Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisî BiySk bir kütübhaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bnInnmak lâzımdır. Onbirinci yıl sayı: 4004 ISTANBUL . CAÛALOĞLU « , n T u m m ı l 7 inqc Telgraf ve mektup adred: Cumhuriyet, tstanbu] . Poeta knttutı: tstanbul. No. 2 « Oflll 3 İGİIİHİuZ I3ÜÜ Teıefon: Baçmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr fceyeti: 34298, Idare ve matbaa kumOe Matbaacüı* T« Neşrlyat Şirbetl 24299 24290. umhuri Hayat Ansiklope 83 v üncü cüzü çıktî Türkiyede Turizm işleri Nasıl başarılır? Italyan Habeş meselesinde durum jj stanbulda, bir yüksek okulun profeII sörler odasındaki masası üzerinde Les Hotels en Grece adını taşıyan, fransızca, ingılizce ve almanca izahat yeren ve Yunanistandaki bütün otellerin adlannı, her mevsimdeki fiatlerini, bildiren güzel bir broşür duruyor. Yunanis () r Ku Londra 8 (Telsizle) Uluslar Ku f tandan gönderilmiş olacak. Bir Avrupa ruma genel yazganı M. Avenol bu gece gazetesini okuyorsunuz. Ilân sahifesinde Londraya gelecektir. M. Avenol yann îtalya, Yugoslavya ve Bulgar plâjlarınm Dış İşleriBakanı Sir Samuel Hoare ve resimli ilânlannı görüyorsunuz. M. Edenle görüşecektir. Konuşmaların Istiklâl caddesinde veya Karaköydeki Habeş Italyan ihtılâfı ve Uluslar Derseyahat acentalanndan Türkiyeye de ge neğinin durumu etrafında yapılacağı haziye (seyahate) dair bir gid (rehber) is ber alınmıştır. teyin, bulamazsınız, yoktur! tngiliz kabineginin yarınki Öz yurdu, Anadoluyu gezmek istiyorsunuz, güzel yurdu az zamanda görmek için meselâ Devlet Demiryollannın büyiik bir fedakârlıkla halka adeta hediye ettiği on beş günlük veya bir aylık biletlerinden istifade etmek istiyorsunuz. Bu geziye (seyahate) nereden başlamak, az zamanda nereleri görmek gerektir; bilemezsiniz. Türkçe rehberler yoktur. Yabancı dilde olanların bir bölüğü eski, bir bölüğü eski eserlere aid ve tabiatile tek yüzlü (cepheli) kitablar.. Diğer taraftan hergün yurdun bir köşesinde bir giizelhk kaynağı, bir tarihsel abide, bir kaphca, bir plâj buluyor, veya eskiyi yeniden ortaya çıkanyoruz. Başta îstanbul, Ankara ve tzmir gelmek iizere ülkenin birçok şehirleri turizm işlerini önemlemeğe (ehemmiyet vermeğe) başladı. Buna rağmen işler daha çok dağınık ve düzgünsüz. Buna sebeb turizm işlerinin bizde yeni başlaması ve henüz plânsız yapılmasıdır. Uluslar Kurumu genel sekreteri Londrada! Zoranın zoraki bir başyazısı Bulgaristanın zayıfhğı komşularının iştihasını uyandırıyormuş! Habsburglar dönebilecek mi? Romanya Kralı Sinayada Prens Pol ile görüşecek Bu görüşmede Avusturyanın Habsburglar hakkında aldığı tedbirler konuşulacal' Bir kere turizmin ekonomik bir iş olduğu kadar bir kültür işi olduğu nu gözönünde bulundurmak gerek tir. Bundan sonra turizmi ulusaJ ve arsıu^ lusal, yahud içturizmi ve dışturizmi olarak ikiye ayırmak ve alınacak tedbirleri ona göre bajarmak icab eder. Birçok yerler yalnız dışturizmden yaşarlar. Bır gezi yeri, bir şifa yeri, bir eğlence yeri kurarken ve işletirken arsıulusal propagandaya önem verirler. Diğer bazı yerAnkara 8 (Telefonla) Cumhuriyel ler daha ziyade ulusal bir gezj yeridir. polisine verilecek yeni şekli gösteren Alınacak tedbirler, Transport ve fiat programdan başka, Iç İşler Bakanhğı janşartlan halkın satınalma kapasitesine gödarmanm alacağı vaziyete dair önemlı re hazırlanır. Hele görünmiyen ihracatı (mühim) bir program da hazırlamıştır. teşkil edecek dışturizmde gezenlerle Bu programda, bilhassa şu iki önemli (seyyahlarla) ilgili ve doğrudan doğruya nokta gözetiliyor: göze çarpmryan birçok işler ve muameleBiri jandarma kadrosunun bütün yurd ler vardır. Gezgin (seyyah) çok nazik Elâziz • Diyarbekir arannda Gez'm içinde kendisine verilen özlü işleri başarbir müşteridir, hoşnud olup olmadığı çok ittatyonunda Başbakan ttmet înönii mıya yeter sayıda, ikincisi de bu işleri yagüc ve geç anlaşıhr. Gezen ticaretinin, Alman Devlet Reisi M. Hitler Fransamn Berlin elçisile beraber trenden indikten tonra Paris 8 (Telsızle) Alman gazetepabilecek kadar yetişkin ve bilgin olmadiğer ticaretlerde olduğu gibi, sunum ve <Fransız Alman münasebatı bütun Van 8 (A.A.) Başbakan İsmet sıdır. istem (arz ve taleb) şeklinde bir fiat ba leri son günlerde Fransaya karşı kul dünya meselelerinin anahtandır. Bu ilandıkları dili birdenbire değiştirmiş ki ulus arasında şimdiye kadar bizim İnönü bugün Vana gelmiştir. Bugünkü kadroya göre, memlekette rometrosu yoktur. Bafbakammızın Adanadc ler, dostça yazılar yazmağa başlamış bildiğimiz anlamda (manada) hiçbir 700 nüfusa ve 30 kilometro murabbaına Turizm bu ticaretle ilgili olanlara bir lardır. Bunun en yanisi Frankfurter verdiği direktifler bir jandarma düşmektedir. çıkar (menfaat) yaratmakla kalacak ka Zeıtung gazetesinin yazdığı yazıdır. Ga konuşma yapılmamış, sadece monoloğAdana (Özel) Başbakan İsmet 1930 da, on yılda tatbık edılmek üzelar söylenmiştir. Halbuki birbirini çok dar özel bir ekonomi işi değıldir, turizm zete bunda diyor ki: İnönü buradan geçerken ovamızın su re jandarma için bir program hazırlan (Arkan 9 uncu tahifede) iamasığla (âmme menfaatıle) ilgili bülanması meselesıle de konuşmuştu. Bu mıştı. Iç İşleri Bakanhğı yeni kararlar yük ve önemli bir meseledir. Turizm, iş önemli görüldüğünden Su İşleri Di ve tedbirler alırken bu ilk programı da denizyolu, demiryolu, hava yollarında işrektörü bugün eldeki projelerle An gözönünde bulundurmuştur. Bu progra Jandarmanın ıslahına büyük Sner, liyeo bütün taşıma araclarını, (nakil vakaraya çağınlmıştır. Ovamızın sulan ma göre 1941 yılında jandarmamızm saveren Iç işleri Baakmmız Şükrü Kaym\ sıtalannı), otelciliği, lokantacılığı, dinmasile yıllık ürünün dört mislini bu yısı 37 bini bulacaktır. ve jandarmaya kovalama ve yakalama; larak kırk milyon lirayı geçeceği heleıune ve eglenme imkânlannı sunan müYeni proje ile, jandarmanın kuru işlerinde gerekli vasıtaların verilmesi ka sablanmıştır. esseselerin, turizm endüstrisi denen ve gemunda ayni çeşid tüfek bulundurmak, ran da alınmıştır. zen eşyası (güzel san'at işleri, memleket linnillilllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIItlllMUIIIIIIIIIMMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlinillllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllMHIIllllllia] hatıralan v. s.) satan tecimenleri olduğu KENDt KENDIMIZ1 TENKtD: kadar gazeteleri, polisi, gümrüğü, müzeleri gibi birçok kamusal kurumlan alâkalandıran bir iştir. Nis, Ahen, Peşte ve Viyana atlı müAdama iş kadar eğlence de lâzımdır. Bundan dolayıdır ki, bu işle sistemasabakalarında büyük varlık gösteren atYorgunluğu gidermenin en kestirme tik ve toplu bir surette uğraşan özel kuhlarımız 1936 jmnda Berlinde yapılacak yolu budur, ve ancak böylelikle insanrumlann yanmda yarıresmî ve kamusal olan büyük olımpiyadlara da çağınldıkda yeniden faaliyete atumak kuvvet ve kurumlar meydana gelmiştir. hevesleri toplanmış olur. İtiraf etmek ları gibi, bu olimpiyadların bir tecrübesi Türlü adlar alan bu kurumlar turizm olmak üzere, yakında yapılacak müsaâzımdır ki bu hakikat bizde hakkzle I« ilgili olan bütün müeîseselerle elbirli bakalara da çağırılmışlardır. kavranmış bir keyfiyet değildir. Hele gile çalışır, gereğine göre tek reklâmlar; bunun hükumet cephesi bütün bütün Ziraat Bankasmca buğday satın alı| Çağınnm (davetin) geç yapılmış olgereğine göre kollektıf reklâm ve propaböyledir. nırken yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ması ve zabitlerimizin de, atlannın da üç ganda yaparlar. Taksim bahçesine bir teşebbüs sahibi tan dolayı Bankada keskinleştirme (tahaydanberi 100 den fazla müsabaka yaPropaganda usulleri çoktur, memleke parak yorulmuş bulunmalan dolayısile spano Pariziyen adını verdiği olduk kikat) yapdmış ve Tanm Bakanhğı müste ve mevsüne ve hatta hitab edilecek bu olimpiyad tecrübe müsabakalarma iş Kaymakam Saim Birinci mülâzim Saim ça kalabahk bir revü trupu getirmiş. teşan tarafından araştırma sonunda Banzümreye göre değişir: Yazıle, yerli ve tirak edemiyeceklerdir. Bununla beraber gerekse yanşlann teknik durumlannı gör Bunu gördükten sonra şaştık doğrusu. kanın îstanbul direktörii Ahsen ile sanş yabancı gazetelerde, mecmualarda, bro zabitlerimizin bu müsabakalarda seyirci me':ri, ..gili (alâkadar) makamlar tara Müteveffa Lemandan sonra bu ka âmiri Âdile işten el çektirilmişti. Buna badayıhğı gösterecek becerikli adam dair olan evrak bağh bulunduğu Bakanşürlerde, sözle radyo ve konferanslarla olarak bulunmalan, gerek parkurların ve (Arkan 9 uncu tahifede) Eğer bu lıktan kanunî şekilde araştırma yapılması |re sinemalar vasıtasıle, resimle propagan ııııııııınııııırııııııııııııııiMiııınMiııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııılMıiMiıırıiMiMlınMiıııiMiıiMiMimııınııııınnıniMiııınMunnııntnıntııınmtHn çıkabileceğıni ummuyorduk. yeni trupun gelmesinde hükumet veya îçin îstanbul İlbaylığı yönetim (idare) da yapılabilir. Fakat en iyi ve etkili (teseyyah işleri şubesi, Ekonomi Bakanlı şubesi olan ve önem itibarile daha aşağı elediye de kolayliklar göstermişse onsirli) propaganda bir kere gelip memleğında kurulmakta olan turizm bürosu, olmıyan tutum ve ekonomi (tasarruf ve ara da teşekkür etmelidir. Taksim bah heyetıne gönderilmişti. Bu evrak arasınketi gören ve memnun kalan gezenlerin özel (hususî) bir mahiyette olmakla bera iktısad) işinde önderlik etmiş Tasarruf esi bu sayede pek âlâ vakit geçirilecek, da vaktile lâzım gelen düzenleri düşün Ziraat Bankan Ziraat Bankası etmemleketlerinde kendiliklerinden yapa ber devletten azçok yardım gören Tu ve iktısad Cemiyeti üzerine alabilir. Işin ülerek dinlenilecek bir yer olmuştvr. mediği için Bankanın genel direktörü Genel Direktörü ki îstanbul şubesi caklan propagandadır. Bu iş biraz herizm ve Otomobil Kulübü ve yeni yeni tü başma da yüksek kültür ve ekonomi tahAğır, hafif böyle arsıulusal san'atkâr Kemal Zaimin de suçlu tutulması ıste Kemal Zaim Direktörü Ahsen kimlerin reklâmma benzer. Hekimlerin en reyen muhtelif semtleri güzelleştirme ce sili görmüş, Avrupa lisanları bilir ve tu arın gelip geçmelerinden memleket niliyordu. İlbaylık yönetim (idare) heye ile tayin edilmiş bir memur olmadığından iyi reklâm vasıtalan gene kendi müşterilemiyetleri yazık ki çok müspet bir iş yap rizm arsıulusal teşkilâtından anlar bir üyük birşey kaybetmez. Bunlann i ti haklannda karar veribecek memurlar onun hakkında da araştırma y ridir. Memnun kalan tavsiye eder, kalmımış değildirler. Ve böyle münferid çalış uzman (mütehassıs) getirilirse bizde de inde san'atlerinde parmakla gösterilir arasında Kemal Zaimin de bulunduğunu ceğini İlbaylık idare heyetine yan tekrar gelmediği gibi, gideceklere bkları takdirde çok önemli işler yapa plânlı bir turizm faaliyeti başhyabifir. yleleri vardır ki memleket hatta onla görünce umum müdürlere aid araştırma üzerine heyet bir ay süren a r ^ de aleyhte propaganda yapar. mazlar da...*Bu işi benimsiyecek, sürekli Bu hususta nerelerden başlamak lâzim buraya getirmek için üste para sar evrakını keskinleştirmede kendini salâ soruşturmalarda bulunarak karannj^ve. \ Bizde turizm işlerine gelince, zaman zamanla hakika hiyetli görmiyerek dosyayı tekrar Ba rip dosyalan d a heyetin başkanl olŞürîî* 1 olarak onunla uğraşacak esaslı ve mer geldiğini diğer yazılanmla anlatmağa ça etse yeridir. înşallah feaman yapılan yayma (neşriyata) rağkezî bir kuruma şiddetle ihtiyac vardır. hşacağım. in bu sajhasını da anlar gideriz. > kanlığa göndermişti. Bakanlık Ziraat bay yardımc»ı> Rüknettine göndermiştU raen, baa kurumlann meselâ Belediye Bence bu işi memleketin her tarafındaj Bankası genel direktörünün ulusal irade Dr. MUHLİS ETE (Arkan 9 uncu tahifede) Almanlar, «Fransızlarla anlaşmalıyız!» diyor Alm. ^seteleri Fransaya karşî kullandıklari ,n günlerde birdenbire değistirdiler Sofya (Özel) İki gündenberi Bulgaristanın en ciddî gazetelerınden Zora Bükreş 8 (A.A.) Kral Karolünl gazetesi «Bulgaristan bugünkü kanşık yakında Sinayada Yugoslavya saltanat dahilî vaziyetile çok zayıftır, komşulannın iştihasmı ( ?) uyandırıyor, ulusu bir naibi Prens Paul ile görüşeceği söylenaraya toplamak için bıran evvel çare dü mektedir. Romanya Dış Bakanı M. Titulesko şünelim ve bu nazık zamanlardan lâyıkile istifade edelim» diye kıyameti koparı nun bu görüşmede hazır bulunmak üzeyor. Bulgaristanın komşularının iştihasını re memlekete döneceği bildiriliyor. Siyauyandırdığını ve bu memleketin bu yüz sal mehafıl bu görüşme ile Avusturyanın den bir tehlıkeye maruz kaldığını bilmi Habsburglar hakkında almış olduğu tedtoplantıst yorduk. Bunu ilk defa Zoranın ağzından birler arasında bir ilgi görmektedir. Londra 8 (Telsizle) Kabinenin Bir Yugoslao gazetesinin i$itiyoruz. Fakat hakikat olan birşey varçarşamba günü yapacağı toplantı tamayazdıhları sa o da bugün Bulgaristanın dahilî vazimile Italyan Habeş meselesine hasrediyetinin çok kanşık olmasıdır. Zora gazeBelgrad 8 (A.A.) Verne gazetelecektir. tesi Bulgaristan için böyle haricî bir teh i Büyük Savaştan sonra Habsburglann tngiliz Dtf Bakanı Aoam Ka~ (Arkan 9 uncu tahifede) musadere olunan mallannı geri vermek marannda izahat verdi çin Avusturya hükumeti tarafından veilen kararı yazarak diyor ki: Londra 8 (Telsizle) Perşembe «Avusturya erginliğini biri Avustur, günü Avam Kamarasında gene! siyasa yayı öteki Avrupayı ilgilendiren iki an Romanya Kralile görüşecek olan hakkında münakaşalar yapılacak, bilhasPrens Pol lamı vardır: sa Habeş Italyan ihtilâfına karşı IngilOrta Avrupanın güveni için Avusturterenin takib ettiği siyasa hakkında haraUluslar Kurumu Genel Sekreterf yanın özgür ve erkinli memleket olarak ması için bu hanedanın neler yaptığı goz retli konuşmalar olacaktır. Bu münase M. Avenol önünde tutulmalıdır. Herhangi ciddî bir kalması lâzımdır. betle Dış Bakanı Sir Samuel Hoare bü rumu genel yazganı M. Avenolla o zaGazete Anşilostan kurtulmak üzere gönnen için Habsburglann mallannın Lakewod (Amerikada) 8 (A.A.) yük bir söylev vererek bu mesele karsısm mana kadar yapmış bulunacağı konuşmaDünyanm ea zengin adamı olan M. Rok ekonomik kalkınması için büyük devlet geri verilmesi bunlara hanedanlık propada Ingilterenin durumunu. Uluslar Ku (Arkan S inei tahifede) feller bugün 96 yaşında ölmüştür. lere Uluslar Sosyetesi tarafından Avus gandasınm en çoğunu yapmalan için imC U M H U R İ Y E T John D. Rok turyaya yapılan finansal yardımı hatırlat kân vermek ve bu suretle Avusturyanın, komşu memleketlerin ve bütün Avrupafeller 1839 senesinde Nevyorkta Rich makta ve yazısını şöyle bitirmektedir: nın banşını ve güvenliğini tehlikeye koya< fordda doğmuştur. Ailesi Ohioda Cle Fransa ve Küçük Andlaşma Habs velanda naklettiği zaman Rokfeller on üç burglara kat'î surette kaşıtdırlar. Sarsıl bilecek işlere girişmelerine izin vermek de(Arkan 9 uncu tahifede) mış olan Avrupada karışıklıklar çıkma' mektir. Habeş Italyan hakem komisyonu dağılıyor, M. Musolini hava kuvvetlerini teftiş etti Rokfeller öldü Dünyanın en zengin ada< nu 96 yaşında öldü ..•«••«>•*••• ttMIMlMI Başbakanımız Vanda Türk jandarması için önemli bir progıam Iç Güven ordusunun sayısı yükseltilecek, çok iyi yetiştirilmesine çalışılacaktır Süvarilerimiz bu akşam Berline gidiyorlar Türk ekipi 936 Olimpiyadı deneme yarışlarmda seyirci olarak hazır bulunacak îş ve eğlence Buğday yolsuzluğu araştırmasının sonu Banka Genel Müdürünün suçsuz olduğu anlaşıldı, eski îstanbul Müdürü Ahsen mahkemeye veriliyor İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog