Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

r Hayat Ansiklopedîsi Büyük bir kütübhaneyi bir arada evinize geliren eıt faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. u m h ur i Onbirinci yıl sayı: 4036 Teigra* ve mektnp %&<&: cnmhnriyeC istanbuı. posta kutoru: istanbui, NO. 246 Gumartesi 10 AQustos 1935 Teıelon: Başmubarrlı re ert: 22360, Tahriı bfyetl: 24298, İdare re matbaa tosmil* Matbaaalık re Neşrlyat şirketı 24299 2429a Hayat Ansiklopedisr* iV ıncı cuzu ç îttı c Bir su şehri Nasıl kurulur ? MAR1YENBAD, 6 AĞUSTOS Fransada ayaklanma Dün dört limanda kanlı çarpışmalar oldu, asiler üzerine topçu ve deniz kuvvetleri gönderildi Dünkü hâdiselerin evvelki günkü grevlerle alâkası yoktur, durum çok tehlikeli görülüyor, kabine dün gece fevkalâde bir toplantı yaptı 20 yıl önce bugün er hangi bir yerde şu hastahğı, bu hastalığı iyileştirmeğe yaraı sular bulunması, orasınm lıemen herkesin rağbetini kazanarak kalabalık oluvermesine yetmez. Böyle yararlıklı suJan olan herhangi bir yer herkesi kendisine çekebilmek için suları kadar önemlı başka bir sürü şartlan da yerine getirmek zorundadır. Bu şartlann başmda o yerin geniş ölçiide bağlı, bahçeli, ağaçlıklı; orBugünkü hâdiselerin dünkü grevlerle Londra 9 (Özel) Bugün Şerkanlı çarpışmalar olmuştur. Tulon demanlı olması, güzel evleri ve oteileri bualâkası olmadığı ve hakikî bir ayakburg, Loriyan, Brest ve Tulon şe niz kumandanhğı polise yardım etmek lunması, küçük büyük çok güzel yol'arla lanma hareketinin başlamış olduğu anhirlerinde işçiler Fransız hükumetinin için şehre deniz kuvvetleri çıkarmiştır. bezenmesi vardır. Ondan sonra da sularlaşılmıştır. çıkardığı ekonomik kararnamelere karDığer taraftan civardan da Tulona dan faydalanmağa gelecek insanları banAkşamüstü kabine M. Lavalin başşı yeni gösteriler yapmışlardır. topçu kuvvetleri gbnderilmiştir. Du yolar ve içmeler dışında, sıkılmağa hiç kanlığı altında fevkalâde bir toplantı rumun gittikçe vahim bir şekil aldığı Bugün öğleden sonra Tulonda gesyakit bırakmıyacak yöntemde eğlenyaparak durum hakkında görüşme ve hâdiselerin her dakika büyüdügü tericilerle polis arasında kanlı çarpışdirebilmelidir. Bütün bu işlerin gerçek lerde bulunmuştur. haber verilmektedir. malar olmuşlur, 5 kişinin bldüğü ve lenebil>esi için her şeyden evvel bıîgıj e Evvelki akfam olup bitenler Brestte de kanlı çarpışmaların deyüze yakın göstericinin yaralandığı ve ondan sonra da paraya ve zamana ihTulon 9 (A.A.) Dün akşama vam ettiğı ve ayaklanmanın başka lihaber verilmektedir. 50 kişi yakalantiyac vardır. Hiçbir su şehri bugünden doğru yeniden önemli bir kargaşalık manlara da sirayet ettiği haber verilıor. mıstır. yarına su şehri olmamıştır. Şu Mariyen olmuştur. Işlerini bitiren işçiler sükuLondra 9 (Özel) Fransada Berlin 9 (Özel) Fransız li bad bile 150 yıllıktır, ve denebilir ki bu netle tersaneden çıkmışlardır. Az sondurumun çok tehlikeli bir hal aldığı manlarında çıkan hâdiseler hakikî bir yaşile su şehirlerinin genclerinden biridir. ra, şehrin merkezine yakın meydan haber verilmektedir. Bugün birçok liayaklanma halini almıştır. Bugün Burada gezerken kulağımızda bir Tür(Arkan 4 üneu tahifede) manlarda yeni çarpışmalar olmuştur. Brest ve Tulon limanlannda yeniden kün şu sözleri çınladı: Şu bayındırlığın onda birl ülke mizde olabilseydi! Buradaki bayındırlık yaratık güzelliklerile değeri çok yükselmiş insan yapılandır, ve hakikaten zenginlik olarak milyonlar ve milyarlarla ancak ifade olu nabilir. Onun karşısında kendiliğirden bir Türkün dudaklarından dökülen hasret hem yerindedir, hem değildir. Yerindedir, çünkü ortadaki güzellik gerçekten Evvelki gün îstanbula gelen Başba cenneti gölgede bırakacak kadar üeridir. kan îsmet înönü dün Heybeliadadaki Yerinde değildir, çünkü bunlar bizim yayazlık evinde meşgul olmuşlardır. pamıyacağımız şeyler değildir. Herhangi Haber aldığımıza göre Başbakan ve bir bayındırlık işinde halkın ekonomik yelstanbulda bulunan bütün Bakanlar yaterliğinin dokunaklığı büyüktür. Bu nokkında Ankaraya gideceklerdir. tayı genel olarak bile olsa bütün önemile belki bütün şartlann en başmda söyle Bakanlar kurulunun yapacağı ilk topmek yerinde olur. Fakat bundan azıtarak Janhda İsmet înönü «on gezisinde gör fiaTkın ekonomik yeterîîgi ardır diye bîzdüklerim anlatacak ve çabuk tedbir a de su şehirleri kurulabileceğinden umulnunayı gerektiren işler üzerinde görü du kesmek asla doğru olmaz. Bizım görşülecektir. düğümüz odur ki bu işte en büyük rolü oynıyacak etke bilgi etkesidir. Bu işi başarabilmek için bilgiye ihtiyac, bütün ihtiyacların en ilerisindedir. Ondan sonra diğer şartlara sıra gelir. Bilgi bu işlerin en güzelini çok parasız olarak yaratabilir. Bize öyle geliyor ki biz bu işi biraz tersinden tutuyoruz. Yahud ona çok eksik başlıyoruz. îzmir 9 (Özel) Aydın Bomonti biMisal olarak Yalova kaplıcalanm ele ra fabrikası kavası îbrahim, kendisi alalım. Burasım bir su şehri yapmağa nin işinden çıkarılmasına ve ikramiye karar vermiş olduğumuzu hep biliyoruz, verilmemesine kızarak fabrika dırek ve onun uğrunda hepsi öğülecek ufak, bütörü Çekoslovak tebaasmdan M. Emi yük bir takım işler de görmekteyiz. Fakat lin yazıhanesine gitmiş ve tabanca ıle ne şaşılacak şeydir ki Yalova kaphcalayedi el ateş etmiştir. Kurşunlardan rının her yandan hangi çevrelere kadar dördü M. Emile isabet etmiştir. M. Euzanacak bir alan olacağım henüz dü mrl ağır surette yaralanmıştır. Silâh şünmemişizdir bile. Halbuki ilk yanılacak seslerine koşan makinist, Türk tebaaiş o idi. Tesadüfün iyiliği ıle bir kere Yasından Tiyber Zelmeğe bir kurşun isalova ormanlık bir yerdir. Yalovanın orbet ederek öldürmüştüt. Katil yaka. manlık dağ yanları su şehri için haydi lanmıştır. hazır bir kazançtır. Oralarda bıze düşeBir cinayet daha cek ödev, bu ormanlar içinde yapılacak Karaburun ilçesinin Saib köyünden gezi yollan ve yer yer vücude getirilecek Salih, kendisine verilmiyen Ali kızı ufak, büyük her türlü yapılardır. Yalova 15 yaşmda Refiayı tabanca ile öldür ormanlarının ne kadan su şehrinin sayılamüştür. rak ona göre düzeltilecektir? Burası bile, öyle sanıyoruz ki henüz belirtilmemiştir. Ondan sonra Yalova su şehrinin dağlık olmıyan, denize kadar tarafında da su şehri sayımına bir sınır çizmek, oralaM. Musolini bir top arabast üstune çıkarak Afrikaya nnı da su şehri sayımına nasıl gereki giden askerlere hitaben söylev verirken Atina 9 (Özel) Yunan donanmayorsa yavaş yavaş düzeltmek icab eder. Londra 9 (Özel) Son birkaç güa borç para bulmak üzere Îtalya tarafu sının l«tanbulu resmen ziyaret etmesi taYalova hamamlannın bulunduğu yerdan yapılan müracaatleri reddetmişler karrür etmiştir. Ziyaret tarihi henüz belli den her yönteme on beş kilometroluk zarfında Isviçreye sığınan îtalyanlann sayısı çok fazlalaşmıştır. Kaçaklann çoğu dir. Habeşistanda harbetmek için Ital değildir. YUNUS NADİ doğu Afrikasına gitmek istemiyen îtalyan yaya paraca yardım edilemiycceği bil (Aarhan 2 nci sahîfede) dirilmiştir. gencleridir. «Deyli Telgraf» gazetesi doğu AfriKaçaklann çoğalması üzerine îtalya hükumetinin îsviçreden bazı isteklerde kasında harbetmek için İtalyanın ulusal bulunduğu haber verilmektedir. Isviçre fe hududlan dışında hiçbir yerde para buderasyonu başkanı İsviçrenin iç işlerine lamıyacağmı yazmaktadır. Japonyaya giden Habeş heyeti yabancılann müdahalesine hiçbir zaman Londra 9 (Özel) Adisababadan müsaade edilemiyeceğini ve icabmda ls viçrenin istiklâlini koruyacağını söyle alınan haberlere göre, bugün Habeşis tandan Japonyaya bir heyet gönderilmişmiştir. Bundan başka îsviçrede ttalyadan ya tir. Bu heyetin Japonyadan silâh satın ana propagandada bulunan iki gazeteci lacaeı haber verilmektedir. Habeşistan Cenevreye tekrar memleketten çıkarılmıştır. Conkbayırı zaferini nasıl kazanmıştık? Düşman bile diyor ki: «Anafartaları, Mustafa Kemalin azim ve metaneti kazandı. Türkler bu muharebelerde pek yüksek cengâverlik gösterdiler» Anafartalar meydan muharebesi nin en kanlı sa vaşlarından biri de 20 yıl önce bu gün 10 ağustos günü Conkbayırın da vuku bul muş ve zafer perisi Atatürkün kamçısının uci le şahlanan Türk süngülerine râm olmuştu. Anlata lım: îngilizler, Ge libolu yarımada sını müdafaa eden Türk ordusunun sağ cenahını çe virmek için taze kuvvetlerle yaptıkları yeni bü yük taarruzda bir kısım kuvvetleri ni yeniden Suvla körfezine çı karmışlar, bir kı sım " kuvvetlerile de Arıburnu mın 9 ve 10 ağustos günleri Anafartalar ve Conkbayırı mıntakasmda mevcud takalarmda Türk ve tngiliz kuvvetleri aratında vuku fırkalarını tak bulan muharebeleri götterir hroki. (9 ağustos muharebeti viye etmişlerdi. haritamn üst kıtmında, 10 ağustot muharebesi de Suvlaya çıkan alt kıtmında götterilmiştir.) lar, deniz kenarmda vakit ka'y rımadasınm* kîlidi demek olan Conk bedip dururken Arıburnu mıntaka baym Kocaçunen tepesi hattım zapsındaki 37,000 kişilik düşman kuvve ABİDİN DAVER tinden 20 25 bin kişi Gelibolu ya (Arkan 3 üncü tahifede) Italyadan Isviçreye kaçanlar çoğaldı detti, Lehistanda yiyecek vermiyor İsmet İnönu o Amerîka İtalyanın istikraz talebini red Bakanlar Kurulunun ilk toplantısında gezisinin intıbalarını anlatacak İtalyanlar «Habeş davasında hâkim biziz» diyorlar, Habeşistanın hazırbkları için Romada söylenenler İzmirde iki cinayet Senede 1000 lira vergi İşinden çıkarılan bir kavas ıkı kışıyı oldurdu verecek doktor yok mu? Etıbba Odasmın kazanc vergisi için fevkalâde sınıfa ayıracak doktor bulamaması hayret uyandırdı Yeni kazanc kanununa nazaran doktorlar Etıbba Odası tarafından beş dereceye ayrılarak bu derecelere göre kazanc vergisine tâbi tutulacaklardır. Bu derece şudur: Fevkalâde: Senede 1000 lira, birinci sınıf: Senede 200 lira, ikinci sınıf: Senede 80 lira, üçüncü sınıf: Senede 30 lira, dördüncü sınıf: Senede 10 lira. Etibba Odası, maliye şubelerinin doktorları derecelere ayırmak talebi üzerine, inceleme yapmış 8 doktoru birinci de* rece, yirmi, otuz doktoru ikinci, müte • (Arkan 6 nct tahifede) HiıııııınnınnMiııtıiHMiıııııııııtııııııııııııııııınııııııııııtııııııııınıııııtıııtıııııııtıııınııınııııııııiııııııııınıııııııııııtıııııııııııııııntnnıııııııııııınııVj Sayım seferberliği Nüfus sayımının önemini ulusa anlatmak için çok güzel vecizeler hazırlandı Yunan Donanması İstanbula gelecek Tarihin meşhur simaları Emsalsiz bir zabıta romanı Müsabakamızın neticesini bugün ilân ediyoruz Mayıs gecesi 3 1927 genel nüfas sayımıntn bize öğrettiklerinden bir örnek: Nüfut hetateti haritan İstanbulda dün yapılan toplantı Ankara 9 (Telefonla) 20 ılkteş rin pazar günü Türkiyemizde bir sa yım seferberliği ilân ediliyor. Bütün ulus, aralarında misafir oturan yabancılarla birlikte: cNe bir eksik, ne bir fazla; yuıdda bulunanlarm sayısını doğru çıkar mak!» için çalışacaktır. Drvlet, ulusun gerçek sayısını bi lecek; fakat işe bu kadar aşın önem ve «Tarihin Büyük Simaları» isimli büyük müsabakamıza iştirak eden okuyucularımızın tasnifi bitmiştir. Tasnif neti çesinde hediye kazanan oku yucularımızın isimlerini bu günden itibaren neşre baslı • yoruz. tlk liste bugün 8 inci sahifemizdedir. Leh fabrikaları mal satmıyorlar Berlin 9 (Özel) ttalya hükumeti Lehistandaki konserva ve vejetalin fab rikalanna müracaat ederek, doğu Afri kasma gönderilmek üzere konserva ve vejetalin satm almak istemiştir. Leh fabrikalan İtalyanın bu isteğini reddetmiş lerdir. müracaat edecek Amerika para vermiyecek Berlin 9 (Özel) Londradan bildirildiğine göre, Amerikan finans mehafili Londra 9 (Özel) Adisababadan bildirildiğine göre, salâhiyettar Habeş mehafilinde İtalyanın süel hazırhklanna gece gündüz devam ett£j. halbuki Habeşistana kimsenin silâh satmak isteme • diği söylenmektedir. Bu münasebetle Habeşistanın Uluslar Kurumu genel sek~ reterliği nezdinde yeni bir teşebbüste bulunacağı haber verilmektedir. Başdan başa hareket ve başdan başa heyecan dolu bir eser Yanndan itibaren neşre başlıyoruz. rılmesı sadece bunun için midir? Sayımın, yalnız devlete değil, vatandaşla da kutsal bir ödev oluşu nedendir? GeJ nel nüfus sayımı bize neyi belli edecek,j neleri gosterecektir? İlgili makamlar, hele şu günlerde, i| şin en sıcak devrelerindedir; fakat ber bu sorguların cevabını gene onlards almış sayüabilirim. Bu mülâkatı, on larla değil de csayım vecizeleri» ile yaptım. Bu vecizeler,' bir sıra halinde ,j dir ki, ağustosun 26 sından başhyaral bütün Turkiye gazetelerinde görüne ceklerdir, Ben bu vecizeleri şimdids (Arkam S inci takifedm) (Arkan 8 ind $ahîfede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog