Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küfübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir lane buiunmak lâzımdır. umhuriyet )fll Sayi! 4039 Telgrat re mektırp adresl: Cumhtırlyet, Istanbui . Poata kutusu: tstanbtıl. Ko. 248 TB matbaa tasmile Matbaacılık Ansiklopedisı inci cüzü çıktı Sall 13 AjjUStOS 1935 Teıefon: Başmuharrtr ve ert: 22366, Tahrlr hfyett: 24298, îdare ve Neşrlyat ş i m t ı 24299 2429a Kucağında hazneler Taşıyan bir Şehrimiz: Bursa! MARİYENBAD: 9 AĞUSTOS ağlık verici sıcak sulannın bolluğu ile akla şaşkınlık getırecek halde olan yeşil Bursanın yaratık güzellıkleri de gözönüne alınarak şimdiye kadar bu eşsiz durumuna uygun zenginlik ve bayındırlık nimetlerini elde edememiş olmasına çok, amma pek çok şaşmak lâzım gelir. Bursa sulannın sıcaklığı bir derecedir ki bunları insan demır borularla kaplıcaların hemen eteğindeki ova kısmında düzeltılecek geniş ölçüde camekânh seri bahçelerde dolaştırsa yılın dört mevsiminde ve devamlı bir yöntemde her çeşid taze sebze ve meyva yetiştinneğe imkân bulurdu. Belçikada yılın on bir ayında taze üzüm yetiştirilir: Böyle serler içinde. Amma bunu böyle yapmak için Belçıkanın sıcak sulan yoktur. Orada bu sular sun'î olarak kaynatılır ve elektrik ziyası kullanılır. Kendi mevsimi dışında yetişen herhangi sebze ve meyva hemen hemen ağırlığı nisbetinde altınla alınıp satılır. Dünyanın her yanında turfanda sebze ve meyvanm ne büyük değerlerle alınıp satıldığını hep biliriz. Bursada yaratıktan sıcak sular sayesinde dönümler ve dönümlerle vücude getirilebilecek bu bahçelerin kendileri Japon kabinesî toplantı halinde f X işaretli zat bile bu şehre eşi her yerde kolay bulunSü Bakam General Hayaşidir) maz ayn bir değer verebilir. Halbuki lan bu temayülü kontrol altına alma|a ftalyariların Habeş huduâtmda yaptıftlan hanrltklardan gorünüşlerr Yol yapan ve bu ser bahçe düşüncesi Bursanın yarın karar verdiğini söylemiştir. «u tanyan angaryacı Italyan ntferlerî ,ve öbürgün kazanmağa mutlâka haklı General Nagata ile muavini arasında Londra 12 (Özel) Bu sabah Adis yev vererek şunlan söylemiştir: pane göndermeğe devam etmektedir. bulunduğu yüksek gelişimlerin pek ikinci geçen şiddetli bir atışma sonunda, muababada Imparatorun başkanhğı altında « Habeşistan hakem komisyonunun Harb tehlikesi gittikçe büyümektedir. plânda bir düşüncesidır. Ona varıncıya Sü R^nlığı avininin kıhcını çekip karşısındakini ya m 12 bir krallık şurası toplanmıştır. Sü ve Dış karannı büyük bir emniyetle beklemek Diğer taraftan yağmur mevsiminin sonu kadar bu şehrimizin sıcak sularından fayİşleri Bakanlarmdan başka, Isveçli, Is tedir. Habeşistanın barışı korumak için da yaklaşmaktadır. Bu durum karşısmda süel işler genel direktörii General Naga raladığı anlaşılmıstır. dalanabileceği başka işler vardır. Bu şeviçreli ve Belçikalı müşavirler d.e bu top sarfettiği büyük gayretlere ragmen Ital Habeşistan bütün ümidlerini Uluslar Ku ta, Bakanlıktaki bürosunda, muavini ta Tokyo 12 (A.A.) General Nahir Türkiyemizin belki en önemli bir su lantıya iştirak etmişlerdir. ya gerek Eritreye, gerek Somaliye kül rumile Fransa ve Ingiltereye bağlamış rafmdan kılıcla yaralanmıştır. ölmüştür. Suikasd sırasmda Geneg a t a şehri olacaktır. Bunun jçin bütün şartla(Arhasi 3 Sneu tahifede) Toplantıdan sonra Imparator bir diliyetli miktarda asker, mühirnmat ve ceGeneral Nagatanın durumu çok teh ral Nagatanm odasında bulunan ve hân kendisinde toplamış bulunuyor. disenin önüne geçmek istiyen Tokyo janlikelidiı Bursada kestane ağaclarının nekadar Bu haber, Tokyoda büyük bir heye darma kuvvetleri şefi Hideo Nımi de açabuk ^yeüşerek nasıl büv.üdjijkleriue hiç. can uyandınnıştır. Çünkü M. Nagata, ğır yaralanmıştır. dîkkat ettîhîz mi> Bursanın bazı yerleTokyo 12 (A.A.) General Na' bilfiil ordunun yönetim şefi ve Sü Bakarmde biz iki üç adamm zor kucaklıyacağı nı General Hayaşinin siyasasına şiddet^ gatanın öldürülmesinin kendisinin takib büyük kestane ağaclan görmüşüzdür. etmiş olduğu siyasanın doğurduğu an yanat (taraftar) bir askerdi. Mubarekler orada biraz daha davransalaşmazhklar sonucu olması ihtımal da « General Hayaşinin, ordunun bazı kıJar adeta buabab ağaclarının başka türsımlarındaki ifrat derecede nasyonalızm hilinde görülmektedir. lü bir örneğini gösterecekler. Yalnız kesSü Bakammn istifası bekleniyor duygularını hoş görmedıği ma'.umdur. tane değıl. her ağac Bursada başka yerGeneral Hayaşi, Mançurid* ve ku Londra 12 (Özel) General NaJere göre bu kadar fazla çabuk ve bu kadar ıleri büyük yetişir. Demek ki Bur Sofya (Özel) Bulgaristanm muh(Arkası 9 unca sahifede) zey Çinde bağınsız bir harekete sebeb osayı az zamanda eşsiz bir ormanlık yap telif kasabalarındaki Türkler tarafından mak eldedir. seçilmiş sekiz kişilik bir heyet Başbakan, Habeş Imparatoru "Harb tehlikesi büyüyor!,, diyor Tokyoda bir suikasd Japon ordusunun idare şefi kılıcla öldürüldü Katil muavinidir, cinayete Generalin ordudaki müfrit milliyetperverliği hoş görmemesi sebeb oldu Imparator,Ogaden vilâyetini ekonomik menfaatler muakbilinde Italyaya bırakabileceğini söyledi, fakat Italyanlar bunu kabul etmiyorlar Dün Adisababada Imparatorun başkanlığında ecnebi müşavirlerîn de iştiraklerile büyük bir toplantı yapıldı, M. Eden bugün Parise geliyor Sü Bakammn istifa etmesi bekleniyor ftulgaristan Turkleri haklarını istiyorlar Hitler önemli bir söylev verdi «Düşmanlarımızı 15 sene Andlaşmalara ve Bulgar kanunlarına tamamile mücadeleden vaz geçireuygun olan bu haklar ne zaman verilecek? cek sekilde ezeceğiz!» Bursa zaten ormanlık bir yerdir. Ona Dış, Kültür ve Tüze Bakanlarmı göre adı ustünde yeşil Bursa diyip durmuyor rek kendilerine birer lâyiha vermiş ve muyuz? Bızim dediğimiz ormanlık, ken Bulgaristan Türklerinin bugünkü acıklı dısine biraz insan eli ve insan aklı karış vaziyetlerini ve dileklerini anlatmışhr. mış olan ormanlıklardır. Bursayı en gü Irkdaşlarımız, Bakanlara verdikleri lâzel ağaclardan en güzel bir çiçek bahçesi yihada, bu memleketin korunması ve gıbı düzeltilmiş ormanlarla süslemsk iş yükselmesi için kanlarını akıtmış ve her ten bile değildir. Dağlarından ovalarına türlü fedakârlığı seve seve yapmış olan Bulgaristan Türklerine karşı 19 mayıs kadar her yanmda. Bunlarm içinde meytaklibi hükumetindenberi hükumet memurva bahçelerine dahi özel bir önem verlannın da iştirakile yapılmadık mezalim mek lâzım geldiğini söylemeğe yer bile kalmadığmı, Türk köylüsünün serbest oyoktur. Orada ilbayhkla şarbayhğm belarak tarlasında işine gidemediğini, bir raberce kurmuş olacakları bir planla şekaç Türkiye kaçağı ile hükumet tarafınhır ve çevresi, dediğimiz gibi, büyük Öİ" dan seçilmiş ve kendisine başmüfti adı veçude çıçek bahçeleri halinde ağaclanarilmiş olan Hüseyin Ahmed adındaki bir cağı gıbi azçok toprak sahibi herkes bu yobazın Bulgaristan Turkleri aleyhine TJttlgar Başbakant M. Toşef ağac yetiştirme işinde genel plâna uyyaptığı ve yapmakta olduğu iftiraların mak zorunda tutulacaklardır. Zaten yehükumet tarafından benrmsenerek yapı den pek acınacak bir hale girdiğinden bu M. Hîtlerin son resimlerinden BtfŞ nıı'şli ve yemişsiz bütün bu ağaclann filan tazyikata bir sonuc (nihayet) ve davaların umumî mahkemelere verilmesi Berlin 12 (Ozel) M. Hitler nasdanlan şehirce verilebileceğinden herkerilmesini rica etmişlerdir. Bundan baska istenmiş ve umumî olarak şu dilekler tesyonal sosyalist partisinin Münihteki mer sin bu güzel işe kendiliğinden sarılacağı başmüftinin adamlan arasından intihab bit edilmiştir: kezinin 15 inci yıldönümü münasebe şüphesizdir. sız tayin edilen vakıf ve okul encümen 1 Müftilerin ve başmüftinin Bul tile verdiği bir söylevde Almanyanm Şehrin ve çevresinin büyük ölçüde gü lerinin Türklerin vakıf lan ile mekteb ırad garistandaki Türk ahalisi tarafından se(Arkan 9 unca sahifede) zelliğine önem vermeği Bursa sulan için lannı yağma ettikleri ve mekteblerde ye çilmesi, ni Türk harflerinin okutulmasına mâni yapılacak yeni kurumlardan önce söyle2 Vakıf so«yetelerinin ve okul enmiş olduğumuza dikkat olunmasmı dıle olduklan bildirilmiş, Bulgaristan Türk cümenlerinin evvelce olduğu gibi yerli rız. Çünkü herhangi bir su şehrine rağbet lerine karşı yapılan bu haksızlığa bir so Türk ahalisi tarafından seçılmeleri; vakazanabılmek için etrafm güzelliği sula nuc verilmesi istenmiştir. kıf direktörünün ise vakıf sosyeteleri tann kendilerinden daha ileri değerdedir. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ile rafından seçilmesi, İnsan, hele hasta insan gitriği yerde her halli müftiliklere verilmiş olan veraset 3 Kanunsuz ve haksız kapablmış Seyden önce sıkılmamak ister. Hasta bir işleri müftilerin ehliyetsizlikleri yüzün (Arkan 9 unca aahifede) yerde sıkılırsa oradan hayatmı kazanacaIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII1 lllll llllll IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1I llllll gmı bilse gene durmaz, daima kaçmak issanın şarbaylığı ile ilbayhğı ellerine ala onun belli bir plân üzerinde başarılmasıter. Zaten herhangi bir yerde ruhu sıkırak Bursayı şimdi bulunduğu yerden pek nın öyle hiç te hakkmdan gelmemiyecek Almanyanm ta Ian bir adamı sağlığa kavuşturmak imkaçok yükseklere, adeta göklere çıkaracak bir iş olmadığı çabuk görülür. nınmış kadm uç "~ m yoktur. Herhangi bir hastalığm iyiliğe Kısaca söylemiş olalım ki Bursa bu işe manlarmdan Ma donebılmesı için ruh şenliği birinci şart çok sağlam ve verimli bir temel yapmalıdırlar. Bursada bu işi böylece gözönü değeri olan önemi vermeğe başlıyarak dam Elly Bein tır. ne almamış oldukça hiçbir şarbaylık ve onu hiç şasmaz bir çalışma ile kovalayıp horn bugün Al Bursa şehrinin sulanndan yapılabile ilbayhk yönetimi orada hiçbir zaman ö giderse yalnız Türkiyenin değıl, bütün manyanm Gleiwitz cek asrî banyolar büyük Ölçüde bir etüd devini yerine getirmiş sayılmıyacaktır. dünyanın sayılı su şehirlerinden biri olur, şehrinden yola çılşıdir. Genel olarak bildiğimize göre BurBu işe başlamak için ilkönce etraflı ve şehir ekonomik kalkınmasmm eşsiz bir karak öğleden ev sa sulan kükÜrtlü ve çeliklidir. Bunlar etüdlerle vücude getirilmiş bir plâna ihti yükselişini de bunda bulur. Dediğimiz vel Yeşilköye ge bile Bursayı zamanımızın en büyük su yac vardır. Bu maksadla bir uzman dok işler yapıldıktan*sonra Bursanın dağınm, lecek ve bir iki saiehri yapmağa yeter. Halbuki derinleşti torlar heyetinin Avrupadaki bellibaşh taşının, bayırının ovasının altm değeri ka at kaldıktan son • rilmiş incelemelerle Bursa sulanndan da su şehirlerini inceden inceye gözden ge zanacağı çok açık bir hakikattir. ra tekrar Alman ha pek çok türlü faydalanma yollan çı çirmesi ve ondan sonra, her kaça çıkacakBursa hiç vakit kaybetmeksizin dedi yaya dönecektir. kanlabileceğinde bizim şüphemiz yoktur: sa çıkacak o yanını hiç düşünmeksizin, ğinyz etüdü yaptırmağa başlasın, arkaMadam Elly Be Elly Beinhorn Hem uydurma ve yakıştırma olarak de Bursada yapılabilecek su şehri düzeltme sının nekadar kolay geleceğini hep bera inhorn bu suret gil, gerçekten. Bursa sularını olaganlığı lerini bir plâna koyması lâzımdır. Bu işin ber görürüz sonra. le bir günde hiç durmadan Almanyadan olan bütün saglık usullerinde düzeltmek önemli tarafı para değil, bilgidir. Bir ketstanbula gidip gelme rökorunu yapaYUNUS NADİ Kakikaten büyük bir iştir. Bu su işini Bur re yapılacak iş iyiden iyiye belirtilirse caktır. Istanbul telefonuna dair resmî konuşmalar Ankaraya giden Sosyete delegeleri dönüyorlar, görüşmeler burada yapılacaktır Ankara 12 (Telefonla) Bayındırlık sosyetesinde yapılmakta olan incele Bakanı Ali Çetinkayanm İstanbuîda bir melerle de yakından alâkadar olmak muddet daha kalacağı anlaşılmaktadır. tadır. Burada yapılmakta olan Istanbul te Sosyetenin hesablannı yenibaşt lefonunun satın almması müzakerele murakabe etmekte olan komisyon B rine de İstanbuîda devam edılecektır. kana çalışmalan üzerinde izahat ver Bu müzakere için Ankaraya gelmiş o miştir. lan şirket mümessilleri bu son durum Murakabe komisyonu masraflara ai üzerine bu akşam İstanbula hareket et incelemelerini de bitirmiştir. Bunda: tiler. dolayı sosyetenin finansel durumu kında kendisinden beklenen rapo: Buradaki araştırmalar bugünlerde hazırlıyacaktır. Bu ra İstanbuîda bulunan Bayındırlık Ba kanı Ali Çetinkaya burada Bakanlığa satın alma konuşmalarında esas olac müteallik türlü işler arasında Telefon tır. IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIlllinilllllMllllllllllllllllinillMIIIIIMIIIIIIIIIlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllMlitllllMllliililllllll Gleivitz Istanbul gidip gelme rökoru Nüfus sayımı hazırlığı Merkez bürosu üyeleri bugünden itibaren kazalar; giderek nümerotaj işlerini kontrol edecektir Alman kadın tayyareci bugün geliyor Nümerotaj işleri kontrol edilecek kazalardan Yalovamn bir gorünüşü Nüfus sayımı merkez bürosu dün deİlbayhk idare heyeti azasından Sabri ile toplanarak çahşmasma devam etmiştir. İlbayhk mektubçusu Osman Çatalcaya Merkez bürosuna bugünden itibaren 20 gideceklerdir. Yann mektubcu Osmanla gün çalışmak üzere, 20 daktilo ile 20 Uray encümeni başkâtibi Zühtü Kartamuavin memur alınacak ve yevmiye veri la, perşerribe günü da Uray harta şubesi direktörii Galib ve Emir.önü kaymakanu lecektir. Büro heyeti bugünden itibaren mülha Raif Şileye ve Zühtü Yalovaya giderek kattaki hazırlıklan kontrola gidecekür. (Arkan 7 nci sahtfede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog