisi İtalyan konsolosunu ağır surette yaralamıştır. Buna karsılık olarak İtalyan tebaaları da konsolosu yaralıyan polisi ağır surette yaralamışlardır. Derri Davua şehri Adisababa Ci buti şımendifer yolunda büyük bir istasyondur. Habeş Imparatoru kabile başkanlarile görüştü Cumhur Baskanı Atatürkün baş Londra 15 (Özel) Habeş Impakanlığı altmda îstanbulda yapılacak karatoru Somali hududu civarındaki kabile bine toplantısında bulunmak üzere Gümrük ve İnhisarlar Bakanı Rana dun başkanlannı bugün Adisababaya çağırtstanbula gelmiştir Kabine toplantısının mış, onlarla önemli bir görüşmede bulunönümüzdeki pazartesi günü yapılması muştur. İyi haber alan kaynaklara göre, bu görüşme esnasında Habesistanm harb muhtemeldir. hazıriıkları konuşulmuş, birçok kararlar Afrikaya gönderilen Ttalyan askertefi (Arkast 6 nci sahifede) alınmıştır. vapura binerlerken (Arkası 3 üncü sahifede) Habeşistanda yeni bir Yapılan gösteriler Ro hâdise oldu, Italya konsomanyada çok fena losu ağırca yaralandı tesir yaptı ^ Pariste uzlaşma esasları aranırken İtalya da boyuna asker gönderiyor, Habeş Kralı da kabile başkanlarile beraber harb hazırlığı görüyor Bulgarlar Rumen topraklarına da göz dikmişler Uçler konferansı toplanırken... Bakanlar Kurulu Yahudi yurddaşları vazifeye davet Dışarıda dolaşan yalan haberleri tekzib etmelidirler Sivrisinek var mı, yok mu Sıtma Mücadele Reisi doktora göre yoktur, halka göre ıse vardır ve hem öyle vardır ki... Pariste çıkan İnformation gazetesi 13 ağustos tarihli sayısmda Londradan aldığı şu özel haberi neşretmektedir: *Türkiyede Yahudi aleyhtarlığı, bir müddet durduktan sonra tekrar başla mıştır. Exchange Telegraph, verdıği bir haberde, her tarafa, halkı Yahudiler aleyhine kıskırtan ilânlar yapıştırıldığını (Arkast 8 inci sahifede) Müthiş sıcaklar baskın verdi! Hararet dün güne^te 61 i buldu ve her yer cayır cayır yandı Bu sene yazm başlangıcındanberi kararsız bir halde devam eden ha va dün birdenbire şiddetli bır sıcağa çevirmiş, mevsımm en sıcak gününu yapmıştır. Her ne kadar bundan ev vel de birkaç gün sıcak havalı ve arkasmdan da kes kin rüzgârlı günler geçmiş ve bu karar(Arkası 3 üncü sahifede) Dün Istanbul Sıtma Mücadele reisi doktor Asım Asraktan şöyle bir mektub aldık: 1 Anketinize memnun olmuştum. îşitemedığimiz. bılme'dığimiz sivrısmek yetiştirebilen yerleri öğrenecek ve ıs lah ettırmek için de bır yardım olacaktı. Dünku, bugünkü anketin başmdaki ilâve yazılarmız halka yanlış fıkir ve Maltepede Jandarma yüzbaşıstreceğinden tavzıha mecbur oldum. Muteaddid defalar bildirdiğimiz gibi mn mahfuzen bize yolladığı «ı'ümücadele teşkılâtının vazıfesi ve halkın risinek piştarlarından bir kısmı! yapmağa mecburiyeti olan işler vardır. Dere, çeşme ayağı ve sahibsız arazt Siz yazılarımzla her şeyı tamamile bi dahilindeki üreme mahalleri gibi umuze yukletmek gıbi bir cephe alıyorsu mî olan yerler sivrisinek yetiştirmiye • nuz, vakitsiz hükümler yürütüyorsunuz. (Arkan 9 tmcvt sahifede) IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIIIIIinMltlTUMIIIMIIIIIIIIlMIIIIIIIIIIIIHIII llllllllllltHHMIIMMIffllllinilllltlllllllHllllllllHlllllUIIIIIIIIIIIIMIIIUIIIIllllllHlltl Istanbulda sayım Merkez Bürosu dün iki toplantı yaparak bütün calışma devrelerini ve şekillerini kararlaştırdı Büyük müsabakamızm mükâfatları Bulgaristanda son yıllarda yeni bir yöntem (istikamet) alan siyasa oyu nunu açıklamak içm bu komşu memle ketin hangı durumdan bu oyuna geç miş olduğunu hatırlamak muvafık o lur. Bulgaristan Balkan Harblerinde, kendisinin içinde bulunduğu kütlenin Seget 15 (Özel) Galatasaray fut Dün tlbayın başkanlığında yapılan toplantı galib gelmiş olmasma rağmen, kendi bol takımı bugün burada Seget takımiDün vilâyette İlbay Muhittin Üstün dahilındekı mahallerın cedveilerini sayım müttefiklerme karşı hiyanet etmiş ol dağın başkanlığmda yarbaşkan Rük bürosuna getirecek ve bu cet\eller ü le ilk maçmı yaptı. Bırınci devrede Maduğu için sırasile Yunanlılardan, Sırb neddinle kaymakamlardan ve İstanbul zerinde derınlestırmeler yapılacaktır. Bu carlar üç gol attılar. Devre 3 0 bıtti. lardan ve nihayet Türklerden dayak nüfus sayımı merkez bürosu şef ve azaİkinci devrede Galatasaray takımı cetvellerin herbinni sayım günü birer meyiyerek üstelik Tutrakan Balçık hat larından mürekkeb iki toplantı yıpıl canlı ve güzel bir oyun oynamağa baş mur kullanarak sayımı yapacaktır. Cettmı da Rumenlere vermek suretile mıştır. Bu toplantıların biri öğleden < v * vellerde evlerın numaraları ve sokakların tedı ve arka arkaya üç gol yaparak beburnu kulağı kesilmiş bir haîde çık vel, dığeri öğleden sonra yapılmıştır. raberlıği temin etti. isimleri yazılıdır. mıştı. Bulgaristam Genel Savaşa so Toplantılarda ilbaylık içinde *imdiye Bugunden itibaren kaymakamlıklarda ^ ^ kan başlıca etke (tesir) bu memleketin kadar yapılmış olan nümerotaj ve nüfus J teşkil edılecek kontrol heyetleri nüme komşularından almağı umud ettiği ve öğretmen Bayan Hikmet idare müdürümzden hediyesini sayımı hazıriıkları gözden geçirildikten rotajların tamam olup olmadığını kon îstediği öcdü, ve hatta bu savaşa girmeTarihin Meşhur Sımaları ısımlı mu lardır. Istanbul harıcmde bumnaB (rfku sonra cetvellerin hazırlanmas.na ve bu trol edeceklerdir. ı sini bize bıle ucuz pahalı bir pazarlığa sabakamızda hedıye kazanan okuyu yucularımızın hedıyelerı de postaf 'i' İİJB.'* cetveller üzerinde inceleştirmeler ya Tatil dolayısıle muallimlerin nüfus maletmekle işe başlamıştı. Genel Sa cularımızdan Istanbulda bulur.anlar adreslerine gonderılecektir. Okuyuçrf'pılmasına karar verilmiştir. Bu cedvel sayım işlerinde çalıştırılması kararlaş YUNUS NADİ dünden itibaren hediyelerini almak ü larımızın hediyeleri pazar ve çarşamba lere evvelâ Adalar kazasından başlana mıştır. (Arkan 4 üncü tahifede) (Lutfen sahifeyi eeoiriniz) J zere matbaamıza müracaate başlamış caktır. Adalar kaj«nakamı bugün kaza (Arkan 3 üncü sahifede) Macaristanda dün yapılan müsabaka Galatasaray Segetle 33 berabere kaldı Anadolu notları Güzide muharririmiz Reşad Nurinin önemliyazılan Pazara başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog