Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi BGyük bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. umhuriyet Sayi ! 4037 Telgraf re mektnp adred: Cumhurlyet, Istanbul . Posta kutasa: tstanbul, No. 246 P3Z8r 11 ÂpUStOS 1935 Teıefon: Baçmuharrtr ve eyi: 22366. rahriı hryetl: 24298, Idare ve matt|aa fasmlle Matbaacılık ve Neşrlyat şirketi. 24299 2429a Hayat inci cüzü çıktı Habeş meselesinin Göstereceği Yeni şekiller MARİYENBAD: 7 AĞUSTOS H ngiliz gazeteleri îtalyan Ha11 beş anlaşmazlığı için Cenevrede alınmış olan kararı, memnun olunacak bir sonunc gıbi karşılamadılar. Onlara göre mesele bir pamukıpliğine bile bağlanmış değildir. Tutulan Brüksel 10 (Özel) Mevsuk bir yolla salt Italyaya zaman kazandırılmaktadır. M. Musolini aradaki bir aykaynaktan ahnan haberlere göre, kuzey lık zaman içinde Şarkî Afrıkaya asker memleketleri dış işleri bakanlan Ulu»ve silâh gönderme ihtiyacını tamhyacak lar Kurumunun eylul toplantısmdan evve yağmur mevsiminin bitmesi arkasından vel kendi aralarında önemli bir toplantıhemen ordusuna hareket emrini verecek da bulunacaklardır. tir. Gerçek olarak Cenevrede son kararîyi haber alan kaynaklara göre, şimal lar alınırken ttalyada asker gönderme ülkeleri îtalyan Habeş ihtilâfı Uluslar işi sürüp gidiyor ve M. Musolini Şarkî Kurumunda halledilmedıği ve harbin önü Afrikaya giden kara gömleklilere verdi ahnamadığı takdirde hep birden Ulusği bir söylevde en çetin bir dılle mutlaka lar Kurumıından çekileceklerdir. savaşa girişileceğini ve önlerine kim çıUçler Konferanst karsa çıksın herşeye ve herkese kafa tuLondra 10 (Özel) Birkaç gün tulacağını bağırıyordu. Ağustos sonuna denberi sayfiyede bulunan M. Eden yakadar Italyanın Şarkî Afrikaya gönder rın akşam Londraya dönerek, üçler konmiş olacağı asker miktarının 250 bin ki feransına iştirak etmek üzere Parise gideşiye çıkacağı oranlanıyor. Belki rakam cektir. Fransa Başbakanı M. Laval înbiraz fazlacadır, fakat îtalyan asker giltere ile îtalyayı aym 16 sında toplanagöndermesi arasız devam ediyor. cak üçler konferansına davet etmiştir. Ingiltere italya hükumetine yeni teklifler yapacakmış! Ilbaylar arasında değişiklikler Izmir ilbayı Trakya genel müf ettîşi oldu İzmir İlbaylığma Bursa İlbayınm, Bursa Ilbaylığma Yalova kaymakamının getirilmeleri kararlaştı Ankara 10 (Telefonla) Son daki kada haber aldığımıza göre îzmir İlbayı General Kâzım Dirik Trakya ge nel müfettişlığine tayin edilmiştir. Ondan açılan İzmir ilbaylığma Bursa il bayı Fazlınm getirilmesi takarrür etmiştir. Fazlmın yerine de Yalova kay makamı Şefik gtirilecektir. Habeş harbinin önü alınmazsa kuzey devlet leri Uluslar Kurumundan çekilecekler üçüncü genel müfettişlik Rodot adasından bir manzara Üçler konferansında îngilterenin taAlman basını Cenevrede ahnan son kib edeceği siyasa birkaç gün evvel Başkararlarla alay ediyor. Bu basına göre Milletler Kurumu M. Musolininin inadı bakan M. Baldvin, Dış İşleri Bakanı ve kuvveti önünde teslim bayrağını çek Sir Samuel Haor ile M. Eden arasında miştir. Cenevrede hiçbir şey halledilmiş yapılan konuşmada tesbit edilmiştir. Bu değildir, ve halledilecek te değildir, de görüşmede verilen kararlar çok sıkı tu mek ki Milletler Kurumunun banşı tut tulmaktadır. Üçler konferansında M. Laval Franmağa yarar bir kurum olmadığı bir daha sayı, Baron Aloizi de Îtalyayı temsil eve daha açık anlaşılmaktadır. Demek ki îstanbulu zehirl: andların hükmü yoktur. Demek ki sözdeceklerdir. Konferansın ruznamesi dagazlerden korumak dün olduğu gıbi bugün de kuvvetindir. ha tesbit edilmemiştir. üzere tedbir araya Berlin 10 (Özel) Buraya gelen Habeşistan konferansa iştirak ede.TiiBunları söyliyen Alman basını Italyanın cak olan komisyon • IZMCR 3 Habeşistanı kuvvetle ele geçirmeğe çah yecek, fakat konuşmalardan günü günü ve Berlin radyosu tarafından < a neşre îlbaylıkta toplana şacağını şüphesiz sayarak bunun şimdi ne haberdar edilecektir. dilen haberlere göre îngiliz gazeteleri 1rak çalışmaktadır. M. Laval bu sabah Italyanın ve Hatalyanların Rodos adasına mühitn mik den hesab olunamıyacak kadar geniş «oBu komisjon birkaç nunclara J ırifVfîan v<»u>c»<riçi îl»« «ıîrm,.î.. beşistanın P»ris elcilerini ayn ayn kabtl) kısma aynlmışhr. tarda asker çıkardıklannı bildirmektedirtedir. Bu son cümlenin altında düaya i§ ederek, RÖrüsmüstür. Bunlar neşriyat ve ler. Bundan başka Ege denizindeki Leîngilterenin yeni teklifleri lerinin kanşacağı, koloni meselelerinm propaganda, itfaiye, genel olarak ortaya çıkacağı, şimdiye kaBrüksel 10 (Özel) Önümüzdeki ros adasında başladıkları tahkimatı bi güven gibi kısım dar sömürgelık eden bir takım memleket perşembe günü Pariste toplanacak olan tirdıkleri gibi buraya da asker çıkardıklardır. lerin kendılerini kurtarmağa çalışacakları üçler konferansı münasebetile M. Ede lan haber verilmektedir. Yakında yeral ve nihayet îngiliz İmparatorluğunun bü nin îtalyanlara çok müspet yeni trküfler tındaki yollan tesbit Paris 10 (Özel) Rodos adası muyük tehlikeler geçireceği hesablan var yapacağı Londradan bildirilmektedir. için ayn bir heyet azzam bir hastane ülkesi halini almıştır. dır. Bu tekhflerin mahiyeti hakkında hiçbir teşkil edilecektir Afrika iklimine dayanamıyan Îtalyan Fransız basını tehlikeyi tükel olarak h?ber alınamamıstır. Bu heyet muhtelı'geçmiş saymamakla beraber daha ziya Silâh altına çağırtlan tayyareciler askerlerinin tekrar memleketlerine göndevirlerde yeraltın derilmiyerek Rocîos Adasına nakledile de iyiye yoran bir yoldadır, bu basın da yapılmış yollan Roma 10 (A.A.) Resmî gazete, ergec aklın ve mantığın başatlığından, cekleri bildirilmektedir. ve mahzenleri araş Japonyada zehirli gazlere karşı korunma tecrübele(Arkatı 3 üncü sahifede) Leros ve Rodos adaları yani banşın tutulabileceğinden umudu tıracaktır. rinden birinde çocuklar mektebden dönerlerken kesmiş değildir. Söylendığine gö Durum, fena gören ve fena yoranlara re îstanbul havadan gelecek zehirli gaz gâr hemen yok gibidir. Bu esnada yapıhak verecek bir görünüştedir. Milletler taarruzlarına karşı en az müteessir ola lacak zehirli gaz hücumu çok vahim neKurumunda kotarılan iş şimdiki halde cak bir şehirdir. Muhtelif tepeler üzerine ticeler verebilir. daha ziyade Italyanın dediği şekildedir. kurulmuş bir şehir olması ve daimî su Belediya hıfzıssıhha mütehassısı muİtalya kendisile Habeşistan arasındaki rette muhtelif hava cereyanlarına maruz allim doktor Zeki zehirli gazler ve koruanlaşmazlığın Milletler Kurumu ile hiç >ulunması zehirli gazlerin tesirini müm ma çareleri hakkında tetkikat icrası için bir ilışiği olmadığını ileri sürmektedır. kün mertebe izale edecektir. Maamafih Avrupaya gidecektir. Doktor Zeki dün Ona göre bu anlaşmazlık ancak İtalya bu hiçbir zaman kat'î emniyet temin et bir muharririmize şunları söylemiştir: ile Habeşistan arasında bağlanan 1928 (Aarkan 2 nci sahifede) Duyduğumuza gore, Lâhev Arsıulu mez. Bılhassa sabahları İstanbulda rüzandının 5 inci maddesıne göre düzeltilesal Adalet divanında iki azalık açılmışbilir. Bu maddeye göre iki devlet arasıntır. Bu azalıklara bir Türk ve bir Ja daki herhangi bir anlaşmazlık iki devlet pon azanm intihabı kararlaştırılmıştır. arasındaki konuşmalarla ve araclık (haHükumetimiz bu azalığa yakmda namBelgrad (Özel) Ratnik admdaki kem) yolu ile düzeltilecektir. Bu usul aylık süel mecmua Macar bütçesi hak zedini gösterecektir. Üniversıte Rek muvaffak olmazsa anlaşmazlığın düzel kında dıkkate şayan malumat vermektetörü Cemılın Türk delegesi olarak se tilmesi şekli gene iki devletin bileceği şey dir. Bu bütçe on yedi milyar dinar tut çilmesinden bahsedümektedir. dir ki bu da savaş demektir. Cemil bundan evvel Lâheye giderek maktadır. Macaristandan hemen üç misli oradaki toplaşmalardan birinde bulunMilletler Kurumunda ahnan son ka büyük olan Yugoslavyanın bütçesi ise on muştu. rarlann birincisinde ilkönce iki devlet a milyar beşyüz küsur milyon dinardır. Arsıulusal Adalet Divanında azalığm rasındaki anlaşmazlığın 1928 andına gö Ratnik mecmuası Macaristanın bil maaşı ayda 18,000 Türk lirasıdır. re araclama yolu ile düzeltilmesi gözönü hassa gizli tahsisatını çok görmektedir. îtalyanlar Rodosla tahkim ettikleri Lerosa Zehirli gaz tehlikesi İstanbul garferden en az müteessir olacak bir asker çıkarmışlar! şehirmiş, maamafih mütehassıslar «Buna güven olmaz, biz tedbir alıyoruz» diyorlar Ankara 10 (Telefonla) Erzurum mmtakasmda üçüncü bir genel mü fettişlik ihdas edileceği hakkındaki havadis üzerine İç İşleri Bakanlığı müsGeneral Kâzım 'Bursa Vatist Faı teşar vekıli Sabri bana: hakkında da tetkıkat yapılmaktayd c Esasen memleketin altı genel müfettişliğe ayrılması evvelce kararlaş Başbakanm son gezisinden sonra tiçün.4 tırılmıştı. Bunlar sırası geldikçe yapı cü müfettişliğin doğu vilâyetlerinde ku| lacaktır. Birinci ve ikinci müfettişlik rulmasını muvafık görmüş olması mv ten sonra üçüncü umumî müfettişlik temeldir.» Paristen verilen haberlere göre de Rodosa Afrika iklimine dayanamıyan askerler gönderilecekmiş Macaristan silâhlanıyor malî murakabe istiyorlar Yugoslavya bütçesi 10 milyar, toprakları üç misli küçük olan Macaristanın bütçesi ise 17 milyar dinar! Açık azalıklardan biri bize verildi Yugoslav gazeteleri Arsıulusal adalet divanı Galatasaray Peşteye gittî Beşiktaştan üç oyuncu ile takviye edilen takım Macaristanda 3, Bükreşte iki maç yapacak ne alınmıştır. Bu Italyanın dediğidir. Bu tahsisatın büyük bir kısmı Triyanon îkinci kararda ise meselenin genel heye muahedesinin tadili propagandasına sartinin herhalde Milletler Kurumunca gö fedilmektedir. Macar Başbakanı M. Gb'mbös rüşüleceği yazılmış ve İtalya bu karann Macar gizli tahsisatı istihbarat, basın kabulüne yanaşrnamıştır. Üçüncü bir me ve yabancı memleketlerdeki Macarların, y O n pengüyü buhnaktadır. Bu mıktar sele de îtalyan Habeş anlaşmazlığının işleri için sarfedilmek üzere üçe ayrıl geçen sene bütçesine konan paradan bu ay içinde Ingiltere, Fransa ve İtalya maktadır. Bunların tutarı iki buçuk mil(Arkası 4 üncü tahifede) I1IMIIIIIIIII lllllllllllllllll llrti arasında 1906 andına dayanılarak görü IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIIHIimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIII şüleceğidir. îtalya bunu kabul etmiştir. neylersin ki îtalyada eksin bir hükumet istiyorsa ve böyle bir savaşta HabeşisBu andda üç devlet Habeşistan impara bu işte devam edemiyeceğini söyliyerek tan tarafını tutacaksa^ ki şimdiye kadar torluğunun tamlığına riayet ve bunu te seferden vazgeçti, ve işi guya İtalya ye görünen budur bu savaş olamaz. Fransa min etmeği üzerlerine almış bulunuyor nilmiş gibi banşa bağladı. dahi bu işte îngiliz gidişine uygun bir dü1ar. Bu sözlere bakılarak îtalyanın hiç olşünceyi benimsemek üzeredir, onun kaîşte bugüne kadar olan durumun hiç eksiksiz bir kısaltılmışı... Şimdi îtalya ile Habeşistan arasında bir savaş olur mu olmaz mı meselesini bir daha gözden geçirebiliriz: M. Musolini son söylevinde Adova îtalyan Sozgunluğundan da bahsetmiştir. Ona göre îtalyanlar Adavoda bozguna uğramamışlardır. Orada yalnız 15 bin îtalyan askeri vardı, 90 bin kişilik Habeş kuvvetile karşılaştı. Savaş şiddetli oldu. Habeşliler çok adam kaybettiler. O kadar çok ki ordulannı kaldırıp dağlara çekilmek zorunda kaldılar. Amma mazsa Adova lekesini silecek kadar olsun bir savaşa girişeceği sanılabilir. Bir kere başlamış olacak savaşın nerede ve ne vakit biteceği kestirilememekle beraber biz durumun genel şekline bakarak îtalyanın Habeşistanda böyle sonsuz bir savaşa atılabileceğine asla ihtimal vermiyoruz. Sebebler daha önce de bu sütunlarda söyliyegeldiklerimizdir: 1 : îngiliz karşıtlığı 2 : îklimle kavganm îtalyaca da istenemiyeceği. * , Eğer Ingiltere ltaîya ile Habeşistan arasında bir savaşa mutlaka karşı gelmek dar ileri gitmeği göze alacak görünme mekle beraber. Fransa pek iyi bilıyor ki İtalya Habeşistanda sonu gelmez bir savaşa tutuşursa Avrupadaki kuvvetler düzeni bozulacaktır. Onun için Fransa Yeni zabıta romanımıza bugün başladık Galatasaraylılar, kendilerini uğurltyan arkadaşlart arasında Galatasaray futbol takımı dün Kös îbrahim, Necdet, Münevver, Gündüzi tence yolıle Macaristana gıtmıştir. Gala Fazıl, Danyal, Helvacı ve Beşiktaştaa **' tasaray Macar stadında üç ve dönüşte da Şeref, Hüsnü, Faruktur. îlk maç 15 ağustosta Macaristanın Bükreşte iki maç yapacak ve ağustosun 28 inde şehrimize dönecektir. Giden ka Seket şehrinde, ikinci maç 18 ağustosta Oroşhaze şehrinde, üçüncü maç 20 ağusfile on dokuz kişiden mürekkebdir. Kafıleye Muslıh ve V'amık başkanlık et tosta Peştede yapılacaktır. 24 ve 25 amektedir. Antrenör de kafıle ile bcraber ğustosta da Bükreşte Trıkulör takımile dir. Giden oyuncular şunlardır: Avni, iki maç yapılacaktır. Galatasarayhlara Necdet, Lutfi, Osman, Kadri, Fahir, muvaffakiyetler dileriz. YUNUS NADİ (Aarkan 2 nci tahifede) ' ' Yaruıfci sayıımzda Pencereden bakış Eski andaçlardan • Halid Ziya Üsahlıgil Bütün lisanlara tercüme edilen, fransızcaya da Moris de Kobra tarafından çevrilen bu emsalsiz zabıta romanını bugün dördüncü sahifemizde bulacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog