Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyiik bir kiifübhaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. x umhuri yil Sayi: 4027 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet] îstanbu] . Posta kutua: tstanbnl, No. 246 ve matbaa tosmile Matbaacılık Hayat Ansiklo inci cüzü çıktı PerŞeiübe 1 AjjUSÎOS 1935 Teıefon: Başmuharrlr ve evi: 22366, Tahriı heyetl: 24298, İdare ve Neşriyat şırketi, 24299 24290. Uluslar Kurumu ItalyaHabeş davasını hallediyor mu? Konsey dün gizli bir toplantı yaptı, birçok özel konuşmalar oldu ve nihayet hakem heyetinin calışmasına devamı kararlaştı Konseyin gizli toplantısî* tıın sabaha karşı gelen tafsilâtı Cenevre 31 (Özel) Bugün ögleden evvel İngiliz, Fransız ve İtalyan dele geleri arasında hususî konuşmalar ya pılmıştır. îngıliz Başdelegesi M. Eden evvelâ Habeşistan mümessilile uzun bir komışmada bulunmuş, sonra İtalyan Başdelegesi Baron Aloizile görüşmüştür. Baron Aloizi, M. Edenden ayrıldık tan sonra Fransa Başbakanı M. Lavali ziyaret ve kendisile görüşmüştür. Uluslar Kurumu mehafılinde bu ko nuşmalarda bazı pratik neticeler elde edildıği sövlenmektedir. Kültür işlerine verilen yeni yöntem Bakan Saffet Arıkan bir diyevde bulundu Bayındırlıkta yeni bir başarım buyük Oedız koprusu dün törenle açıldı Törende kısa bir diyev veren Bakan «Izer küçük görünebilir Fakat onun özelliği cumhuriyet jdevrine aid ve ulusal oluşundadır» dedi Saffet Arıkan çalışma odasında «Ulus» refikimiz, Kültür Bakanı Saffet Ankanla yaptığı bir görüşmeyi neş retmektedir. Bakan söze şöyle başlamıştır: « Bakanlığa geldiğim gündenberi kültür işlerini bir programa ve sisteme bağlamak direktifine uyarak çahşmağa başladım. Büyük Önderimize ve Başbakanımıza yaptığım izahlara göre aldığım emirler çalışma çerçevesini kurmuştur. Bu kuram içinde bugüne kadar geçen zamana sığabilen incelemeleri geçende Ata türke arzetmekle bahtiyar oldum.» Kültür kurulunda ve Bakanlıkta de ğişiklikler olduğu doğrudur. Kültür kurulundaki arkadaşlarımdan yalnız ikisi nin yerlerinde çalışmalannı dığerlerınin (Arkası 6 nci sahifede) Konseyin toplanttst Cenevre 31 (Ozel) Uluslar Kurumu konseyi bugün saat tam 17 de Sovyet lerin Dış İşleri Bakanı M. Litvinofun başkalığı altında gizli bir toplantı yap mıştır. Çok kısa süren bu toplantı hakkında malumat verilmemiştir. Bayındırlık Bakammızm Ege gezisi intıbalarından: Yukarıda Nazüli Bununla beraber, aralarında konuş istasyonunda, aşağıda lzmir köylerinde köylüler ve çocuklar arasında malara devam için delegelere fırsat verIzmir 31 (Özel) Bugün saat 11 de gazeteciler, çevrenin ilçebayları ve ileri mek üzere toplantının yarına bırakıldıMenemen yakınındaki büyük Gedız gelen işyarlarla halk bulunmuştur. ğı söylenmektedır. köprüsü, Bayındırlık Bakanı Ali ÇetinBu köprü Gediz çayı ve Menempn Uluslar Kurumu Genel sekreterliği kaya tarafından halkın Cumurluga ovasında çok önemlidir. 98 bin liraya mehafilınde yarın sabah ikinci bir top karşı duyduğu yüksekseY,gi göste£İsi a çıkmış ve beş gözlüdür. 70 bin lirasım lantı daha yapılacağı, o zamana kadar r Bsrfranlığî, arta kalamnı da rasında açıldı. Ga uelegeler arasında bugün TbaşIariıTan (Arkast 7 nci sahifede) konuşmalara hususî surette devam e Törende tzmirde bulunan saylavlar, dıleceği bildirilmektedir. Bugünkü konsey toplantısmdan sonra M. Eden, M. Laval ve M. Litvinofla uRoma 31 (A.A.) Reuter ajan ve 750 işçi ile doğru Afrikaya hareket zun bir konuşmada bulunmuştur. Bu konuşmaların mahıyeti hakkmda sı bildiriyor: etmiştir. Musavvaya gitmezden önce Berlin 31 (Özel) Dün gece LehisPopolo d'İtalia gazetesi, M. Musoli Mesinaya uğrayıp yükünü tamamlıyacaktan sınırını geçmekte olan esrarengiz ninin yazdığı söylenen bir betkede dıyor tır. bir uçak görülmüştür. Lehistan smır ki: Viminal vapuru da, 750 otomobilci muhafızları uçağı durdurmak istemiş «Italya Habeş meselesinin ancak tek asker ve bir miktar levazımla yola çık lerse de, uçak işaretleri dinlemiyerek bir tesviye tarzı vardır ve bu mesele Ce mıştır. Romanyaya geçmiştir. Bunun üzerine nevre ile birlikte, Cenevresiz, ve hatta CeGene Italia vapuru, 702 subay ve 900 Rumen sınır muhafızlarına telefonla nevreye karşı da olsa o suretle halledi kadar sıhhiye ve hava askerile Kagliari haber verildiğinden, esrarengiz uçağı Ankara 31 (Telefonla) Türk Ha 1 genclerin sayısı inanılmıyacak lecektir.» den Eritreve yollanmıştır. yere inmeğe icbar etmek üzere Roman va Kurumu Başkanı Fuad, îstanbula' çoktur. Patırdılara son vermek için reddedi • italya da, Habeşistan da tmam yadan bir uçak filosu havalanmıştır. Bir hareketmden evvel Turk Kuşu çalışmaj Meselâ Sovyetlerde 100 bini aşkındıl lemez iki delılimiz vardır. Bunlardan bimüddet yoluna devam eden uçak, niha lan hakkmda bana şu diyevde bulundu: | Diğer mılletlerde de hemen bu miktar Yahyadan asker istiyorlar rısi italyan ulusunun hayati asığldn, ö yet yere inmeğe mecbur olmuştur. Ya« Türk Kuşu, zaman zaman mat yakın uçucu gencler yetişmiştir ve he Aden 31 (A.A.) Burada dolaşan teki de Italyanın Doğu Afrikasında süel pılan tahkıkat neticesinde uçağın Al buata söylediğim gibi sivil tayyareci geçen gün bunların sayısını çoğalt güvenlıği meselesidır. Bu ikincısi kat'i şayialara göre, İtalyanlar İtalyan istih man markalı bombardıman tayyaresi olığın başlangıcı ve motörlü tayyareye maktadır. kâm kıtaatı için asker toplamak üzere dır.» (Arkan 8 inci sahifede) nazaran masrafı çok az olan bir teşek Plânörle uçuculuğu öğrenen genclei Imam Yahya nezdinde teşebbüste bulunİtalyan gazetelerinin neşriyatı küldür. Türk Kuşunda plânörlerle uçu ordu hava kuvvetleri ve sivil hava hai muşlarsa da Imam bu teşebbüsü reddetRoma 31 (A.A.) Trıbuna gaze şu öğrenecek gencler çok kolaylıkla ve ları için en güzel ve en emin uçucu ka; miştir. tesi, Italyanın Uluslar Kurumundan çe çok az bir*masrafla ve az bir zamanda nağıdır. İşte biz de bu yola girdik. Vi Diğer taraftan Imam Yahyayı gor kilmesile, kurumun büsbütün sarsılacağı motörlü tayyareyi kullanmayı öğrenır. kıâ, henüz ilk adımı atmış bulunuj'orua M. Laval, Baron Aloizi ve M. Eden mek ve Habeş ordusu için asker istemek fıkrindedir. Bütün milletler, genclerini motörsüz Daha, uçucu adedini söyliyecek du birçok yayıntılar dolaşmışsa da hıçbiri üzere bir Habeş delegesi yoldadır. Ve Bu gazeteye göre, Uluslar Kurumu, tayyare uçuşlarına alıştırıyorlar. Her rumda değiliz. Ülkümüz, kaybolan za doğru çıkmamıştır. Italyayı Habeş meselesinde gerekli gö Imamın Habeşistana karşı teveccühü olmemlekette bu uçuşları öğrenmiş olan (Arkan 9 unca sahifede) Delegeler arasında yapılan konuşmareceği "tedbirleri almaktan herhalde me duğu için bu önergeyi reddetmiyeceği saııııtııııııııııııııııııııııııııııiıııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııınınMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiN lar neticesinde bir anlaşma olduğu taknılmaktadır. nedemiyecektir. Bu gazete: dirde, Uluslar Kurumu konseyinin yeHabeşistanda durum «Musolini İtalyasının, Avrupayı, Ulus niden işine devam etmek üzere hakem Ankara 31 (Telefonla) KüUür lar Kurumu denilen bu ağır, saçma ve Londra 31 (A.A.) Röyter ajan heyetine salâhiyet vereceği en kuvvetli Bak nlığı tarihî alandaki çahşmalara, karışık kurumdan kurtarması zamanı gel sının Adisababa aytarı bildiriyor: ihtimal olarak ileri sürülmektedir. miştir.» diyor. Bir milyondan fazla Habeş silâhlarını yeni bir hız vermek için önemli bir plân İyi haber alan kaynaklara göre, husuSevkiyat hâlâ devam ediyor temizlemek veya bilemek suretile harbe hazırlamıştır. Bu plâna göre bütün devsî konuşmalarda en ziyade M. Lavalin let ulusal kurumları fakülteler, okullar, Napoli 31 (A.A.) Ramolo vapu hazırlanmaktadır. tavassutundan büyük faydalar beklen akademiler, müzeler ve sair münevver ru, dün 700 mitralyözcü asker, 80 katır (Arkası 7 nci sahifede) mektedir. Laval Litvinof Eden anla&ması llllllllllllllllllllllllllliillllllliinilllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIMIIIIIII halk, Türk tarihi araştırma kurumuna filî yardımlarda bulunacaklardır. Plân Cenevre 31 (A.A.) Reuter bıldirida yurdumuzdaki her türlii tarihî vesikayor: Fransa Dış Bakanı Lavalle Sovyet ları, abideleri bulmak, bunlan toplamak, dış Bakanı Litvinof ve İngiliz delegesi korumak ve onarmak için icab eden büeden İtalyan Habeş işinin kotarılma tün çareler gözönünde bulundurulmuş sında şu dört nokta üzerinde anlaşmıştur. lardır: Italya Başbakanının yazdığı bir makale Bir Ingihz gazetesinın karikatürü İtalyan gazeteleri «M. Musolini Avru îstanbula gelen payı Uluslar Kurumu adh saçma esrarengiz bir kurumdan kurtaracak» diyorlar Alnıan tayyaresi Italya da, Habeşistan da Imam Yahyadan a&ker Romanyada yere inmeğe istiyorlar, Italya haricde para arıyor icbar edildi, Habeşistana gittiği zannolunuyor Türk sivil tayyareciliği sür'atle yaratılacak Kayseri fabrikası şimdiden planör yapmağa başladı «Türk Kıışu» heryerde okullar açacak... Tarihî alanda ulusça elbirliği Kültür Bakanlığı geniş bir plân hazırladı lzmir Panayırında yerli, yabancı 140 paviyon hazır Tertib heyeti başkanı ve lzmir Şarbayı Dr. Behçef endüstricilerle görüşmek üzere îstanbula geldi Küçük Andlaşma ve Sovyetler 1 Uzlaşma usulü devam edecek tir. 2 Bu arada harb yapılmıyacaktır. Belgrad (Özel) Küçük Andlaşma3 Bir beşinci yargıç seçilecektir. nm Dış Bakanları bu seneki topiantı 4 1906 andlaşmasmı imza eden larını ağustosun yirmi dokuzunda sal. Sevletler ara bulmaya çalısacaklardır. tanat naıbinin istirahat etmekte olduğu Bledde yapacaklardır. Romada nikbinlik Roma 31 (Ozel) Cenevrede yapı Bu toplantıda M. Benesin Moskova lan hususî konuşmalar hakkında bura gezisi ve Stalin, Litvinof, Molotof Yolya gelen haberler üzerine Romada bü daşlarla görtişmeleri hakkında izahat yük bir nikbinlik havası esmeğe başla verilecek, Sovyet Rusyanın Küçük mıştır. Andlaşma ile önemli siyasal islerde iş Selâhiyettar mehafilde hakem heye beraberliği arzusunun ne dereceye katinin eskisi gıbi işine devam edebileceği dar varabileceği gözden geçirihp tes Rumen Dış Bakanı kuvvetle umulmaktadır. bit edilecektir. Bir şayia ve tehzib Çek ve Rumen Dış Bakanlarınm a M. Titulesho Romanya ile Çekoslovakya Bled toplantısmda Yugoslavyayı Rusyaya karşı takındığı çekingen durumdan vaz geçirmeğe çalışacaklar (Arkası 9 uncu sahifede) Yıınan Başbakanı bir otomobil kazasında başından yaralandı Atina 31 (Özel) Başb*kan M. Çaldarisin bindiği otomobil bugün başka bir otomobile çarpmıştır. Bu çarpışma sonunda M. Çaldaris başından yaralan mıştır. f Çek "f Bakanı M. Benes Londra 31 (A.A.) Taymisin Paris zamî etki ve nüfuzlarını kullanarak çirerek bir yaklaşma yolu bulmağa ça&ytan, M. Eden ile M. Lavalin Habeş Yugoslavyayı Sovyet Rusyaya karşı ta lışmaları çok muhtemel görülmekte (Arkan 8 inci sahifede) kındığı çekingen durumundan vazge dir. Üstad Hüseyin Rahminin nefis bir yazısı Peçeli kadına dair Yarınki sayımızda ' lzmir sergisinin kuşbakışı görünüşü ve lzmir Şarbayı Dr. Behçet Sali Izmır Şarbayı arsıulusal Izmır pana sergıye çağırmak içm îstanbula gel yırı tertib heyeti başkanı doktor Beh miştir. Doktor Behçet dün Park otel çet Salıh îstanbul endüstricilerile pa de kendisile görüşen bir muharririra nayır hakkında görüşmek ve onları (Arkan 4 uncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog