Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

T Hayat ' Ansiklopedisi Büyük bir kiitiibhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. umhuriyet Sayi; 4040 Telsrraf ve mefcttrp adresi: Cumhurtyet] tstanbul . Posta kntnsn: tstanbul, No. 246 Ç8rŞ3Hlba 14 ÂJllStOS 1935 Teieîon: Başmuharrlı n evl: 22368, Tahrtı hryett: 24298, tdaro ve matbaa bamlle Matbaacılık Te Neşrlyat şirkett 24299 2429a Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı Istanbul Teiefon Sosyetesi de nihayet millî idareye geçti! Dünkü müzakereler neticesinde bütün şebeke, bedeli 20 senede ödenmek üzere satın alındı Bir ihracat Bankasına Ihtiyacımız vardır Bayındırlık Bakamnın diyevi Sofyada dağıtılan gizli beyannameler izim Türkofisin başlıca eksik birkaç yanından bir tanesi de kendisince ileri götürülecek çalışmalan tutup yürütecek bir ihracat bankamızın olmayışıdır. Biz böyle bir bankanın nekadar Iüzumlu olduğunu yıllardanberi ikide bir bu gazetede yazar dururuz. Türkofisin kurulmasından çok öncelere çıkan bu yazılarımızda böyle bir bankanın şimdi Ofisçe yapılmakta olan ödevleri pekâlâ yerine getirebileceğini belirtmeğe çalışmıştık. İşi gücü yalnız ihracat işlerini ileri götürmek olacak olan böyle bir banka memlekette dışarı çıkanlacak malların nasıl yetiştirilmesi, nerelere ve nasıl gönderilmesi gerek olduğu hakkında hem yetiştiriciyi, hem tecimeni aydmlatabileceğine şüphe yoktu. Nihayet bu banka herkesten kendisinin çok daha iyi bileceği ihracat işlerini tamamen yerinde yapılacak kredi yardımlarile pek ziyade kolaylaştırabileceği açık bir hakikatti. Şımdi ihracat işlerini ılen götür mek üzere Türkofisin kurulmuş olmasına Bayındırlık Bakammız Ali Çetinkaya arkadaşımıza diyevini verirken rağmen bu banka ihtiyacı ortadan kalkIstanbul Teiefon sosyetesinin satın a tında yapılan bu toplantıda sosyelrnin mış değıldir. Hatta bunun tam tersine olınması işi için dün Posta ve telgraf baş salâhiyetli delegeleri oîan M. Frank Gil larak bu ihtiyac şimdî artmıştır bile. direktörlüğünün Galatasaraydaki bina ve M. Jan Boyan, Posta ve telgraf GeLğer dünyanın arsıulusal tecim işîeri sında bir toplantı yapılmıştrr. Bayındırlık nel Direktörü Nazif, Bayındırlık Ba türlü kontenjan düzenlerile şımdıkı ka(Arkası 6 ncı sahifede) Bakanı Ali Çetinkayanın başkanhğı aldar karışık ve zor bir hale gırmemiş olsaydı tecimenlerimize yardım edecek böyle bir bankaya gene ihtiyac olurdu. Halbuki satılan malın parası üzerinde her memleketin türlü zorluklar yarattığı bu zamanda bu ihtiyac iki üç kat çoğalmıştır. Parası kıt tecimenin sattığı mal bedelinden dolayı aylar ve aylarla beklemeğe çok kere dayanıklığı olamaz. Bir banka olmahdır ki satılan maîın bedelini kendisi tahsil etmek hesabına onu karşılık tutarak tecimene kredi kolaylığı yap Şark Demiryollarını da yakmda alacağız! «Demir yollarımız mütemadiyen ilerliyerek bir gün komşu Iran topraklarına ulaşacaktır!» yannameler dağıtılmıştır: «Balkanların durumu gün geçtikçe çok tehlikeli bir hal almaktadır. Balkanlarda bugün harb tehlikesini taşıyan, açıkça itiraf edelim, Bulgar millıyetçiliğinin sergüzeştçi ve harbci siyasasıdır. Nöyyi muahedesinin harble değişmesini umde ittihaz eden bu koyu milliyetçi ruh, kendisine bugün müttefik aramakta ve bu suretle Balkanlarda emniyetsizlik ve gerginlik havası yapmaktadır. Bunun üzerine Türkler ve Yunanlılar bizim hududumuza asker toplamağa ve hudud Iarını tahkim etmeğe başladılar. Bu münasebetle martta Bulgaristanın da yaptığı kısmî seferberlik Balkanlarda bir harb tehlikesinin nekadar yakın ve mümkün olduğunu bize göstermektedir. Bulgaristarn bugünkü askeri ve fa şist idaresi silâhlanma ve harb lehinde cereyan uyandırma yollarile Bulgaris tam büyük bir faaliyetle yeni harbe ha Bugünkü hükumetin dış siyasası tenkid ediliyor MelL Elly Beinhorn dün sabah 10,30 da Yeşilköye inip bir saat sonra havalanarak Almanyaya Sofya 13 (Özel) Meçhul bir teşekkül tarafından Sofyada şu gizli be döndü ve bu suretle yeni bir rökor yaptı Almanyadan Türkiyeye gidip gelme bir günde! Kadın tayyareci MelL Elly Beinhorn tayyaretinde ve kendisine hediye verenlerle görüfürken Diyarbekirde olduğunu öğrenince Matmazel Beinhom biraz üzülmüştur. Yeşilköy uçak istasyonunda Matmazel Beinhornu karşılıyanlar arasında Türk Tayyare Kurumu başkam Ismail Hakkı, Türkiye Turing ve Otomobil kulübü ileri gelenleri, Arsıulusal Olim piyad komitesi Türkiye mümessili Ek rem Rüştü, Alman elçiliği maslahatgüzarı M. Fabriçiuz, Alman konsolos doktor Toepke, gene uçmanı Istanbulda kar! şılamak üzere sureti mahsusada şehrimize gelmiş olan Berlin uçak istasyonu direktörü M. Hennig, Alman elçilik ve : konsolosluk memurlarile kalabalık bir meraklı kütlesi Yeşilköye gelmişlerdi. Frönlein Beinhorn gazetecilere şun *: lan söylemiştir: « Güzel şehrinize bundan evvel üç sefer daha gelmiştim. Şimdi ds dördüncü seferimi yapıyorum. Son defa iki yıl önce buraya gelmiştim. Bu sefer Tayfun adındaki kendi uçağımla bir günde Almanyadan îstanbula (Arkan 3 üncü aahifede) Tuna paktı Macaristan hukuk eşitliğinin kabulünü şart koşuyor Budapeşte 13 (A.A.) Başbakan M. Goemboes, Macar hükumetinin bugüne kadar güttüğü dış siyasanın devam e deceğini söylemiş ve demiştir ki: 1 Orta Avrupa meselesi, Karpat larda, Macaristansız kotarılmaz. Bun dan ötürü, Macaristan, hukuk eşitliği isteklerinde ısrar etmektedir. 2 Macaristan barış uğrunda her M. Eden 3 ler Konferansı Tokyo suikasdi Sivrisinek varmı yokmu için Parise gitti Suikasd, Japon kabinesi Sayın okuyucular, sivrisinekten elâman mı (Arkası 6 nct aahifede) Almanyanın tanınmış kadm uçmanlanndan Matmazel Elly Beinhorn hususî uçağile dün sabah Almanyadan kalka rak îstanbula gelmiş ve bir saat kadar Yeşilköyde kaldıktan sonra gene Al manyaya dönmüştür. Henüz 27 yaşında ve çok sevimli olan Alman uçmanı dün sabah saat 3,36 da Cenubî Prusyanın Gleiwitz şehrinden kalkarak, saat 10,30 da Yeşjlköye gelmiştir. Bu suretle gene uçman 1450 kilometroluk hava yolunu 7 saat 6 dakikada katetmiştir. Yedi saatlik hava yolculuguna rağ mea yorgunluk eseri göstermiyen uç man yere iner inmez: Ziya nerede? diye sormuştur. iki yıl önce Yeşilköydeki uçak istasyonunda çalışan bu Türk gencinin şimdi (Arkast 4 üncü aahifede) sın. Biz ihracat bankasınm ihracat işleri üzerinde yurddaşlan aydınlatabileceğini de ileri sürüyorduk. Türkofisin şimdı bu yükümü üzerine almış olması böyle bir bankanın aynı iş üzerinde çalışmasına engel değildir. Bu banka Türkofisin elde etmiş olduğu bütün bilgileri kullanmakla beraber onları kendi bilgiîerile tamlıya da bilir. Bu banka Türkofisin sağ kolu gibi birşey olacak ve onun işlerini yürütmekte eşsiz yardımlar yapmış bulunacaktır. Aynı zamanda bu banka ihracat tecimile uğraşanların değerli bir danışma yeri de olur. Bir tecimen filân ve falan memleketlere filân malı çıkarmak istiyor. Bu işi yapsın mı yapmasın mı? İhracat bankası o yurddaşı bu işi niçin yapması ve neden dolayı yapmaması lâzım geldıği hakkında inan verici bilgilerle ayd.nlatabilir. Filân malı filân yere çıkarmak istediği için ihracat bankasından kredi kolayhğı istemeğe gelmiş bir yurddaşı da gene bu banka, eğer o işi yapmak doğru değilse, en doğru yola koyar. îşin en önernli yanı ise ihracat işinin tam yerine harcanmış kredi kolaylığıle kuvvetlendirilmesidir. Biz bazı ileri memleketlerin yaptıklan gibi dış ticarete büyük ölçüde, hatta bunun rizikolanna da ortakhk ederek, yardım olunmasmı istemiyoruz. Ltediğimiz sadece ihracat mallan üzerine kredi yapacak bir bankanın kurulmasıdır. Elbette banka yardımlarını yapılan işin sağlaralıgma inan getirdikten sonra yapacak ve bundan dolayı kendisine hiç bir ziyan gelmemesi için başkaca tedbirlerini de almış bulunacaktır. Meselâ biz memlekette çahşkan bir yurddaş biliyoruz ki taze meyva ve sebzenin dışan memleketlere çıkanlması üzerinde çok denemelere dayanan bilgileri vardı. Bu adamm tek eksikliği parasızlığı idi. Banka bu gibi elemanlara yardım etmekle memleket kârına büyük hizYUNUS NADİ Ingiltere sömürgelerin taksim şeklini değiştirmeyi teklif edecekmiş ni istifaya mı sürüklüyor? Londra 13 (Özel) Dün Tokyoda General Nagatoyu öldüren subayın süel mekteb direktörü miralay Ayzava ol duğu resmen bildirılmektedir. Sü Bakanı General Hayaşi bugün Japonyanın süel erkânını fevkaîâde bir toplantıya çağırmıştır. Generalin siyasal ve süel makamlardan itimad isti yeceği söylenmektedir. Tokyonun salâhiyettar mehafilinde temin edildığıne göre, durum çok va himdır. Ayni mehafilde General Hayaşinin behemehal kabineden çekilmek mecburiyetinde kalacağı, icab ederse Başbakanın da istifa ederek kabmesini yeniden kuracaöı söylenmektedir. Bugün Londrada dolaşan bir şayiaya göre, İngiltere Çinin ekonomik kalkınmasını temın için Nankin hükumetme paraca yardımda bulunmayı kabul et miştir. cekiyorsunuz, bir kartpostalla bize bildiriniz Italya «Ingiltere bize çöl koleksiyonu yaptırmak istiyor, müphem teklifleri kabul etmeyiz» diyor Paris 13 (Özel) M. Eden yanında Ingiltere Dış Bakanlığı daimî sekreteri Sir Robert Vansittart olduğu halde bugün Parise gelmiştir. M. Eden yarın M. Lâvalle ilk konuşmasmı yapacaktır. Üçler konferansı da cuma günü işe başlıyacaktır. Komisyona 5 inci üye seçilen Yunanistanın Paris elçisi M. Politis bugün gene M. Lavali ziyaret ederek kendisine verilen ödevi kabul ettiğini resmen bildirmiştir. Londra 13 (A A.) Röyter ajansı nm haber aldığına göre, bir Italyan Habeş harbinin doğuracağı tehlikeli sonucları her gün daha f azla kavrıyan tngiliz hükumeti, Pariste yapılacak gö rüşmelere büyük bir önem vermekte dir. Şimdi çok gergin bir safhada bulunmasına rağmen İtalyan Habeş anlaşmazlığma barışçıl bir çözge bulunabileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu anlaşmazlığm sakin ve metodlu bir inceleme safhasma girmiş ol M. Edenin Pariste Fransız Basbakanı M. Laval (sağda) ile beraber ması gerekmektedir. alınmıs bir resmi îngiliz hükumeti, anlaşmazlığm ba rışçıl şekilde kotarılmasını sağlıyabileBu elemanlarm arasında, her iki tacek b';i'in elemanlan incelemiştir. rafın da kabul edebileceği ekonomik esaslar bulmak, Paris konuşmalarına iştirak edenlere düşen bir ödevdir. Londrada düşünüldüğüne göre, iki taraftan birinin ötekini bin çözge kabul etmeğe mecbur kılması mevzuu bahsolamaz. Amerika ile Japonya, diplomasi yolu ile Paris görüşmelerinden haberdar edilecelkerdır. Londra 13 (A.A) Morningpost gazetesi, M. Edenin, İtalya harbe gır memeği yükendiği takdirde sömürge Italya ile almak istediği Habeşisfanın lerin taksim şeklini değiştirmeği teklif mukayesesi (Habeş hududları sivah çizgilerle goaterilmijtir) (Arkan 3 üncü aahifede) Müsabakamız Rey varakaları gönderme müddeti yarın akşam bitiyor Erkeği anlatan kadın ve kadını anlatan erkek muharrir ve sairler mevzulu müsabaka mıza rey varakalarını gönder • me müddeti yarın akşam bi tecektir. Okuyucularımızdan henüz rey varakalarını gön dermiyenlerin bugün ve yarın bunları göndermelerini rica ederiz. 15 ağustos aksamından sonra gelecek rey varakalan kabul edilmiyecektir. Okuyucularımızın gönder dikleri rey varakaları 16 ağustostan itibaren tasnif edilecek ve netice ayrıca ilân oluna caktır. 'Anadolu yakasmm Göztepe, Eren köy taraflarmda bu yıl sivrisineklerin çoğaldığmdan bahsetmemiz üzerine îstanbul Sıtma Mücadele başkam oralarda kat'iyyen sivrisinek bulunmadığmı iddia etmişti. Bunun üzerine, yazdıklarımızın mı, yoksa Sıtma Mücadele başkanınm id diasının mı doğru olduğunu ortaya çı karmak üzere o taraflarda oturan o kuyucularımızdan birer kartpostalla kısaca vazıyeti bildirmelerini rica et miştik. dar haklı. Bu yıl bu taraflarda müthiş 3 sivrisinek peyda oldu. Bu da asıl mü cadele mevsiminde işin gevşek tutul muş olmasındandır. Doktor Hâmid Hüsnü Daha doktor Hâmid Hüsnünün kar tını okumayı bitirmemiştik ki başks mektublar ve kartlar sökün etti. Biz ki üç satır istemiştik; okuyucuları kocaman mektublar yazmışlar. îşte Şuj rayı Devlet azalığmdan mütekaid Haydarın mektubu: Sivrisinekler bulut halinde hücum ediyorlar İlk kartı, Erenköyünde Kokarpmar sokağında 5 numarada oturan doktor Hâmid Hüsnüden aldık: «Dün gece mehtabı seyretmek üzere bahçeye çıktık ama safamız ancak birkaç dakika sürebıldi. Sivrisinekler bulut halinde hücum edıyorlardı. Ben Erenköyünde bu kadar çok sivrisıneği, mücadele başlamadan önceki yıllarda görmüştüm. Gazeteniz yerden göğe ka «Semtimiz sivrisinekten arı kovanına döndü» Bugünkü yazmızda Anadolu yakî halkından sivrisinek var mı yok mu di: ye soruyorsunuz. Gene gazetenizde MÜH cadele Reisinin tekzibini gördüm. Beı o tekzibin yazılarına birşey karıştırmai dan ortada olanları sayacağım: Altmış seneden fazla Anadolu yakai sında Acıbadem yolunda 64 numâk hanede otururum. Anadoluttâ^Ş^ıer şJ (Arkan 4 üncü aahifede) (Arkan 7 nci aahtfeâş)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog